ONDARA PRESENTARÀ A LA 2a FASE DEL PLA EDIFICANT UN PROJECTE DE REFORMA DELS CENTRES ESCOLARS PRESSUPOSTAT EN MÉS DE 1.500.000 EUROS

La substitució del sostre de fibrociment del gimnàs del col·legi Sanchis Guarner, actuacions de millora energètica, obres d’adequació delscentres i creació de pistes de galotxa al pati del Sanchis, entre les múltiples actuacions emmarcades en el projecte

Ondara, 22.02.21. L’Ajuntament d’Ondara presentarà a la segona fase del Pla Edificant GVA un complet projecte de reformes del Col·legi de Primària Sanchis Guarner i del Col·legi d’Infantil Marjals amb un pressupost, segons la memòria valorada, de 1.575.780,63 euros per a l’anualitat 2021, segons ha donat a conèixer la Regidora d’Educació d’Ondara, Mar Chesa. Així va ser anunciat per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, divendres passat 19 de febrer davant del Consell Escolar Municipal, prèviament al seu pas pel ple ordinari de l’Ajuntament d’Ondara previst per a aquest dijous 25 de febrer, l’ordre del del qual dia inclou l’aprovació del document per la corporació i posterior presentació a la convocatòria del Pla Edificant II. Les actuacions previstes en la memòria descriuen els treballs de substitució de coberta de fibrociment, actuacions per a la millora de l’eficiència energètica i adequació de diversos elements constructius i instal·lacions dels Col·legis Sanchis Guarner i Marjals d’Ondara, prevists per a executar-se a càrrec del Pla Edificant II.

Recentment (en 2019) aquests centres van ser objecte d’una reforma important a l’empara d’una primera fase del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. No obstant això, l’edifici necessita noves intervencions d’adequació no executades en la fase anterior, en especial les que fan referència a l’eliminació de la coberta de fibrociment del gimnàs i antigues pissarres interiors, considerades com a elements molt perillosos per a la salut, i la seua substitució per nous materials respectuosos amb el medi ambient; i les que fan referència a les millores en estalvi energètic, tant en la millora de l’aïllament tèrmic de l’envolvent de l’edifici, com pel que fa a la renovació dels equips tèrmics, per a una millora en l’eficiència energètica del centre escolar. La resta de les actuacions constitueixen l’adequació d’obres i instal·lacions diverses que resulten necessàries per al bon funcionament de l’edifici. Entre les obres previstes destaca la instal·lació de “Pistes de galoxta” en el pati del Sanchis Guarner per a promocionar la pràctica de la pilota valenciana. Es tracta d’una instal·lació composta per 4 carrers, aprofitant la graderia existent en la pista esportiva.

En el cas del Col·legi de Primària Sanchis Guarner, les actuacions incloses en la memòria inclouen les obres següents: reposició coberta de fibrociment del gimnàs; retirada d’antigues pissarres de fibrociment; renovació del revestiment i de la barana de l’escala principal; instal·lació sirena d’alarma; millora de l’enllumenat exterior; millora del pati i aspecte exterior; enjardinament de zona de pati en zones no pavimentades; col·locació de paviment en zona de jocs infantils; adequació zona pícnic; millora de l’accés i substitució de portes d’accés al col·legi; pintat de pista poliesportiva; reposició graderia; reposició tancament metàl·lic zona de grades; pintat del frontó; dotació enllumenat en parcel·la; pintura de pilars dels porxes i eixides de conductes en coberta; impermeabilització porxes; eliminació estés aeri TF i connexió instal·lació subterrània; ampliació rampa de serveis de la cuina; pintura de portes, baranes, reixes i altres elements metàl·lics en l’exterior; substitució porta metàl·lica del depòsit de butà; col·locació d’embellidors aparells d’aire condicionat; reposició fusteria distribuïdor 2 planta baixa; reposició de fusteria exterior; reposició sòcol gimnàs; reposició de fusteria interior de fusta; renovació del sistema de climatització; adequació acústica menjador; instal·lació de “Pistes de galoxta”; condicionament de semisoterrani per a magatzem; cobriment de les escales d’emergència; formació de pèrgola coberta entre l’escala exterior est i gimnàs; protecció enfront de l’acció solar en l’interior; reparació d’humitats en cuina; substitució termoacumulador en cuina; neteja i impermeabilització d’ampit en finestres; i reparació estructural aler ala nord.

En el cas del Col·legi d’Infantil Marjals, entre les actuacions incloses en la memòria destaquen aquelles que tenen per objectiu aconseguir una major eficiència energètica. Les obres previstes inclouen donar continuïtat al pavimentat existent de solera de formigó en una part del pati; substitució de tota la tanca metàl·lica del centre; substitució portes d’accés al centre; substituir porta corredissa existent entre zona d’aparcament i pati; canalitzar l’aigua de pluja en la part est de l’edifici; reposició d’arqueta de bombament de la xarxa de sanejament; col·locació de paviment vinílic en aules i en aula de psicologia, logopeda i informàtica; pintura de sòcol interior; col·locació fals sostre registrable; repàs general de pintura; eliminació de portes de pas; col·locació de baixants; col·locació d’espill i vidre en aula de psicomotricitat; ompliment d’arenera; substitució de paviment de goma en rampa d’accés entrada principal; eliminar racó entre la paret oest de l’edifici que facilite la vigilància dels xiquets; lluït muret de separació de l’horteta; reposició general de la calefacció per radiadors; substitució d’aparells d’aire condicionat trencats; substitució de coberta de xapa metàl·lica del menjador; aïllament tèrmic en exterior de façana; substitució de fals sostre; renovació del paviment interior; dotació de bany adaptat; substitució de portes i finestres; i aïllament tèrmic en exterior de façana.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.