L’AJUNTAMENT D’ONDARA DESESTIMA LA PETICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PLA PARCIAL TOSSALS PER A PARALITZAR LES OBRES DEL CENTRE DE DIA

  • Les obres del Centre de Dia han sigut contractades per la Diputació Provincial d’Alacant (no hi ha activitat municipal pròpiament dita ni atorgament de llicència) i la modificació puntual del Pla Parcial Tossals per al canvi d’emplaçament d’usos de les parcel·les dotacionals compleix amb la legalitat vigent

  • S’han desestimat les al·legacions presentades per l’Associació de Veïns del Pla Parcial Tossals, en les que demanaven la paralització immediata de les obres del Centre de Dia, demolir allò que s’ha executat, i tornar la qualificació de l’ús de sòl dotacional anterior a la modificació

Ondara, 06.11.19. L’Ajuntament d’Ondara, en Junta de Govern Local, ha procedit a desestimar les al·legacions presentades per Antonia Expósito, Presidenta de l’Associació de Veïns del Pla Parcial Tossals d’Ondara, contra l’execució de les obres del Centre de Dia i contra la modificació puntual del planejament del Pla Parcial Tossals. Unes al·legacions (amb data 17 d’octubre de 2019) en les que l’Associació de Veïns del Pla Parcial Tossals demanava “la paralització immediata de les obres del Centre de Dia, demolir allò que s’ha executat, i tornar la qualificació de l’ús de sòl dotacional anterior a la modificació”.

L’Ajuntament d’Ondara ha acordat en Junta de Govern Local la desestimació de les al·legacions presentades, tenint per a això com a base l’informe realitzat pels serveis tècnics municipals i el de l’Arquitecte redactor de la Modificació puntual núm. 1 del Pla Parcial Tossals, en els que es constata que les obres del Centre de Dia han sigut contractades per la Diputació Provincial d’Alacant ( no hi ha activitat municipal pròpiament dita ni atorgament de llicència ) i que la modificació puntual del Pla Parcial Tossals per al canvi d’emplaçament d’usos de les parcel·les dotacionals compleix escrupolosament amb la legalitat vigent.

Segons es detalla en l’informe realitzat pels serveis tècnics municipals arran de la dita al·legació, l’Ajuntament d’Ondara va demanar a la Diputació Provincial d’Alacant la inclusió de l’obra de construcció d’un Centre de Dia en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal, anualitat 2017. L’obra va ser inclosa en el dit Pla i va ser la Diputació provincial qui va contractar la redacció del projecte, ho va aprovar i després ha procedit a la seua contractació. L’Ajuntament d’Ondara, amb data 21 de desembre de 2017, va prestar la seua conformitat al projecte d’obres, i ho va comunicar a la Diputació Provincial als efectes de la seua aprovació definitiva i posterior procediment de contractació. Amb data 17/10/2019, Antonia Expósito, Presidenta de l’Associació de Veïns del Pla Parcial Tossals d’Ondara, formula un escrit d’al·legacions contra l’execució de les obres del dit centre de dia i contra la modificació puntual del planejament, i per això demana la paralització immediata de les mateixes. Arran d’això, l’Ajuntament d’Ondara va traslladar la dita reclamació a l’Arquitecte redactor de la Modificació puntual núm. 1 del Pla Parcial Tossals, als efectes de que informara respecte d’això. Amb data 29/10/2019 es va presentar l’esmentat informe en l’Ajuntament, oposant-se a les al·legacions formulades.

En l’informe municipal, ratificat per la Junta de Govern, s’indica que vist el Pla General d’Ondara, Pla Parcial Tossals i la seua modificació puntual núm. 1, procedix desestimar íntegrament la reclamació formulada per l’Associació. Segons les consideracions en què es basa per a desestimar l’al·legació, en primer lloc, es destaca la confusió sobre l’acte o l’activitat municipal impugnada. La pretensió indica que es recorre «l’acte d’inici de les obres així com la llicència que l’empara, i indirectament el pla parcial dels Tossals d’Ondara i la modificació puntual del pla parcial dels Tossals d’Ondara, i acordant-se la paralització immediata de les obres del Centre de Dia, demolir allò que s’ha executat, i tornant la qualificació de l’ús de sòl dotacional anterior a la modificació». Però, en el present cas, les obres del Centre de Dia han sigut contractades per la Diputació Provincial d’Alacant, i per tant, no hi ha activitat municipal pròpiament dita. I quant al projecte, la Junta de Govern Local, en data 21/12/2017, es va limitar a prestar la seua conformitat al projecte amb vista a viabilizar l’aprovació del projecte i la posterior contractació de les obres per la Diputació; però sense que existisca acte d’atorgament de llicència urbanística pròpiament dita.

