BASES PER AL IV PREMI DE COMPOSICIÓ PER A DOLÇAINA I PIANO “FESTACARRER D’ONDARA 2020”

BASES IV CONCURS PIANO_01

BASES IV CONCURS PIANO

BASES PER AL IV PREMI DE COMPOSICIÓ PER A DOLÇAINA I PIANO “FESTACARRER D’ONDARA 2020”

L’Ajuntament d’Ondara i d’Ondara Colla de dolçaines i tabals, convoquen el IV Premi de Composició per a Dolçaina i Piano. Amb la finalitat de fomentar la cultura en el municipi, ampliar el patrimoni musical, difondre la nostra música més representativa i augmentar el repertori per a aquest tipus de formació.

La present convocatòria es regularà per les següents Bases:

La composició serà per a dolçaina dolçaina (en Sol) i piano.

Les obres seran d’estil lliure i tindran en compte les característiques de la dolçaina descrites en la fitxa tècnica.

Cada participant podrà presentar quantes obres desitge, sempre que acompleixen els següents requisits:

Ser originals de l’autor que les presenta. Ser inèdites.

No haver estat interpretades, ni gravades amb anterioritat.

Es valorarà que les obres tinguen elements de música popular valenciana. 5.Documentació a presentar:

3 còpies de la partitura, en un sobre, sota un lema. 2 còpies de les parts (Dolçaina i Piano)

Maqueta de l’obra en format àudio i arxius en PDF de tot el material en CD o memòria USB.

Tanmateix s’adjuntarà un sobre tancat amb el mateix lema amb:

-Document on apareixerà la identificació del concursant amb adreça, telèfon, e- mail i breu currículum.

-Declaració jurada del compositor manifestat l’originalitat de la seua composició i títol definitiu de l’obra.

El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 24 d’abril de 2020. Aquests s’enviaran a l’Ajuntament d’Ondara, Departament de Cultura, Plaça del convent n.º 2, 03760 Ondara (Alacant). Caldrà indicar en el sobre IV Premi per a Dolçaina i Piano Festacarrer d’Ondara.

Finalitzat el termini d’admissió, un jurat tècnic seleccionarà, entre totes les obres presentades, un màxim de tres obres, que seran les finalistes. En cas de no haver-se’n presentat un mínim de tres obres, el concurs quedarà anul·lat.

Les obres seran interpretades per Josep Alemany Ortolà i David González en la Casa de Cultura d’Ondara el divendres 5 de juny.

La dotació dels premis serà la següent:

Un Primer Premi: 1.250 € concedit per l’Ajuntament d’Ondara.

Un Premi del públic dotat amb 500€ concedit per la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters.

El jurat serà nomenat per resolució d’Alcaldia i estarà format per persones de reconegut prestigi i competència en el món de la dolçaina, el piano i la composició, i les seues decisions seran inapel·lables.

El jurat podrà dividir o declarar deserts els premis, així com concedir les mencions honorífiques que considere oportunes, sense dotació econòmica.

Els autors podran passar a retirar els treballs presentats i no premiats a la Casa de Cultura d’Ondara, passats dos mesos des de la publicación de la resolució del jurat. En cas contrari, els treballs quedaran en poder de l’entitat convocant que els utilitzarà per als fins de promoció i divulgació que considere oportuns.

La participació en aquest premi implica l’acceptació de totes les seues bases.

CARACTERÍSTIQUES DE LA DOLÇAINA:

TESSITURA

L’extensió en so real és des del La 4 fins al Mi 6. en comptades ocasions s’utilitza el Fa# 6, i sempre ben preparat, lligat i en progressió de graus conjunts.

LECTOESCRIPTURA MUSICAL.

La música per a dolçaina sempre s’escriu en clau de Sol. A nivell d’escriptura musical el nostre instrument s’anomena dolçaina en Sol, és un instrument transpositor, les partitures escrites correctament per a dolçaina estan transportades per a instrument en sol, així doncs, la nota més greu és el Re escrit davall del pentagrama i la nota més aguda el La situat en la primera línia addicional damunt del pentagrama.

