L’ADL AFIC D’ONDARA INFORMA SOBRE LA RESOLUCIÓ DE CONSELLERIA RELATIVA ALS FESTIUS I DIUMENGES HABILITATS PER A LA PRÀCTICA COMERCIAL (Resolució del 30 març 2020)

L’ADL AFIC D’ONDARA INFORMA SOBRE LA RESOLUCIÓ DE CONSELLERIA RELATIVA ALS FESTIUS I DIUMENGES HABILITATS PER A LA PRÀCTICA COMERCIAL (Resolució del 30 març 2020)

resoluci_suspensi_dies_festius_firmado

resoluci_suspensi_zgats_firmado

resoluci_suspensi_zgats_firmado_01 resoluci_suspensi_dies_festius_firmado_01

En data 30 de març de 2020, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha dictat la resolució que us adjuntem, per la qual modifica la resolució de dies festius i diumenges habilitats per a la pràctica comercial. Igualment, la directora general de Comerç, Artesania i Consum, ha dictat en la mateixa data una resolució que suspén les ZGAT entre els dies 5 i 12 d’abril, que també us adjuntem. :

resoluci_suspensi_dies_festius_firmado

resoluci_suspensi_zgats_firmado

Les mesures que contenen s’han consensuat amb les principals associacions del comerç.

Aquestes resolucions entraran en vigor amb la seua publicació en el DOGV, que està pendent. S’ha demanat que es publique amb urgència.

Amb aquestes resolucions, la situació queda com segueix:

– Es podrà obrir de dilluns a dissabte, i es tancarà diumenge: és a dir, com una setmana normal sense festius ni època de ZGAT.

– Diumenge de Rams, dia 5, i Diumenge de Pasqua, dia 12, no es podrà obrir al públic.

– Divendres Sant, dia 10, i Dilluns de Pasqua, dia 13, en canvi, sí que es podrà obrir.

– En principi, no se suspenen les ZGAT respecte del dia 19, segon diumenge de Pasqua. Cas que es prorrogue el confinament declarat per l’estat d’alarma, s’estudiaran noves mesures.

Nota de premsa MACMA: La MACMA aposta per l’estimulació cultural en temps de confinament

La MACMA aposta per l’estimulació cultural en temps de confinament

IMG-20200326-WA0000 IMG_20200331_125640

La Mancomunitat Cultural de la Marina Alta presenta la guia especial d’Abril 2020 així com una sèrie de vídeos de promoció i difusió de productes culturals de la Marina Alta

** Nota premsa Macma**

Que la Cultura siga l’antídot contra la desesperança. Amb aquest lema, difós en successius enregistraments i publicacions a les xarxes socials i mitjans de la Mancomunitat, la MACMA pretén desafiar el confinament que s’encetà el passat divendres 13 de març amb motiu de l’alerta sanitària pel COVID-19. Després de dues setmanes i, fins i tot amb l’enduriment de les mesures que suposà el darrer decret estatal al respecte, l’equip tècnic de la Mancomunitat Cultural ha seguit teletreballant amb l’objectiu de bastir un pla d’estimulació cultural per als pobles de la comarca.

Una de les principals apostes és la publicació d’una guia especial per al mes d’abril (imatge adjunta de la coberta) que compensa el fet de no comptar, per primera vegada en la història de vint-i-cinc anys de la revista de la MACMA, amb l’habitual recull de les programacions culturals dels municipis de la Marina Alta. Segons el gerent de l’organisme, Jovi Seser, “l’anul·lació o ajornament de totes les activitats culturals no ha impedit que realitzàrem una guia amb la finalitat d’aglutinar les propostes que ens han arribat i que demostren que som una comarca amb un positivisme i un activisme cultural a prova de bombes”. En aquest sentit, l’agenda virtual recull totes aquelles activitats alternatives que s’han organitzat des dels ajuntaments tenint en compte la quarantena, a més de sumar l’agenda de convocatòries i concursos, molts dels quals han ampliat els terminis de presentació amb motiu de la crisi sanitària. Una iniciativa destacada dins l’agenda virtual d’abril serà un programa obert de projecció de documentals des del Facebook de la MACMA (@MancomunitatCulturalMarinaAlta) que donarà ressò als treballs que es presentaren a la passada V Fira Marina Alta. No debades, cedit per la Diputació de València i l’Associació d’Oficis de Tradició Oral Pedra i Calç per a l’ocasió, el primer film que es projectarà aquest dijous 2 d’abril a les 22.00 hores serà Calciners. Els emblanquinadors de la lluna, de Toni Canet, el qual obrirà un cicle que tindrà lloc cada dijous d’abril i que podreu consultar íntegrament a la guia. La guia recupera a més l’apartat de ressenyes de productes culturals que caracteritzava l’edició en paper que es deixà d’editar el 2011, inclou també una recepta (la de la mona de Pasqua, com no podia ser d’altra manera) i finalitza amb una entrevista al dramaturg benisser Joan Nave.

