ONDARA TANCA L’EXERCICI ECONÒMIC DE 2015 AMB UN ROMANENT POSITIU DE 1.505.141 EUROS

 

El superàvit és inferior al que falta per amortitzar del préstec del Pla de Pagament a Proveïdors i per això no es podrà destinar a amortització de préstecs, inversions ni gasto corrent

 

         Ondara, 27.05.16. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir la sessió ordinària del ple corresponent al mes de maig, en la que es va donar compte, per part del Secretari-Interventor Municipal, Juan Noguera, de la liquidació del pressupost general de 2015. L’Ajuntament d’Ondara tanca l’exercici econòmic de 2015 amb un romanent de tresoreria positiu per a despeses generals de 1.505.141,56 euros. No obstant això, cal matisar que el romanent positiu no podrà destinar-se efectivament a res, en ser inferior (-47.444,7 euros) a les quantitats que encara ha d’amortitzar Ajuntament d’Ondara pel préstec del Pla de Pagament a Proveïdors, al qual es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012 (del que encara falta per amortitzar 1.552.586 euros). L’índex d’estalvi net en la liquidació del pressupost de 2015 de l’Ajuntament, PIMON i SINMA, ascendeix al 51,96%.

 

En tot cas, la liquidació del pressupost general de 2015 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en temes de capacitat de finançament (sent l’estabilitat pressupostària de 791.254,68 euros). En el ple d’ahir es va donar compte també de l’informe de morositat i PMP Primer Trimestre Pressupost General 2016, en el que s’indica que “es compleix  el termini de pagament a proveïdors”. Així mateix es va donar compte de l’execució pressupostària del Primer trimestre, en el que s’indica  que “es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostari i l’objectiu de la regla del gasto”.

 

Respecte al romanent positiu, el portaveu del PP, Javier Lozano, en la seua intervenció, va remarcar que “al final han sobrat diners de 2015, i això que quan va entrar el nou Equip de Govern, semblava que s’acabava el món” en matèria econòmica, i “al final, sí que eixien els números”. Des de l’Equip de Govern es va respondre que s’havien hagut de reajustar molt per a complir el pressupost de 2015, i que en tot cas, el superàvit no es pot invertir, en ser inferior al préstec del pla de pagaments. La Regidora d’Hisenda, Pepa Gasquet, va matisar que quan el superàvit siga efectivament positiu i superior al préstec, s’haurà d’invertir a amortitzar deute.

pepa gasquet javi lozano

Tots els assumptes de l’ordre del dia van ser aprovats per unanimitat de totes les forces polítiques. En l’àmbit econòmic, es va aprovar per unanimitat la transferència de crèdit del Pressupost General de 2016. L’Ajuntament abonarà 87.686 euros (inclou el pagament de les factures més els interessos) per l’execució de la sentència de la demanda d’Olimpy S.L i Radiotelevisió Marina Alta. Tenint en compte que l’Ajuntament havia reservat una partida de 100.000 euros per al pagament de la dita sentència, es procedirà a realitzar una transferència de crèdits per a abonar-la, i per a destinar l’import restant a altres partides.

ple unanimitat

Es va aprovar per unanimitat el Conveni de Col·laboració entre l’Associació Valenciana de Meteorologia “Josep Peinado” (AVAMET) i l’Ajuntament d’Ondara per a la divulgació de les dades d’una estació meteorològica per part d’AVAMET a Ondara. El conveni va ser presentat pel Regidor de l’àrea de Dinamització econòmica i Gestió estratègica, José Ramiro. L’Ajuntament passarà a formar part d’AVAMET com a col·laborador, amb el pagament de la quota anual de soci de 50 euros; mentre que AVAMET es compromet a donar cobertura de les dades de l’estació meteorològica que s’ubicarà a les instal·lacions de l’edifici municipal del Centre Social a través del seu portal web, tant en la “MeteoXarxa” com en la “MeteoXarxaOnline” en el seu apartat de “Xarxa d’estacions dels socis”.