En segon lloc, ja que es qüestiona i es pretén impugnar indirectament la normativa urbanística aplicable (Pla Parcial Tossals i la seua modificació), i entrat a examinar aquest punt, s’ha de concloure que “procedix desestimar íntegrament els motius adduïts en l’escrit de l’associació per a justificar la seua pretensió de paralitzar les obres del Centre de Dia”. Els motius de desestimació són els següents: 1. D’entrada no es poden utilitzar arguments jurídics en què es pretenga aplicar la LOTUP (any 2014) a un Pla Parcial de 1992, aprovat davall la vigència del Text Refós de la Llei del Sòl de 1976 i el seu Reglament de Planejament de 1978. En pretendre aplicar una llei posterior a una norma anterior, se suscita un confusionisme normatiu erroni. 2. Per a viabilitzar urbanísticament el canvi d’emplaçament d’usos dins de l’àmbit del Pla Parcial Tossals, és obvi que la normativa que calia modificar era el propi Pla Parcial (que és on està l’ordenació a alterar), i no el PGOU d’Ondara, del qual porta causa dita pla parcial. 3. L’ús dotacional de «Equipament Comercial i Social» ja existia des del principi en el citat Pla Parcial Tossals. L’art. 6 de les seues Ordenances ho consideren com «equipament comunitari» del sector, terreny que és considerat d’ús públic i cessió obligatòria. I l’art. 19 permet expressament l’ús assistencial (com és un Centre de Dia) dins del seu àmbit. I és que el Pla Parcial no sols no «crea novament» el dit equipament -com erròniament entèn l’al·legació-, sinó que ha de tenir-se en compte que tal previsió d’un terreny dotacional per a ús comercial i social venia impost com obligatori en l’art. 48 del Reglament de Planejament de 1978 i en l’art. 10 del seu Annex. 4. Tampoc és atendible sostenir que va haver-hi vulneració de l’art. 9.16 del PGOU, ja que per «ús social» cal entendre inclosos tots aquells que tinga la dit destinació social, com ara el cultural, sanitari, assistencial, etc. El Centre de Dia és un ús indubtablement social, donat el seu caràcter assistencial. 5. Finalment, també cal rebutjar una pretesa vulneració de l’art. 9.19 del PGOU. La raó és que en la dita norma es parla de la «substitució» d’usos dotacionals, i la seua finalitat és la d’evitar que via modificacions puntuals es minve el nivell de dotacions del planejament aprovat. Però en la Modificació núm. 1 del Pla Parcial no es fa res d’això: es tracta d’un simple «canvi d’emplaçament» dels mateixos usos dotacionals que ja existien abans. Després de la modificació núm. 1 del Pla Parcial, existeix en el seu àmbit els mateixos equipaments públics, amb els mateixos usos dotacionals que abans del dit canvi. Inclús les dues parcel·les dotacionals que han intercanviat els usos estan a uns escassos metres lineals de distància. Per consegüent, amb la modificació qüestionada no hi ha hagut minva alguna de superfície de sòl dotacional ni d’usos d’eixe sòl dotacional dins de l’àmbit del pla parcial.

Com a conclusió, en l’informe s’indica que, tal com indica l’informe de l’Arquitecte D. Francisco Forqués, la modificació puntual núm. 1 del Pla Parcial Tossals «manté els mateixos usos que els prevists en la proposta inicial del pla, per la qual cosa no es minva el percentatge de dotacions existents, no augmenta l’aprofitament lucratiu del sector i no es modifiquen els usos del sector». Arran d’allò que s’ha exposat, es va elevar i va aprovar en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Ondara la proposta de Resolució, en la que es desestima la reclamació formulada per Antonia Expósito, en representació de l’Associació de Veïns del Pla Parcial Tossals d’Ondara, pels motius expressats anteriorment, i es notifica aquest acord a la interessada.

ONDARA REP AJUDES DEL LABORA-SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ- PER VALOR DE 27.180 EUROS AMB QUÈ ES CONTRACTARÀ A 2 PERSONES DURANT 6 MESOS DINS DEL PROGRAMA EMCORP

emcorp 2019-20

Dilluns van començar a prestar els seus serveis a l’Ajuntament d’Ondara les persones seleccionades pel Labora -Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Ondara, 06.11.19. L’Ajuntament d’Ondara, per mitjà de l’ADL-AFIC d’Ondara, ha gestionat i aconseguit la concessió d’ajudes de la Generalitat Valenciana – Labora -Servei Valencià d’Ocupació i Formació per un valor total de 27.180,73 euros que seran destinats a la contractació de personal (dins del programa de foment de l’ocupació Emcorp), per a prestar els seus serveis en les instal·lacions i dependències municipals d’Ondara.

