L’ATENCIÓ DE SERVEIS SOCIALS AL CENTRE SOCIAL D’ONDARA SERÀ DE 9:30 A 12:30 HORES FINS A RESTABLIR L’HORARI HABITUAL

Ondara, 23.02.21. La Regidoria de Benestar Social d’Ondara, dirigida per Mª Carmen Velázquez, ha informat que l’horari d’atenció presencial del departament de Serveis Socials en el Centre Social d’Ondara serà de 9:30 a 12:30 hores, sempre amb cita prèvia per a assistència presencial, fins al restabliment de l’horari habitual.

Aquest horari va dirigit a les persones que necessiten fer entrega de documentació i/o informació de manera presencial i que hagen sol·licitat cita prèvia.

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 25 DE FEBRER 2021

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 23.02.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 de febrer de 2021 a les 20:30 hores el ple ordinari del mes de gener. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/1. Aprovació de l’acta anterior (28 de gener de 2021).

2. EXP. PLENS/2021/2. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3. EXP. 1/2021. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 4T TRIMESTRE 2020. DONAR COMPTE.

4. EXP. 2/2021. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. INFORME MOROSITAT I PMP 4T TRIMESTRE 2020. DONAR COMPTE.

5. EXP. 285/2021. MATÈRIA 2005. REGLAMENT MUNICIPAL. INICIATIVA PER A LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ONDARA.

6. EXP. 307/2021. MATÈRIA 2005. REGLAMENT MUNICIPAL. INICIATIVA PER A LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT QUE REGULE L’ÚS DE LA PLAÇA DE BOUS DINS DEL PROJECTE «LA JOIA DE LA CULTURA» I DE L’AUDITORI MUNICIPAL «VALERIÀ GIL».

7. EXP. 323/2021. PROPOSTA D’ACORD DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN LA XARXA ESPORTIVA DE LA MARINA ALTA DE LA MANCOMUNITAT CIRCUIT CULTURAL COMARCAL DE LA MARINA ALTA-MACMA.

8. 1523/2018. MATÈRIA 2010. CONVENI URBANÍSTIC ZONA ESPORTIVA PARTIDA XEBICS. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS CONTRA L’ACORD PLENARI DE DATA 29.10.2020.

9. EXP 359/2021. MATÈRIA 5800. EDUCACIÓ. ADHESIÓ AL PLA DE COOPERACIÓ “EDIFICANT “ AMB LA GENERALITAT, PER LA SUBSTITUCIÓ DEL SOSTRE DE FIBROCEMENT DEL GIMNÀS, ACTUACIONS DE MILLORA ENERGÈTICA I OBRA D’ADEQUACIÓ, AL COL·LEGI SANCHIS GUARNER.

10. EXP. 384/2021. MATÈRIA 1001. MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, 8 DE MARÇ DE 2021.

11. EXP. PLENS/2021/2. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

12. EXP. PLENS/2021/2. PRECS I PREGUNTES.

ONDARA PRESENTARÀ A LA 2a FASE DEL PLA EDIFICANT UN PROJECTE DE REFORMA DELS CENTRES ESCOLARS PRESSUPOSTAT EN MÉS DE 1.500.000 EUROS

La substitució del sostre de fibrociment del gimnàs del col·legi Sanchis Guarner, actuacions de millora energètica, obres d’adequació delscentres i creació de pistes de galotxa al pati del Sanchis, entre les múltiples actuacions emmarcades en el projecte

Ondara, 22.02.21. L’Ajuntament d’Ondara presentarà a la segona fase del Pla Edificant GVA un complet projecte de reformes del Col·legi de Primària Sanchis Guarner i del Col·legi d’Infantil Marjals amb un pressupost, segons la memòria valorada, de 1.575.780,63 euros per a l’anualitat 2021, segons ha donat a conèixer la Regidora d’Educació d’Ondara, Mar Chesa. Així va ser anunciat per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, divendres passat 19 de febrer davant del Consell Escolar Municipal, prèviament al seu pas pel ple ordinari de l’Ajuntament d’Ondara previst per a aquest dijous 25 de febrer, l’ordre del del qual dia inclou l’aprovació del document per la corporació i posterior presentació a la convocatòria del Pla Edificant II. Les actuacions previstes en la memòria descriuen els treballs de substitució de coberta de fibrociment, actuacions per a la millora de l’eficiència energètica i adequació de diversos elements constructius i instal·lacions dels Col·legis Sanchis Guarner i Marjals d’Ondara, prevists per a executar-se a càrrec del Pla Edificant II.

