L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONCEDEIX LES AJUDES AL TRANSPORT 2019-2020 PER A 7 ESTUDIANTS, DESTINANT UN TOTAL DE 1.327 EUROS

Ondara, 20.04.21. L’Ajuntament d’Ondara, en la Junta de Govern Local del 29 de març 2021, va acordar concedir les ajudes econòmiques individualitzades al transport per a un total de 7 estudiants que s’havien presentat a la convocatòria de la Regidoria d’Educació, dirigida a aquells que cursen estudis fora del municipi, durant el curs 2019-2020.

Es tracta de beques al transport dirigides a persones que cursen estudis reglats (universitaris, de batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior) que no puguen realitzar-se a Ondara. Vistes les sol·licituds i documentació presentades pels estudiants beneficiaris d’aquestes ajudes econòmiques individualitzades, la Junta de Govern ha acordat concedir les ajudes, que oscil·len entre els 102,04 euros i els 255,10 euros a un total de 7 estudiants beneficiaris (a tots i totes els que havien presentat la sol·licitud i complien les bases, per a la convocatòria realitzada a l’octubre de 2020).

L’Ajuntament d’Ondara destinarà un total de 1.326,52 euros al pagament de les ajudes (el pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per a aquestes ajudes era de un import màxim de 5.000 euros). Des de l’Ajuntament d’Ondara es realitzaran els ingressos corresponents als beneficiaris en els pròxims dies. Les subvencions de transport van ser convocades per la Regidoria d’Educació d’Ondara a l’octubre de 2020, i anaven destinades als/les estudiants d’Ondara que hagueren cursat estudis reglats d’ensenyament no obligatori fora del propi municipi pertanyents al curs 2019/2020 (estudis universitaris, de batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior).

ONDARA DÓNA UN NOU IMPULS A LA MESA SOLIDÀRIA

Ondara, 16.04.21. Ahir es va reunir en el saló de plens de l’Ajuntament d’Ondara la Mesa Solidària d’Ondara, en la que estan integrats l’Ajuntament d’Ondara, Serveis Socials d’Ondara (Massma), Creu Roja, Càritas i Policia Local d’Ondara. La Mesa Solidària va estar presidida per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora de Serveis Socials, Mª Carmen Velázquez. La d’ahir va ser la primera reunió oficial del conjunt de persones que representen als diferents organismes i col·lectius que formen part de la Mesa Solidària.

Segons ha indicat la Regidora de Serveis Socials d’Ondara, Mª Carmen Velázquez, la reunió de la Mesa Solidària va comptar amb tots els actors rellevants en l’àmbit de la solidaritat, els serveis socials i l’ajuda a les persones que més ho necessiten a Ondara.

L’objectiu de la reunió va ser donar-li un nou impuls a la Mesa Solidària amb una finalitat social, per a posar en comú els recursos amb què compten i canalitzar la comunicació entre ells, per a aconseguir facilitar l’assessorament a les persones que ho necessiten, al mateix temps que poder arribar a totes les persones necessàries.

LA REGIDORIA DE JOVENTUT D’ONDARA POSA EN MARXA LA LLISTA DE DIFUSIÓ PER A INFORMAR ELS/LES JOVES DE QÜESTIONS DEL SEU INTERÈS

Ondara, 16.04.21. Aprofitant que aquest dissabte 17 d’abril es commemora el Dia Europeu de la Informació Juvenil, des de la Regidoria de Joventut es posa en funcionament la llista de difusió de la Regidoria de joventut de l’Ajuntament d’Ondara, per a informar a través de WhatsApp als joves que s’inscriguen dels següents temes: Activitats d’oci i temps lliure.; Beques i ajudes; Formació; Voluntariat; Ocupació i Autoocupació i Carnet Jove, entre altres.

? ? SERVEI DE WHATSAPP DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA.

? Aquest servei informarà dels següents temes:

? Activitats d’oci i temps lliure.

? Beques i ajudes.

? Formació

? Voluntariat

➡️Ocupació i Autoocupació

?   Carnet Jove

➡ Clica a https://wa.me/message/QB5SEMJACL3LG1 des del teu mòbil i se t’obrirà una conversa amb el Servei de WhatsApp de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Ondara.

➡ Veuràs que la paraula ALTA JOVENTUT està escrita, envia aquest missatge.