Aquest matí s’ha celebrat a l’Ajuntament d’Ondara, amb la presència de la Regidora de Formació i Ocupació, Mar Chesa, i de la Regidora de Personal i d’Hisenda, Raquel López, la reunió organitzativa amb les dues persones que han sigut seleccionades pel Labora -Servei Valencià d’Ocupació i Formació per a cobrir els llocs de treball per als quals s’ha concedit la subvenció, atés que dilluns passat 4 de novembre van començar a treballar a Ondara, amb un contracte de 6 mesos i 22 dies de duració.

Dins del programa EMCORP per a la contractació de persones desocupades majors de 30 anys per a la realització d’obres o serveis d’interès social, l’ajuda concedida ha sigut de 27.180,73 euros. Amb aquesta ajuda, des de l’Ajuntament d’Ondara s’han contractat dues persones; un oficial d’obra i un peó d’obra. Les dues persones seleccionades van començar a treballar el dilluns 4 de novembre i estan contractades a jornada completa.

COMUNICAT POLICIA LOCAL ONDARA – SERVEI D’AJUDA A DOMICILI PER A ACUDIR A VOTAR AQUEST DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE 2019

Ondara, 06.11.19. La Policia Local d’Ondara informa que des de l’àrea de seguretat i emergències s’ha posat en marxa el servei d’ajuda a domicili per a poder votar aquest diumenge 10 de novembre de 2019, en les Eleccions a Corts Generals.

Les persones que tinguen dificultats per a desplaçar-se fins als col·legis electorals, poden posar-se en contacte amb la Policia Local d’Ondara en el telèfon 965766666 , i des del departament de seguretat es proporcionarà a les persones que ho necessiten ajuda i assistència per a acudir a votar durant tota la jornada del diumenge 10 de novembre 2019, des de l’obertura al tancament dels col·legis electorals d’Ondara.

Vª FIRA COMARCAL ‘AMB EL 5 SENTITS’ EL TACTE: SABER FER, OFICIS I ARTESANIES- Ondara, 9 i 10 de novembre * Nota premsa Macma

* Comunicat premsa Macma*

 

1 2 5 6 7 8 11 12
Vª FIRA COMARCAL ‘AMB EL 5 SENTITS’
EL TACTE: SABER FER, OFICIS I ARTESANIES – Ondara, 9-10 novembre 2019

FÒRUM COMARCAL
EL PAISATGE DE PEDRA SECA. REPTES I OPORTUNITATS DE FUTUR
Aquest any un dels objectius de la fira serà donar-li un nou enfocament a través del qual, es pretén consolidar, d’una banda el Fòrum com un espai de treball, de debat i de creació de sinergies per a la posada en marxa de projectes turístics sostenibles i comarcals. I d’altra banda, incentivar la generació d’economia circular a través d’una fireta exterior i complementària a la Fira en la que productors i artesans podran vendre els productes fets a la Marina, incentivant així la creació d’un mercat de proximitat artesanal que permeta als emprenedors artesans de la comarca implementar nous clients a la seua xarxa habitual de clientela.

Des d’aquesta perspectiva aquest any tocava dedicar la fira al tacte i la proposta fou que girara al voltant dels oficis i artesanies. Per això el Fòrum estarà dedicat a una de les tècniques més transversals i idiosincràtiques de la comarca: El Paisatge de Pedra seca i altres tècniques constructives. Un pasiatge que fou declarat per la Unesco l’any 2018, com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat i que per tant té un alt valor patrimonial però també una alta potencialitat com a recurs. El fòrum estarà coordinat per la MACMA junta al GAL Muntanya d’Alacant, propulsors i dinamitzadors de diferents línies de recuperació estratègica d’aquesta tècnica.

El dissabte estarà dedicat a la reflexió i al debat, per compartir experiències a través del Fòrum, però el diumenge se centrarà la programació en un públic més familiar i una proposta més lúdico-festiva. Per tal motiu als molls del Prado instal·larem una fireta de productes artesans fets a mà i de la Marina, on la gent podrà passejar, comprar i degustar productes, al mateix temps que també es realitzaran contacontes, tallers o rutes al voltant de l’artesania, la pedra i en definitiva la cultura popular col·lectiva.

A més a més, considerem fonamental complementar la Fira turística amb aquesta fireta de productes pretenem donar un valor afegit als municipis participants en la Fira, ja que podeu oferir les paradetes a emprenedors o productors locals, que a cost 0 podran participar i crear una xarxa tan necessària de consum de proximitat.

programació fira
DIJOUS 7 – ‘LA PRÈVIA DE LA FIRA’

20.00 h – Casa de Cultura d’Ondara.
Presentació del documental “Calciners. Els emblanquinadors de la lluna”, del Director Toni Canet. Una producció de Gorgos Films, la Diputació de València i l’Associació d’oficis de tradició oral “Pedra i Calç·. Apta per a tots els públics. 2018.

