ONDARA APROVA EN PLE L’ORDENANÇA REGULADORA DE FESTES, DESPRÉS DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER A ARREPLEGAR LES PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

Al ple també es va aprovar per unanimitat la moció del 8M, Dia de la Dona, i el Conveni de col·laboració en el projecte “Espais Sense Fum”

Ondara, 29.02.24. El ple ordinari de l’Ajuntament d’Ondara es va celebrar ahir dimecres 28 de febrer en lloc de l’últim dijous de mes (com sol ser habitual) pel fet que hui dijous es lliuren els premis comarcals CEDMA; i entre les empreses guardonades, destaquen dos d’Ondara: Servicolor i TwelveBeauty. Motiu pel qual, la corporació, segons va informar l’Alcalde, José Ramiro, va acordar celebrar la sessió plenària en dimecres, per a poder recolzar a les empreses locals en aquesta cita destacada de hui.

Quant a l’ordre del dia, el ple va aprovar ahir provisionalment per unanimitat de totes les forces polítiques (Equip de Govern PSPV-Compromís i PP) la modificació de l’Ordenança reguladora de festes del poble d’Ondara. Aquesta modificació se sotmetrà a informació pública durant trenta dies hàbils, dins dels quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. El Regidor de Festes i Tradicions, Jordi Ruiz, va indicar que per tal de recollir les propostes de la ciutadania, durant les últimes setmanes s’ha realitzat un procés participatiu, amb un qüestionari online on presentar propostes, i reunions presencials, amb la participació, entre altres, de representants de les penyes i membres de la Comissió de Festes, en les quals s’han arreplegat les propostes i suggeriments per incorporar-les a l’ordenança que es va elevar a ple. L’objectiu de l’Ajuntament d’Ondara en promoure aquest Reglament és “refermar les nostres tradicions i aconseguir alhora una major participació popular en la programació i desenvolupament de la festa, així com fer possible que els festeigs es desenvolupen d’una manera compatible amb la convivència respectuosa i el civisme” segons va destacar Jordi Ruiz. Des del PP, el seu portaveu, Àlex Hernández, va argumentar el seu vot a favor perquè «està bé que hi haja una normativa i estiguen regulades les situacions que es puguen donar en les festes».

L’ordenança de festes que tenia fins ara l’Ajuntament d’Ondara fou aprovada al 2016, i amb aquesta modificació, pretenen recollir-se les diferents realitats que han anat succeint-se en els últims anys al voltant de les festes i principalment de les Festes Populars de Sant Jaume. El Regidor de Festes i Tradicions, Jordi Ruiz, va detallar, quant a les principals modificacions de l’ordenança de festes, que incideix en la necessitat de realitzar la programació «amb molta cura per tal de tenir un equilibri entre la festa i el descans del veïnat de les zones afectades així com vetllar també pel benestar animal quedant, totalment prohibit el llançament de coets i petards en via pública que no estiguen prèviament autoritzats per l’Ajuntament d’Ondara». Pel que fa a les festes de Sant Jaume, s’ha modificat allò referen a la edat dels quintos i les quintes, reflectint que seran els i les joves que compleixen 19 anys l’any en curs de les festes.

Una altra novetat és que anualment s’haurà de demanar l’autorització d’instal·lació de garitos abans del 31 de maig. Aquesta sol·licitud d’autorització es farà online i hi constaran dos responsables per garito que hauran de ser majors d’edat i ciutadans o ciutadanes empadronades a Ondara mínim 6 mesos abans de la sol·licitud. Aquesta sol·licitud es farà anualment, per poder actualitzar les dades de les penyes, dur un control per a l’organització del muntatge de garitos, i control dels espais disponibles. Aquesta autorització haurà d’estar en el garito i exhibir-se en el cas que alguna autoritat la demane (en el cas que un garito no estiga autoritzat serà clausurat immediatament).

També es regula el màxim de garitos que l’Ajuntament d’Ondara pot autoritzar; el màxim serà determinat per les condicions tècniques i de seguretat que s’establiran des de l’àrea tècnica i la de seguretat ciutadana de l’Ajuntament d’Ondara, i en el cas d’arribar a aquest màxim, existirà una llista d’espera (es regula el seu funcionament al text de l’ordenança). A més, una vegada instal·lats els garitos, abans de les festes, hauran de presentar per registre d’entrada una declaració responsable (el model de la qual serà enviada als responsables autoritzats del garito per correu electrònic). Aquesta declaració responsable recollirà que el garito compleix amb les característiques de seguretat necessàries per al correcte funcionament de les festes. A més, en aquest registre, també es presentarà el justificant de pagament de la taxa de muntatge. Una altra modificació és la que respecta a les taxes que es paguen per l’ocupació de via pública amb garitos. Des d’ara, anualment se publicarà el preu públic del cost de cada garito, que estarà basat en les despeses de l’any anterior, dividit pel total de garitos previstos en l’anualitat de l’any en curs. El preu públic anual vindrà marcat per les despeses generades l’any anterior en concepte de: connexió elèctrica, habilitació de zones de garitos, aigua potable, servei de neteja, manteniment i seguretat ciutadana. En aquest sentit, es remarca la necessitat de conscienciar a totes i tots en fer un ús responsable dels recursos energètics i d’aigua, així com col·laborar amb la neteja i el civisme en la via pública.

