ONDARA CONVOCA LES AJUDES DIRECTES “PARÈNTESIS” PER A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES

  • Des de la seua publicació en el BOP hi haurà 15 dies hàbils per a presentar la documentació
  • Les ajudes directes van dirigides als sectors de restauració, oci nocturn, activitats turístiques, allotjaments, espectacles i activitats artístiques, així com activitats esportives, recreatives i d’entreteniment

Ondara, 18.02.21. La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir 17 de febrer de 2021 les bases per a accedir a les ajudes directes del Pla Parèntesi de la Generalitat Valenciana, dirigides als sectors més colpejats per la pandèmia. A Ondara es repartiran 294.691 euros que es finançaran en un 62,50% mitjançant aportació de la Generalitat Valenciana (184.181,88 euros), en un 22,50% mitjançant aportació de la Diputació d’Alacant (66.305,47 euros) i un 15% mitjançant aportació de l’Ajuntament d’Ondara (44.203,65 euros). Amb la seua publicació en el BOP (previsiblement la setmana que ve), i durant 15 dies hàbils, començarà la tramitació que permetrà sol·licitar i fer efectives les ajudes. L’Ajuntament d’Ondara agilitzarà, a través del departament ADL, la ràpida tramitació de les ajudes i facilitarà el seu accés als autònoms i microempreses. Les persones interessades a rebre més informació sobre la presentació de la sol·licitud poden contactar amb l’ADL d’Ondara (tel: 965766250, correu: adl@ondara.org ).

Per a optar a les ajudes Parèntesi a través de l’Ajuntament d’Ondara, s’ha de tindre domicili fiscal a Ondara, trobar-se en funcionament en data de 31/12/2020 i estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries. Les ajudes van dirigides a autònoms o microempreses (amb un màxim de 10 treballadors) i consisteixen en una quantitat màxima de 2.000 euros per cada autònom o microempresa, que s’incrementarà en 200 euros per cada treballador/a en plantilla que tinguera contractat l’autònom/a o la microempresa a 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 10. Van adscrites a cobrir despeses com les hipoteques, els lloguers, la Seguretat Social, la llum o l’aigua i estan dirigides a sectors com la restauració, l’oci nocturn, les activitats turístiques, els allotjaments, espectacles i activitats artístiques, així com activitats esportives, recreatives i d’entreteniment.

La presentació de les sol·licituds es tramitarà de manera electrònica en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara

www.ondara.org

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà amb motiu de la publicació de l’anunci de la subvenció en el Butlletí Oficial de la Província, sent la seua duració de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la seua publicació. En la pàgina web de l’Ajuntament d’Ondara, estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

Junt amb la sol·licitud habilitada per a aquest procediment s’aportarà obligatòriament la documentació següent:

1.Si es persona jurídica: Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud, en cas que no siga la mateixa persona, i en aquest cas aportarà formulari relatiu a la representació.

2.DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport i per les empreses el seu CIF.

3. Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l’activitat econòmica amb la seua data d’alta, el domicili fiscal i el del local d’exercici de l’activitat, o a falta d’això, declaració dels epígrafs de IAE en els que figura d’alta i des de quina data.

4. Resolució/certificació de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent.

5. Només en el cas de tenir contractats treballadors, documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els TC2 del mes de desembre de 2020.

6. Declaració responsable relativa als requisits exigits (inclosa en la sol·licitud).

7.Model de Manteniment de tercers.

8.En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, s’aportarà formulari relatiu en la representació.

9.Per les microempreses: declaració responsable de què l’entitat sol·licitant té la condició de microempresa, en els termes de l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, ocupant un màxim de 10 treballadors i amb volum de negocis anual no superior als 2 milions d’euros (inclosa en la sol·licitud).

10.Model compte justificatiu (segons model annex a la sol·licitud).

11.Documentació justificativa de les despeses corrents en què efectivament hagen incorregut els beneficiaris, així com els justificants de pagament de les despeses justificades, als quals han hagut de fer front des de l’1 d’abril de 2020 fins al moment de la sol·licitud. Es considerarà gasto corrent: Lloguers i rentings, Subministraments: llum, telèfon, aigua, gas, Internet, Wifi… Subministraments neteja, gel hidroalcohòlic…, Primes d’Assegurances, Serveis de professionals independents: gestors, consultors…, despeses de publicitat, Reparacions i manteniment, Material d’oficina, despeses de desplaçaments i manutenció, Quotes efectivament pagades en concepte de cotització com a treballador per compte propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (o en Mutualitats professionals obligatòries), Quotes de Seguretat Social a càrrec de l’empresa pels seus treballadors/as efectivament pagada, les compres de mercaderies i aprovisionament.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.