Per tant, sempre que no s’especifique el contrari, en els següents apartats quan s’esmenta el nom de notes i/o de tonalitats, es fa referència a les especifiques de la dolçaina (en sol) i no a les notes reals (en Do).

ACÚSTICA

El so del nostre instrument és penetrant i de gran potència. Fins fa pocs anys la seua activitat s’ha esdevingut exclusivament als carrers i places de molts pobles i ciutats i ha esdevingut protagonista de grans concentracions de públic al si de festes i costums de les nostres comarques. Per aquest motiu és lògic que, en la seua contínua evolució, s’apreciara i es desenvolupara de manera especial la seua potència sonora. Pel fet d’utilitzar la canya doble i el tub cònic, el so de la dolçaina pot assemblar-se bàsicament al de l’oboè o la xirimia; no obstant, hi ha notables diferències tot i que el nostre instrument produïx sons en una tessitura aguda, té una gran personalitat tímbrica per causa de la gran riquesa en harmònics que posseeix. En determinades condicions d’audició també pot assemblar-se al saxo soprano o a la trompeta. El domini de l’afinació es basa en combinacions de posicions digitals sobre 8 orificis (set davanters i un altre posterior), i en subtils canvis en la pressió de l’aire i en l’embocadura.

REGISTRES

L’àmbit acústic de la dolçaina es divideix en dos registres que es diferencien pel timbre i per la manera de produir-se.

Registre mitjà: el so és natural. És el més descansat i relaxat. Comprèn la primera octava. Des del Re greu (La 4 en concert) fins al Re agut (La 5 en concert). La seua afinació és relativament senzilla.

Registre agut: són els primers harmònics de les notes naturals que es produeixen per un augment de la pressió de la columna d’aire. L’afinació n’és molt complicada i l’execució n’és més difícil i cansada. Mantenir aquest registre durant un cert període de temps és vertaderament esgotador i la seua execució pot esdevenir impossible. Se situa en la segona octava, des del Mi agut (Si 5 en concert) fins al La agut (Mi 6 en concert).

ALTERACIONS

Tot i que la dolçaina no és un instrument concebut per a produir cromatismes, en l’actualitat se’n pot aconseguir l’execució, però no només mitjançant una tècnica molt complexa i difícil, amb evidents canvis de timbre i de volum. Les alteracions amb un so clar i potent, i alhora senzilles d’executar són: Do# i Re# de la primera octava. Amb un so més apagat, de major dificultat i amb una gra disminució de la potència sonora trobem: Fa natural, Sib/La#, Sol#/Lab de la primera octava i de la segona octava; Fa natural, Re#/Mib i Sol#/Lab.

TONALITATS

Les tonalitats més utilitzades a causa de la seua menor dificultat són: Sol Major i Re Major, ja que el Fa# i el Do# es produeixen de forma natural. També el Mi menor, ja que el Re# de la primera octava és una alteració senzilla. Amb certa dificultat es troba el Do Major, ja que el Fa Natural no es

produeix de manera natural, i dins de l’escala natural de la dolçaina està considerat om una alteració, d’altra banda, no existeix la tònica inferior (Do greu). Difícils; Si menor, Sol menor, La Major i La menor. Molt difícils; Mi Major, Re menor, Fa# menor, Do # menor, Fa Major, Mib Major, Do menor i Sib Major. De màxima dificultat són totes les altres tonalitats.

