ONDARA CONVOCA LA 2A FASE DE LES AJUDES DIRECTES “PARÈNTESI” PER A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES DE SECTORS QUE NO VAN PODER ACCEDIR A L’ANTERIOR CONVOCATÒRIA

  • Les ajudes directes van dirigides activitats com la fabricació i elaboració d’aliments i productes, intermediaris de comerç, comerços a l’engròs i al detall, empreses de transport, perruqueria, o bugaderia, entre altres
  • Amb la seua publicació en el BOP (previsiblement la setmana que ve), i durant 15 dies hàbils, començarà la tramitació que permetrà sol·licitar i fer efectives les ajudes.

Ondara, 08.04.21. La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar passat dijous 1 d’abril de 2021 les bases per a accedir la segona convocatòria d’ajudes directes del Pla Parèntesi de la Generalitat Valenciana, dirigides a sectors que no van poder accedir a la primera fase (que va estar dirigida a la restauració, les activitats turístiques, els allotjaments, espectacles i activitats artístiques, esportives, recreatives i d’entreteniment). En aquesta segona convocatòria, les ajudes van dirigides a un altre tipus d’activitats econòmiques, com la fabricació i elaboració d’aliments i productes, intermediaris de comerç, comerços a l’engròs i al detall, empreses de transport, turisme, allotjaments turístics, restauració, perruqueria, bugaderia, empreses de lloguers, reparacions, edició de periòdics, publicitat, entre altres. L’Alcalde d’Ondara i responsable de l’àrea de Promoció Econòmica, José Ramiro, ha valorat molt positivament la implementació d’aquesta línia d’ajudes directes per als sectors més perjudicats per la pandèmia; cosa que els propis receptors de les ajudes han agraït, i així s’ho han traslladat, afirma, a l’Ajuntament d’Ondara. Segons José Ramiro, “és difícil aconseguir arribar a tots i totes, però tota ajuda és ben rebuda i contribueix a pal·liar els efectes que la crisi sanitària està tenint en els autònoms i xicotetes empreses”.

En aquesta ocasió a Ondara es repartiran 138.091 euros (el sobrant resultant de les Ajudes Directes concedides en la 1a convocatòria) que es finançaran en un 62,50% mitjançant aportació de la Generalitat Valenciana, en un 22,50% mitjançant aportació de la Diputació d’Alacant i un 15% mitjançant aportació de l’Ajuntament d’Ondara. Cal indicar que en la primera fase es van concedir un total de 154.600 euros, si bé a Ondara s’havia previst per la Generalitat que les ajudes “Parèntesi” ascendirien a 294.691 euros, i per això des de l’Ajuntament s’efectua una segona convocatòria per a arribar a altres sectors afectats.

Amb la seua publicació en el BOP (previsiblement la setmana que ve), i durant 15 dies hàbils, començarà la tramitació que permetrà sol·licitar i fer efectives les ajudes. L’Ajuntament d’Ondara agilitzarà, a través del departament ADL, la ràpida tramitació de les ajudes i facilitarà el seu accés als autònoms i microempreses. Les persones interessades a rebre més informació sobre la presentació de la sol·licitud poden contactar amb ADL Ondara (tel: 965766250, correu: adl@ondara.org ).

Per a optar a les ajudes Parèntesi a través de l’Ajuntament d’Ondara, s’ha de tenir domicili fiscal a Ondara, trobar-se en funcionament en data de 31/12/2020 i que figuren d’alta en la matrícula municipal de l’impost d’Activitats Econòmiques (IAE) d’aquest municipi a data 31/12/2020 en un o més dels epígrafs a què es refereixen les bases. Les ajudes van dirigides a autònoms o microempreses (amb un màxim de 10 treballadors) i consisteixen en una quantitat màxima de 1.500 euros per cada autònom o microempresa, que s’incrementarà en 200 euros per cada treballador/a en plantilla que tinguera contractat l’autònom/a o la microempresa a 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 10. Van adscrites a cobrir despeses com a Lloguers i rentings, Subministraments, Primes d’Assegurances, Serveis de professionals independents, despeses de publicitat, Reparacions i manteniment, Material d’oficina, despeses de desplaçaments i manutenció, Quotes efectivament pagades en concepte de cotització com a treballador per compte propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, Quotes de Seguretat Social a càrrec de l’empresa pels seus treballadors/as efectivament pagada, compres de mercaderies i aprovisionaments.

La presentació de les sol·licituds es tramitarà de manera electrònica en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara (https://www.ondara.org/ ). El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà amb motiu de la publicació de l’anunci de la subvenció en el Butlletí Oficial de la Província, sent la seua duració de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la seua publicació. En la pàgina web de l’Ajuntament d’Ondara, estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

La llista completa d’activitats emmarcades en aquesta segona convocatòria és la següent:

Extracció de minerals de ferro.