 

Així mateix, el ple va aprovar per unanimitat el text dels articles modificats dels Estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus 6, Àrea de Gestió A1. També es va aprovar per unanimitat l’adhesió d’Ondara a la creació de la  D.O.C. Moscatell de la Marina; segons va explicar el Regidor d’Agricultura, Pere Picornell, es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell per a promoure la Denominació d’Origen a nivell Comarcal del “Moscatell de la Marina”. A més es va aprovar per unanimitat el conveni amb la Generalitat Valenciana i Ecoembes.

 

D’altra banda, en la sessió plenària d’ahir, des de la Regidoria de Modernització en l’Administració, dirigida per José Ramiro, es va fer entrega als regidors de l’oposició (grup municipal Popular) de les claus d’usuari i contrasenyes per a autoritzar la seua entrada a la plataforma “Gestiona” per a consultar els llibres de registre i augmentar la transparència, amb l’objectiu que els regidors i regidores de l’oposició tinguen accés directe a la documentació per a poder fiscalitzar el dia a dia de l’Equip de Govern. Ramiro va voler puntualitzar que “mai s’havia permès accedir als llibres de registre des de la mateixa plataforma que empra l’ajuntament, encara que s’havia demanat en la legislatura passada”, va recordar.

 

ONDARA TRAU A LICITACIÓ L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CENTRE SOCIAL I DE L’AUDITORI

 

 

 

L’objectiu és la prestació d’un servei als usuaris amb la millor qualitat i el preu més econòmic possible, tenint en compte que és un servei vinculat al Centre Social

 

Ondara, 27.05.16. Ja han estat publicades a la Seu Electrònica i al tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Ondara el plec de condicions tècniques particulars i de clàusules administratives que han de regir l’adjudicació de la concessió administrativa per a l’explotació del Bar-Cafeteria del Centre Social i de la barra de l’Auditori Municipal d’Ondara. Els interessats a concórrer a la dita adjudicació hauran de presentar la seua oferta dins del termini de 20 dies naturals comptats des de l’endemà a la seua pròxima publicació en el BOP. Les propostes s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament d’Ondara. El plec de condicions es pot consultar en la pàgina web www.ondara.org, en l’apartat de “Serveis municipals”-“Seu Electrònica”, en el “Perfil del Contractant”.

 

La finalitat que pretén l’Ajuntament d’Ondara amb aquesta concessió és, principalment, la prestació d’un servei als usuaris del Centre Social i de l’Auditori Municipal, amb la millor qualitat i el preu més econòmic possible. L’Alcalde d’Ondara i responsable de la Regidoria del Major, Zeus Serrano, ha volgut recalcar que el nou plec de condicions inclou molts més criteris de valoració que l’anterior, amb l’objectiu que es puguen valorar molts aspectes i d’aquesta manera siga més just el procés de selecció.

 

En aquest sentit, Zeus Serrano ha destacat especialment de les clàusules administratives en què s’indica que “el concessionari haurà de tenir sempre en compte que el bar és un servei vinculat i supeditat al Centre Social, i per tant sempre haurà de prestar la seua col·laboració i cooperació en el funcionament normal del mateix i de les activitats que s’exercisquen. En cap cas podrà impedir, posar traves o dificultar l’accés de les persones a les dependències del Centre Social, o qualsevol altre comportament que perjudique el seu bon funcionament”. A més, es valorarà especialment amb la màxima puntuació la proposta de col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ondara; d’aquesta manera, es puntuarà amb un màxim de 15 punts que el projecte incloga activitats per als pensionistes i dinamització del Centre Social. Principalment, es tindran en compte l’organització o col·laboració en l’organització d’activitats musicals, culturals, lúdiques o d’oci, d’entreteniment (com per exemple el bingo del Centre), cessió d’espais per a xerrades, etc.

 

Respecte a les clàusules per a adjudicar l’explotació del bar del Centre Social i de l’Auditori,  s’estableix, com a tipus de licitació a l’alça, un cànon mínim mensual de 50 euros. Totes les despeses que genere la concessió (aigua, llum,  gas, telefonia, etc)  seran a càrrec del concessionari, així com el manteniment i reparació ordinària de les instal·lacions.

 

Entre els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es troben els següents; millor oferta econòmica; estar empadronat a Ondara; coneixements orals de valencià; experiència professional (es valorarà l’experiència en el sector de l’hostaleria); trobar-se en situació d’atur; minusvalidesa no impeditiva; llista de preus especials Unió de Pensionistes Ondara; o millores a les instal·lacions, entre altres.