D’altra banda, la publicació de la guia especial va acompanyada dels vídeos que la MACMA ha anat realitzant i publicant des de l’inici del confinament en xarxes socials i també mitjançant la llista de distribució de la Mancomunitat. Enregistraments per presentar publicacions de la Mancomunitat com el Calendari dels Brillants 2020 o el receptari La Rebosteria a la Marina Alta i, per un altre costat, vídeos per donar a conéixer novel·les, assajos, poemaris, obres de teatre o treballs discogràfics d’artistes de la Marina Alta (la imatge adjunta és una captura del quart vídeo realitzat fins ara). En síntesi, tal com resumeix el president de la MACMA, José Ramiro, “la Cultura ha de ser en aquests moments tan complexos un factor de cohesió per als ciutadans i ciutadanes de la Marina Alta, per la qual cosa la nostra Mancomunitat basa els seus esforços i recursos aquests dies en fer de l’estimulació cultural una ferramenta per a la serenitat i el civisme en temps de crisi. La nostra comarca és una potència cultural i aquest parèntesi ha de viure’s com una etapa de reflexió per enorgullir-nos de la gran tasca realitzada fins ara, així com dels projectes que sense dubte emprendrem en el futur”.

** Nota premsa Macma**

LLISTA D’ACTIVITATS ESSENCIALS – COVID-19

Arees-essencials-Alarma

Arees-essencials-Alarma_01 Arees-essencials-Alarma_02 Arees-essencials-Alarma_03 Arees-essencials-Alarma_04

LISTA DE ACTIVIDADES ESENCIALES

No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, a las siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena:

1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este Anexo.

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas. 10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.

12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos

14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse. 16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes. 17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, potabilización y saneamiento de agua. actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.

21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.

22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.

23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.

24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

L’ADL-AFIC D’ONDARA INFORMA: PREGUNTES I RESPOSTES MÉS FREQÜENTS (FAQ) SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES

DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PEL CORONAVIRUS COVID-19

faq_consum_30-03-2020

PREGUNTES I RESPOSTES MÉS FREQÜENTS (FAQ) SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES

faq_consum_30-03-2020_01 faq_consum_30-03-2020_02 faq_consum_30-03-2020_03
Puc realitzar un viatge imprescindible a l’estranger? Han de consultar-se les pàgines web de: • Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació. • Ambaixada o Consolat d’Espanya al país al qual es vaja a viatjar; i • Centre Europeu del Consumidor del país en el qual es trobe. També es recomana consultar les pàgines web dels aeroports, estacions de tren, empreses de transport i agències de viatges.
Puc cancel·lar un viatge? Bitllets adquirits fins al 16 de març Els viatgers i viatgeres tenen dret de reembossament de l’import del bitllet, en aquelles circumstàncies en què l’empresa transportista cancel·la el viatge, com a conseqüència de la declaració de pandèmia a causa de l’expansió del coronavirus, o per les prohibicions de vol establides pel Govern d’Espanya o qualsevol altre Estat de la Unió Europea. La persona consumidora no està obligada a acceptar l’oferiment d’un bo substitutiu de l’import, podent optar pel reembossament, si així ho prefereix. Només hi ha dret a la devolució de l’import del bitllet, no es pot exigir cap compensació addicional. Bitllet adquirit després del 16 de març No hi ha dret de resolució.
Com cancel·le un viatge turístic? (Viatges combinats) En el cas que una persona haguera contractat un viatge combinat (això és, un paquet turístic amb dos o més serveis contractats per a un mateix viatge) i el lloc de destinació estiguera afectat per una circumstància extraordinària com a conseqüència del *coronavirus (per exemple, decrets o ordres del Govern d’Espanya o un altre govern prohibint l’accés a un lloc determinat relacionat amb el viatge) o es vera afectat per les limitacions de moviment concretes establides com a conseqüència de la declaració de l’Estat d’Alarma, la persona tindrà dret a resoldre el contracte abans de l’inici del mateix sense pagar cap penalització i tindrà dret al reembossament complet de qualsevol pagament realitzat, però no a una compensació addicional.
Puc anul·lar un viatge amb avió? En cas que l’aerolínia no complisca amb les seues obligacions i la persona usuària considere que no s’han respectat els seus drets, ha de reclamar a la companyia, i en cas de no rebre resposta o aquesta no ser satisfactòria, pot presentar una reclamació davant l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) sense cap cost. Es recomana consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria: https://www.seguridadaerea.gob.es Les limitacions de moviment concretes establides com a conseqüència de la declaració d’Estat d’Alarma per part del Govern d’Espanya podrien considerar-se com a circumstàncies excepcionals que donen lloc al dret de cancel·lació sense penalització per als consumidors i al corresponent reembossament de les quantitats ja abonades. En relació amb els viatges per via marítima que puguen cancel·lar-se per les mateixes companyies o com a resultat de les mesures decretades per les autoritats, es tindrà dret al reembossament de l’import abonat. En relació amb els viatges per via ferroviària amb la companyia Renfe, es recomana consultar les mesures concretes sobre canvis i anul·lacions de bitllets sense cost per als viatgers i viatgeres habilitades d’urgència per la companyia.
Què passa amb els viatges de l’IMSERSO? En relació amb la suspensió dels Programes de Turisme de l’IMSERSO durant un mes, es recomana consultar la informació facilitada a través de la pàgina web de l’IMSERSO: https://www.imserso.es
Han cancel·lat un esdeveniment. Tinc dret al reembossament? La suspensió de l’esdeveniment dóna dret al reembossament de la totalitat dels pagaments que s’hagueren realitzat, amb independència de drets addicionals que pogueren derivar-se del contracte. La sol·licitud de devolucions dels imports abonats es realitza al proveïdor de serveis a través del que es va realitzar la compra.
La meua assegurança privada de malaltia i d’assistència sanitària em cobreix l’atenció del COVID-19? En cas de controvèrsies sobre l’abast dels riscos coberts per una determinada pòlissa, podrà reclamar a la companyia asseguradora i, en cas de no rebre resposta o aquesta no ser satisfactòria, podrà presentar una reclamació davant la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions: www.dgsfp.mineco.es
Si faig una compra de comerç electrònic, quan m’han d’entregar el bé?
El termini màxim de lliurament del adquirit és de 30 dies, llevat que s’hagueren acordat altres terminis de lliurament. En cas que no es complisca aquest termini de lliurament, es pot concedir un termini addicional al comerç per al lliurament dels béns. En el cas que els béns tampoc siguen entregats en aquest termini addicional (independentment de la causa), es tindrà dret a desistir del contracte. Quan s’haja resolt el contracte conforme als paràgrafs anteriors, el comerç ha de reembossar totes les quantitats abonades sense cap demora indeguda.
Tinc obligació d’eixir de casa, si vull retornar el producte comprat per internet o telèfon? Els béns s’han de retornar en el termini de 14 dies naturals. Durant la vigència de l’Estat d’Alarma o les seues possibles pròrrogues, s’interrompen els terminis per a la devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, bé presencial bé a distància, quan aquests tinguen algun defecte. El còmput dels terminis es reprendrà una vegada acabat l’Estat d’Alarma i les seues possibles pròrrogues.

ONDARA DESINFECTA DIÀRIAMENT LES ZONES MÉS TRANSITADES

desinfeccio coronavirus (1)desinfeccio coronavirus (2) desinfeccio coronavirus (7)

Es demana civisme a la ciutadania a l’hora d’arreplegar els excrements de les mascotes

Ondara, 31.03.20. No hi ha res tan important com la neteja i desinfecció de tots els carrers d’Ondara en aquests moments. Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Ondara realitza (des que va començar el confinament per l’estat d’alarma) la desinfecció, amb una solució a base de lleixiu (seguint el protocol del Ministeri i de la Conselleria), de les zones més transitades de la via pública en el nucli urbà d’Ondara. Un treball que estan realitzant treballadors municipals i de l’empresa municipal SINMA Ondara, com ha recordat el cap de la brigada municipal, Toni Albert Crespo, qui ha informat que, per a realitzar aquestes tasques, disposen dels equips i materials de protecció necessaris.

D’una banda, s’està realitzant la desinfecció diària a càrrec de la unitat de neteja de Sinma, en tots els contenidors d’Ondara i de l’extraradi; i d’altra banda, la brigada està duent a terme la desinfecció en llocs de pas especialment transitats, com poden ser els voltants dels supermercats, centre de salut, o farmàcies. La idea és desinfectar tots els carrers del poble, i per a això s’està seguint un calendari. S’ha fumigat amb camions tot l’entorn del Prado, centre històric, també la zona de Pamis, Blasco Ibáñez, i s’arribarà a tots els carrers per a fer una desinfecció general. Especialment, es realitza de forma diària en les zones de més trànsit.

desinfeccio coronavirus (3)desinfeccio coronavirus (4) desinfeccio coronavirus (5)desinfeccio coronavirus (6)

D’altra banda, el servei de recollida de fem continua treballant al 100%. S’ha tornat a apel·lar a la ciutadania perquè deposite el fem dins dels contenidors, en les hores establides; perquè no deixe les bosses de fem fora de contenidors, i perquè no traguen trastos ni efectes (aprofitant per a realitzar una neteja de casa durant el confinament), perquè tot això va en detriment del bon servei i lleva als treballadors municipals temps del que és veritablement important ara: desinfectar la via pública.