Elaboració de gelats.

Elaboració de cafè, te i infusions.

Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.

Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.

Confecció d’altres peces de roba exteriors.

Confecció d’altres peces de roba i accessoris.

Fabricació d’articles de pelleteria.

Confecció d’altres peces de roba de punt.

Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes.

Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.

Serveis de preimpressió i preparació de suports.

Enquadernació i serveis relacionats amb la mateixa.

Reproducció de suports gravats.

Fabricació d’explosius.

Producció de metalls preciosos.

Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic.

Fabricació de cables de fibra òptica.

Fabricació d’articles de joieria i articles semblants.

Fabricació d’articles de bijuteria i articles semblants.

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

Subministrament de vapor i aire condicionat.

Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de roba, pelleteria, calçat i articles de cuiro.

Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.

Comerç a l’engròs de cuiros i pells.

Comerç a l’engròs de begudes.

Comerç a l’engròs de sucre, xocolate i confiteria.

Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies.

Comerç a l’engròs de peixos i mariscs i altres productes alimentaris.

Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.

Comerç a l’engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.

Comerç a l’engròs d’articles de rellotgeria i joieria.

Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.

Comerç al detall de pa i productes de forn, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.

Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.

Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.

Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.

Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats.

Comerç al detall de peces de roba en establiments especialitzats.

Comerç al detall de calçat i articles de cuiro en establiments especialitzats.

Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de roba i calçat en parades de venda i en mercats ambulants.

Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i en mercats ambulants.

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en parades de venda ni en mercats ambulants.

Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.

Transport per taxi.

Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.

Transport marítim de passatgers.

Transport de passatgers per vies navegables interiors.

Transport aeri de passatgers.

Activitats annexes al transport terrestre.

Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.

Activitats annexes al transport aeri.

Hotels i allotjaments semblants.

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.

Càmpings i aparcaments per a caravanes.

Altres allotjaments.

Restaurants i llocs de menjars.

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.

Altres serveis de menjars.

Establiments de begudes.

Edició de periòdics.

Activitats d’exhibició cinematogràfica.

Activitats de fotografia.

Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.

Lloguer de camions.

Lloguer d’articles d’oci i esportius.

Lloguer de cintes de vídeo i discs.

Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.

Lloguer de maquinària i equip d’oficina, inclosos ordinadors.

Lloguer de mitjans de navegació.

Lloguer de mitjans de transport aeri.

Lloguer d’una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.

Activitats de les agències de viatges.

Activitats dels operadors turístics.

Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.

Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.

Organització de convencions i fires de mostres.

Altres activitats de suport a les empreses.

Arts escèniques.

Activitats auxiliars a les arts escèniques.

Gestió de sales d’espectacles.

Activitats de museus.

Gestió de llocs i edificis històrics.

Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

Activitats de jocs d’atzar i apostes.

Gestió d’instal·lacions esportives.

Activitats dels gimnasos.

Altres activitats esportives.

Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.

Altres activitats recreatives i d’entreteniment.

Reparació de calçat i articles de cuiro.

Reparació de rellotges i joieria.

Llavat i neteja de peces tèxtils i de pell.

Activitats de manteniment físic.

Comerç al detall de ferreteries, pintura i vidre en establiment especialitzat.

Comerç al detall d’articles esportius en establiments especialitzats.

Comerç al detall de jocs i joguets en establiments especialitzats.

Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per als mateixos en establiments especialitzats.

Serveis de publicitat

Perruqueria i altres tractaments de bellesa.

LA REGIDORIA DE MOBILITAT URBANA D’ONDARA REALITZA OBRES PER A REDUIR LA VELOCITAT DELS VEHICLES A L’AV. DOCTOR FLEMING I CARRER BLASCO IBÁÑEZ

S’han instal·lat reductors de velocitat i s’ha reforçat la senyalització tant vertical com horitzontal, per a recordar que la velocitat màxima és de 30 km/h en aquests vials

Ondara, 07.04.21. La Regidoria de Mobilitat Urbana de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Francesc Giner, informa que dins de les mesures per a calmar el trànsit i reduir l’impacte mediambiental del trànsit motoritzat, des de l’Ajuntament d’Ondara s’han realitzat, en les últimes setmanes, diverses obres de instal·lació de reductors de velocitat i de reforçament de la senyalització tant vertical com horitzontal, per a recordar que la velocitat màxima és de 30 km/h en tot el carrer Blasco Ibáñez i en l’Avinguda Dr. Fleming fins a la rodona d’entrada al poble pel pont del Verger (en l’encreuament sobre el riu Girona), a més de repintar les línies de les vies i de tots els passos de vianants existents.

