PUBLICADES LES BASES PER A LA NOVA FASE D’AJUDES DESTINADES A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC PROVOCAT PEL COVID-19 A PIMES, MICROPIMES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS D’ONDARA ANUALITAT 2022

Amb la seua publicació hui 11 d’agost en el BOP, la tramitació es realitzarà durant 15 dies hàbils, fins al 2 de setembre 2022

Se subvencionarà el 100% del total dels conceptes subvencionables justificats fins al límit màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària

Ondara, 11.08.22. L’Ajuntament d’Ondara informa que des de demà 12 d’agost i fins al 2 de setembre 2022 estarà obert el termini per a sol·licitar les ajudes directes dirigides als sectors més colpejats per la pandèmia, segons les bases de la convocatòria realitzada per l’Ajuntament d’Ondara en l’anualitat 2022. Aquesta quarta fase d’ajudes directes va dirigida a les empreses, microempreses, professionals i autònoms d’Ondara. L’objecte de la present convocatòria és compensar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant per a pimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, que complisquen el requisit que la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals es vaja a sol·licitar l’ajuda (que han d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), haja sigut igual o inferior a la mitjana mensual facturat en 2019.

Les bases van ser aprovades en la Junta de Govern Local del 9 d’agost 2022. Aquestes ajudes estan finançades per la Diputació Provincial d’Alacant a l’empara de la concessió d’una subvenció nominativa concedida a l’Ajuntament d’Ondara per a compensar l’impacte econòmic del COVID-19 sobre pimes, micropimes, autònoms i professionals, i altres col·lectius subjectes a mutualitats, i la quantia de la qual ascendeix a 53.791 euros. La quantia subvencionada serà la que resulte de dividir el total de la mateixa entre el nombre de subvencions concedides, sense que en cap cas puga sobrepassar el límit màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària. Se subvencionarà el 100% del total dels conceptes subvencionables justificats i degudament pagats, exclosos els imposts indirectes.

L’Ajuntament d’Ondara agilitzarà, a través del departament ADL, la ràpida tramitació de les ajudes i facilitarà el seu accés als professionals, autònoms i microempreses. Les persones interessades a rebre més informació sobre la presentació de la sol·licitud poden contactar amb l’ADL d’Ondara (tel: 965766250, correu: adl@ondara.org ).

Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent Pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), haja sigut igual o inferior a la mitjana mensual facturat en 2019. Seran destinatàries de les ajudes les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes i pimes que no superen els deu empleats a data d’obertura del termini de presentació de sol·licituds, que exercisquen la seua activitat ininterrompudament des de l’1 de gener de 2019. Entre els requisits estan trobar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda en data publicació en el BOP de la convocatòria d’aquestes ajudes; que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no tinga deute pendent amb l’Ajuntament d’Ondara; que el domicili fiscal es trobe en el terme municipal d’Ondara; i haver tingut despeses corrents en què hagen incorregut els sol·licitants, que s’hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022.

Seran subvencionables els conceptes de despesa corrent abonada en el període comprés entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. Les ajudes van adscrites a cobrir despesa corrent: la quota d’autònoms, el lloguer mensual del local de negoci, les despeses l de consultoria i assessoria; despeses de contractes de subministrament d’energia elèctrica i gas, del local de negoci; despeses de servei de telefonia i internet referits necessàriament a l’activitat, entre altres despeses. Respecte a la quantia de les ajudes, se subvencionarà el 100% del total dels conceptes subvencionables justificats i degudament pagats, exclosos els imposts indirectes, fins al límit màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària. En tractar-se d’una subvenció ex-post la justificació es presenta com un requisit previ per a la concessió i pagament de la subvenció.

Les sol·licituds es presentaran en el registre de l’Ajuntament d’Ondara en imprès normalitzat de sol·licitud que està ja disponible en la web municipal https://ondara.sedelectronica.es . En la pàgina web municipal està disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica perquè siga el mitjà preferent per a presentar la sol·licitud. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant (que ha sigut el dia 11 d’agost 2022).