? Molt important: has de guardar aquest número de CONTACTE A LA TEUA AGENDA. Si no ho fas, no rebràs els missatges de la llista de difusió.

També via WhatsApp es pot fer, guardant el 667949702 com a contacte de Joventut Ondara i enviant la paraula ALTA . A més es pot contactar amb Joventut Ondara per Telegram.

#jovesalLloro

ONDARA CONTINUA DONANT PASSOS PER A TINDRE UNA GRAN ZONA ESCOLAR UNIFICADA AL COSTAT DEL SANCHIS GUARNER

S’adjudica el contracte per a la redacció dels documents tècnics que culminen en l’aprovació de l’Avaluació Ambiental Estratègica de l’actuació urbanística projectada

Ondara, 14.04.21. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar la setmana passada la contractació dels serveis tècnics professionals per a començar la fase d’inici de la modificació puntual del Pla General (per a la unificació dels centres escolars) i el document inicial estratègic, per a la sol·licitud de l’avaluació ambiental estratègica simplificada. El contracte dels serveis tècnics ha sigut adjudicat a l’empresa Forqués i Associats, S.L.U. per un import de 6.987,75 euros. Amb aquesta contractació, l’Ajuntament d’Ondara continua realitzant el treball administratiu previ per a unificar els centres d’educació infantil i primària en una gran zona escolar. La intenció municipal és obtindre en un futur els terrenys annexos al col·legi de primària, amb l’objectiu final de construir allí el col·legi d’infantil, i tindre així escoleta, infantil i primària en una mateixa gran àrea escolar, tal com han recordat aquest matí en la visita a la zona l’Alcalde, José Ramiro; la Regidora d’Educació, Mar Chesa, i el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner.

Cal recordar que un de principals projectes del govern local d’Ondara per a l’actual legislatura és la unificació dels centres d’educació infantil i primària, tal com es va anunciar al maig de 2020. El Govern Municipal d’Ondara té previst procedir a la concentració de les dotacions escolars municipals (infantil i primària) en una mateixa zona, de manera que s’acabe amb l’actual dispersió que crea problemes de mobilitat, seguretat viària i coordinació a les famílies amb xiquets i xiquetes en edat escolar. Es considera que la zona adequada per a concentrar aquestes dotacions és la zona d’Alfatares, on ja es troben l’escoleta d’infantil i l’edifici del CEIP Sanchis Guarner (primària). Això suposaria que l’actual edifici de Marjals s’unificara al costat del Sanchis Guarner i evitar així que continue dividit com fins ara. Per a fer açò possible fa falta que, d’una banda, es procedisca a modificar el PGOU de 1989 per a fer viable aquesta unificació o concentració de sòl dotacional amb finalitat docent o educativa. Aquest pas donat ara (la contractació en Junta de Govern dels serveis tècnics professionals per a començar modificació puntual) va encaminat a realitzar la modificació urbanística necessària per a fer d’aquests terrenys sòl dotacional per a Educació.

Segons ha explicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, la Conselleria d’Educació ha confirmat que no té objecció al projecte d’unificació de centres escolars en aquesta zona, si bé cal realitzar determinades actuacions de forma prèvia. L’Ajuntament va demanar a la Conselleria d’Educació un informe previ sobre el projecte d’unificació de centres escolars. El dit informe, emès amb data 17/02/2021, estableix una sèrie de condicionants per a la viabilitat de l’actuació, des del punt de vista sectorial d’educació. Pel que procedix emprendre el primer pas per a aprovar la corresponent Modificació Puntual del planejament urbanístic, la fase prèvia o ambiental i que consisteix en la redacció dels documents tècnics que culminen en l’aprovació de l’Avaluació Ambiental Estratègica de l’actuació urbanística projectada. Una vegada obtinguda la corresponent resolució de caràcter ambiental, i a la vista dels condicionants o exigències de les administracions sectorials implicades, s’estarà en condicions contractar el document Tècnic de Modificació del Planejament i els estudis tècnics complementaris que siguen necessaris.