Finalment, es regula la ocupació de garitos autoritzats per l’Ajuntament en via pública amb persones menors d’edat. La modificació de l’ordenança indica que sempre que els garitos estiguen ocupats, hauran d’haver persones majors d’edat que se’n puguen responsabilitzar dels possibles successos, així com de la vigilància i del benestar dels xiquets, xiquetes i adolescents menors d’edat. En el cas que ocórrega algun succés, revisió o inspecció i hi hagen tant sols persones menors d’edat, sense supervisió de cap adult responsable, la responsabilitat última recaurà sobre les persones responsables que consten a l’autorització del garito, i es podrà procedir al tancament del garito. Aquest succés es considerarà una infracció molt greu. Pel que fa a les infraccions, les sancions seran de 750€ per a infraccions lleus; de 1.500€ per a infraccions greus; i de 3.000€ per a infraccions molt greus. A més, es sancionarà la reincidència per reiterades sancions en un mateix o diferents períodes de festes, amb la prohibició de muntatge de garito de dos anys. Aquestes modificacions de l’ordenança es van aprovar per unanimitat.

D’altra banda, en el ple, es va aprovar per unanimitat el Conveni de col·laboració en el projecte “Espais Sense Fum” entre la Seu Provincial d’Alacant de l’Associació Espanyola contra el Càncer i l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ondara. Segons va informar la Regidora de Promoció Econòmica, Raquel Mengual, l’Ajuntament d’Ondara col·laborarà en la difusió de la campanya de prevenció de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, l’objecte del qual és visibilitzar la condició d’Espais Sense Fum dels establiments o instal·lacions públiques i/o privades. El conveni tindrà una duració de 2 anys.

Per urgència va passar pel ple la moció del 8M, Dia Internacional de la Dona, que es commemora el 8 de març. Una moció que va ser llegida per la Regidoria d’Igualtat, Nerea Mallol, i que va ser votada per unanimitat de totes les forces polítiques. La moció proposa assenyalar l’origen del masclisme en la societat, també demana desenvolupar programes de conciliació, d’educació sexual i menstrual en les aules, i protocols per a abordar la violència masclista en espais públics. En la moció s’insta a continuar avançant en igualtat des de les polítiques públiques, incorporant la perspectiva de gènere, en especial en els pressuposts i en les inversions institucionals; i promoure vivenda pública assequible amb especial atenció a les dones maltractades i a les seues filles i fills.

Respecte al punt de sol·licitar a l’IVACE la inclusió de la Fase IV dels projectes de Millora de les condicions de l’àrea Marjals-Avinguda d’Alacant i Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7 en la convocatòria per a Projectes d’Inversió per a la Millora, Modernització i Dotació d’Infraestructures i Serveis en Polígons, Àrees industrials i enclavaments tecnològics, anualitat 2024; i l’aprovació de les memòries tècniques dels dos projectes, aquest punt va ser aprovat per l’Equip de Govern amb l’abstenció del PP.

ONDARA ELEVA A PLE DEMANAR A L’IVACE SUBVENCIÓ PER A LA FASE IV DE LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE L’ÀREA MARJALS I AV. ALACANT I POLÍGON INDUSTRIAL MARJALS 5-6-7

Ondara, 27.02.24. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dimecres 28 de febrer el ple ordinari corresponent a aquest mes, i entre els punts de l’ordre del dia destaca sol·licitar a l’Institut Valencià de Competició Empresarial (IVACE) la inclusió de la Fase IV dels projectes de Millora de les condicions de l’àrea Marjals-Avinguda d’Alacant i Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7 en la convocatòria per a Projectes d’ Inversió per a la Millora, Modernització i Dotació d’Infraestructures i Serveis en Polígons, Àrees industrials i enclavaments tecnològics, anualitat 2024; i així mateix facultar a l’Alcaldia Presidència per tal que sol·licite la màxima subvenció possible per a la quarta fase d’aquests dos projectes. Per això passarà pel ple d’aquest dimecres l’aprovació de les memòries tècniques dels dos projectes.

Respecte a la Memòria Tècnica «Millora de les Condicions de l’àrea Marjals i Av. Alacant» Fase IV, inclou millores en la mobilitat urbana consistents en instal·lació d’aparca-patinets i ampliació de la xarxa de ciclo-carril, millora de la xarxa contra incendis mitjançant la instal·lació d’hidrants, millora de la zona verda del polígon, millora viària consistents en renovacions de voreres, asfaltat i optimització d’aparcaments i al ferm de la via i senyalització horitzontal i vertical per millorar l’accessibilitat universal, amb un pressupost estimat de 199.699,73 euros.

Quant a la Memòria Tècnica «Millora al Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7», Fase IV, consisteix en l’ampliació de la dotació per a la vigilància mitjançant circuit tancat de televisió (CCTV), millores en la mobilitat urbana consistents en adequació l’habilitació d’aparcaments per a patinets, millora de l’enllumenat en la zona d’accés de vianants amb solucions energèticament eficients, millora de la zona verda del polígon i regeneració paisatgística, amb creació de zones bio-saludables i senyalització horitzontal i vertical per millorar l’ accessibilitat universal, amb un pressupost estimat de 199.886,92 euros.

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIMECRES 28 DE FEBRER 2024

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 26.02.24. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dimecres 28 de febrer de 2024 a les 20:30 hores, sent aquesta la primera sessió de l’enguany. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2024/1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (25/GENER/2024).