L’ADL-AFIC ONDARA INFORMA DE LES AJUDES A LAS EMPRESES COMERCIALS PER AL 2022

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del dia 23 de juny fins al dia 8 de juliol de 2022

Ondara, 22.06.22. La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball aprova l’Ordre 5/2022, d’1 de juny, per la qual es modifica l’Ordre 22/2018, de bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.

Respecte a convocatòries anteriors, es modifiquen les ajudes a les inversions en el cas de les pimes comercials i de les entitats locals, per a subvencionar també les obres, equipament i les instal·lacions comercials. Incloent les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d’una pàgina web vinculada a l’establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, als establiments situats o que s’implantaran en la Comunitat Valenciana.

Aquestes inversions també es poden destinar a equipament per a l’exposició, l’emmagatzematge i venda del producte, la senyalització i identificació de l’establiment, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc. Només se subvencionaran les obres realitzades en la zona de venda de l’establiment.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l’ajuda podrà aconseguir el 75% de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment, i en un període de tres anys.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes incloent les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia:

1. Que exercisquen o vagen a exercir l’activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:

– CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

– IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera Divisió 6, Agrupacions:

• Agrupació 64 excepte el grup 646 i l’epígraf 647.5

• Agrupació 65 excepte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

2. Agrupacions de professionals del comerç de segon i tercer grau sense ànim de lucre, amb àmbit intercomarcal o superior i seu o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, per a les ajudes regulades en l’article 20.5 de l’Ordre 22/2018, modificada per l’Ordre 5/2022.

3. Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a les ajudes regulades en els punts 3, 5, 6 i 10 de l’article 22 de l’Ordre 22/2018, modificada per l’Ordre 5/2022.

Les sol·licituds, segons el model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic segons l’ajuda que es pretenga sol·licitar, de les regulades en aquesta convocatòria, es presentaran únicament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es ).

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del dia 23 de juny fins al dia 8 de juliol de 2022, tots dos inclusivament.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden acudir a l’ADL-AFIC Ondara o telefonar al 965766250.

EL DIJOUS 30 DE JUNY , XERRADA INFORMATIVA “KIT DIGITAL” A ONDARA DIRIGIDA A EMPRESES I AUTÒNOMS

Ondara, 20.06.22. L’ADL-AFIC d’Ondara informa de la celebració, el pròxim dijous 30 de juny de 15 a 16 hores a la Casa de Cultura d’Ondara, de la xerrada formativa “Kit digital: ajudes per a la digitalització”, dirigida a les empreses i autònoms d’Ondara.

CREAMA ha organitzat amb l’Oficina Accelera Pime de FEMPA, un esdeveniment presencial dirigit a les empreses i autònoms de la Marina Alta, per a presentar quins són les actuals ajudes i subvencions en matèria de digitalització a què poden accedir i conèixer de primera mà, quins són els problemes a què s’enfronten els empresaris de la zona a l’hora de donar el bot a la transformació digital.

Inscripcions en https://www.fempa.es/noticias/eventos

Enllaç a la Jornada informativa OAP FEMPA a Ondara:

Més informació en ADL-AFIC d’Ondara, telèfon 965766250, correu adl@ondara.org

Una iniciativa FEDER

Les Oficines Accelera pime posades en marxa en tota Espanya per Red.es, entitat pública adscrita al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, compten amb un pressupost global de 8 milions d’euros, dels quals Red.es aportarà 6,3 i les entitats beneficiàries la resta. Les actuacions estan cofinançades amb fons FEDER de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020 (POPE) sota el lema “Una manera de hacer Europa”.