ONDARA PUBLICA LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE LES III AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA PINTURA DE FAÇANES DE CASES I EDIFICIS EXERCICI 2020

Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 d’abril i les ajudes podran ascendir a 5,5€/m² de façana pintada fins una superfície de 100 m²; sent el màxim a subvencionar per actuació de 1.000 euros

Ondara, 13.04.21. L’Ajuntament d’Ondara ha publicat la segona convocatòria de les bases de les III ajudes econòmiques per a la pintura de cases i edificis d’Ondara. Les bases regulen la convocatòria i concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes econòmiques que l’Ajuntament d’Ondara podrà atorgar a fi de col·laborar en el finançament de la pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà dins dels terminis establits. Aquestes ajudes econòmiques, que es convoquen per tercera edició per part de l’Ajuntament d’Ondara, tenen la forma de subvencions a fons perdut. Les bases estan ja publicades en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara (http://ondara.sedelectronica.es ).

Aquesta és la segona convocatòria de la tercera edició de les ajudes (fins a esgotar el crèdit disposat a les ajudes, que van ser convocades el 15 de juny de 2020), segons ha concretat el Regidor d’Urbanisme i Patrimoni Urbà d’Ondara, Francesc Giner, el qual ha destacat que aquestes ajudes permetem incrementar el volum de negoci i fomentar l’activitat empresarial en el sector de la construcció, pintura i rehabilitació d’edificis.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 d’abril 2021, inclusivament, i hi hauran de ser presentades al Registre General de l’Ajuntament d’Ondara. La quantia global de la present convocatòria ascendix a 4.408 euros. Les ajudes podran ascendir a 5,5€/m² de façana pintada fins una superfície de 100 m² ( l’excés sobre aquest límit se subvencionarà a 4 m €/sent²); el màxim a subvencionar per actuació de 1.000 euros.

Les ajudes aniran adscrites a finançar les despeses de pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà d’Ondara. Les subvencions s’atorgaran, fins a esgotar la consignació disponible (4.408 euros), per ordre cronològic de presentació i segons les preferències següents:

-Àrea de Rehabilitació Integrada (ARI): Tindran preferència les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes) dins de la dita àrea, i dins d’ella, aquelles que tinguen algun grau de protecció arquitectònica o urbanística. En segon lloc, es prendran en compte els edificis plurifamiliars d’eixa mateixa àrea.

-Fora de l’Àrea de Rehabilitació Integrada: Una vegada concedides totes les subvencions atendibles en l’ARI, s’atendran les sol·licituds de la resta del nucli urbà d’Ondara. Dins d’aquest cas, tindran preferència primer les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes), i en segon lloc els edificis plurifamiliars que tinguen com a màxim 4 vivendes. No s’admetran edificis que tinguen més de 4 vivendes en cap de les dues zonificacions indicades.

Podran ser objecte d’aquesta subvenció tots aquells edificis l’antiguitat dels quals supere els 20 anys i les seues destinacions siguen residencials o tinguen una utilitat pública o social sense ànim de lucre. Podran ser beneficiaris de les ajudes el/ els propietari/s de l’edifici, usuaris o no del mateix; els inquilins o arrendataris de l’edifici o vivenda comptant amb l’autorització per escrit del propietari; i la comunitat de propietaris de l’edifici, siguen o no usuaris de les vivendes. Es considera pressupost subvencionable el cost real de la pintura de façanes a via pública, (el preu total de les obres, justificat mitjançant factures emeses per l’empresa que les execute; l’IVA no s’inclou com a concepte subvencionable).

A més, les actuacions que resulten subvencionades també gaudiran d’una bonificació del 100 % en la taxa de llicència d’obres i de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, així com de la taxa d’ocupació de via pública per materials, bastides, etc. Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes hauran de ser presentades al Registre General de l’Ajuntament d’Ondara (Plaça del Convent núm. 2) i es presentaran en l’imprès normalitzat.

JA ESTÀ REPARAT EL PAVELLÓ COBERT D’ONDARA

La instal·lació va patir danys en la façana motivats per les fortes ratxes de vent del 22 de gener

Ondara, 12.04.21. El pavelló cobert municipal d’Ondara ja està reparat i a punt per a tornar a ser utilitzat, segons ha anunciat aquest matí el Conseller delegat de SINMA Ondara, Francesc Giner. La setmana passada van culminar els treballs de reparació de les planxes dels laterals i de la coberta del pavelló, així com de les plaques solars d’aigua calenta dels vestidors. El cost ascendeix a quasi 16.000 euros i ha sigut assumit íntegrament per l’assegurança d’aquesta instal·lació esportiva municipal, que està gestionada per l’empresa municipal SINMA Ondara.