2.EXP. PLENS/2024/2. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3. EXP. 3216/2023. MATÈRIA 4009. INFORME MOROSITAT I PMP TRIMESTRAL 2023. DONAR COMPTE.

4.EXP. 3215/2023. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. EXECUCIÓ PRESSUPOST. DONAR COMPTE.

5.EXP. 415/2023. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

6.EXP 437/2024. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT

EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

7.EXP. 143/2024. MATÈRIA 3002.SUBVENCIONS GVA. APROVACIÓ

MEMÒRIES TÈCNIQUES. PROJECTE MILLORA DE LES CONDICIONS DE L’ÀREA MARJALS I AVGDA. ALACANT (FASE IV ) i PROJECTE MILLORES AL POLÍGON INDUSTRIAL MARJALS 5-6-7 (FASE IV ). RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN DE 5 DE FEBRER DE 2024.

8.EXP 490/2024 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE FESTES DEL POBLE D’ONDARA

9.EXP. 483/2024. MATÈRIA 2010. CONVENIS. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE “ESPAIS SENSE FUM” ENTRE LA SEU PROVINCIAL D’ALACANT DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER I L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT D’ONDARA.

10.EXP. PLENS/2024/2. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

11.EXP. PLENS/2024/2. PRECS I PREGUNTES.

Comunicat Compromís Ondara en suport a les protestes dels nostres agricultors

*Comunicat Grup Municipal Compromís Ondara*

Des del col·lectiu de Compromís Ondara volem comunicar el nostre suport a les protestes dels nostres agricultors.

Fa anys que venen mostrant el seu malestar per unes polítiques comercials provinents de la UE que generen que hagen de fer front a un producte que ve des de fora de la Unió, i que no compleixen els alts estàndards que les normes europees imposen als nostres productors, creant una competència que en cap cas podem anomenar justa.

Per altra banda trobem que a l’interior de l’Estat també es veuen afectats per l’abús del sector de la distribució, que els paga una misèria per tot l’esforç de la producció. Este fet duu a l’absurda situació que per a l’agricultor tirar a terra la seua collita siga, a més d’una mesura vàlida econòmicament, l’opció més digna per valorar el seu treball.

Per estos motius ens solidaritzem amb el sector primari, i exigim als grans partits que no donen els vots dels seus eurodiputats per perpetuar estos acords comercials i que comencen a vorer l’agricultura com un sector estratègic com ho són l’energia i les telecomunicacions.

*Comunicat Grup Municipal Compromís Ondara*

ONDARA APROVA PER UNANIMITAT AL PLE DECLARAR 2024 COM A «ANY ESTELLÉS»

També es va aprovar la redacció d’un reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics i l’ordenança per a la neteja de parcel·les

Ondara, 26.01.24. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir dijous 25 de gener la primera sessió d’enguany del ple de la corporació municipal, i els 3 punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat, amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i del PP.

La moció per a declarar 2024 com a Any Estellés a Ondara va ser presentada per la Regidora de Cultura, Nerea Mallol. Amb motiu del centenari del naixement de l’escriptor (el 4 de setembre de 1924 a Burjassot va nàixer Vicent Andrés Estellés; un dels poetes, escriptors i periodistes valencians més destacats del segle XX), es va aprovar aquesta moció. Dins dels acords de la moció està impulsar des de l’Àrea de Cultura i la Unitat de Normalització Lingüística una agenda d’activitats dirigides a reivindicar i promocionar la figura d’Estellés, coordinada amb les entitats que treballen per la seua memòria; crear i facilitar als municipis valencians recursos didàctics i educatius per al coneixement de l’obra d’Estellés en centres educatius i biblioteques municipals, i instar al Consell de la Generalitat a declarar l’any Estellés i a organitzar i coordinar un cicle d’activitats on participen totes les institucions i entitats implicades. Segons va recalcar la Regidora de Cultura, Nerea Mallol, «Ondara és, junt amb Dénia, les 2 úniques poblacions de la comarca que s’han adherit a aquesta iniciativa». Per a la Regidora de Cultura, «Estellés és patrimoni cultural fet història, és part de tot allò que ens caracteritza com a poble valencià, per això és voluntat de l’Ajuntament d’Ondara enaltir la seua figura i el seu llegat; és un goix adherir-nos a aquesta iniciàtica col·lectiva que té aquests mateixos objectius, i treballarem des de la Regidoria de Cultura i des de la de Normalització Lingüística per dur a terme diferents activitats, de branques culturals diverses (música, ball, poesia, cinema…) per rendir-li homenatge».

Respecte a la redacció d’un reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics, l’objectiu de la norma és dotar a través d’un reglament de l’eina jurídica adequada que permeta un major control d’aquests fons públics per part de l’Ajuntament d’Ondara, sota el principi de transparència que regeix l’actuació de l’Administració Pública. La regulació no preveu un règim de control intern d’aquesta mena de fons públics, més enllà de la posada a disposició del Ple dels registres comptables respecte a la seua aplicació. Considerant que la normativa general d’aplicació no desenvolupa prou el règim del destí dels fons i la seua justificació, la seua regulació per part de l’Ajuntament d’Ondara, conforme la doctrina del Tribunal de Comptes quant al règim de justificació de les assignacions, resulta viable i convenient, tant per a reforçar la transparència i la rendició de comptes com a eixos del govern obert, com per a previndre les eventuals responsabilitats per a les persones que integren els grups polítics municipals. La proposta d’acord de redactar d’un reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics va comptar amb el vot a favor de l’oposició; el portaveu del PP, Àlex Hernández, va expressar que veien positivament que la ciutadania sàpia en què empra els diners cada partit.