DINÀMICA

El so del nostre instrument té una gran potència, això vol dir que tocar fort és allò habitual. Amb les tècniques d’interpretació actuals es pot aconseguir efectes de dinàmica, però es tracta d’una activitat molt difícil, complica enormement l’afinació i origina la pèrdua de timbre. En conseqüència, cal tenir en compte els següents aclariments, si es vol traure el màxim profit de la interpretació i de l’expressió:

No s’han d’utilitzar mai els canvis dinàmics en el segon registre (del MI al La aguts). Aquestes notes sempre sonen fortes i sols amb molta dificultat es pot apaivagar i enfosquir lleugerament el seu so.

Al nostre instrument, a diferència del que passa amb altres, baixar la potència sonora implica un enorme esforç físic en l’embocadura i la utilització d’una tècnica de gra dificultat i complexitat. Cal anar amb compte i no acumular dificultats.

Sols es pot garantir l’èxit en la gamma des d’un ff fins a un mp.

No s’ha d’abusar dels canvis sobtats.

ARTICULACIÓ

L’articulació de l’instrument és molt limitada si la comparem amb la resta d’instruments de la seua família. Per això i per raons tècniques com ara la impossibilitat de realitzar el doble i/o triple picat, l’execució n’és lenta. Per a interpretar a elevada velocitat, cal recórrer a les combinacions de lligats, tenint en compte la dificultat que comporta el canvi d’octava i en la major part de les ocasions la seua impossibilitat. Una de les peculiaritats del nostre instrument és que l’emissió natural i més fàcil del so s’origina articulant el principi i el final de la nota, mentre que en els altres instruments de vent resulta més normal l’emissió sense articulació.

DIGITACIÓ

Les principals característiques en la digitació són gairebé les mateixes que pot tenir qualsevol instrument de vent i fusta sense claus. Sols cal considerar que les posicions de Fa natural, Sib/La#, Lab/Sol#, dificulten enorme-ment la execució a certes velocitats. També cal tindre en compte els canvis de registre, ja que el nostre instrument no té claus o posicions digitals per tal de canviar d’octava, per la qual cal recórrer a la pressió de l’aire i de l’embocadura. Aquestes circumstàncies, lligades a la dificultat de l’afinació fa que no es puga exigir un virtuosisme semblant al dels altres instruments cultes, com l’oboè o el clarinet.

RESISTENCIA

La dolçaina és un instrument musical que ocasiona ràpidament la fatiga física i psicològica de l’intèrpret, molt més ràpidament que els instruments de metall. Això s’esdevé sobretot a causa de les seues característiques. Com que es tracta d’un instrument curt, ofereix poca resistència al pas de l’aire i exigeix per tant l’ús d’una gran quantitat i pressió. La canya que s’hi empra és una de les majors i més dures de les de la família dels oboès, per la qual cosa cal exercir una gran pressió sobre ella per poder manipular el so. No obstant, la resistència augmenta progressivament a mesura que l’obra posseeix menys aguts, nombroses i abundats respiracions, compassos d’espera i menor dinàmica, així com quan s’evita-sempre que siga possible- les alteracions difícils.

*Elaborada per Xavier Richart, professor titular de dolçaina al conservatori municipal «José Iturbi» de València.

ONDARA CELEBRARÀ LA TRADICIONAL BENEDICCIÓ D’ANIMALS AQUEST DIUMENGE 19 DE GENER 2020

sant antoni ondara 2019 (7)

El dissabte 18, els Festers del Crist 2020 organitzen el sopar i foguera de Sant Antoni

El dissabte també eixiran els Carreters en cercavila des de l’Aulari, i faran una ruta per arreplegar mobles de fusta menuts per a la foguera

Ondara, 14.01.20. La celebració de la tradicional Benedicció d’Animals a Ondara en honor a Sant Antoni tindrà lloc aquest diumenge 19 de gener de 2020; un acte que estarà organitzat per l’Associació de Carreters i Cavallistes d’Ondara, amb la col·laboració de la Parròquia de Santa Anna i de la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara, que dirigeix Miguel Gomis.