 

 

 

 

 

EL PLA DE MODERNITZACIÓ DE LA POLICIA LOCAL D’ONDARA DOTARÀ ALS VEHICLES DE DISPOSITIUS PDA’s A PARTIR DE JUNY

 

Ondara, 25.05.16. La Regidoria de Seguretat Ciutadana d’Ondara, dirigida per Zeus Serrano, dotarà de nous dispositius PDA’s i impressores als vehicles de la Policia Local a partir del mes de juny. Es tracta d’una mesura englobada en el pla de modernització de mitjans de la Policia Local d’Ondara, proposta pel Cap de la Policia, Toni Galiano.

 

Així, des d’aquest mes de juny, i després de la recent aprovació de la modificació de l’ordenança de trànsit i el seu quadre d’infraccions, les patrulles de la Policia Local comptaran amb aquests dispositius de PDA’s, a més d’impressores, als vehicles policials. En cas d’infracció, aquests dispositius permetran consultar, en el mateix moment de la denúncia, amb la base de dades de la DGT i amb el padró municipal de vehicles.

 

Aquesta ferramenta també contribuirà a la transparència en la gestió de l’expedient, ja que la denúncia s’envia directament (en el mateix moment de tramitar-se) a la seua gestió a SUMA, i únicament el denunciant podrà modificar o anul·lar la denúncia, garantint així la seua normal tramitació.

 

 

COMUNICAT POLICIA LOCAL ONDARA – CURSA POPULAR 28  MAIG 2016

 La Policia Local d’Ondara informa que amb motiu de la celebració de la XVIII Cursa Popular d’Ondara, el proper dissabte 28 de maig, estarà prohibit l’estacionament als carrers General Bosch, V.A.Estellés, Verger, Dr Fleming, Menéndez Pidal, Joan Gil, Gonzalo Ortolà, Constitució, Luís Buñuel, Pintor Murillo, Ramon y Cajal, Lepanto, Dénia, Sant Jaume, Roser, Sant Vicent, Bonaire i Sant Benet.

 

També s’informa que es restringirà el trànsit de vehicles durant la celebració dels actes al Carrer General Bosch i adjacents des de les 15:00 hores, que romandran tallats fins la finalització de l’esdeveniment.

 

Així mateix, al llarg de la vesprada es restringirà el trànsit pels carrers on transcórrega la cursa. D’altra banda, en la mesura que siga possible, es podrà donar pas als vehicles aturats en aquells llocs on resulte adient, sempre que no es comprometa de cap manera la seguretat de l’acte.

Es prega respecten la senyalització i disculpen les molèsties

 

 

ONDARA ES CONVERTEIX EN UN “PAÍS d’ESCOLES”

 

 

 discursos trobadaun pais d escoles cercavila (3)

15.000 persones participen durant tota la jornada en la Trobada d’Escoles en Valencià, que va comptar amb el suport institucional del President de la Generalitat, Ximo Puig

 

Ondara, 23.05.16. Ondara es va convertir el dissabte en l’epicentre de l’educació en valencià amb la celebració de la XXXI Trobada d’Escoles en Valencià, que va reunir a la localitat a 15.000 persones de tota la comarca, 18 anys després de l’anterior Trobada celebrada en aquesta població, com va recordar al seu discurs l’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano. La cita, organitzada per la CAPPEV Marina Alta i l’Ajuntament d’Ondara, va tindre un gran èxit de participació, i va comptar amb el suport institucional del President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el qual, junt amb càrrecs de la Conselleria d’Educació, d’Escola Valenciana, de la Cappev, de l’Ajuntament d’Ondara, i alcaldes i regidors de la Marina Alta, va encapçalar la pancarta de la cercavila “Un país d’Escoles”, que va recórrer els carrers del centre de la població, des del Col·legi Sanchis Guarner, reivindicant una educació pública de qualitat i en valencià.

un pais d escoles cercavila (2) un pais d escoles cercavila (1)

Van ser milers les persones, provinents de tota la comarca, que van participar en la cercavila amb els seus respectius centres educatius, i posteriorment van gaudir dels més de 50 tallers que es van oferir als xiquets i xiquetes; molts amb manualitats, i altres ubicats a la zona de biodiversitat sobre temes medi ambientals, als que es va sumar el carrer dels Esports oferint activitats esportives a càrrec de col·lectius locals.