D’altra banda, quant a la iniciativa per a la redacció de l’ordenança municipal reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les, va ser presentada pel Regidor de Medi Ambient, Miguel Gomis. L’objectiu és regular els requisits materials i formals encaminats a la neteja i tancament de solars, així com la sanció per l’incompliment del deure legal de conservació, i l’execució subsidiària com a resposta municipal davant la inactivitat d’alguns propietaris. La iniciativa pretén evitar les conseqüències de la inobservança ciutadana de les mínimes condicions d’adorn públic, seguretat i salubritat en els solars i terrenys, sovint envaïts per rosegadors, insectes, enderrocs i males herbes; i de solucionar, per un altre, els problemes de convivència ciutadana que aquestes inaccions comporten. Les diferents normatives que existeix fins ara estan incompletes, per la mancança d’un règim sancionador. El fonament de l’ordenança radica en la necessitat d’adequar el manteniment, neteja i tancament de les parcel·les a les circumstàncies i realitats de la convivència ciutadana en l’actualitat.

ONDARA ELEVA A PLE LA REDACCIÓ D’UN REGLAMENT REGULADOR DE LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS

També passa pel ple ordinari d’aquest dijous la moció per a declarar 2024 com a Any Estellés a Ondara, i l’ordenança per a la neteja de parcel·les

Ondara, 23.01.24. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 de gener la primera sessió d’enguany del ple de la corporació municipal, i entre els punts de l’ordre del dia destaca la iniciativa per a la redacció d’un reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics, i la iniciativa per a la redacció de l’ordenança municipal reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les. També s’eleva a ple la moció per a declarar 2024 com a Any Estellés a Ondara.

Respecte a la redacció d’un reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics, l’objectiu de la norma és dotar a través d’un reglament de l’eina jurídica adequada que permeta un major control d’aquests fons públics per part de l’Ajuntament d’Ondara, sota el principi de transparència que regeix l’actuació de l’Administració Pública. La Llei Orgànica 3/2015 de 30 de març de control de l’activitat econòmica financera dels Partits Polítics diu que les assignacions percebudes per aquests han d’estar sotmeses a les obligacions de comptabilitat i control i al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social dels seus comptes. Igualment, les administracions públiques hauran de fer públic el detall de les subvencions abonades. No obstant això, la regulació assenyalada no preveu un règim de control intern d’aquesta mena de fons públics, més enllà de la posada a disposició del Ple dels registres comptables respecte a la seua aplicació. Considerant que la normativa general d’aplicació no desenvolupa prou el règim del destí dels fons i la seua justificació, la seua regulació per part de l’Ajuntament d’Ondara, conforme la doctrina del Tribunal de Comptes quant al règim de justificació de les assignacions, resulta viable i convenient, tant per a reforçar la transparència i la rendició de comptes com a eixos del govern obert, com per a previndre les eventuals responsabilitats per a les persones que integren els grups polítics municipals. Per això es porta a ple la iniciativa amb la proposta d’acord de redactar d’un reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics.

D’altra banda, quant a la iniciativa per a la redacció de l’ordenança municipal reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les, se sol·licitarà als Serveis Municipals competents, en raó de la matèria, l’elaboració d’aquesta ordenança. L’objectiu de l’ordenança és regular els requisits materials i formals encaminats a la neteja i tancament de solars, així com la sanció per l’incompliment del deure legal de conservació, i l’execució subsidiària com a resposta municipal davant la inactivitat d’alguns propietaris. La iniciativa pretén evitar les conseqüències de la inobservança ciutadana de les mínimes condicions d’adorn públic, seguretat i salubritat en els solars i terrenys, sovint envaïts per rosegadors, insectes, enderrocs i males herbes; i de solucionar, per un altre, els problemes de convivència ciutadana que aquestes inaccions comporten. La deficient situació de neteja i tancament dels solars té una gran transcendència pública, com es demostra pels escrits que es formulen a l’Ajuntament reclamant l’actuació municipal en aquesta matèria. Les diferents normatives que existeix fins ara estan incompletes, per la mancança d’un règim sancionador. El fonament de la present Ordenança radica en la necessitat d’adequar el manteniment, neteja i tancament de les parcel·les a les circumstàncies i realitats de la convivència ciutadana en l’actualitat.

A més, s’elevarà a aprovació pel ple declarar l’any 2024 com a Any Estellés amb motiu del centenari del naixement de l’escriptor (el 4 de setembre de 1924 a Burjassot va nàixer Vicent Andrés Estellés; un dels poetes, escriptors i periodistes valencians més destacats del segle XX). Dins dels acords s’emmarca impulsar des de l’Àrea de Cultura i la Unitat de Normalització Lingüística una agenda d’activitats dirigides a reivindicar i promocionar la figura d’Estellés, coordinada amb les entitats que treballen per la seua memòria; crear i facilitar als municipis valencians recursos didàctics i educatius per al coneixement de l’obra d’Estellés en centres educatius i biblioteques municipals, i instar al Consell de la Generalitat a declarar l’any Estellés i a organitzar i coordinar un cicle d’activitats on participen totes les institucions i entitats implicades. Segons ha informat la Regidora de Cultura, Nerea Mallol, «Ondara és, junt amb Dénia, les 2 úniques poblacions de la comarca que s’han adherit a aquesta iniciativa». Per a la Regidora de Cultura, «Estellés és patrimoni cultural fet història, és part de tot allò que ens caracteritza com a poble valencià, per això és voluntat de l’Ajuntament d’Ondara enaltir la seua figura i el seu llegat; és un goix adherir-nos a aquesta iniciàtica col·lectiva que té aquests mateixos objectius, i treballarem des de la Regidoria de Cultura i des de la de Normalització Lingüística, de la que és regidor Jordi Dominguis, per dur a terme diferents activitats, de branques culturals diverses (música, ball, poesia, cinema…) per rendir-li homenatge».