Cal recordar que el passat 22 de gener de 2021, les fortes ratxes de vent que es van registrar en la comarca, amb vents de més de 90 km/h, van afectar alguns edificis i instal·lacions d’Ondara, i van causar despreniments i caigudes. Entre els desperfectes a causa del vent, es van desprendre diverses planxes en el pavelló municipal d’Ondara i es van veure afectades també les plaques d’aigua calenta sanitària dels vestidors. Després d’unes setmanes de treball, s’han arreglat els despreniments i col·locat les planxes dels laterals i la façana del pavelló, i les plaques solars.

L’empresa que ha arreglat la façana ha sigut “Kubirom S.L ” i la reparació de les plaques solars, per “Pascual Cardona”. El cost total ha ascendit a 15.777 euros i ha sigut cobert íntegrament per l’assegurança.

DEL 12 AL 30 D’ABRIL ES PODEN SOL·LICITAR LES AJUDES DIRECTES “PARÈNTESI” PER A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES (SEGONA CONVOCATÒRIA DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA)

  • Amb la seua publicació hui 9 d’abril en el BOP, la tramitació es realitzarà durant 15 dies hàbils
  • Les ajudes van dirigides a sectors que no van poder accedir a l’anterior convocatòria: activitats com la fabricació i elaboració d’aliments i productes, intermediaris de comerç, comerços a l’engròs i al detall, empreses de transport, perruqueria, o bugaderia, entre altres

Ondara, 09.04.21. L’Ajuntament d’Ondara informa que del 12 d’abril al 30 d’abril de 2021 estarà obert el termini per a sol·licitar les ajudes directes del Pla Parèntesi de la Generalitat Valenciana, dirigides als sectors més colpejats per la pandèmia, segons les bases de la segona convocatòria realitzada per l’Ajuntament d’Ondara. Aquesta segona fase d’ajudes directes del Pla Parèntesi va dirigida a sectors que no van poder accedir a la primera fase, com la fabricació i elaboració d’aliments i productes, intermediaris de comerç, comerços a l’engròs i al detall, empreses de transport, turisme, allotjaments turístics, restauració, perruqueria, bugaderia, empreses de lloguers, reparacions, edició de periòdics, publicitat, entre altres.

Amb la publicació de les bases de les ajudes en el BOP (publicades hui divendres 9 d’abril), i durant 15 dies hàbils (des del dilluns 12 i fins el divendres 30 d’abril), es podrà realitzar la tramitació que permetrà sol·licitar i fer efectives les ajudes. L’Ajuntament d’Ondara agilitzarà, a través del departament ADL, la ràpida tramitació de les ajudes i facilitarà el seu accés als autònoms i microempreses. Les persones interessades a rebre més informació sobre la presentació de la sol·licitud poden contactar amb l’ADL d’Ondara (tel: 965766250, correu: adl@ondara.org ).

La presentació de les sol·licituds es tramitarà de manera electrònica en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara, amb enllaç en la web de l’Ajuntament (www.ondara.org ). En la pàgina web de l’Ajuntament d’Ondara, estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

En aquesta ocasió a Ondara es repartiran 138.091 euros (el sobrant resultant de les Ajudes Directes concedides en la 1a convocatòria) que es finançaran en un 62,50% mitjançant aportació de la Generalitat Valenciana, en un 22,50% mitjançant aportació de la Diputació d’Alacant i un 15% mitjançant aportació de l’Ajuntament d’Ondara. Per a optar a les ajudes Parèntesi (segona convocatòria) a través de l’Ajuntament d’Ondara, s’ha de tenir domicili fiscal a Ondara, trobar-se en funcionament en data de 31/12/2020 i que figuren d’alta en la matrícula municipal de l’impost d’Activitats Econòmiques (IAE) d’aquest municipi a data 31/12/2020 en un o més dels epígrafs a què es refereixen les bases. Les ajudes van dirigides a autònoms o microempreses (amb un màxim de 10 treballadors) i consisteixen en una quantitat màxima de 1.500 euros per cada autònom o microempresa, que s’incrementarà en 200 euros per cada treballador/a en plantilla que tinguera contractat l’autònom/a o la microempresa a 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 10. Van adscrites a cobrir despeses com a Lloguers i rentings, Subministraments, Primes d’Assegurances, Serveis de professionals independents, despeses de publicitat, Reparacions i manteniment, Material d’oficina, despeses de desplaçaments i manutenció, Quotes efectivament pagades en concepte de cotització com a treballador per compte propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, Quotes de Seguretat Social a càrrec de l’empresa pels seus treballadors/as efectivament pagada, compres de mercaderies i aprovisionaments.