DISSABTE 9 NOVEMBRE

10.00 h a 14.30 h i de 16.00 h a 21.00 h – Obertura de la Fira Comarcal.

11.30 h– Presentació del Tractat el Paisatge de Pedra Seca comarcal, a càrrec del GAL Rural Muntanya d’Alacant.

12.00 h – Demostració de cuina compromesa amb el territori, a càrrec d’Evarist Miralles del Restaurant El Nou Cavall Verd de la Vall Laguar.

13.00 h – Presentació del llibre ‘Pedra i Calç’ a càrrec del col·lectiu Pedra i Calç.

16.30 h a 20.00 h – Fòrum comarcal
“El paisatge de pedra seca. Reptes i oportunitats de futur”

16.30 h – Ivana Ponsoda “Coneixements i tècniques de l’art de construir murs de pedra en sec”.

17.00 h – Unió Cultural d’Amics i Amigues de la Vall de Gallinera ‘Camins històrics de la Vall de Gallinera. Posada en valor i perspectives de futur”.

17.30 h – Pego Viu ‘ La recuperació dels Corrals de muntanya i els seus ramats per a la conservació de sendes i control de la xara’.

18.00 h – Mancomunitat de la Vall de Pop ‘Camins de Pedra i aigua. Un exemple de turisme i vertebració del territori’

18.30 h – Mancomunitat Cultural de la Marina Alta ‘Calaix de projectes: El patrimoni en pedra com a potencialitat de turisme sostenible i formació de futur’

19.00 h – Grup d’Acció Local Muntanya d’Alacant ‘Línies de finançament i optimització d’inversió”.

19.30 h a 20.30 h – Taula rodona: “El paisatge de Pedra Seca. Un futur per reconstruir”.
DIUMENGE 10 NOVEMBRE

10.00 a 15.00 h i de 16.30 h a 19.00 h – Obertura de la Fira Comarcal.

10.00 h – Ruta urbana ‘Picapedrers, ferrers i manyans. Els oficis que engalanaven els pobles’ guiada per Vicent Ortuño.
⦁ Eixida: Porta del Prado.
⦁ Dificultat: baixa.
⦁ Duració: 1 hora.

10.00 h a 15.00 h – Mercat artesanal i gastronòmic comarcal. El tacte ‘FET A LA MARINA’. Un mercat de productes artesanals i de KM 0, tot fet a la Marina Alta.

11.30 h – Contacontes “Rogeta, l’ovella guirra” a càrrec del Col·lectiu Esquellana – Tramussera.

11.30 h – La restauració del paisatge a través de projectes agricoles i gastronòmics: el blat de la Marina i els Olis de Diània, a càrrec de Pep Romany del Restaurant Pont Sec de Dénia.

12.00 h – Tast de seitan artesanal amb productes valencians i ecològics, a càrrec del Restaurant Vegà Tribus del Poble Nou de Benitatxell.

12.30 h – Passacarrer de la Banda Juvenil d’Ondara.

13.00 h– “El present del sector pesquer i la diversificació com a eix de la futura sostenibilitat dels oficis a la mar” a càrrec del Projecte de Turisme Pesquer Trip & Feel de Xàbia.

17.30 h – Taula rodona: En femení: Sabers invisibles.
⦁ Presentació del documental Les Dones del Romer de Xaló.
⦁ Presentació del documental de sobre Les Cures: mans invisibles que sostenen la vida de Parcent.
⦁ Presentació del documental Les Estisoradores de Benissa.

Durant tot el cap de setmana:
⦁ Taller de fang en l’estand d’Orba.
⦁ Taller de pilota en l’estand d’Ondara.
⦁ Exposició “Mans Artesanes” del Centre d’Artesania CV de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
⦁ Exposició dels Il·lustradors i Il·lustradores de la Marina Alta.

9 10

13 14 15 16

3 4

* Comunicat premsa Macma*

CRÒNICA EQUIP INFANTIL ESCOLA MUNICIPAL DE FUTBOL D’ONDARA – JORNADA 2 NOVEMBRE 2019

IMG_20191102_104135 IMG_20191102_104459

Infantil – La Nucia

El passat dissabte a les 10:30 es disputava el partit entre el nostre infantil de segon any i l’equip de la Nucia. El partit va començar amb bon peu pels nostres, que ja des del principi van demostrar major control sobre el joc, amb progressions entre línies i combinacions ràpides, també la superioritat física va ser un factor clau. Molt bon partit per part dels xicons del Omar i Edgar!