L’actuació, segons explica el Regidor de Mobilitat Urbana, Francesc Giner, està emmarcada en les mesures proposades per l’Ajuntament d’Ondara per a impulsar la millora de la seguretat viària i la convivència pacífica entre totes i tots els usuaris de les vies, ja siga cotxes, motos, bicicletes o vianants, ja que, recorda, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i concretament el nº11 “Ciutats i comunitats sostenibles” té com a finalitat aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Des de l’Ajuntament d’Ondara es prega es respecte la senyalització i es demana la col·laboració de la ciutadania amb la intenció de treballar conjuntament per la millora de la mobilitat i la convivència veïnal.

ELS ENTRENAMENTS DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS D’ONDARA CONTINUEN AQUESTS DIES DE VACANCES ESCOLARS DE PASQUA

Ondara, 06.04.21. Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa, s’ha informat que durant aquests dies de vacances escolars de Pasqua, en els que habitualment s’aturen els entrenaments també, en aquesta ocasió, les Escoles Esportives Municipals d’Ondara, en les seues diferents modalitats, continuaran entrenant durant aquesta setmana.

En una temporada atípica a causa de la pandèmia, i després de l’aturada patida en l’activitat de les escoles esportives (que es va haver de suspendre des del passat 18 de desembre de 2020 i fins a l’1 de març de 2021 a causa de les restriccions per la pandèmia), en aquesta ocasió continuaran els entrenaments amb normalitat en totes les Escoles Esportives Municipals que ofereix l’Ajuntament d’Ondara, perquè els xiquets i xiquetes puguen continuar practicant esport.

REGIDORIA D’ESPORTS * AJUNTAMENT D’ONDARA

OBRIN AL TRÀNSIT TOTS ELS VIALS ENTRE AP7, N332 I LA CARRETERA CAP A DÉNIA, INCLÒS EL VIAL EN DIRECCIÓ A PEDREGUER

Ondara, 06.04.21. Des de l’Ajuntament d’Ondara, la Regidoria de Serveis, dirigida per Pere Picornell, ha informat que des de dijous passat 1 d’abril, coincidint amb les dates de màxima afluència per la Setmana Santa, s’han obert al trànsit tots els vials que romanien tancats per les obres de l’accés des de la CV-725 cap al sud (en direcció Alacant, Pedreguer, Gata, Xàbia…), amb la retirada del peatge de l’AP-7, de manera que els conductors que vagen a agafar l’autopista accedint des d’Ondara poden accedir ja amb normalitat. Així, des del dijous, estan oberts al trànsit tots els vials entre l’AP7, la N332 i la carretera des de l’autopista a Dénia, inclòs el vial cap a Pedreguer, venint des de Dénia. Si bé encara no estan acabades per complet les obres del Ministeri, tots els vials ja estan oberts.

Cal indicar que l’eliminació de l’accés des de la CV-725 cap al sud (en direcció Alacant, Pedreguer, Gata, Xàbia…), amb la retirada del peatge de l’AP-7, ha suposat la realització d’unes obres per a donar solució a aquest accés, que van començar el passat estiu de 2020, per part del Ministeri de Foment. Els treballs han consistit en la realització del ramal que falta perquè els vehicles que vinguen des de l’est (Dénia) puguen anar cap al sud (direcció Pedreguer – Alacant), i ha consistit a crear la quarta “fulla” que faltava en l’encreuament de carreteres que es forma en eixe lloc; de manera que, venint des de Dénia, en el que anteriorment era l’entrada al peatge, s’ha creat un ramal cap a la dreta, girant per damunt dels terrenys municipals que estan en la zona posterior del parc comercial, per a incorporar-se a la N-332 en direcció a Alacant. Les obres no estan acabades, i continuaran realitzant-se, si bé ja no es procedirà al tancament de vials i canvi de senyalització temporal, com ocorria fins ara.

IMPACTANTS OBRES ARTÍSTIQUES PRENEN ELS CARRERS D’ONDARA EN MART, LA PRIMERA MOSTRA D’ART AL CARRER D’ONDARA

Cinc artistes han creat les seues espectaculars obres sobre parets o façanes com una forma d’expressió d’art urbà a Ondara

Ondara, 06.04.21. Aquest passat cap de setmana, coincidint amb la Setmana Santa, l’art urbà va prendre els carrers d’Ondara en la I Mostra d’Art al Carrer “MART”, impulsada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara, (dirigida per Raquel Mengual) amb la finalitat de fomentar i dinamitzar la participació creativa local amb un art reivindicatiu i de compromís que intensifique la relació entre els espais i les persones. La I Mostra d’Art al Carrer s’ha realitzat a Ondara els dies 3 i 4 d’abril (dissabte i diumenge). Els cinc artistes seleccionats han creat les seues obres en les parets cedides per veïns/es, espais públics o altres llocs que l’Ajuntament d’Ondara ha consensuat amb els i les artistes segons la modalitat triada (parets grans o menudes). Per a això, han comptat amb grua, bastides i escala per a la realització del seu treball.