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 25 DE GENER 2024

  • La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

  • Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 23.01.24. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 25 de gener de 2024 a les 20:30 hores, sent aquesta la primera sessió de l’enguany. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (21 DE DESEMBRE DE 2023).

2.EXP. PLENS/2024/1. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3.EXP 153/2024. REGLAMENT MUNICIPAL. INICIATIVA PER A LA REDACCIÓ DE L’ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NETEJA, CONSERVACIÓ, ARBRATGE I VALLAT DE SOLARS I PARCEL·LES

4.EXP. 152/2024. REGLAMENT MUNICIPAL. INICIATIVA PER A LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS.

5.EXP. 169/2024. MATÈRIA 1001. MOCIÓ PER A DECLARAR L’ANY 2024 COM A ANY ESTELLÉS A ONDARA.

6.EXP. PLENS/2024/1. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

7.EXP. PLENS/2024/1. PRECS I PREGUNTES.

LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA I INTERIOR VISITA L’AJUNTAMENT D’ONDARA I INAUGURA L’OFICINA DE SUPORT AL JUTJAT DE PAU

La Conselleria ha dotat de funcionariat al servei de l’administració de justícia per a fer les tasques que fins ara venien fent treballadors municipals en el Jutjat de Pau d’Ondara

Ondara, 18.01.24. Aquest matí, la Consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha visitat l’Ajuntament d’Ondara i ha inaugurat l’oficina de suport al Jutjat de Pau. La Consellera ha sigut rebuda per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; membres de la Corporació Municipal; la Jutgessa de Pau d’Ondara, Juana Peris; i el cap de la Policia Local, Toni Galiano. Per part de Conselleria, han participat en la visita i recepció institucional Cristina Gil Fabregat, directora general de Justícia, i Eduardo Ruiz Navarro secretari autonòmic de Justícia. A continuació, Elisa Núñez ha signat al Llibre d’Honor de l’Ajuntament d’Ondara i ha mantingut una reunió amb l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha obsequiat a la Consellera amb un exemplar de la Carta Pobla d’Ondara.

La Consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha visitat les dependències del Jutjat de Pau, ubicades en la planta baixa de l’Ajuntament d’Ondara. D’aquesta manera s’ha donat per inaugurada l’oficina de suport al Jutjat de Pau d’Ondara, que és una de les 5 oficines que Justícia obri enguany 2024 de suport als jutjats de pau a Catral, Nàquera, Ondara, Turís i Moncofa. Les oficines de suport d’aquestes cinc localitats, que en 2023 van superat els 7.000 habitants, com és el cas d’Ondara, han entrat en funcionament aquest passat dia 15 de gener 2024. Les oficines són ara ateses per funcionaris dels cossos de l’Administració de Justícia, mentre que les instal·lacions i els mitjans instrumentals del jutjat de pau estan a càrrec de cada ajuntament. La consellera ha indicat que des de Justícia s’ha dotat de suport informàtic i personal als jutjats d’aquests 5 municipis, i ha avançat també que des del seu departament s’està duent a terme projecte digitalització tots els Registres Civils, i Ondara es troba en aquest projecte, que té una duració de 2 anys.

Elisa Núñez ha manifestat que “és un gran avanç i un compromís amb la ciutadania, ja que es pot facilitar l’accés de la justícia als ciutadans”. La Conselleria de Justícia assumix el cost dels sistemes informàtics i del personal. El cost de personal que assumix la Conselleria de Justícia, ascendix a la quantitat de 73.127,43 euros anuals per a cada un d’aquests jutjats de pau. Aquesta xifra preveu el salari per al funcionari del cos de gestió amb funcions de secretari de jutjat de pau i per al del cos d’auxili judicial. La Conselleria de Justícia dota així de funcionariat al servei de l’administració de justícia per a fer les tasques que fins ara venien fent treballadors municipals. En el cas de l’oficia d’Ondara, compta des d’ara amb dos treballadores de Justícia, una que fa les tasques de gestora processal i assumeix les funcions de secretaria, i una altra funcionària que fa les funcions d’auxili judicial. Les funcions que es faran al jutjat de pau d’Ondara seran les mateixes que venien desenvolupant-se fins ara, amb la diferència de que les faran dos funcionàries de l’administració de justícia directament. Quant al personal treballador de l’Ajuntament que prestava servei al Jutjat de Pau, les 2 persones s’han reubicat en altres serveis municipals que necessitaven un reforç, donant resposta així a les necessitats organitzatives d’altres àrees.