 

En els discursos, la presidenta de la Cappev Marina Alta, Francesca Gil, va destacar i va agrair la presència i el suport institucional a la Trobada d’Ondara, afirmant que la presència de les institucions “és una mostra de suport a les nostres reivindicacions d’una escola pública, de qualitat i en valencià”. També va agrair a Jaume Fullana haver sigut “l’ànima” de les Trobades de la comarca. El president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, també va subratllar que els acompanyava el President i personalitats del seu govern, i va agrair aquest suport. Va afirmar que les “Trobades agermanen comarca a comarca, fomenten la solidaritat, la pau i el diàleg”. En l’apartat reivindicatiu, va recalcar que des d’Escola Valenciana continuaran demanant la derogació de la LOMCE. I va apostar perquè l’ensenyament en valencià estiga present en tot el sistema educatiu i també en l’administració.

discursos trobada (2) discursos trobada (3) discursos trobada (4) discursos trobada (1)

L’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano, va donar la benvinguda als assistents a les Trobades i va recalcar que “Ondara torna a ser l’epicentre de l’ensenyament en valencià” 18 anys després de la celebració de les anteriors trobades; “Ondara torna a ser, un dia més, el nucli de la defensa de la nostra cultura i la nostra identitat”. Va agrair a la CAPPEV i a Escola Valenciana haver confiat a Ondara i va donar l’enhorabona a la Regidora d’Educació, Mar Chesa, pel treball realitzat. També va agrair al poble d’Ondara, que ha demostrat que “la unió, l’esforç i els bons objectius sempre aporten grans resultats”. L’Alcalde va voler també agrair a tots els treballadors que han ajudat a preparar la Trobada, i va concloure felicitant “a tots els centres de la comarca per materialitzar la defensa de l’ensenyament en una jornada lúdica, festiva però també reivindicativa”.

 

El President de la Generalitat, Ximo Puig, va agrair a Escola Valenciana la seua organització de les Trobades durant tres dècades, que “en el pitjor moment dels possibles ha estat sempre defensant el valencià a l’escola”, afirmant que  “el valencià ha entrat a l’escola per a quedar-se per sempre, per a ser la llengua vehicular fonamental dels xiquets i xiquetes valencians”. El President va afirmar “volem una escola pública, en valencià, que no és una escola sectària, no adoctrina, és una escola per a tots i per a totes; una escola per a educar en valors, capaç de capacitar adequadament als nostres jóvens perquè tinguen un futur”. Ximo Puig va culminar donant les gràcies “a Ondara, a l’Ajuntament, als pobles de la comarca, i als mestres de l’escola pública”. Després, des de la corporació municipal se li va lliurar un gravat de la Trobada d’Escoles d’Ondara (realitzat per l’artista local Mariví Puigcerver), i el President va visitar diversos tallers de les escoles, per a interessar-se finalment per l’exposició de fotografies antigues “Un poble d’escoles”, que recull fotos de promocions i edificis d’escoles des de principis del segle XX, i que es pot presenciar durant tota aquesta setmana al Claustre de l’Ajuntament.

tallers trobades (1) tallers trobades

Després dels discursos, els participants a la Trobada van gaudir d’una vesprada realitzant tot tipus de tallers (més de cinquanta tallers variats, entre ells el taller “Som de la Marina”, realitzat per la recentment creada Xarxa de Regidors d’Educació de la comarca); de les Danses amb el grup Ocell i de la Mostra de la Cançó de les escoles de la Marina (fent música i cançons en valencià). En l’apartat expositiu, al Prado es van poder visitar les mostres “Deu anys d’El Gironer” IES Xebic Ondara”; “Artístic  Chabàs” de l’IES Chabàs de Dénia; “L’arbre Negre” (del CEIP Sanchis Guarner) i la mostra de l’Associació Filatèlica de Benissa. A la nit, després del sopar, el passador final a la jornada el va posar l’espectacular i multitudinari concert de La Gira d’Escola Valenciana 2016, amb l’actuació a la Plaça de Bous de Pupil·les Dilatives, Smoking Souls i Aspencat.