Recentment (en 2019) aquests centres van ser objecte d’una reforma important a l’empara d’una primera fase del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. No obstant això, l’edifici necessita noves intervencions d’adequació no executades en la fase anterior, en especial les que fan referència a l’eliminació de la coberta de fibrociment del gimnàs i antigues pissarres interiors, considerades com a elements molt perillosos per a la salut, i la seua substitució per nous materials respectuosos amb el medi ambient; i les que fan referència a les millores en estalvi energètic, tant en la millora de l’aïllament tèrmic de l’envolvent de l’edifici, com pel que fa a la renovació dels equips tèrmics, per a una millora en l’eficiència energètica del centre escolar. La resta de les actuacions constitueixen l’adequació d’obres i instal·lacions diverses que resulten necessàries per al bon funcionament de l’edifici. Entre les obres previstes destaca la instal·lació de “Pistes de galoxta” en el pati del Sanchis Guarner per a promocionar la pràctica de la pilota valenciana. Es tracta d’una instal·lació composta per 4 carrers, aprofitant la graderia existent en la pista esportiva.

En el cas del Col·legi de Primària Sanchis Guarner, les actuacions incloses en la memòria inclouen les obres següents: reposició coberta de fibrociment del gimnàs; retirada d’antigues pissarres de fibrociment; renovació del revestiment i de la barana de l’escala principal; instal·lació sirena d’alarma; millora de l’enllumenat exterior; millora del pati i aspecte exterior; enjardinament de zona de pati en zones no pavimentades; col·locació de paviment en zona de jocs infantils; adequació zona pícnic; millora de l’accés i substitució de portes d’accés al col·legi; pintat de pista poliesportiva; reposició graderia; reposició tancament metàl·lic zona de grades; pintat del frontó; dotació enllumenat en parcel·la; pintura de pilars dels porxes i eixides de conductes en coberta; impermeabilització porxes; eliminació estés aeri TF i connexió instal·lació subterrània; ampliació rampa de serveis de la cuina; pintura de portes, baranes, reixes i altres elements metàl·lics en l’exterior; substitució porta metàl·lica del depòsit de butà; col·locació d’embellidors aparells d’aire condicionat; reposició fusteria distribuïdor 2 planta baixa; reposició de fusteria exterior; reposició sòcol gimnàs; reposició de fusteria interior de fusta; renovació del sistema de climatització; adequació acústica menjador; instal·lació de “Pistes de galoxta”; condicionament de semisoterrani per a magatzem; cobriment de les escales d’emergència; formació de pèrgola coberta entre l’escala exterior est i gimnàs; protecció enfront de l’acció solar en l’interior; reparació d’humitats en cuina; substitució termoacumulador en cuina; neteja i impermeabilització d’ampit en finestres; i reparació estructural aler ala nord.

En el cas del Col·legi d’Infantil Marjals, entre les actuacions incloses en la memòria destaquen aquelles que tenen per objectiu aconseguir una major eficiència energètica. Les obres previstes inclouen donar continuïtat al pavimentat existent de solera de formigó en una part del pati; substitució de tota la tanca metàl·lica del centre; substitució portes d’accés al centre; substituir porta corredissa existent entre zona d’aparcament i pati; canalitzar l’aigua de pluja en la part est de l’edifici; reposició d’arqueta de bombament de la xarxa de sanejament; col·locació de paviment vinílic en aules i en aula de psicologia, logopeda i informàtica; pintura de sòcol interior; col·locació fals sostre registrable; repàs general de pintura; eliminació de portes de pas; col·locació de baixants; col·locació d’espill i vidre en aula de psicomotricitat; ompliment d’arenera; substitució de paviment de goma en rampa d’accés entrada principal; eliminar racó entre la paret oest de l’edifici que facilite la vigilància dels xiquets; lluït muret de separació de l’horteta; reposició general de la calefacció per radiadors; substitució d’aparells d’aire condicionat trencats; substitució de coberta de xapa metàl·lica del menjador; aïllament tèrmic en exterior de façana; substitució de fals sostre; renovació del paviment interior; dotació de bany adaptat; substitució de portes i finestres; i aïllament tèrmic en exterior de façana.