L’AJUNTAMENT D’ONDARA COL·LABORA EN L’ACTIVITAT DE VOLUNTARIAT DE NETEJA I PLANTACIÓ D’ARBRATGE DE LEROY MERLIN

jornada convivencia leroy (1)jornada convivencia leroy (2)

jornada convivencia leroy (5)jornada convivencia leroy (6)

Ondara, 05.11.19. El diumenge 3 de novembre es va celebrar en una zona verda municipal de l’àrea del parc comercial d’Ondara, una jornada de convivència i voluntariat dels empleats de l’empresa Leroy Merlín Compact, ubicada al costat eixa àrea. En concret, unes 60 treballadores i treballadors d’aquesta empresa van realitzar una plantació d’arbratge en el tram final del carrer Alcanalí, de la zona del parc comercial d’Ondara.

jornada convivencia leroy (3)jornada convivencia leroy (4)

L’acció va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Ondara, amb la coordinació de les Regidories d’Urbanisme i Medi Ambient (dirigides respectivament per Francesc Giner i Pere Picornell), i amb el recolzament logístic de la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament d’Ondara (PIMON). L’Ajuntament d’Ondara va aportar el material, vehicle, ferramentes i arbres ( en concret, 16 xops i 8 moreres).

jornada convivencia leroy (7) jornada convivencia leroy (8)

CRÒNIQUES ESCOLA MUNICIPAL DE BÀSQUET D’ONDARA – JORNADA 2 NOVEMBRE 2019

IMG-20191104-WA0014-1IMG-20191104-WA0013-1

IMG-20191104-WA0016 IMG-20191104-WA0015

ALEVÍ MASCULÍ

EEM ONDARA 57- 20 CB. PEGO

Quart partit de lliga que ens enfrontava al C.B. Pego, disputat aquest dissabte dia 2 de novembre a la 13.00 en el pavelló municipal d’Ondara.

Partit assequible per als nostres en el qual aconseguim guanyar els sis quarts. Deixant al CB Pego sense opcions durant tot el partit. Aconseguint així la victòria final.

INFANTIL MASCULÍ

EEM ONDARA 48 – 57 C.D PAIDOS DÉNIA

Quart partit de lliga que ens enfrontava al CD Paidos de Dénia disputat el dissabte dia 2 de novembre a les 11.30 en el pavelló municipal d’Ondara.

Partit molt igualat, guanyant quatre quarts cada equip, però en el qual vam anar a remolc des del segon quart, amb un parcial encaixat de 4 – 15, massa diferència en el marcador que arrosseguem fins al final de la trobada. malgrat el treball no aconseguim rebaixar la diferència en el marcador.

Partit per a reflexionar i adonar-nos que no ens podem relaxar en cap moment del partit.

INFANTIL MASCULÍ A

EEM ONDARA 70-55 CB PEGO

Molt bon partit el jugat per l’equip infantil masculí a casa davant un rival que en pretemporada ens havia guanyat. Els nostres tenien ganes de jugar este partit i demostrar del que són capaços i més contra un dels invictes que de guanyar-los quedaríem empatats en la classificació en primera posició. A pesar de que les distàncies eren curtes en el marcador els nostres sempre anaren per davant en tota la primera part, guanyant els 4 quarts disputats i arribant amb avantatja de deu punts al descans. La segona part, excepte un moment de reacció del visitants, va ser controlada pels nostres en tot moment parant aquesta reacció i ampliant la diferència fins la vintena de punts que els visitants varen “maquillar” amb 5 punts als últims segons de partit. Molt bon treball de tot l’equip i a continuar treballar.

JUNIOR MASCULÍ

CB CASINO CAMPELLO 45- 46 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA

Partit molt igualat el que jugaren els juniors a Campello i així ho demostrando els 4 parcials 13-12, 12-11, 13-13 i l’últim, el que ens donà la victòria, 7-10.

No fou un partit gens brillant dels ondarencs ja que fallaren moltes entrades senzilles i això impossibilità que s’escaparen en el tanteig en el primer quart que fou el que millor es defengué i es furtaren molts balons. Els de Campello es vegeren amb possibilitats de guanyar i aprofitant la seua major alçada defengueren molt bé la seua anella.

Tot i això, els ondarencs demostraren molta sang freda en l’últim quart, controlaren els nervis i s’emportaren una victòria molt important en un mal partit.

Jugaren i anotaren: Andreu, Alberto, Joan Soler 2, Genís 6, Pau 22, Vicente 5, Arturo 2, Adrian 5, Sergi 4.