 

La Regidora d’Educació d’Ondara, Mar Chesa, ha volgut agrair i destacar la col·laboració de tots els col·lectius (culturals, musicals, esportius, associatius, etc) d’Ondara que es van bolcar en la Trobada, així com agrair als centres educatius, Policia Local, Protecció Civil, i a tots els voluntaris que van ajudar en l’organització y van contribuir que la Trobada fóra tot un èxit.

 

 

Més imatges de la Trobada:

https://goo.gl/f3Eojt

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT ENTREGA COMPOSTADORS PER ALS HORTS URBANS MUNICIPALS

 

Ondara, 20.05.16. La Regidoria d’Agricultura, Medi Ambient i Espais Naturals d’Ondara, dirigida per Pere Picornell, ha fet entrega aquest matí als usuaris dels horts urbans municipals de compostadors per a elaborar compost vegetal, amb l’objectiu d’evitar les cremes de restes vegetals i aconseguir al mateix temps que es reutilitzen com a adob vegetal per als cultius dels horts urbans.

 

El Regidor d’Agricultura, Pere Picornell, ha entregat hui 7 dels 11 compostadors sol·licitats pels usuaris, i pròximament s’entregaran els restants.

 

Actualment existeixen 24 horts urbans municipals a Ondara, però un d’ells s’utilitza com a cremador. D’aquesta manera, es podrà tornar a utilitzar com a hort, atés que no es realitzaran aquestes labors de crema. Els adjudicataris dels restants horts urbans podran tirar les restes vegetals a l’empresa municipal SINMA (encarregada dels serveis de neteja i recollida de residus d’Ondara, i ubicada en el mateix carrer que els horts).

 

 

CULMINA EL II TALLER D’OCUPACIÓ DE LA PLAÇA DE BOUS

 

cloenda taller ocupacio (3)

 

16 alumnes  i un equip docent integrat per 5 persones han realitzat durant sis mesos les labors de rehabilitació de la Plaça de Bous

 

Ondara, 20.05.16. Ahir va concloure el II Taller d’Ocupació Plaça de Bous d’Ondara, amb l’acte de cloenda i lliurament de diplomes als participants, a la Casa de Cultura d’Ondara. La cloenda ha comptat amb la presència del Regidor d’Ocupació i Promoció Econòmica d’Ondara, José Ramiro, el qual ha lliurat els diplomes i ha agraït als alumnes-treballadors la seua participació en aquest taller. Posteriorment, s’ha realitzat una visita a les intervencions desenvolupades a través d’aquesta iniciativa a la plaça de bous. El II Taller d’Ocupació Plaça de Bous d’Ondara s’ha impartit durant sis mesos, des del 20 de novembre del 2015 fins ahir.

 

Per al II Taller d’Ocupació de la Plaça de Bous d’Ondara s’ha contractat a 21 persones en total: 16 alumnes – treballadors, (8 en les especialitats de pintura i 8 en obra, que van ser seleccionats directament a través del SERVEF), i 5 persones dins de l’equip docent i de suport (un director, un professor-coordinador, un auxiliar administratiu i dos monitors; un per a l’especialitat d’obra i un altre en la de pintura). Els integrants del taller han rebut formació bàsica i també tècnica, a més de realitzar els treballs de rehabilitació, amb un contracte durant sis mesos. El Taller s’ha efectuat amb l’ajuda econòmica provinent de fons europeus i tramitada a través de la Generalitat Valenciana, amb un pressupost total de 176.000 euros, dels quals l’Ajuntament d’Ondara ha aportat 30.000.

 

Per mitjà d’aquest taller s’han realitzat diverses obres de rehabilitació d’aquest monument, amb una sèrie d’actuacions que han inclòs el canvi de l’alineació del carrer Pintor Segrelles i la renovació i reconstrucció dels corrals (incloent el mur exterior, els desaigües, solera, baranes i burladers interiors); el sanejament i rejuntada de la façana limítrof amb els corrals; l’aplicació d’esmalt al forjat del tancament exterior; el tractament de la teulada, el tractament hidròfug i la impermeabilització de la façana de la Plaça, la restauració de la “porta d’arrastre” de l’entrada, la reconstrucció de l’entrada de quintos i l’aplicació de pintura a les grades, els murs, i les baranes dels corrals, entre altres treballs.

cloenda taller ocupacio (1)cloenda taller ocupacio (2)

El Regidor d’Ocupació i Promoció Econòmica d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora de Festes, Mª Carmen Velázquez, acompanyats per l’equip docent i de suport del taller, han realitzat una visita a la Plaça de Bous per a conèixer in situ les millores aconseguides amb aquestes obres.