DEL 23 DE FEBRER AL 15 DE MARÇ ES PODEN SOL·LICITAR LES AJUDES DIRECTES “PARÈNTESI” PER A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES CONVOCADES PER L’AJUNTAMENT D’ONDARA

Les ajudes van dirigides als sectors de restauració, activitats turístiques, allotjaments, espectacles i activitats artístiques, així com activitats esportives, recreatives i d’entreteniment

Ondara, 22.02.21. L’Ajuntament d’Ondara informa que del 23 de febrer al 15 de març de 2021 estarà obert el termini per a sol·licitar les ajudes directes del Pla Parèntesi de la Generalitat Valenciana, dirigides als sectors més colpejats per la pandèmia. A Ondara es repartiran 294.691 euros que es finançaran en un 62,50% mitjançant aportació de la Generalitat Valenciana (184.181,88 euros), en un 22,50% mitjançant aportació de la Diputació d’Alacant (66.305,47 euros) i un 15% mitjançant aportació de l’Ajuntament d’Ondara (44.203,65 euros). Amb la publicació de les bases de les ajudes en el BOP, (publicades hui dilluns 22 de febrer), i durant 15 dies hàbils (fins el 15 de març), es podrà realitzar la tramitació que permetrà sol·licitar i fer efectives les ajudes. L’Ajuntament d’Ondara agilitzarà, a través del departament ADL, la ràpida tramitació de les ajudes i facilitarà el seu accés als autònoms i microempreses. Les persones interessades a rebre més informació sobre la presentació de la sol·licitud poden contactar amb l’ADL d’Ondara (tel: 965766250, correu: adl@ondara.org ).

Per a optar a les ajudes Parèntesi a través de l’Ajuntament d’Ondara, s’ha de tindre domicili fiscal a Ondara, trobar-se en funcionament en data de 31/12/2020 i estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries. Les ajudes van dirigides a autònoms o microempreses (amb un màxim de 10 treballadors) i consisteixen en una quantitat màxima de 2.000 euros per cada autònom o microempresa, que s’incrementarà en 200 euros per cada treballador/a en plantilla que tinguera contractat l’autònom/a o la microempresa a 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 10. Van adscrites a cobrir despeses com les hipoteques, els lloguers, la Seguretat Social, la llum o l’aigua i estan dirigides a sectors com la restauració, les activitats turístiques, els allotjaments, espectacles i activitats artístiques, així com activitats esportives, recreatives i d’entreteniment.

La presentació de les sol·licituds es tramitarà de manera electrònica en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara, amb enllaç en la web de l’Ajuntament (www.ondara.org ). El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà amb motiu de la publicació de l’anunci de la subvenció en el Butlletí Oficial de la Província (hui 22 de febrer), sent la seua duració de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la seua publicació. En la pàgina web de l’Ajuntament d’Ondara, estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

S’INICIA LA VACUNACIÓ DE LES PERSONES MAJORS DE 90 ANYS, QUE ES DUU A TERME QUAN EL CENTRE DE SALUT D’ONDARA ELS CITA PER TELÈFON

Ondara, 19.02.21. Des del Centre de Salut d’Ondara s’ha informat que les persones majors de 90 anys estan rebent, des d’ahir dijous 18 de febrer, la primera dosi de la vacuna contra la covid-19. Des del Centre de Salut d’Ondara s’està contactant directament per telèfon amb les persones que tenen més de 90 anys i se’ls està citant perquè acudisquen a una hora al Centre de Salut per a administrar-los la vacuna. Posteriorment romanen allí uns minuts per a comprovar que no els causa reaccions adverses.

Des del Centre de Salut d’Ondara es recorda a la ciutadania que no han d’acudir directament allí, a menys que siguen cridats prèviament per telèfon per a citar-los, i que durant els pròxims dies continuarà la campanya de vacunació de majors de 90 anys. Ahir van ser vacunades una trentena de persones i avui una quinzena més.