La llista completa d’activitats emmarcades en aquesta segona convocatòria és la següent:

Extracció de minerals de ferro.

Elaboració de gelats.

Elaboració de cafè, te i infusions.

Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.

Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.

Confecció d’altres peces de roba exteriors.

Confecció d’altres peces de roba i accessoris.

Fabricació d’articles de pelleteria.

Confecció d’altres peces de roba de punt.

Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes.

Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.

Serveis de preimpressió i preparació de suports.

Enquadernació i serveis relacionats amb la mateixa.

Reproducció de suports gravats.

Fabricació d’explosius.

Producció de metalls preciosos.

Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic.

Fabricació de cables de fibra òptica.

Fabricació d’articles de joieria i articles semblants.

Fabricació d’articles de bijuteria i articles semblants.

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

Subministrament de vapor i aire condicionat.

Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de roba, pelleteria, calçat i articles de cuiro.

Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.

Comerç a l’engròs de cuiros i pells.

Comerç a l’engròs de begudes.

Comerç a l’engròs de sucre, xocolate i confiteria.

Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies.

Comerç a l’engròs de peixos i mariscs i altres productes alimentaris.

Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.

Comerç a l’engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.

Comerç a l’engròs d’articles de rellotgeria i joieria.

Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.

Comerç al detall de pa i productes de forn, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.

Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.

Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.

Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.

Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats.

Comerç al detall de peces de roba en establiments especialitzats.

Comerç al detall de calçat i articles de cuiro en establiments especialitzats.

Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de roba i calçat en parades de venda i en mercats ambulants.

Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i en mercats ambulants.

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en parades de venda ni en mercats ambulants.

Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.

Transport per taxi.

Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.

Transport marítim de passatgers.

Transport de passatgers per vies navegables interiors.

Transport aeri de passatgers.

Activitats annexes al transport terrestre.

Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.

Activitats annexes al transport aeri.

Hotels i allotjaments semblants.

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.

Càmpings i aparcaments per a caravanes.

Altres allotjaments.

Restaurants i llocs de menjars.

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.

Altres serveis de menjars.

Establiments de begudes.

Edició de periòdics.

Activitats d’exhibició cinematogràfica.

Activitats de fotografia.

Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.

Lloguer de camions.

Lloguer d’articles d’oci i esportius.

Lloguer de cintes de vídeo i discs.

Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.

Lloguer de maquinària i equip d’oficina, inclosos ordinadors.

Lloguer de mitjans de navegació.

Lloguer de mitjans de transport aeri.

Lloguer d’una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.

Activitats de les agències de viatges.

Activitats dels operadors turístics.

Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.

Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.

Organització de convencions i fires de mostres.

Altres activitats de suport a les empreses.

Arts escèniques.

Activitats auxiliars a les arts escèniques.

Gestió de sales d’espectacles.

Activitats de museus.

Gestió de llocs i edificis històrics.

Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

Activitats de jocs d’atzar i apostes.

Gestió d’instal·lacions esportives.

Activitats dels gimnasos.

Altres activitats esportives.

Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.

Altres activitats recreatives i d’entreteniment.

Reparació de calçat i articles de cuiro.

Reparació de rellotges i joieria.

Llavat i neteja de peces tèxtils i de pell.

Activitats de manteniment físic.

Comerç al detall de ferreteries, pintura i vidre en establiment especialitzat.

Comerç al detall d’articles esportius en establiments especialitzats.

Comerç al detall de jocs i joguets en establiments especialitzats.

Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per als mateixos en establiments especialitzats.

Serveis de publicitat

Perruqueria i altres tractaments de bellesa.