 

 

 

 

 

L’ALCALDE I LA REGIDORA D’EDUCACIÓ ES REUNEIXEN AMB EL CONSELLER VICENT MARZÀ

 

 

 

Li van traslladar demandes de millores dels centres educatius d’Ondara, i van abordar assumptes com la jornada contínua, XarxaLlibres o l’educació des dels 2 anys

 

Ondara, 18.05.16. L’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano, i la Regidora d’Educació, Mar Chesa, es van reunir ahir a València amb el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, Vicent Marzà per a plantejar-li les necessitats dels centres educatius d’Ondara, entre altres qüestions d’índole educativa. A la trobada, que es va celebrar a la Conselleria d’Educació, també va assistir la Subdirectora General del Gabinet Psicotècnic, Dèlia Amorós. Tant l’Alcalde com la Regidora d’Educació han realitzat una valoració “excel·lent” de la trobada, qualificant la reunió a la Conselleria com “molt fructífera”.

 

En la trobada es va realitzar una valoració del sistema educatiu valencià, manifestant el Conseller la seua aposta “per una educació pública i de qualitat”. Respecte als temes relacionats directament amb Ondara, l’Alcalde i la Regidora d’Educació li van traslladar les actuacions necessàries que s’han de realitzar en les estructures i edificis educatius, demandades pels centres educatius d’Ondara.

 

En el cas del CEIP Sanchis Guarner, entre les actuacions pendents es troba la retirada, per una empresa autoritzada, de les plaques de fibrociment en la coberta del gimnàs. També es va exposar l’existència de deficiències a la instal·lació elèctrica d’ambdós edificis del centre educatiu: potència insuficient, quadres de llum amb defectes, falta d’enllumenat d’emergència…A més, el nombre d’eixides d’emergència a l’edifici Sanchis Guarner és insuficient (cap lloc de treball ha de distar més de 25 metres de l’eixida d’emergència, segons la normativa). També urgeix la col·locació d’una segona escala per a facilitar l’evacuació del Centre en cas d’emergència. A més, al Col·legi li agradaria comptar amb una segona pista poliesportiva al pati per a facilitar la tasca dels tres mestres d’Educació Física que imparteixen classe i per a oferir als xiquets i xiquetes del col·legi més espais segurs per a jugar.

 

Pel que fa a l’IES Xebic, es va exposar que des que el centre va ser construït per CIEGSA (2002-2003) ha presentat problemes encara no resolts, bàsicament relacionats amb problemes estructurals lligats a l’entrada d’aigua a parts de l’edifici; aigües pluvials i evacuació d’aigües brutes. Segons han informat reiteradament des del centre, hi ha contínues entrades d’aigua per les terrasses i filtracions pels sostres. Una altra zona pendent d’intervenció són els lavabos de l’alumnat. També es reitera la problemàtica de l’evacuació d’aigües pluvials, atés que en moments de pluges intenses, i pel fet que parts del centre estan en cotes molt baixes, hi ha irrupcions periòdiques d’aigua a les zones baixes de l’institut, com el pavelló del gimnàs i l’edifici de cicles formatius. Any rere any, s’estan donant una sèrie de problemes col·laterals, com que tots els elements de fusta estan en un fort procés de deteriorament (portes, taquilles…), així com també el gimnàs. Per això consideren que s’han de realitzar intervencions importants que canalitzen les aigües pluvials cap a l’exterior.

 

Després del plantejament de totes aquestes demandes educatives, el Conseller va mostrar la documentació on apareixen les revisions que s’han fet fins ara als centres, i on consta que la Generalitat ja està prenent mesures per a donar solució a aquestes necessitats.