TARDOR DÓNA A L’AJUNTAMENT D’ONDARA DUES LÀMINES DE LES SEUES ÚLTIMES OBRES

L’Alcalde d’Ondara avança que s’ubicaran en el futur Espai Jove perquè la joventut d’Ondara s’aproxime a aquest tipus d’art urbà

18.02.21. L’artista de pintura mural Tardor Roselló (Tardor Graffiti) ha fet donació aquest matí a l’Ajuntament d’Ondara de dues làmines que arrepleguen els seus últims treballs realitzats en aquesta població. La donació ha sigut rebuda per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, el qual ha avançat que es col·locaran en un suport adequat i s’ubicaran en l’Espai Jove (actualment en construcció) perquè la joventut d’Ondara s’aproxime a aquest tipus d’art urbà que ha aconseguit donar una nova imatge al llit del riu Alberca.

En concret, les làmines mostren les dues últimes creacions a Ondara de Tardor Graffiti, amb sengles murals en el llit de l’Alberca al seu pas pel nucli urbà. La primera va ser realitzada al juliol de 2020, i porta per títol del mural “Atrapada en el temps”. S’ubica al costat del pont del Prado. La segona obra ha sigut realitzada el passat mes de gener de 2021 i el seu títol és “Ofegar les penes”. En aquest cas, està en el llit del riu Alberca a l’altura del Llavador, en la ribera de l’Espai Jove.

José Ramiro ha agraït a Tardor Roselló el detall de realitzar aquesta donació i li ha donat l’enhorabona pel magnífic resultat d’aquestes obres, que embelleixen els nostres paisatges urbans.

ONDARA CONVOCA LES AJUDES DIRECTES “PARÈNTESIS” PER A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES

  • Des de la seua publicació en el BOP hi haurà 15 dies hàbils per a presentar la documentació
  • Les ajudes directes van dirigides als sectors de restauració, oci nocturn, activitats turístiques, allotjaments, espectacles i activitats artístiques, així com activitats esportives, recreatives i d’entreteniment

Ondara, 18.02.21. La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir 17 de febrer de 2021 les bases per a accedir a les ajudes directes del Pla Parèntesi de la Generalitat Valenciana, dirigides als sectors més colpejats per la pandèmia. A Ondara es repartiran 294.691 euros que es finançaran en un 62,50% mitjançant aportació de la Generalitat Valenciana (184.181,88 euros), en un 22,50% mitjançant aportació de la Diputació d’Alacant (66.305,47 euros) i un 15% mitjançant aportació de l’Ajuntament d’Ondara (44.203,65 euros). Amb la seua publicació en el BOP (previsiblement la setmana que ve), i durant 15 dies hàbils, començarà la tramitació que permetrà sol·licitar i fer efectives les ajudes. L’Ajuntament d’Ondara agilitzarà, a través del departament ADL, la ràpida tramitació de les ajudes i facilitarà el seu accés als autònoms i microempreses. Les persones interessades a rebre més informació sobre la presentació de la sol·licitud poden contactar amb l’ADL d’Ondara (tel: 965766250, correu: adl@ondara.org ).

Per a optar a les ajudes Parèntesi a través de l’Ajuntament d’Ondara, s’ha de tindre domicili fiscal a Ondara, trobar-se en funcionament en data de 31/12/2020 i estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries. Les ajudes van dirigides a autònoms o microempreses (amb un màxim de 10 treballadors) i consisteixen en una quantitat màxima de 2.000 euros per cada autònom o microempresa, que s’incrementarà en 200 euros per cada treballador/a en plantilla que tinguera contractat l’autònom/a o la microempresa a 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 10. Van adscrites a cobrir despeses com les hipoteques, els lloguers, la Seguretat Social, la llum o l’aigua i estan dirigides a sectors com la restauració, l’oci nocturn, les activitats turístiques, els allotjaments, espectacles i activitats artístiques, així com activitats esportives, recreatives i d’entreteniment.

La presentació de les sol·licituds es tramitarà de manera electrònica en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara

www.ondara.org

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà amb motiu de la publicació de l’anunci de la subvenció en el Butlletí Oficial de la Província, sent la seua duració de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la seua publicació. En la pàgina web de l’Ajuntament d’Ondara, estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

Junt amb la sol·licitud habilitada per a aquest procediment s’aportarà obligatòriament la documentació següent:

1.Si es persona jurídica: Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud, en cas que no siga la mateixa persona, i en aquest cas aportarà formulari relatiu a la representació.