Any rere any, són centenars les persones que es congreguen al Prado perquè els seus animals i mascotes siguen beneïts. Hi haurà una concentració de cavalls al costat del Prado, per a realitzar una cercavila des de les 12 hores pels carrers del poble. Paral·lelament, a les 12 hores serà la missa, i a la seua finalització, s’arreplegarà la imatge de Sant Antoni en l’Església, i es traslladarà enfront del Prado, perquè el rector d’Ondara procedisca a la popular benedicció d’animals. Es tracta una tradició molt arrelada a Ondara.

sant antoni ondara 2019 (1)sant antoni ondara 2019 (2) sant antoni ondara 2019 (3)sant antoni ondara 2019 (4)

D’altra banda, els Festers del Crist 2020 han organitzat per a aquest dissabte 18 de gener la celebració de la foguera de Sant Antoni i sopar tradicional al recinte d’El Prado. Serà a les 21:30 hores (la foguera des de les 20 hores), i hi haurà música i servei de barra. Els tiquets per al sopar es poden adquirir en els Festers del Crist 2020 (20 euros per persona).

79528118_148160559928649_3275534577543675904_o

Quant a la foguera, el dissabte 18 de gener a les 16 hores eixiran els Carreters en cercavila des de l’Aulari, i faran una ruta per arreplegar mobles de fusta menuts que la gent podrà deixar en 4 punts: Plaça 9 d’Octubre, Escoleta, Ronda Generalitat i parking del carrer Nacions Sense estat. D’ací aniran a descarregar els mobles en el lloc on es farà la foguera, al costat del Prado. Les persones interessades que tinguen algun moble de fusta per a cremar, poden deixar-ho en algun d’aquests llocs i participar en la foguera, o també el poden portar directament a la foguera.

LA REGIDORIA DE FESTES I TRADICIONS D’ONDARA ORGANITZA EL MIG ANY DE SANT JAUME EL DISSABTE 25 DE GENER 2020

mig any sant jaume 2020

Els actes inclouran paella, bous amb carretons, parc infantil amb bou mecànic, pilota, cercavila, taller de danses i música en directe amb l’orquestra No Comment

Ondara, 10.01.19. Ondara viurà el dissabte 25 de gener el Mig Any de les Festes Populars de Sant Jaume 2020, organitzat per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara, que dirigeix Miguel Gomis. Enguany, de nou, s’oferiran activitats infantils i de pilota, cercavila, paelles, música, bous amb carretons, a més de la festa vespertina amb música en directe, i animació durant tota la jornada al Prado, amb servei de barra i música. Com a novetat, es realitzarà un taller de danses del món en acabar de dinar.

Les activitats començaran a les 10 hores amb l’obertura del parc infantil amb unflables per a xiquets i xiquetes de totes les edats al voltant del Prado, que comptarà amb un bou mecànic. A les 13 hores s’efectuarà la cercavila per a penyes i quintades, igual que en el dia de Sant Jaume, amb l’acompanyament musical de la Xaranga l’Atril des del Centre Social fins al Prado, i a les 14 hores, s’oferirà una paella (els tiquets per a la paella s’han d’encarregar a la Casa de Cultura d’Ondara, al preu de 4 euros per persona). Durant el dinar i hores posteriors, hi haurà una disc mòbil amb música “santjaumera” a càrrec de DJ Montaner. A les 16 hores, es realitzarà un taller de danses del món al moll del Prado.

Els més menuts tornaran a gaudir del Mig Any de Sant Jaume amb la solta dels bous amb carretons enfront de l’Ajuntament a les 16:30 hores. Igual que a l’estiu, l’eixida serà des de la Placeta de les Escoles, perquè puguen gaudir també les persones majors de la Residència. I a les 17 hores començaran les partides de pilota del Mig Any de Sant Jaume al Trinquet Municipal d’Ondara. A partir de les 18 hores tindrà lloc la festa musical en la carpa annexa al Prado amb l’actuació en directe de l’orquestra No Comment. Durant tot el dia hi haurà servei de barra, i música dins del Prado.

El Regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis, ha animat a totes les penyes i quintades, i a tota la ciutadania en general, a participar en els actes programats, per a viure una jornada festiva que servisca per a fer passar una bona estona a tots aquells que esperen amb il·lusió l’arribada de les Festes Populars de Sant Jaume. Al mateix temps, ha volgut agrair la col·laboració de la Comissió de Festes de Sant Jaume, Bar Trinquet, Club de Pilota Ondara, Màxim Sound, i de la Penya Taurina en l’organització de les activitats.

ONDARA ACOLLIRÀ LA III TROBADA D’EDUCACIÓ INFANTIL A LA MARINA ALTA EL15 DE FEBRER 2020

III TROBADA D’EDUCACIÓ INFANTIL A LA MARINA ALTA – 15 DE FEBRER 2020

IMG-20200110-WA0001

Compartim educació amb les famílies”

– Inscripcions: 9 de gener al 6 de febrer de 2020

– Places límitades fins a les 100 primeres inscripcions

DATA: Dissabte, 15 de febrer de 2020

LLOC: Saló d’Actes de la Casa de Cultura d’Ondara

AGENDA:

8:30h. Recepció i lliurament de material.

9:00h. Presentació Mar Chesa, Regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara

Conferència: «Compartim educació amb les famílies», Vicenç Arnáiz. (Psicòleg . especialista en la primera infància 0-3)

11:00h. Descans, amb café, infusions i Coca Maria.

11:30h. Conferència i tallers: Espais Familiars de Colors, Borriol i Castelló.

Vicenta Conde Ansategui: Fundadora dels Espais Familiars de Colors i coordinadora sènior de l’equip.

Joana Armero Mañanós: Psicòloga i Màster en Medicació Familia amb atenció directa amb els grups de famílies.

Nuria Poletti Conde: Psicòloga amb atenció directa amb les famílies i coordinadora de l’equip.

13:00h. Taula Redona de Cloenda.

Inscripcions:

https://forms.gle/reQYKBHvoMnXTjH2A

REGIDORIA D’EDUCACIÓ * AJUNTAMENT D’ONDARA

ORGANITZA

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara

COL·LABORA

Escola Infantil Municipal Joaquina Gavilà, Ondara

Escola Infantil Municipal El Verger

CRA La Rectoria

Somos – Educación y Ocio

Dept. Serveis Socioculturals i a la Comunitat, IES Xebic

COMENÇA A ONDARA EL TALLER D’OCUPACIÓ «SEGÀRIA: UN PARC PER A TOTS I TOTES» AMB UNA DURADA DE 12 MESOS

IMG-20200102-WA0007

En total s’han contractat a 2 formadors i 10 persones desocupades d’Ondara, que durant un any rebran formació i realitzaran treballs en conservació i millora de muntanyes, repoblacions forestals i tractaments silvícoles

Ondara, 09.01.20. El dilluns 30 de desembre va començar a Ondara el Taller d’Ocupació denominat “Segària: Un parc per a tots i totes”, que tindrà una duració de 12 mesos. L’Ajuntament d’Ondara, a través de l’oficina ADL-AFIC d’Ondara, ha gestionat i aconseguit una subvenció de 232.054,80 euros concedida pel Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball) per a la realització d’aquest programa mixt d’ocupació i formació en el municipi. L’Ajuntament realitzarà, per la seua banda, una aportació de 20.000 euros al programa. El dilluns 30 de desembre es va celebrar a la Casa de Cultura d’Ondara la reunió organitzativa i de recepció de l’alumnat, que va contar amb la presència de la Regidoria de Personal i Hisenda, Raquel López, i del Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner.