ELS XIQUETS I XIQUETES ESPANTEN LA POR A LA CASA DE CULTURA D’ONDARA

Ondara, 04.11.19. Dins de la campanya “Espanta la Por 2019, per Tots Sants, Montres Valencians”, el passat dijous 31 d’octubre, vespra de Tots Sants, es va fer a Ondara un passacarrer des del Prado i una «Ruta de la Por» per la Casa Misteriosa de Cultura, per a tots els xiquets i les xiquetes disfressats. “Espanta la Por 2019, per Tots Sants, Montres Valencians” és un projecte global per a redescobrir els monstres valencians, organitzat per la Biblioteca i el departament de Didàctica del Museu Valencià d’Etnologia, que es compon de diferents activitats i propostes didàctiques, per a fer la celebració de Halloween “més nostra” amb activitats i propostes per a xiquetes i xiquets.

espanta la por 2019 (1)

Ací a Ondara, es va organitzar “Espanta la Por” a la Casa Misteriosa de Cultura; els membres de l’equip de la Casa de Cultura es van vestir totes i tots d’espanta criatures; i van convertir l’espai de la Casa de Cultura en corredors i estàncies de por… Els xiquets i xiquetes, acompanyats per les seues famílies, van passar per dins, trobant-se amb l’home del sac, la quarantamaula, o la Tarasca, entre altres…Abans, des de l’AMPA del CEIP Sanchis Guarner es va organitzar el passacarrer de disfresses, amb eixida des del Prado i recorregut fins a la plaça Major, on els participants van entrar a la Casa Misteriosa de Cultura.

espanta la por 2019 (2)espanta la por 2019 (3)

D’altra banda, dins de la campanya Espanta la Por, el dimecres 30 d’octubre es va dedicar l’hora del conte a «Marta i la Tarasca”, a càrrec de l’Oracle de l’ Est.

30 octu (1)30 octu (2)

30 octu (3)30 octu (4)

30 octu (5)

La Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara, Raquel Mengual, va donar l’enhorabona a l’equip de la Casa de Cultura per fer passar una vesprada terroríficament divertida a tots i totes les assistents a aquesta proposta, i va agrair la participació de les famílies a «Espanta la Por 2019».

monstres valencians (1)monstres valencians (2)

monstres valencians (3)monstres valencians (4)

monstres valencians (5) monstres valencians (6) monstres valencians (7)

ARNAU MAS, DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE PILOTA D’ONDARA, SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC INDIVIDUAL ALEVÍ EN ONE WALL

finals one wall individuals (4)

Ondara, 04.11.19. Ahir es van disputar a Massamagrell (València) les finals autonòmiques dels XXXVIII JECV One Wall individual. Arnau Mas, de l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, va aconseguir proclamar-se subcampió individual en categoria aleví, després de guanyar totes les partides que va disputar, menys la partida de la final absoluta contra Saúl de Moixent (que va ser el campió), i havent realitzat una magnífica competició.

arnau subcampiofinals one wall individuals (3)

L’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, entrenada per Juanma Garrido i Néstor Portes, va participar ahir a Massamagrell amb tres pilotaris més que van aconseguir classificar-se per a aquesta fase; el benjamí Joan Garrido, l’aleví José Miguel Sastre, i l’infantil Fèlix Peñarrubia, els quals, malgrat haver realitzat molt bones partides, no van poder arribar a la final. En el cas de Joan Garrido i José Miguel Sastre, van guanyar 3 de les 4 partides disputades en les seues respectives primeres fases de grup, i en fer un triple empat, no van poder estar en la final per molt poc.

participants ondara i entrenador

Des de la Regidoria d’Esports, la seua responsable Mar Chesa, ha donat l’enhorabona als pilotaris de l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara i als seus entrenadors pels seus resultats i el seu esforç. També ha volgut felicitar al pilotari ondarenc, Xavi Capellino (escola de Beniarbeig – El Verger), el qual ahir es va alçar com a campió autonòmic individual en one wall en categoria cadet.

alevins finalbenajmins final

EL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA APROVA LES PROPOSTES MÉS VOTADES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE 2019

  • La decisió, amb els vots a favor de PSPV-PSOE i Compromís i els vots en contra de PP i Ciutadans, es va prendre després que no s’arribara al 5% de participació

  • El pressupost serà de 50.000 euros i es millorarà l’acústica de l’Edifici del Prado, es realitzarà una escultura en forma de llaç solidari i es restaurarà la Font de la Carxofa, les propostes més votades pels veïns i veïnes d’Ondara

  • Durant l’últim Ple Ordinari, el PP presenta una moció d’urgència per a intentar canviar la ubicació del Parc de Calistènia i del Pump Track

ple ondara 31 octubre (1) ple ondara 31 octubre (2)