2.DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport i per les empreses el seu CIF.

3. Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l’activitat econòmica amb la seua data d’alta, el domicili fiscal i el del local d’exercici de l’activitat, o a falta d’això, declaració dels epígrafs de IAE en els que figura d’alta i des de quina data.

4. Resolució/certificació de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent.

5. Només en el cas de tenir contractats treballadors, documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els TC2 del mes de desembre de 2020.

6. Declaració responsable relativa als requisits exigits (inclosa en la sol·licitud).

7.Model de Manteniment de tercers.

8.En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, s’aportarà formulari relatiu en la representació.

9.Per les microempreses: declaració responsable de què l’entitat sol·licitant té la condició de microempresa, en els termes de l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, ocupant un màxim de 10 treballadors i amb volum de negocis anual no superior als 2 milions d’euros (inclosa en la sol·licitud).

10.Model compte justificatiu (segons model annex a la sol·licitud).

11.Documentació justificativa de les despeses corrents en què efectivament hagen incorregut els beneficiaris, així com els justificants de pagament de les despeses justificades, als quals han hagut de fer front des de l’1 d’abril de 2020 fins al moment de la sol·licitud. Es considerarà gasto corrent: Lloguers i rentings, Subministraments: llum, telèfon, aigua, gas, Internet, Wifi… Subministraments neteja, gel hidroalcohòlic…, Primes d’Assegurances, Serveis de professionals independents: gestors, consultors…, despeses de publicitat, Reparacions i manteniment, Material d’oficina, despeses de desplaçaments i manutenció, Quotes efectivament pagades en concepte de cotització com a treballador per compte propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (o en Mutualitats professionals obligatòries), Quotes de Seguretat Social a càrrec de l’empresa pels seus treballadors/as efectivament pagada, les compres de mercaderies i aprovisionament.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA OFERIRÀ A SALUT PÚBLICA ESPAIS COM LA PLAÇA DE BOUS O EL PRADO EN CAS NECESSARI PER A LA VACUNACIÓ MASSIVA

Ondara, 17.02.21. L’Ajuntament d’Ondara posarà a disposició de la Conselleria de Sanitat tots els espais municipals que requerisca per a facilitar la vacunació massiva que està estudiant dur a terme la Generalitat Valenciana, quan es reben les vacunes que està esperant de distintes farmacèutiques.

La Junta de Govern Local celebrada hui a l’Ajuntament d’Ondara ha acordat proposar a Salut Pública la cessió dels espais municipals, en cas de ser necessaris per a la campanya de vacunació massiva contra la covid-19. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha manifestat la intenció de la corporació de cedir llocs com la Plaça de Bous, el Prado, o qualsevol altre espai públic municipal, tant a l’aire lliure com cobert, posant a disposició de la campanya de vacunació contra la Covid-19 tots els mitjans materials i humans que siguen de competència municipal. L’Alcalde ha recalcat en que aquest oferiment de les instal·lacions inclou l’articulació de dispositius de seguretat necessaris.

PROTECCIÓ CIVIL I IGUALTAT D’ONDARA INFORMEN DEL PROJECTE «PRIMERS PASSOS DAVANT D’UNA DESAPARICIÓ PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE»

Aquest projecte forma part de les iniciatives que s’estan desenvolupant amb motiu de la commemoració els pròxims 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i 9 de març, Dia de les persones desaparegudes sense causa aparent

Des de l’Agrupació de Protecció Civil d’Ondara, en coloració amb la Regidoria d’Igualtat d’Ondara, s’ha informat sobre la iniciativa posada en marxa en l’àmbit estatal amb motiu de les desaparicions que es poden produir en el marc de la violència de gènere.

Es tracta d’una iniciativa en què col·labora l’Associació Nacional d’Agrupacions de Voluntaris de Protecció Civil (ANAV), i que ha sigut posada en marxa pel Col·legi Oficial de la Psicologia de Madrid, amb motiu de les desaparicions que es poden produir en el marc de la violència de gènere. Aquest projecte forma part de les iniciatives que s’estan desenvolupant amb motiu de la commemoració els pròxims 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i 9 de març, Dia de les persones desaparegudes sense causa aparent.