Des del servei de neteja viària s’aprofita per a recordar a la població la necessitat d’arreplegar els excrements de les mascotes, perquè s’ha comprovat que han augmentat les persones incíviques que aprofiten la poca circulació de persones pels carrers, per a no arreplegar els excrements.

LA POLICIA LOCAL D’ONDARA IDENTIFICA A 56 PERSONES I INTERPOSA 15 DENÚNCIES EN LA SEGONA SETMANA DE CONFINAMENT

Policia_Local_Ondara

A partir d’avui 30 de març, s’intensifiquen els controls

Ondara, 30.03.20. Amb motiu de l’Estat d’Alarma, des de la Policia Local d’Ondara es realitza una intensa labor per a fer complir les mesures de confinament decretades pel Govern. Respecte d’això, el cap de la Policia Local d’Ondara, Antonio Galiano, ha informat que en la segona setmana de confinament, del 23 al 29 de març, s’han identificat a un total de 56 persones, i s’han interposat 15 denúncies. A més s’han parat a 30 vehicles en els controls realitzats conjuntament amb la Guàrdia Civil. Segons indica, en ser Ondara un punt de confluència de carreteres, hi ha molts vehicles de fora, sent, la major part dels denunciats, reincidents i de fora.

D’altra banda, el cap de la Policia Local d’Ondara ha anunciat que des d’avui dilluns 30 de març s’intensificaran els controls, i que es posaran denúncies de forma contundent, perquè la gent ja compta amb informació suficient i sap que estem davant d’una alerta sanitària.

Les persones que isquen de casa, hauran de portar justificant d’empresa en el cas de treballar en els serveis essencials que continuen en actiu de forma presencial; les persones que isquen per a atendre a majors o dependents, que porten còpia del DNI de la persona a qui atendran, i respecte als què han d’eixir per a donar de menjar als animals, es recomana porten damunt algun tipus de justificant (tipus cartilla sanitària de l’animal, fotos o algun tipus d’identificació).

La Policia Local d’Ondara ha informat també de que se suspèn el canvi d’estacionament mensual mentre dure l’estat d’alarma. A partir d’aquest dimecres 1 d’abril 2020, no serà necessari canviar els vehicles de costat del carrer, i podran romandre en el mateix lloc en què estan aparcats actualment. L’objectiu d’aquesta mesura és evitar que la gent isca de casa. A Ondara, en molts vials del centre del nucli urbà, es canvia de costat d’estacionament cada dia 1 del nou mes; mesos parells en un costat, mesos imparells en l’altre. Aquest canvi no es realitzarà mentre dure l’estat d’alarma. Des de la Policia Local d’Ondara es recorda que el telèfon d’atenció a la ciutadania és el 965766666 o 686999897; també el 112 i el 092. El telèfon del major d’Ondara és el 677996948.

ACO ONDARA INFORMA DEL LLISTAT AMB LA INFORMACIÓ DELS COMERÇOS LOCALS

ACO ONDARA INFORMA:

?Davant la situació que estem vivint, des d’ACO Ondara vos facilitem un llistat amb la informació dels comerços locals.
?Podràs consultar l’horari i fer la teua compra de forma online o per telèfon.
Ara més que mai el comerç local està amb tu.
Entre tots ho ACOnseguirem!

ACO Asociación de comerciantes de Ondara #ComerçLocal

aco

LA POLICIA LOCAL D’ONDARA INFORMA DE QUE SE SUSPÈN EL CANVI D’ESTACIONAMENT MENSUAL MENTRE DURE L’ESTAT D’ALARMA

canvi estacionament

Ondara, 30.03.20. La Policia Local d’Ondara ha comunicat a la població que a causa de l’actual estat d’alarma i fins nou avís, a partir d’aquest dimecres 1 d’abril 2020, no serà necessari canviar els vehicles de banda del carrer, i podran romandre en el mateix lloc en el qual estan aparcats actualment. L’objectiu d’aquesta mesura és evitar que la gent isca de casa.

Des de la Policia Local d’Ondara s’agraeix la seva col·laboració i disculpen les molèsties.