@redpuntoes

@Acelerapyme

#PlandeDigitalizaciondePymes

#EspañaDigital2025

#OficinasAcelerapyme

#Acelerapyme #FEDER

#TransformaciónDigital

COMENÇA LA NOVA CAMPANYA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA LOCAL D’ONDARA : “EL COMERÇ ÉS VIDA”

Els «rasques» per cada compra superior a 20 euros tindran diversos tipus de premis amb descomptes directes en actes culturals, bons piscina, o entrades per a concerts

Ondara, 13.06.22. Hui, 13 de juny, arranca la nova campanya de promoció econòmica local “Comprant al comerç local fas una Ondara millor. El comerç és vida”, impulsada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Ondara que dirigeix l’Alcalde, José Ramiro, i que compta amb la col·laboració d’ACO, l’associació de comerciants i empresaris d’Ondara.

Després de l’èxit de l’anterior edició de la campanya “El Comerç és Vida”, realitzada a l’octubre de 2021, per enguany 2022 s’ha proposat des de la Regidoria de Promoció Econòmica d’Ondara una nova edició amb canvis: en aquesta ocasió, es fomentaran les festes locals, la cultura i l’esport, relacionant-ho amb el comerç. Per a això, es fomentaran les compres en el comerç local amb incentius canviables en la cultura, festes i oci d’Ondara. El client podrà obtindre un «rasca» per cada compra superior a 20 euros o diverses que sumen aquesta quantitat. Aquests rasques tindran diversos tipus de premis, canviables en descomptes directes en actes culturals, bons per la piscina, o entrades per a concerts, entre altres.

El premi final serà de 4.000 euros, distribuït en 150 vals de 10 euros (2.500 euros) per a canviar en compres en el comerç local, i un únic i gran premi de 1.500 euros, també per a compres a Ondara. S’imprimiran i distribuiran 25.000 bitllets “rasca” entre els comerços participants (hi haurà un 2% premiats). Entre aquests bitllets hi haurà 6 models premiats: bons piscina, bons escoles esportives, passes culturals i entrades per al Sonafilm, packs de Sant Jaume i premis directes de 10 euros per a gastar en el comerç d’Ondara. A més, tots els rasques disposaran en la seua part posterior d’un espai per a introduir les dades del client i, d’aquesta manera, participar al sorteig final de 1.500 euros.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA * AJUNTAMENT D’ONDARA

ONDARA LLANÇA UNA NOVA CAMPANYA DE PROMOCIÓ LOCAL “EL COMERÇ ÉS VIDA”

  • La nova campanya es desenvoluparà en dues fases, de maig a juny i de setembre a octubre
  • Els «rasques» per cada compra superior a 20 euros tindran diversos tipus de premis canviables en descomptes directes en actes culturals, bons piscina, o entrades per a concerts

Ondara, 31.05.22. “Comprant al comerç local fas una Ondara millor. El comerç és vida”. Sota aquesta premissa, l’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica que dirigeix l’Alcalde, José Ramiro, ha llançat la nova campanya de promoció econòmica local, amb la col·laboració d’ACO, l’associació de comerciants i empresaris d’Ondara.

Després de l’èxit de l’anterior edició de la campanya “El Comerç és Vida”, realitzada a l’octubre de 2021, per enguany 2022 es proposa des de la Regidoria de Promoció Econòmica d’Ondara una nova edició amb canvis: en aquesta ocasió, es fomentaran les festes locals, la cultura i l’esport, tot això relacionant-ho amb el comerç. Per a això, es fomentaran les compres en el comerç local amb incentius que seran canviables en la cultura, festes i oci d’Ondara. La sistemàtica serà molt senzilla: el client podrà obtindre un «rasca» per cada compra superior a 20 euros o diverses que sumen aquesta quantitat. Aquests rasques/bitllets, tindran diversos tipus de premis canviables en descomptes directes en actes culturals, bons piscina, entrades per a concerts, entre altres.