ONDARA APROVA UN PRESSUPOST MUNICIPAL 2024 DE 8.500.000 EUROS AMB EL VOT EN CONTRA DEL PP

Una partida de 30.000 euros serà per ajudes socials per a aquelles famílies que no puguen fer front a la puja d’impostos i taxes

Ondara, 22.12.23. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir en el ple ordinari de desembre el Pressupost Municipal de 2024, bases d’execució i plantilla de personal. Un punt que va ser votat a favor per l’Equip de Govern PSPV-Compromís i en contra del PP. El Regidor d’Hisenda, Jordi Ruíz-Orejón, va explicar les bases del document. El Pressupost General per a l’exercici 2024 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 8.500.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 675.000 euros (+8,63%) respecte al pressupost de la present anualitat 2023 (que ascendia a 7.825.000 euros). En el que respecta al pressupost de l’empresa municipal SINMA és de 2.223.000 euros per a 2024 (el que suposa un augment de +153.000 euros respecte 2023, que era de 2.070.000 euros). L’aportació d’aquest exercici de l’Ajuntament cap a l’empresa municipal s’incrementa en 100.000 euros, quedant una partida d’1.850.000 euros. Per al Regidor d’Hisenda, «és un pressupost fruit del treball complex i responsable».

Segons va informar Jordi Ruíz-Orejón, en el servei de recaptació, transferit a SUMA s’incrementen les previsions en 70.000 euros. En el capítol de personal, a banda de l’increment que marcaran els PGE per a tot el funcionariat, previsiblement el 2,5 % de la massa salarial i l’adaptació degut a l’increment SMI de les escoles-taller d’ocupació que s’ha de contemplar, s’ha reforçat diferents figures tècniques, a més de la transformació d’altres (ampliació de jornada de l’arquitecta i creació del lloc de treball d’enginyer industrial en plantilla, a més d’un auxiliar administratiu). Dites transformacions suposen un increment en el Capítol de Personal, quantificat en +233.000 euros, un 8,2% respecte al 2023.

D’altra banda, el Regidor d’Hisenda ha destacat que s’ha proveït una partida de 30.000 euros d’ajudes socials per a aquelles famílies amb baixos recursos econòmics que no puguen fer front a la puja d’impostos i taxes realitzada en el present exercici, complint així el compromís de l’equip de govern en ajudar als qui més o necessiten. Dita partida serà ampliada en cas que siga necessari durant l’any 2024.

En el cas de les inversions, en 2024 la partida és de 360.000 euros; principalment per l’aportació municipal dels projectes d’inversió Planifica 2024-2028 (Diputació d’Alacant) s’han consignat 237.500 euros, incrementant en 95.000 dit capítol respecte l’exercici anterior: 119.000 euros que es destinaran a la millora de carrers de la zona Tossals; 56.000 euros per habilitació d’espais al parc Tossals, i 62.500 euros per a millora de la mobilitat urbana.

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va indicar que el que es busca amb el pressupost de 2024 és no tindre que disposar del romanent de tresoreria; es busca l’estabilitat pressupostària amb liquiditat, a través dels impostos i taxes. Ramiro va indicar que «l’Equip de Govern vol mantindre la contenció pressupostària però sense comptar amb romanents de tresoreria que afecten directament a la liquiditat de l’entitat, dins de les circumstàncies econòmiques externes als comptes públics, com poden ser la inflació i augment de preus tant de subministres, com de serveis i obres» afegint que «es manté la filosofia de l’equip de govern en la contenció pressupostària». A més, va recordar que ja en els plens de setembre i octubre es van realitzar modificacions de diferents ordenances fiscals per a assegurar els ingressos necessaris sense comptar amb romanents de tresoreria».

Per la seua banda, el portaveu del PP, Àlex Hernández, va fer una dissertació de les diferents partides pressupostàries per argumentar el vot en contra del seu grup. Va indicar que l’augment en 2024 respecte al pressupost de 2023 en el cas del capítol 1 (despeses en personal) és de 233.000 euros; en el capítol 2 (despeses corrents) l’increment és de 283.000 euros; en el 4 (transferències corrents) és de + 57.000; en el 6 (inversions reals) de més de 95.000 euros i en el 9 (passius financers) +7.000 euros. En el cas dels ingressos, l’increment en la recaptació d’impostos directes ascendeix a 411.000; en impostos indirectes es baixa la recaptació respecte 2023 a 75.000 euros; mentre s’augmenta en la de taxes en 269.000 euros u en transferències corrents en 70.000 euros. Davant d’això, Àlex Hernández es va preguntar on està l’augment de la despesa de 675.000 euros en 2024.

Segons va indicar Hernández, “el gasto de personal puja en 233.000 euros, dels quals el 55% son a causa de 3 noves places de funcionaris». Al respecte va dir que el PP pensa que «en aquests temps hauríem d’haver continuat en la mateixa fórmula de gestió administrativa per a estalviar 130.000 euros». El gasto en regidories, reparacions, materials, combustibles, etc…, ha pujat, segons Àlex Hernández, en 283.000 euros, dels quals el 35% va destinat a les regidories, un total de 100.000 euros que es podrien haver estalviat «quan estem asfixiant als veïns del poble amb taxes». Al respecte, l’Alcalde va puntualitzar que s’ha pujat no 100.000 sinó 10.000 euros la despesa en regidories; un 1,5%.

Quant als canvis en algunes regidories, el portaveu del PP va dir que en la de Majors baixa un 40% mentre en la de Turisme puja un 500%; i va demanar explicacions de per què una regidoria que històricament sempre ha tingut una partida pressupostària de 8000 euros, ara té 40.000 euros. Al respecte, José Ramiro va argumentar que en el cas dels Majors, és perquè el programa de medicació es passa a la Regidoria de Sanitat; i en cas de Turisme, va avançar que és per a continuar promocionant el poble, perquè turisme és cultura, patrimoni i festes, i es faran accions al llarg de l’any. Continuant amb altres regidories, el portaveu popular va indicar que regidories com festes Populars, festes o Cultura pugen un poc, i pensen que «ara no és el moment».