Per al Taller d’Ocupació “Segària: Un parc per a tots i totes”, l’Ajuntament d’Ondara hi ha contractat a 10 alumnes i 2 formadors (1 Director i 1 docent de l’especialitat de forestal), que han estat seleccionats a través d’un grup mixt de treball Labora – Ajuntament. Les persones seleccionades, que són desocupats/des d’Ondara, participaran durant 1 any en aquest taller d’ocupació (amb 1.920 hores en total), en el que rebran la formació de dos especialitats formatives: Nivell 1 (Activitats auxiliars en conservació i millora de muntanyes) i Nivell 2 (Repoblacions forestals i tractaments silvícoles). Els/les alumnes que superen les 2 especialitats obtindran 2 certificats de professionalitat un per cada nivell. Les persones contractades realitzaran diferents labors al parc públic Segària.

Els alumnes destinataris del programa han complit els requisits mínims següents: tindre 25 anys o més, ser desocupat, és a dir persona demandant d’ocupació no empleada, registrada en el Labora, i complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

L’ALUMNAT DE 1rESO DE l’IES XEBIC PARTICIPARÀ EN EL TALLER SOBRE EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL FINANÇAT PER LA REGIDORIA D’IGUALTAT D’ONDARA

Ondara, 09.01.20. L’alumnat de primer curs de l’IES Xebic d’Ondara participarà a partir d’aquest divendres 10 de gener i fins al 7 de febrer en el taller “Parlem de sexe. Educació afectiva i sexual”. Es tracta d’un taller emmarcat en les accions del II Pla d’Igualtat d’Ondara, impulsades per la Regidoria d’Igualtat i la Comissió d’Igualtat d’Ondara. El taller està finançat per la Regidoria d’Igualtat, amb càrrec als fons aportats a l’Ajuntament d’Ondara pel Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

El taller, en què participaran els sis grups de 1er curs de l’ESO de l’IES Xebic, s’impartirà durant cinc divendres, amb cinc sessions per cadascun dels grups, en horari lectiu. Estarà impartit per dues professionals en l’àmbit psicològic i social, amb experiència amb intervencions en famílies i menors, i amb formació en sexologia i gènere.

«Parlem de sexe» és un conjunt de projectes psicosociopedagògics que pretenen treballar per una educació afectiva-sexual més primerenca i de qualitat, que promoga conductes sexuals saludables i responsables, sensibilitze davant la diversitat sexual i desmitifique l’amor romàntic i els rols de gènere, instaurant programes en el sistema educatiu que asseguren una bona informació per educar a tots els agents socials implicats en el creixement personal del jovent, així com a la mateixa població juvenil.

La Regidora d’Igualtat d’Ondara, Raquel Mengual, ha informat que pròximament aquest taller també s’impartirà per a l’alumnat de 6è de primària del CEIP Sanchis Guarner.

ONDARA PRESENTARÀ A LA CIUTADANIA EL PROJECTE DE REMODELACIÓ I MILLORA DE L’ACCÉS OEST DE VIANANTS AL NUCLI URBÀ EL DIJOUS 16 DE GENER

El projecte està emmarcat en el Pla Provincial d’Obres i Serveis de la Diputació Provincial d’Alacant 2019

Ondara, 08.01.20. A fi de propiciar la participació de la ciutadania d’Ondara en el projecte, resoldre els seus dubtes i arreplegar els seus suggeriments i aportacions, l’Ajuntament d’Ondara realitzarà la presentació pública del Pla Provincial d’Obres i Serveis de la Diputació Provincial d’Alacant 2019, per a la remodelació i millora de l’accés oest de vianants al nucli urbà. Aquest projecte està dotat amb 450.000 euros (d’aquesta quantia, 337.600 euros seran sufragats per la Diputació Provincial d’Alacant, i 112.600 euros aniran amb càrrec als pressuposts municipals de l’Ajuntament d’Ondara de 2020 ).

La presentació del projecte a la ciutadania tindrà lloc dijous que ve 16 de gener a les 19:30 hores a la Casa de Cultura d’Ondara, i anirà a càrrec del redactor tècnic del projecte, l’arquitecte Pepe Estévez; així com de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i del Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner.