Ondara, 04.11.19. El Ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar les propostes més votades dels projectes que es van presentar en el marc dels Pressupostos Participatius del 2019 després de la consulta ciutadana. Segons constava en les bases de la consulta ciutadana, en cas de no arribar les votacions al 5% del cens total (unes 300 persones), les propostes presentades per la ciutadania per a ser executades amb els 50.000 euros de la partida de Pressuposts Participatius 2019, serien elevades al Ple perquè siga aquest òrgan, integrat pels representants públics, el que vote i decidisca quina o quines seran les propostes a executar. Com que finalment no es va arribar a eixe 5%, les propostes es van passar al Ple que les va aprovar amb el vot a favor de PSPV-PSOE i Compromís i amb el vot en contra de PP i Ciutadans. En concret es tracta de la millora acústica de l’Edifici del Prado, la creació d’una escultura en forma de llaç solidari que havia presentat l’AECC (Associació Espanyola contra el Càncer) i la restauració de la Font de la Carxofa.

Álex Hernández, portaveu del PP, va justificar el vot en contra del seu partit argumentant que «la participació ha sigut molt baixa i els projectes presentats no han sigut exposats al poble de forma suficient. A més, creiem que els vora 21.000 euros que aniran destinats per a la millora de l’acústica del Prado no seran suficients, costarà més diners i no volem participar amb això». D’altra banda, Joan Costa, portaveu de Ciutadans, va argumentar el vot en contra del seu partit perquè «creiem que el procés que s’ha seguit ha de canviar, creiem que la forma de projectar-se eixos pressupostos no és l’adequada, en definitiva caldria presentar-lo de forma que poguera participar més gent». Joan Costa va recomanar que eixos projectes els podria fer gent del poble que estiga a l’atur i José Ramiro, Alcalde d’Ondara, li va recordar que la Llei de Contractacions no ho permet. Ramiro va aprofitar també per a dirigir-se a l’oposició i dir-los que el que s’estava votant era el resultat i no el procés i que estan oberts a propostes noves per a millorar la participació en pròxims anys.

D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament d’Ondara va votar per unanimitat adherir-se a la Declaració d’Emergència Climàtica del Consell de la Generalitat Valenciana i també reformar alguns apartats del reglament regulador del Consell Agrari Municipal.

En l’apartat dedicat a informes d’alcaldia i regidories, l’Alcalde, José Ramiro va afirmar que les tres inversions financerament sostenibles que van demanar a la Diputació d’Alacant s’aprovaran durant el mes de novembre i que espera que es realitze en els pròxims mesos. En concret es tracta del canvi dels focus del camp de futbol per a millorar l’eficiència i la il·luminació, augmentar la seguretat en l’Avinguda Adolfo Suárez i l’ampliació del pati de l’Escoleta Joaquina Gavilà. El pressupost dels tres projectes ascendiran a uns 94.000 euros. D’altra banda, Pere Picornell, Regidor de Medi Ambient i Parcs i Jardins, va informar que un tècnic de la Diputació d’Alacant ja ha visitat la zona del Parc de l’Era i que prompte es col·locaran uns jocs per a xiquets i es millorarà la seguretat.

El PP d’Ondara va presentar una moció d’urgència al Ple Ordinari. Álex Hernández, el seu portaveu, va manifestar que la presentaven perquè era necessari que s’assentaren totes les forces polítiques i buscar alguna alternativa per a canviar d’ubicació el Parc de Calistènia i el circuit de Pump Track que, en principi, estaran situats en una part del Parc Tossals d’Ondara i que, segons ell, «ha provocat un conflicte amb els veïns i veïnes de la zona». També va dir que, si no s’arribara a un acord, hauria de ser la justícia la qui resolguera el conflicte. La moció d’urgència es va acceptar per unanimitat i es va debatre. José Ramiro, alcalde d’Ondara, va afirmar que l’equip de Govern té una visió global del poble i que, en eixe sentit, prenen unes decisions que «en el cas del tema que estem tractant estan avalades pels tècnics de l’Ajuntament d’Ondara». Álex Hernández va insistir que «hem d’assentar-nos tots a parlar perquè la nostra proposta és que el Parc de Calistènia i el Pump Track vagen a la segona pista de futbol sala ubicada al Poliesportiu Vicent Zaragoza que ningú utilitza». Ramiro va respondre que eixe terreny no és de l’Ajuntament d’Ondara, que s’han buscat alternatives i no s’han trobat i que s’ha parlat amb els veïns i veïnes de Tossals.

Joan Costa, portaveu de Ciutadans, va aprofitar la moció d’urgència per a demanar consens entre totes les forces polítiques i que seria important redactar un nou PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana). José Ramiro va contestar que, segons els tècnics, ara no convé posar en marxa un nou PGOU perquè «es deuen 55.000 metres quadrats per convenis urbanístics realitzats abans de 2015». Després d’aquesta intervenció es va votar la moció d’urgència i es va rebutjar amb els vots en contra de PSPV-PSOE i Compromís.