La campanya «El comerç és vida» tindrà dues etapes, de maig a juny i de setembre al 25 d’octubre (dia del comerç local). Les dues etapes tindran la mateixa sistemàtica. El premi final serà de 4.000 euros, distribuït en 150 vals de 10 euros (2.500 euros) per a canviar en compres en el comerç local, i un únic i gran premi de 1.500 euros, també per a compres a Ondara. S’imprimiran i distribuiran 25.000 bitllets “rasca” entre els comerços participants (hi haurà un 2% premiats). Entre aquests bitllets hi haurà 5 models premiats: bons piscina, entrades culturals i entrades per al Sonafilm, Sant Jaume i premis directes de 10 euros per a gastar en el comerç d’Ondara. A més, tots els rasques disposaran en la seua part posterior d’un espai per a introduir les dades del client i, d’aquesta manera, participar al sorteig final.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA * AJUNTAMENT D’ONDARA

L’ADL D’ONDARA INFORMA DE LES AJUDES DEL LABORA PER A EMPRESES INNOVADORES 2022

Ondara, 22.03.22. L’ADL-AFIF d’Ondara informa:

Ahir es van publicar al DOGV les següents ajudes:

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les subvencions de foment d’ocupació dirigides a les persones emprenedores, més concretament, a les persones aturades inscrites en LABORA que creen llocs de treball mitjançant l’activitat empresarial independent, és a dir, sempre que es constituïsquen en autònoms o professionals per compte propi des de l’1 de gener de 2022 i fins al 30 de juny de 2022.

Es manté com a imprescindible que el projecte empresarial tinga caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l’informe de qualsevol de les entitats incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

Les ajudes van des dels 2.500 € fins als 4.500 € segons el col·lectiu d’emprenedors (aturats en general, menors de 30 anys o majors de 45, persones amb diversitat funcional, etc.) incrementant-se les quantitats en cas de dones en 500€.

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos de la data d’inici que conste en la declaració d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris i data màxima el 30 de juny de 2022.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació a l’ADL-AFIC Ondara, contactant al 965766250 o al correu electrònica: adl@ondara.org

https://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio

CURS PER A L’OBTENCIÓ DEL CARNET DE MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS NIVELL BÀSIC EN ONDARA

L’ADL d’Ondara informa del curs per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris nivell bàsic (CURS ASAJA ALACANT) que s’impartirà els dies 28, 29 i 30 de març, i 5, 6 i 7 d’abril 2022 a la Casa de Cultura d’Ondara, en horari de 16:00 hores a 20:30 hores (27 hores totals, 100% presencial)

Per a més informació i inscripcions:

965766250

adlauxiliar@ondara.org

*ADL ONDARA*

L’ADL D’ONDARA INFORMA DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT I (ENTRE 10 I MENYS DE 50 EMPLEATS), DINS DEL PROGRAMA KIT DIGITAL

A partir del 15 de març podran accedir al tràmit del programa Kit Digital els empreses d’entre 10 i fins a 49 treballadors amb mes de 6 mesos d’antiguitat.

Els ajudes d’aquesta Convocatòria tenen la consideració de subva vèncer directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització dels disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització. El termini estarà obert durant 6 mesos.

Els persones interessades poden trobar informació a:

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre

Las persones interessades en aquestes ajudes pot acudir a l’ADL-AFIC Ondara, cridar al 965766250 o per correu electrònic a adl@ondara.org

L’ADL D’ONDARA INFORMA DE LES SUBVENCIONS PER A FOMENTAR LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DE PERSONES JOVES QUALIFICADES (AVALEM JOVES) EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

ECOGJU 2022 – Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil: https://labora.gva.es/es/avalem-joves

https://labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/ecogju-2022-subvenciones-para-fomentar-la-contratacion-indefinida-de-personas-jovenes-cualificadas-avalem-joves-en-el-marco-del-sistema-nacional-de-ga?redirect=https%3A%2F%2Flabora.gva.es%2Fes%2Fempreses%2Fbusque-ajudes-subvencions%2Fajudes-foment-de-l-ocupacio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eLgUuSsd70Zp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de persones joves majors de 16 anys que tinguen una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

S’entendrà que la persona jove compta amb una qualificació professional quan es trobe en possessió d’alguna de les següents titulacions:

a) Llicenciatura o diplomatura universitària, enginyeria superior o tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica.

b) Grau universitari.

c) Estudis de postgrau universitari.

d) Doctorat.

e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional reglada, de la formació professional específica.

f) Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors, sense que tinguen tal consideració els títols d’Educació Secundària Obligatòria ni de Batxillerat.

g) Certificat de professionalitat.

Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants

Pot ser beneficiària d’aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

REQUISITS DE LES CONTRACTACIONS:

· La contractació de la persona jove s’ha d’efectuar després de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria de subvencions per a l’exercici 2022.

· La contractació ha de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d’alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte, o el manteniment d’aquest quan el lloc haja quedat vacant arran de la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d’edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.

· En tot cas, hi ha d’haver una correspondència entre la titulació de la persona jove i el lloc de treball exercit, que haurà de tindre una adequació al nivell d’estudis cursats i al grup de cotització que corresponga a aquest nivell.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

L’import de la subvenció ascendirà a 25.200 euros.

Si la persona contractada concorre, addicionalment, en la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l’import ascendirà a 26.600 euros.

Si es tracta d’una persona amb diversitat funcional severa; d’una persona jove que es trobe sota la guarda o la tutela de la Generalitat, o complisca una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d’edat, o que haja estat en alguna d’aquestes dues situacions, en algun període durant els tres anys anteriors a la majoria d’edat, o d’una dona jove víctima de violència sobre la dona, l’import ascendirà a 28.000 euros.

La liquidació de les ajudes es farà una vegada justificades, amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud i les condicions establides, i es lliurarà d’una sola vegada l’import de l’ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 2 de març de 2022 i finalitzarà el 31 de maig de 2022. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s’han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Las persones interessades en aquestes ajudes pot acudir a l’ADL-AFIC Ondara, cridar al 965766250 o per correu electrònic a adl@ondara.org

COMPRAR AL COMERÇ LOCAL D’ONDARA TÉ PREMI

Se sortejaran 100 carros de la compra dins de la campanya de promoció local “El comerç és vida”

Ondara, 21.01.22. “Comprant al comerç local fas una Ondara millor. El comerç és vida”. Sota aquesta premissa, l’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica que dirigeix l’Alcalde, José Ramiro, comença des de demà una nova fase de la campanya de promoció del comerç local, amb la col·laboració d’ACO, l’associació de comerciants i empresaris d’Ondara.

Comprar al comerç local d’Ondara té premi, i des de demà dissabte 22 de generi i fins a finals de febrer 2022, amb la intenció de fidelitzar als clients del comerç local d’Ondara, es van a sortejar 100 carros de la compra entre les persones que realitzen compres en els establiments locals adherits a la campanya. La clientela podrà participar en el sorteig dels carros realitzant una compra mínima de 20 euros.

Llistat comerços participants:

Upi Ondara informática

Autoescola Ondara

Eclipse estètica, tattoo i piercing

Motos mahiques

Maxima bikes

Solertech tinta & toner

Dilatando Mentes

Somriures

Piensos felix

Rebost de Mari

Autoescola Bahia

Floristeria BLAU

Galas Mobles

D’Estarca Cortines

Ondara Òptics.

Sultana estética y spa

Bodasyflores

Mobles Escriva

Cler Interiores

Academia Lola Jordá

Torres Calçats

Monverd

Fornes ASSESSORS

Calçats Dora

Vinalia vinoteca ondara

Admin. Loteria

Ca Paquitina

FarmaOndara

Bodega Aguilar

Passicos la mercería

Mobles Ortolà

Coses de casa i regals «La Furiona»

Nina estetica i bellesa

Grupo Marti Axa seguros

Blat y Farina

Carniceria Alberto Picó

APP INFORMATICA ONDARA

Mamiquexulo

Electrodomesticos Euronics

Esports Colau

Nexo Ondara

Gaspar Fotògrafs

Viatges Ondara

Pastisseria Victoria

Luansa

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA * AJUNTAMENT D’ONDARA