La remodelació i millora de l’accés oest de vianants al nucli urbà d’Ondara es realitzarà en l’àrea que engloba els carrers Picasso, Pintor Segrelles i la zona del barranc. L’actuació pretén crear un accés i recorregut per a vianants en condicions de seguretat, funcionalitat i accessibilitat universal amb una millora ambiental, dotant al municipi d’un recorregut més funcional i desenvolupat per als vianants des de l’entrada oest del nucli urbà fins a arribar al centre del poble. El recorregut proposat és el més directe, i es troba actualment en un millorable estat funcional, estètic, paisatgístic i ambiental. Es considera com a valor afegit el seu trajecte al costat del barranc, que proporciona un espai obert i continu de gran potencial vertebrador com a recorregut per a vianants.

Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha volgut llançar una invitació pública perquè els veïns i veïnes d’Ondara acudisquen a aquesta reunió i participen del projecte.

ONDARA VA GAUDIR DE L’ESPECTACULAR CAVALCADA DE REIS 2020 ORGANITZADA PER LA REGIDORIA DE FESTES I TRADICIONS

Els Reis Mags van acudir en vistoses carrosses i van comptar amb un gran ambient musical i festiu, en una Cavalcada que va comptar com a novetat amb diversos animals

Ondara, 07.01.20. La màgia i la il·lusió van omplir els carrers d’Ondara la vespra del dia de Reis amb la cavalcada que, organitzada per la Regidoria de Festes i Tradicions (que dirigeix Miguel Gomis), va fer les delícies de xiquets/tes i majors diumenge passat 5 de gener.

Una Cavalcada de Reis 2020 que va comptar amb les carrosses dels Reis Mags i els seus seguicis; música, torxes amb foc, personatges d’animació, i Betlem vivent al Prado (amb un bebè real), entre altres animacions, i amb la participació (entre altres) dels Quintos 2020, els Festers del Crist 2020, Comissió de la Soledat 2020, els júniors MD d’Ondara, actors de La Passió, dos grups de ball de l’Escola de Gimnàstica Rítmica d’Ondara, el grup de ballet de Natalia Mateu, i com a novetat, l’Associació de Carreters i Cavallistes d’Ondara amb diversos animals, el que va crear un gran ambient en tota la cavalcada. Quant a l’ambientació musical de la Cavalcada 2020, va anar a càrrec de la Unió Musical d’Ondara; d’Ondara Colla de Dolçaines i Tabals; el grup musical “El Vell Montgó” i el grup de percussió Ondarattack. Van destacar, com a novetat, els cavalls i estreles de llum i els elefants de color. També va col·laborar l’Associació de Mestresses d’Ondara.

cavalcada ondara 2020 (3)cavalcada ondara 2020 (4)

cavalcada ondara 2020 (5)cavalcada ondara 2020 (6)

La Cavalcada de 2020 va mantenir l’itinerari iniciat en 2016, passant per la travessia de l’antiga nacional per a facilitar l’arribada de les carrosses en què van acudir a Ondara Melcior, Gaspar i Baltasar. L’eixida va ser des del Centre Social, i la Cavalcada va discórrer pel carrer Germanies, Avinguda Marina Alta, carrers la Pau i Sant Doménech, fins a arribar a la Plaça del País Valencià i prendre l’Avinguda Doctor Fleming; des d’allí, General Bosch i el Prado, a l’interior del qual estava muntat el Portal de Betlem. Fins a aquest emplaçament es va desplaçar la comitiva, que va estar encapçalada pels elefants de color i pels personatges Disney, Pocoyó, Peppa Pig, i Bob Esponja.

cavalcada ondara 2020 (2)

cavalcada ondara 2020 (9) cavalcada ondara 2020 (10)