Per al PP, «un altre gasto de capítol 2 que nosaltres hauríem estalviat és el d’assessorament jurídic», partida amb una dotació de 25.000 euros que per al PP «són completament evitables si es fan les coses bé, per exemple, en 2014 el pressupost executat del govern del PP en aquesta partida era de 5000 euros», va recordar. Al respecte l’Alcalde va indicar que era per a fer front als tribunals al que es volen aprofitar de l’Ajuntament d’Ondara, i per a defendre els interessos dels veïns i veïnes d’Ondara; va posar com exemple els casos de les obres de l’Espai Jove i dels terrenys del pavelló; amb unes sentències que han donat la raó a l’Ajuntament.

Un dels principals punts del debat plenari va ser el tema de les escoles esportives. Àlex Hernández va apostar per la recuperació de la gestió publica de les escoles esportives per mitjà de SINMA, indicant que «paguem a l’empresa concessionària uns 230.000 euros dels quals 130.000 euros són per a pagar nòmines i seguretat social, i 100.000 euros aproximadament és el que l’empresa es queda per la gestió, una gestió que sempre ha fet SINMA», apostant perquè siga SINMA qui gestione les escoles esportives de nou en compte d’una empresa externa; i dotant a SINMA dels recursos necessaris per a això, en entendre que l’empresa sempre es porta un benefici, i que d’aquesta manera es podria haver estalviat l’increment de les taxes de les escoles per a les famílies. Al respecte, José Ramiro va indicar que es podria estudiar però que és inviable tota la gestió de les escoles esportives per part de SINMA, i que en qualsevol cas no seria un estalvi de 100.000 euros. També va avançar que el més important per a l’empresa SINMA «és recuperar la gestió de l’aigua en el municipi». Per la seua part, el Regidor d’Esports, Lluís Fornés, va assegurar que l’empresa que gestiona les nòmines dels entrenadors no es queda 100.000 euros i que es veuria en les factures.

D’altra banda, des del PP es van referir a la reducció d’ingressos de 75.000 euros en concepte d’imposts de la construcció, indicant que «cal treballar-ho en campanyes i bonificacions per atraure la nova construcció i la reforma a Ondara, perquè a més d’ingressar més, també repercutiria en el preu del lloguer en el nostre poble, beneficiant als inquilins».

Per a Àlex Hernández, en resum del gasto que consideren des del PP «innecessari», «si sumem les xifres que hem detallat com a partides que pensem que podíem estalviar i les que podríem ingressar de més per impostos sobre la construcció, podríem arribar a tindre 457.000 euros per a invertir en altres coses molt importants»; com per exemple «haver invertit més en les escoles esportives, baixant la quota en conte de pujar-la i millorar els seus serveis; no haver baixat un 10% el gasto en manteniment d’edificis respecte a l’any passat (tenim moltes deficiències que millorar en el nostre patrimoni, com en l’edifici de la ràdio, i tenim fer-ho ja); podríem haver evitat la pujada de la taxa de recollida del fem; podríem haver contractat a un sanitari per a les nostres escoles; o podríem haver esmenat les deficiències del centre de dia i adaptar-ho per a poder obrir les seues portes en 2024». Per tant, va dir, el seu vot era en contra, i esperen que durant l’any «es puguen treballar les coses de millor forma i que puguem aprovar per unanimitat les suficients modificacions de crèdit per a transformar aquests pressupostos». Cal indicar que quant al Centre de Dia, l’Alcalde va ressaltar que el redactor del projecte el contracta la Diputació i va negar que les deficiències tècniques estiguen derivades de la gestió municipal.

ONDARA PROPOSA UN PRESSUPOST MUNICIPAL DE 8.500.000 EUROS EN L’EXERCICI 2024

Ondara, 20.12.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 21 de desembre 2023 el ple ordinari del mes, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació provisional del Pressupost Municipal de 2024, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2024 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 8.500.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 675.000 euros (+8,63%) respecte al pressupost de la present anualitat 2023 (que ascendia a 7.825.000 euros). Però, comparativament amb el pressupost final de l’anualitat 2023, una vegada incorporats els romanents de tresoreria, el de 2024 és de 85.000 euros menys; el que suposa que «l’Equip de Govern vol mantindre la contenció pressupostària però sense comptar amb romanents de tresoreria que afecten directament a la liquiditat de l’entitat, dins de les circumstàncies econòmiques externes als comptes públics, com poden ser la inflació i augment de preus tant de subministres, com de serveis i obres» segons ha justificat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro.

En el Pressupost General de l’Ajuntament, segons argumenta l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, es manté la filosofia de l’equip de govern en la contenció pressupostària; a més, vista l’evolució pressupostària i la necessitat de garantir a mig-llarg termini l’estabilitat econòmica-financera de l’Ajuntament, tenint en compte la contínua inflació en els preus que afecta a totes les partides pressupostàries, la possible incapacitat d’utilització dels romanents de tresoreria, i la restauració de les regles fiscals, «ja en els plens de setembre i octubre es van realitzar modificacions de diferents ordenances fiscals per a assegurar els ingressos necessaris equiparables al pressupost del pressupost vigent, el del 2023, sense comptar amb romanents de tresoreria» tal com recorda l’Alcalde.