Les impactants obres ja es poden contemplar als carrers d’Ondara. A l’interior de la plaça de bous, es poden veure dues obres: l’ull de Tardor Roselló titulat “Destino”, i el colorit mural del dissenyador Hugo Giner Puchol. En la gran façana situada a l’entrada del carrer Pintor Segrelles des de l’Avinguda Dr. Fleming, Larouch (Ricardo Sapena i Kike Íñiguez) ha creat el gran mural “Ondara, tots els camins et porten ací”; i a l’inici de l’Avinguda d’Alacant, Francesc Albert Olivencia ha creat una gran obra en què es poden apreciar elements com el Prado, Segària i bous; i que té continuïtat en una altra paret, més menuda, al carrer la Pau, amb un rostre, encara inacabat. I Elia Masanet Olmos, en el cantó de La Pau amb Av Alacant, està realitzant una intervenció artística amb molt de detall.

Cal indicar que les intervencions artístiques no han suposat una agressió o deteriorament de les edificacions, instal·lacions o context arquitectònic i urbanístic de l’espai. Els cinc participants rebran una dotació econòmica segons la modalitat escollida de 800 euros per a la modalitat parets grans i de 400 euros per a la de parets menudes, en concepte de premi.

Des de la Regidoria de Cultura, la seua responsable, Raquel Mengual, ha destacat la seua satisfacció pel resultat de la 1a Mostra d’Art al Carrer d’Ondara, «un projecte que feia temps volia engegar i per fi es materialitza». Ha volgut agrair i destacar el gran treball dels artistes Tardor Rosello, Larouch Art de Carrer (Ricardo Sapena i Kike Iñiguez), Francesc Albert Olivencia, Hugo Giner i Elia Masanet; «cadascú amb el seu estil, el seu caràcter, la seva empremta…tots impressionants i espectaculars, han realitzat uns treballs genials i meravellosos que omplin de color i vida, i que afigen més atractiu i encant al nostre poble». A més a més, ha agraït als propietaris la cessió dels espais. Des de la Regidoria de Cultura s’espera poder realitzar prompte noves edicions d’aquesta mostra artística.

EL DILLUNS 19 D’ABRIL DE 2021, NOVA DONACIÓ DE SANG AL CENTRE SOCIAL TRINI REYES D’ONDARA

Ondara, 01.04.21. El dilluns 19 d’abril de 2021 es realitzarà una nova donació de sang a Ondara en horari de 17 a 20:30 hores. Igual que les donacions anteriors, la donació se celebrarà al Centre Social Trini Reyes d’Ondara, segons ha confirmat la Regidora de Sanitat, Mª Carmen Velázquez. En la donació se seguiran totes les mesures i protocols de seguretat necessaris. Als donants se’ls atendrà amb totes les garanties del protocol en prevenció de covid-19.

Des de la Regidoria de Sanitat s’anima a la població d’Ondara i de pobles veïns a donar sang en un moment en que és tan necessari, i es recalca la importància de donar sang, sobretot en aquests moments, perquè a més d’haver-hi poques reserves, un donatiu salva 3 vides.

El Centre de Transfusió continua necessitant a hores d’ara més entrada de sang, ja que a causa de la posada en marxa de quiròfans, s’està necessitant enviar més unitats de sang als hospitals.

LA JUNTA LOCAL D’ONDARA DE L’AECC COMMEMORA EL DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE CÒLON

Ondara, 01.04.21. Ahir, 31 de març, es commemorava el Dia Mundial Contra el Càncer de Còlon amb l’objectiu de sensibilitzar tota la població sobre les necessitats que tenen tots els pacients que són diagnosticats amb aquesta malaltia, i buscar eixides per a una detecció primerenca que permeta salvar vides i prevenir el diagnòstic a través d’hàbits de vida saludables.

La Junta Local d’Ondara de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), presidida per Mª Carmen Bisquert, va muntar ahir una taula petitòria (ubicada al C.C El Prado) per a conscienciar i captar fons per a aquesta malaltia. La Regidora de Sanitat, Mª Carmen Velázquez, que va visitar la taula, els va agrair aquesta iniciativa, així com totes les que realitzen des de la Junta Local AECC al llarg de l’any a Ondara.