INFORMACIÓ NOVA APP GVA+SALUT

La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Ondara informa que ja està disponible la nova APP GVA +Salut.
Amb la nova aplicació es canvia el mètode d’identificació per a accedir, que es realitzarà a través de cl@ve o escanejant la targeta SIP (s’ha de disposar de la targeta amb codi de barres).
En cas de no complir algun dels requisits haurà de sol·licitar la renovació de la targeta SIP mitjançant el tràmit telemàtic

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/IDENTIFICACION_SIP

i arreplegar-la al Centre de Salut.
Cal recalcar que aquesta APP no substitueix al servei en el Centre de Salut, que es continua prestant amb normalitat.
Guia d’ús:

http://www.san.gva.es/web/app-gva-mes-salut/guia-de-uso

http://www.san.gva.es/web/app-gva-mes-salut/inicio

L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONTINUA MILLORANT LA SEGURETAT VIÀRIA DE LES ZONES ESCOLARS I LES VIES PECUÀRIES

S’ha instal·lat senyalització de sentit únic en el Camí de Xàbia; d’accés exclusiu per a vianants i bicicletes en el Camí Vell del Verger, i de prohibició d’aturar i estacionar al Camí la Mar al costat de l’IES

Ondara, 08.04.21. L’Ajuntament d’Ondara, a través de les Regidories de Mobilitat Urbana i de Medi Ambient, dirigides per Francesc Giner i Pere Picornell, ha implementat en les últimes setmanes diverses mesures per a millorar la seguretat viària en partides rurals del terme municipal, vies pecuàries i zones escolars, a petició dels residents i usuaris, a fi de pacificar el trànsit i millorar les condicions de seguretat per a tots els usuaris de les vies. D’una banda, des del passat l’1 d’abril, la Brigada Municipal (SINMA) ha col·locat nova senyalització a la via pecuària coneguda com a Camí Vell del Verger, que va a enllaçar a l’antiga N-332 per la Creueta d’entrada a Ondara. La senyalització instal·lada indica l’accés exclusivament per a vianants i bicicletes (s’autoritza sols el pas de vehicles de veïns per accedir a les seues residències i terrenys agrícoles). Aquesta via serà una ruta segura més per anar al Molí Coví, on s’habilitarà una àrea recreativa (Parc Fluvial Molí Coví), com ja es va anunciar recentment en el ple del passat mes de març.

Una altra via pecuària on s’ha col·locat nova senyalització similar és el Camí de Xàbia, en el seu tram que creua la Partida Alfatares, concretament del Camí La Mar fins a l’encreuament de la via que va a la Partida de Molí d’En Coll, indicant-se una única direcció en sentit cap al Camí La Mar per a vehicles a motor, i l’accés en les dues direccions exclusivament per a vianants, bicicletes i vehicles de tracció animal. Cal esmentar que aquesta mesura s’ha portat a cap a petició dels veïns i veïnes d’aquest camí, que havien observat la gran velocitat a què circulaven alguns vehicles per aquest camí rural, utilitzant-ho com a carretera de circumval·lació, per la qual cosa, els propis residents han sol·licitat que es prenguen mesures per a reduir el volum de trànsit que circula per aquest camí, així com la reducció de la velocitat.

La finalitat de l’acció ha estat donar major seguretat a totes i tots els usuaris del camí agrícola. Des de les Regidories de Mobilitat Urbana i Medi Ambient s’entén per «vies pecuàries» les rutes o itineraris per on circula o ha circulat tradicionalment el trànsit ramader. Així mateix, les vies pecuàries es poden destinar a altres usos compatibles i complementaris, inspirant-se en el desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, al paisatge i al patrimoni natural i cultural. Es consideren usos complementaris de les vies pecuàries el passeig, la pràctica del senderisme, la cavalcada i altres formes de desplaçament esportiu sobre vehicles no motoritzats, com per exemple bicicletes sempre que respecten la prioritat del trànsit ramader, si fóra existent.

Cal destacar també que entre les accions de millora de la seguretat viària, s’ha repintat la senyalització horitzontal al tram inicial de Camí La Mar fins a la entrada de l’IES Xebic, i s’han instal·lat senyals verticals remarcant la prohibició de parar i estacionar a la via al costat del centre educatiu, ja que comporta un increment de la perillositat dels seus usuaris i un col·lapse circulatori en certs moments del dia. Per això, des de l’Ajuntament d’Ondara es recorda als conductors que poden d’estacionar a diverses zones pròximes per a esperar a alumnat de l’IES, com pot ser l’aparcament de la Piscina Municipal (que compta amb unes 72 places) i al Carrer Nacions Sense Estat (que compta amb unes 80 places), evitant posar en perill a vianants i altres vehicles que circulen pel Camí La Mar. Des de l’Ajuntament d’Ondara es prega es respecte la senyalització i es demana la col·laboració de la ciutadania amb la intenció de treballar conjuntament per la millora de la mobilitat i la convivència veïnal.