En el que respecta al pressupost de l’empresa municipal SINMA és de 2.223.000 euros per a 2024 (el que suposa un augment de +153.000 euros respecte 2023, que era de 2.070.000 euros). En el camí d’enfortiment de l’empresa municipal, l’aportació d’aquest exercici de l’Ajuntament cap a l’empresa municipal s’incrementa en 100.000 euros, quedant una partida d’1.850.000 euros.

Ingressos. Segons ha detallat l’Alcalde, en l’apartat d’ingressos, l’increment del pressupost municipal de 2024 es concentra en diferents partides. Pel que fa al Capítol I (Impostos directes) s’ha incrementat en 411.000 euros, vora el 60% de l’augment d’ingressos (4,8 % del total del pressupost) la partida d’Impost sobre Béns Immobles Urbana. Dit increment, ve degut en 50.000 euros per la previsió de major recaptació per l’impost d’increment de valors de terrenys (plusvàlua) i la resta afectada per la modificació realitzada de l’ordenança fiscal de l’IBI respecte al tipus de gravamen d’urbana, passant del 0,64 al 0,74, i a l’ordenança de l’IVTM. Pel que fa a les activitats empresarials, s’ha volgut tindre prudència per l’estancament d’altes d’activitats del darrer any, reduint la partida en -25.000 euros. Respecte al Capítol III (Taxes i altres impostos), l’augment d’ingressos és aproximadament el 40 % (3,2 % del total del pressupost), 269.000 euros. Les partides més significatives que s’han modificat són la recollida d’escombraires, en +100.000 euros; +28.000 euros en recaptació d’activitats educatives de les escoles d’estiu; +23.000 euros i +20.000 euros de la taxa d’expedició de documents i d’aprofitament del vol, cables i postes, respectivament. A més, la delegació de la gestió d’expedients sancionadors a SUMA preveu dos increments dels dits expedients i recàrrecs quantificats en +79.000 euros. I finalment, l’actualització de la taxa de les escoles esportives preveu una recaptació de +72.500 euros respecte a l’any 2023.

En el cas de les inversions, en 2024 la partida és de 360.000 euros. En aquest capítol, l’aportació municipal dels projectes d’inversió Planifica 2024-2028 (Diputació d’Alacant), per a fer front a les aportacions municipals que corresponen al pla d’inversions de la Diputació d’Alacant dels propers anys, s’han consignat 237.500 euros, incrementant en 95.000 dit capítol respecte l’exercici anterior. La distribució de les inversions queda així: la més destacada per 2024 són els 119.000 euros que es destinaran a la millora de carrers de la zona Tossals; 56.000 euros per habilitació d’espais al parc Tossals, i 62.500 euros per a millora de la mobilitat urbana. Fora dels Plans Planifica, es preveuen 39.500 euros per a pla de pluvials i 40.000 euros per inversions en edificis municipals, entre altres. La resta de partides del capítol correspondran a diferents inversions que es coordinaran amb la resta de subvencions de les diferents administracions supramunicipals, no determinant-les de manera nominativa en el pressupost.

Quant a l’apartat de despeses, en l’ajust de la despesa corrent i de regidories, l’increment de tot el Capítol és de 183.000 euros (un 4,5 %). Cal remarcar que en el servei de recaptació de SUMA s’incrementen les previsions en 60.000 euros; la partida d’escoles esportives s’unifica en totes les seues despeses arribant a una quantitat de 270.000 euros, (separant-la de la despesa corrent de la regidoria d’esports que es queda amb 35.000 euros). A més, les despeses de l’escola d’estiu s’incrementen en 23.000 euros.

Continuant amb les despeses, dins de la planificació de recursos humans de l’Ajuntament, en 2024 continuen en el pactat a la Mesa General de Negociació a l’hora de transformar llocs de treball per a fer un equip de treballadors i treballadores més robust i estructurat. A banda de l’increment que marcaran els PGE per a tot el funcionariat, previsiblement el 2,5 % de la massa salarial i l’adaptació degut a l’increment SMI de les escoles-taller d’ocupació que s’ha de contemplar, s’ha reforçat diferents figures tècniques, a més de la transformació d’altres, com pot ser l’ampliació de jornada de l’arquitecta i creació del lloc de treball d’enginyer industrial en plantilla, a més d’un auxiliar administratiu per a tasques de suport en diferents àrees. Dites transformacions suposen un increment en el Capítol de Personal, quantificat en +233.000 euros, un 8,2% respecte al 2023.

Quant al suport a les entitats socials i comarcals d’àmbit assistencial, tot i la manca de recursos econòmics s’ha conservat l’aportació de les subvencions a associacions locals, i comarcals d’àmbit assistencial, arribant a una quantia econòmica de 183.900 euros (aproximadament 9.000 euros més que en 2023). Dins d’eixes partides, s’ha redistribuït les aportacions, ajustant-les a cadascuna de les seues necessitats, a més de proveir una partida de 30.000 euros d’ajudes socials per a aquelles famílies amb baixos recursos econòmics que no puguen fer front a la puja d’impostos i taxes realitzada en el present exercici, complint així el compromís de l’equip de govern d’ajudar als qui més ho necessiten. Dita partida serà ampliada en cas que siga necessari durant l’any 2024.