En precs i preguntes, el popular Álex Hernández va preguntar quina dotació té la zona del pipican i del dipòsit de vehicles que està ubicada al costat del Parc de Tossals. José Ramiro, alcalde d’Ondara, va afirmar que té una dotació educacional i que «després de la teua petició, estem esperant un informe tècnic per a valorar què fer ja que es tracta d’una activitat temporal».

El Ple va tindre una gran presència de públic, entre elles i ells, estaven membres de l’Associació de Veïns del Pla Parcial Tossals d’Ondara que van llegir un manifest per mitjà de la seua portaveu Antonia Expósito. En primer lloc ella va reivindicar la participació ciutadana per a una democràcia plena i per una major transparència; posteriorment va afirmar que ells i elles volen un Centre de Dia a Ondara però va reclamar que es faça en el terreny que està dedicat a edificis d’eixes característiques (ara està el pipican i el dipòsit de vehicles) i no on anirà finalment i, sobretot, «sense consultar-ho amb els veïns i veïnes i tenint en compte que en el projecte el Centre de Dia pot arribar a tindre una altura de 3 plantes que suposa un xoc mediambiental molt gran en la zona «. Antonia Expósito va continuar explicant que tampoc se’ls va consultar per a la col·locació d’un Parc de Calistènia i d’un Circuit de Pump Track a una part del Parc de Tossals d’Ondara, «unes instal·lacions que res tenen a veure amb la zona verda que allí hi havia prevista. Com a associació hem presentat les al·legacions corresponents i demanem que ens pugem assentar amb l’equip de Govern i buscar una solució. Si no és així presentarem les nostres reivindicacions davant el Consell de Participació Ciutadana, el Consell de Transparència i Bon Govern i el Síndic de Greuges». José Ramiro va respondre que «sí que ens hem reunit amb vosaltres» i que «no és cert que no hi haja transparència ja que tots els partits polítics van consensuar en 2016 que el Centre de Dia anara en la zona on ja s’estan fent les obres i no vau fer cap al·legació». Ramiro va insistir que el Pla Parcial de Tossals és de 1992 i «nosaltres no hem canviat res». «L’únic que hem fet ha sigut un canvi d’usos perquè el Centre de Dia vaja en una zona que creiem que té més sentit ja que està al costat d’un parc i, com repetisc, ha estat consensuat també pel PP». Sobre l’altura del Centre de Dia, «jo em compromet que mentre estiga com a alcalde l’edifici només tindrà una planta, però no puc assegurar que no s’amplie en el futur perquè dependrà d’altres equips de govern». Ramiro va finalitzar la seua intervenció afirmant que «hem de vore els interessos generals del poble d’Ondara, que hem quedat amb vosaltres, que ho heu pogut fer sempre que heu volgut, però no anem a dir que sí a tot perquè representem a tot el poble i busquem sempre l’interès general».

També va intervindre un veí del Pla Parcial de Tossals per a aclarir que amb el canvi d’usos també es canvien paràmetres urbanístics i que «si s’haguera escoltat els veïns i veïnes haguera sigut el moment per a reduir l’edifici del Centre de Dia de tres plantes a una». Va dir que «van acudir a l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament i que l’única zona verda urbana és el Parc de Tossals. No és un parc perquè la gent puga passejar, com està ara dissenyat no és una zona verda».

En precs i preguntes van haver altres intervencions més. La primera va ser la d’un veí d’Ondara que va reivindicar que en el futur es creen més zones verdes al poble. La segona intervenció va ser per a preguntar per les obres del CEIP Sanchis Guarner i de Marjals. En eixe sentit José Ramiro, alcalde d’Ondara, va dir que «encara no hi ha signada data de finalització perquè falta la liquidació que l’han d’aclarir l’empresa constructora i la direcció facultativa del Sanchis Guarner», mentre que Mar Chesa, Regidora d’Educació, va dir que «en principi en dos setmanes deuria estar tot acabat, però esperem la signatura de l’acta de finalització que depèn del conflicte entre empresa i direcció facultativa».

Per últim Jaume Femenia, regidor del PP, va preguntar què ocorre a les dependències de la Policia Local d’Ondara i quantes hores extra s’han pagat fins ara. José Ramiro va explicar que «la llei no deixa contractar interins davant les baixes i altres situacions del dia a dia i, entre la gent que està de baixa o que està fent altres coses perquè està comissionada o per motius personals i que no es pot contractar, de vegades no es cobreix el servei». Ramiro va continuar explicant que han tractat de cobrir tots els serveis pagant hores extra però, amb la petició de l’oposició que no se’n paguen més (uns 53.000 euros pagats fins a juliol), ja no s’està fent.