ONDARA CONVOCA LA 2A FASE DE LES AJUDES DIRECTES “PARÈNTESI” PER A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES DE SECTORS QUE NO VAN PODER ACCEDIR A L’ANTERIOR CONVOCATÒRIA

  • Les ajudes directes van dirigides activitats com la fabricació i elaboració d’aliments i productes, intermediaris de comerç, comerços a l’engròs i al detall, empreses de transport, perruqueria, o bugaderia, entre altres
  • Amb la seua publicació en el BOP (previsiblement la setmana que ve), i durant 15 dies hàbils, començarà la tramitació que permetrà sol·licitar i fer efectives les ajudes.

Ondara, 08.04.21. La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar passat dijous 1 d’abril de 2021 les bases per a accedir la segona convocatòria d’ajudes directes del Pla Parèntesi de la Generalitat Valenciana, dirigides a sectors que no van poder accedir a la primera fase (que va estar dirigida a la restauració, les activitats turístiques, els allotjaments, espectacles i activitats artístiques, esportives, recreatives i d’entreteniment). En aquesta segona convocatòria, les ajudes van dirigides a un altre tipus d’activitats econòmiques, com la fabricació i elaboració d’aliments i productes, intermediaris de comerç, comerços a l’engròs i al detall, empreses de transport, turisme, allotjaments turístics, restauració, perruqueria, bugaderia, empreses de lloguers, reparacions, edició de periòdics, publicitat, entre altres. L’Alcalde d’Ondara i responsable de l’àrea de Promoció Econòmica, José Ramiro, ha valorat molt positivament la implementació d’aquesta línia d’ajudes directes per als sectors més perjudicats per la pandèmia; cosa que els propis receptors de les ajudes han agraït, i així s’ho han traslladat, afirma, a l’Ajuntament d’Ondara. Segons José Ramiro, “és difícil aconseguir arribar a tots i totes, però tota ajuda és ben rebuda i contribueix a pal·liar els efectes que la crisi sanitària està tenint en els autònoms i xicotetes empreses”.

En aquesta ocasió a Ondara es repartiran 138.091 euros (el sobrant resultant de les Ajudes Directes concedides en la 1a convocatòria) que es finançaran en un 62,50% mitjançant aportació de la Generalitat Valenciana, en un 22,50% mitjançant aportació de la Diputació d’Alacant i un 15% mitjançant aportació de l’Ajuntament d’Ondara. Cal indicar que en la primera fase es van concedir un total de 154.600 euros, si bé a Ondara s’havia previst per la Generalitat que les ajudes “Parèntesi” ascendirien a 294.691 euros, i per això des de l’Ajuntament s’efectua una segona convocatòria per a arribar a altres sectors afectats.

Amb la seua publicació en el BOP (previsiblement la setmana que ve), i durant 15 dies hàbils, començarà la tramitació que permetrà sol·licitar i fer efectives les ajudes. L’Ajuntament d’Ondara agilitzarà, a través del departament ADL, la ràpida tramitació de les ajudes i facilitarà el seu accés als autònoms i microempreses. Les persones interessades a rebre més informació sobre la presentació de la sol·licitud poden contactar amb ADL Ondara (tel: 965766250, correu: adl@ondara.org ).

Per a optar a les ajudes Parèntesi a través de l’Ajuntament d’Ondara, s’ha de tenir domicili fiscal a Ondara, trobar-se en funcionament en data de 31/12/2020 i que figuren d’alta en la matrícula municipal de l’impost d’Activitats Econòmiques (IAE) d’aquest municipi a data 31/12/2020 en un o més dels epígrafs a què es refereixen les bases. Les ajudes van dirigides a autònoms o microempreses (amb un màxim de 10 treballadors) i consisteixen en una quantitat màxima de 1.500 euros per cada autònom o microempresa, que s’incrementarà en 200 euros per cada treballador/a en plantilla que tinguera contractat l’autònom/a o la microempresa a 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 10. Van adscrites a cobrir despeses com a Lloguers i rentings, Subministraments, Primes d’Assegurances, Serveis de professionals independents, despeses de publicitat, Reparacions i manteniment, Material d’oficina, despeses de desplaçaments i manutenció, Quotes efectivament pagades en concepte de cotització com a treballador per compte propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, Quotes de Seguretat Social a càrrec de l’empresa pels seus treballadors/as efectivament pagada, compres de mercaderies i aprovisionaments.