El pla ha sigut elaborat per un grup de professionals especialitzats que componen el Grup de Treball d’Intervenció Psicològica en desaparicions , GIPD, pioner en la seua especialitat, i que té com a principal objectiu treballar per a establir pautes adequades d’actuació psicològica amb els diferents actors implicats en una desaparició (familiars, intervinents, MMCC…), en les diferents fases del procés (recerca i rescat, investigació, localització de la persona desapareguda…), en els diferents nivells d’actuació (prevenció, intervenció…) i des de diferents àrees d’especialització (clínica, forense, social, educativa…). És precisament dins de l’àrea de prevenció, on s’inscriu la present iniciativa que té per objecte la visibilització de la problemàtica de les desaparicions en el camp de la violència de gènere.

La DGPCiE ha valorat molt positivament al col·lectiu Associació Nacional d’Agrupacions de Voluntaris de Protecció Civil com a receptors d’aquesta iniciativa, per això es transmet aquesta informació des de l’Agrupació de Protecció Civil d’Ondara. El decàleg de primers passos davant d’una desaparició per violència de gènere és el següent:

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2021/02/decalogodesapariciones.pdf

ONDARA PRESENTA EL I CONCURS “OMPLIM TIKTOK DE MISSATGES PER LA IGUALTAT”

Els vídeos hauran d’estar a la plataforma TikTok i etiquetats amb el hashtag #8MOndara; i els participants optaran a un Ipad com a premi

Ondara, 16.02.21. Les Regidories d’Igualtat (dirigida per Raquel Mengual) i d’Infància, Adolescència i Joventut (dirigida per José Ramiro) de l’Ajuntament d’Ondara, amb la col·laboració de la Comissió d’Igualtat, han organitzat el I «Concurs Omplim TikTok de Missatges per la Igualtat». Aquest matí ha sigut presentada aquesta iniciativa a la Casa de Cultura per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, i el tècnic de Joventut, Pedro Gil; els quals han animat a la ciutadania, principalment a la joventut ondarenca, a participar en aquest concurs. A més, la proposta també ha estat presentada aquest matí a l’Assemblea d’estudiants de l’IES Xebic d’Ondara, amb molt bona acceptació per part de l’alumnat.

La Regidoria d’Igualtat i la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Ondara amb la finalitat de commemorar el dia 8 de març, Dia de la Dona, ha llançat aquest I Concurs Omplim TikTok de Missatges per la Igualtat. Segons han explicat, la plataforma de vídeos curts Tiktok és una de les més esteses actualment entre la gent jove i, per aquest motiu, es llança aquesta campanya per tal de difondre, per part dels propis joves del poble d’Ondara, missatges en pro de la igualtat i difusió de música no sexista. El concurs té un únic premi, consistent en un Ipad (valorat aproximadament en 400 euros). Els vídeos es podran enviar des del dia 15 de febrer fins a les 00:00 hores del dia 4 de març del 2021.

Les normes de participació són les següents:

– Edat mínima per poder participar: 13 anys (l’edat mínima que exigeix la plataforma). No hi ha un màxim d’edat.

– Els menors de 18 anys, per poder concursar i optar al premi, hauran de comptar amb una autorització del seu/a representant legal. L’autorització es podrà descarregar al nou web https://joventut.ondara.org/ i caldrà enviar-la emplenada i signada al correu joventut@ondara.org o al número de WhatsApp 667949702. També es podrà demanar l’autorització per aquests canals i serà enviada.

-Tots els vídeos que vulguen entrar en concurs, hauran de versar sobre la temàtica de la igualtat de gènere, l’eliminació de la violència de gènere o l’ús de música no sexista.

-Un mateix perfil podrà optar a concurs enviant tants vídeos com desitge. Tots els vídeos hauran d’estar a la plataforma TikTok i etiquetats amb el hashtag #8MOndara.

-Una vegada pujat el vídeo, caldrà reenviar-lo des de la pròpia plataforma al correu joventut@ondara.org indicant el nom de la persona que l’envia. El perfil haurà d’estar públic per tal que el jurat puga visualitzar el vídeo o vídeos enviats.