Al seu pas pels carrers d’Ondara, Ses Majestats els Reis Mags d’Orient van anar repartint caramels entre els presents. Els Reis Mags van arribar en tres vistoses carrosses, precedits de les seues ostentacions, i de la gran estrela que els guiava. També va haver-hi espectaculars actuacions de ball i musicals, protagonitzant tots els participants una magnífica desfilada pels carrers de la població.

cavalcada ondara 2020 (7) cavalcada ondara 2020 (8)

cavalcada ondara 2020 (11) cavalcada ondara 2020 (12)

cavalcada ondara 2020 (13) cavalcada ondara 2020 (14)

En arribar al portal de Betlem, els Reis Mags van adorar el xiquet Jesús, i a continuació va pujar a l’escenari l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, el qual va donar la benvinguda als Reis per la seua arribada a Ondara. Va traslladar els seus desitjos de felicitat per a tots els veïns i veïnes del poble, i sobretot de molta salut per a aquest 2020. Va realitzar també una referència a què els Reis ja havien pogut comprovar que l’AP7 ja és gratuïta. Després, el Rei Melcior, en representació de Ses Majestats, va dirigir unes paraules a les famílies d’Ondara; els va preguntar als xiquets i xiquetes si s’havien portat bé; i els va aconsellar que visquen amb imaginació i creativitat, i seran capaços d’aconseguir els seus somnis.

cavalcada ondara 2020 (15)

A continuació, els Reis Mags es van assentar als seus trons, a l’interior del Prado, i els xiquets i xiquetes van poder parlar amb ells i fer-los les seues peticions de regals. Van ser centenars les persones de totes les edats que no van voler perdre’s aquest emblemàtic acte de la Cavalcada de Reis a Ondara, que va destacar per la seua bona organització i la seua alta participació.

cavalcada ondara 2020 (16)

El Regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis, ha volgut agrair a tots els participants la seua assistència i contribució a què aquest acte preparat amb molta il·lusió fora un èxit, i ha destacat el seu agraïment a la Policia Local per la seua labor aquests dies, als Júniors, a Protecció Civil, a l’Associació de Carreters, als festers, als actors de la Passió, i a l’equip de col·laboradors de la comissió de Sant Jaume per la seua ajuda en aquests actes.

Cal afegir que dijous passat 2 de gener, va tindre lloc a la Plaça del País Valencià l’arreplegada de cartes per part dels Emissaris Reals, que va comptar amb el berenar i xocolata  per als xiquets i xiquetes per cortesia de l’ACO.

Més fotos Cavalcada:

https://www.facebook.com/pg/laveudondara/photos/?tab=album&album_id=2872691489417607

COMUNICAT POLICIA LOCAL D’ONDARA – CAVALCADA DE REIS 5 GENER 2020

cartell cavalcada 2020

Des de la Policia Local d’Ondara s’informa que, amb motiu de l’arribada dels Reis Mags d’Orient a Ondara, es celebrarà una Cavalcada el proper diumenge 5 de gener de 2020. Per aquest motiu estarà prohibit l’estacionament als carrers General Bosch, V.A.Estellés i la zona del balcó del Prado.

També estarà prohibit l’estacionament en alguns carrers del recorregut, sent l’Av Dr. Fleming, entre la Plaça del País Valencià i General Bosch, i al C/ Germanies, entre Av. Marina Alta i Jaume I.

També s’informa que es restringirà l’accés de vehicles al C/ General Bosch des de les 16:00h, el qual romandrà tallat fins la finalització de l’esdeveniment.

Així mateix, a partir de les 18:00h es restringirà la circulació de vehicles pels carrers on transcórrega la cavalcada. Aquests carrers seran:

C/ GERMANIES, AV. MARINA ALTA, AV LA PAU, C/ SANT DOMENECH, PÇA PAÍS VALENCIÀ, AV. DR. FLEMING, i C/ GENERAL BOSCH

Es prega respecten la senyalització

Disculpen les molèsties