La presentació de les sol·licituds es tramitarà de manera electrònica en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara (http://www.ondara.org/ ). El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà amb motiu de la publicació de l’anunci de la subvenció en el Butlletí Oficial de la Província, sent la seua duració de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la seua publicació. En la pàgina web de l’Ajuntament d’Ondara, estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

La llista completa d’activitats emmarcades en aquesta segona convocatòria és la següent:

Extracció de minerals de ferro.

Elaboració de gelats.

Elaboració de cafè, te i infusions.

Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.

Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.

Confecció d’altres peces de roba exteriors.

Confecció d’altres peces de roba i accessoris.

Fabricació d’articles de pelleteria.

Confecció d’altres peces de roba de punt.

Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes.

Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.

Serveis de preimpressió i preparació de suports.

Enquadernació i serveis relacionats amb la mateixa.

Reproducció de suports gravats.

Fabricació d’explosius.

Producció de metalls preciosos.

Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic.

Fabricació de cables de fibra òptica.

Fabricació d’articles de joieria i articles semblants.

Fabricació d’articles de bijuteria i articles semblants.

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

Subministrament de vapor i aire condicionat.

Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de roba, pelleteria, calçat i articles de cuiro.

Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.

Comerç a l’engròs de cuiros i pells.

Comerç a l’engròs de begudes.

Comerç a l’engròs de sucre, xocolate i confiteria.

Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies.

Comerç a l’engròs de peixos i mariscs i altres productes alimentaris.

Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.

Comerç a l’engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.

Comerç a l’engròs d’articles de rellotgeria i joieria.

Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.

Comerç al detall de pa i productes de forn, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.

Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.

Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.

Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.

Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats.

Comerç al detall de peces de roba en establiments especialitzats.

Comerç al detall de calçat i articles de cuiro en establiments especialitzats.

Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de roba i calçat en parades de venda i en mercats ambulants.

Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i en mercats ambulants.

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en parades de venda ni en mercats ambulants.

Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.

Transport per taxi.

Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.

Transport marítim de passatgers.

Transport de passatgers per vies navegables interiors.

Transport aeri de passatgers.

Activitats annexes al transport terrestre.

Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.

Activitats annexes al transport aeri.

Hotels i allotjaments semblants.

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.

Càmpings i aparcaments per a caravanes.

Altres allotjaments.

Restaurants i llocs de menjars.

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.

Altres serveis de menjars.

Establiments de begudes.

Edició de periòdics.

Activitats d’exhibició cinematogràfica.

Activitats de fotografia.

Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.

Lloguer de camions.

Lloguer d’articles d’oci i esportius.

Lloguer de cintes de vídeo i discs.

Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.

Lloguer de maquinària i equip d’oficina, inclosos ordinadors.

Lloguer de mitjans de navegació.

Lloguer de mitjans de transport aeri.

Lloguer d’una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.

Activitats de les agències de viatges.

Activitats dels operadors turístics.

Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.

Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.

Organització de convencions i fires de mostres.

Altres activitats de suport a les empreses.

Arts escèniques.

Activitats auxiliars a les arts escèniques.

Gestió de sales d’espectacles.

Activitats de museus.

Gestió de llocs i edificis històrics.

Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

Activitats de jocs d’atzar i apostes.

Gestió d’instal·lacions esportives.

Activitats dels gimnasos.

Altres activitats esportives.

Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.

Altres activitats recreatives i d’entreteniment.

Reparació de calçat i articles de cuiro.

Reparació de rellotges i joieria.

Llavat i neteja de peces tèxtils i de pell.

Activitats de manteniment físic.

Comerç al detall de ferreteries, pintura i vidre en establiment especialitzat.

Comerç al detall d’articles esportius en establiments especialitzats.

Comerç al detall de jocs i joguets en establiments especialitzats.

Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per als mateixos en establiments especialitzats.

Serveis de publicitat

Perruqueria i altres tractaments de bellesa.