 

En la trobada també es va abordar el tema del pagament de la segona part de les ajudes per a les famílies englobades en el pla XarxaLlibres, que s’abonaran quan es tornen els llibres de text en perfecte estat. La novetat respecte això és que aquelles famílies que no es van adherir i no van presentar les factures en el seu moment, també podran adherir-se finalment a la Xarxa si entreguen els llibres en bon estat.

 

Pel que fa a la implantació de la jornada contínua escolar, cal recordar que el Col·legi Sanchis Guarner la va sol·licitar al seu dia i li la van denegar. En breu eixirà la nova ordre sobre la jornada contínua. La Regidora d’Educació ha confirmat que des de l’Ajuntament d’Ondara es recolzarà la decisió que es prenga des del col·legi, i, si es decideix sol·licitar la jornada contínua, l’administració local està en disposició de col·laborar, mitjançant la reestructuració dels horaris de les escoles esportives o de música.

 

D’altra banda, en la trobada els responsables municipals també  van sol·licitar al conseller informació sobre programa 2-3 d’educació des dels 2-3 anys a l’escola pública. Des de l’Equip de Govern s’ha mostrat interès a apostar per al poble per l’educació gratuïta i de qualitat des dels 2 anys.

 

 

 

 

LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE LA PÈRDUA AUDITIVA PER A MAJORS DE 55 ANYS TINDRÀ LLOC ELS DIES 25 I 26 DE MAIG ENFRONT DEL CENTRE SOCIAL

 

CARTELONDARA1_01

 

Ondara, 18.05.16. Els dies 25 i 26 de maig tindrà lloc a Ondara la Campanya de prevenció de la pèrdua auditiva. Les Regidories de Sanitat, Majors i Serveis Socials de l’Ajuntament d’Ondara col·laboren en aquesta campanya del Centre Auditiu Audiotechno, que va dirigida a les persones residents a Ondara majors de 55 anys, a les que aquests dies se’ls està remetent una carta informant-los sobre aquesta iniciativa.

 

Per a desenvolupar la Campanya de prevenció de la pèrdua auditiva s’instal·larà un furgó medicalitzat, en el que professionals de l’audició realitzaran revisions auditives gratuïtes, i informaran sobre les solucions i precaucions que s’han de prendre per a evitar o tractar la pèrdua d’audició. El furgó s’instal·larà el dimecres 25 i dijous 26 de maig al carrer Germanies, enfront del Centre Social d’Ondara, en horari de 10 a 14 hores.

 

Des de les Regidories de Sanitat, Majors i Serveis Socials de l’Ajuntament d’Ondara, els seus responsables, Zeus Serrano i Mª Carmen Velázquez, han animat a les persones majors de 55 anys a què acudisquen a realitzar-se aquestes revisions de forma gratuïta, a fi de millorar la seua salut auditiva i la seua qualitat de vida.

 

Des del Centre Auditiu Audiotechno s’ha donat a conèixer respecte d’aquesta campanya de prevenció que el 15% població adulta mundial pateix algun tipus de pèrdua d’audició; el 75% dels adults amb pèrdua d’audició tenen 65 anys o menys, i el 95% de les persones amb pèrdua d’audició poden beneficiar-se amb l’ús d’audiòfons.

 

 

 

COMUNICAT POLICIA LOCAL ONDARA – TROBADA ESCOLES 21 MAIG 2016

 

 

La Policia Local d’Ondara informa que amb motiu de la celebració de la XXXI Trobada d’Escoles en Valencià, aquest divendres 20 de maig a partir de les 21:00 hores estarà tancat al trànsit el carrer General Bosch des de l’avinguda Doctor Flèming, per muntatge d’escenari.

 

El dissabte 21 de maig estaran amb prohibició d’estacionament diversos carrers del poble: Dénia, Sant Jaume, Roser, Major, Sant Vicent, i a més  romandran tancats al trànsit durant tot el dia els carrers següents: Doctor Fleming (de vianants), Zona del Prado (General Bosch, Doctor Barraquer, Verger, Palmera, Soledat, Joaquina Gavilà, Vicente Andrés Estellés) Pintor Segrelles, Carlos Arniches, Plaça del Convent, i  Ronda de la Generalitat.

 

Es prega respecten la senyalització i disculpen les molèsties