L’AJUNTAMENT D’ONDARA DESESTIMA LA PETICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PLA PARCIAL TOSSALS PER A PARALITZAR LES OBRES DEL CENTRE DE DIA

  • Les obres del Centre de Dia han sigut contractades per la Diputació Provincial d’Alacant (no hi ha activitat municipal pròpiament dita ni atorgament de llicència) i la modificació puntual del Pla Parcial Tossals per al canvi d’emplaçament d’usos de les parcel·les dotacionals compleix amb la legalitat vigent

  • S’han desestimat les al·legacions presentades per l’Associació de Veïns del Pla Parcial Tossals, en les que demanaven la paralització immediata de les obres del Centre de Dia, demolir allò que s’ha executat, i tornar la qualificació de l’ús de sòl dotacional anterior a la modificació

Ondara, 06.11.19. L’Ajuntament d’Ondara, en Junta de Govern Local, ha procedit a desestimar les al·legacions presentades per Antonia Expósito, Presidenta de l’Associació de Veïns del Pla Parcial Tossals d’Ondara, contra l’execució de les obres del Centre de Dia i contra la modificació puntual del planejament del Pla Parcial Tossals. Unes al·legacions (amb data 17 d’octubre de 2019) en les que l’Associació de Veïns del Pla Parcial Tossals demanava “la paralització immediata de les obres del Centre de Dia, demolir allò que s’ha executat, i tornar la qualificació de l’ús de sòl dotacional anterior a la modificació”.

L’Ajuntament d’Ondara ha acordat en Junta de Govern Local la desestimació de les al·legacions presentades, tenint per a això com a base l’informe realitzat pels serveis tècnics municipals i el de l’Arquitecte redactor de la Modificació puntual núm. 1 del Pla Parcial Tossals, en els que es constata que les obres del Centre de Dia han sigut contractades per la Diputació Provincial d’Alacant ( no hi ha activitat municipal pròpiament dita ni atorgament de llicència ) i que la modificació puntual del Pla Parcial Tossals per al canvi d’emplaçament d’usos de les parcel·les dotacionals compleix escrupolosament amb la legalitat vigent.

Segons es detalla en l’informe realitzat pels serveis tècnics municipals arran de la dita al·legació, l’Ajuntament d’Ondara va demanar a la Diputació Provincial d’Alacant la inclusió de l’obra de construcció d’un Centre de Dia en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal, anualitat 2017. L’obra va ser inclosa en el dit Pla i va ser la Diputació provincial qui va contractar la redacció del projecte, ho va aprovar i després ha procedit a la seua contractació. L’Ajuntament d’Ondara, amb data 21 de desembre de 2017, va prestar la seua conformitat al projecte d’obres, i ho va comunicar a la Diputació Provincial als efectes de la seua aprovació definitiva i posterior procediment de contractació. Amb data 17/10/2019, Antonia Expósito, Presidenta de l’Associació de Veïns del Pla Parcial Tossals d’Ondara, formula un escrit d’al·legacions contra l’execució de les obres del dit centre de dia i contra la modificació puntual del planejament, i per això demana la paralització immediata de les mateixes. Arran d’això, l’Ajuntament d’Ondara va traslladar la dita reclamació a l’Arquitecte redactor de la Modificació puntual núm. 1 del Pla Parcial Tossals, als efectes de que informara respecte d’això. Amb data 29/10/2019 es va presentar l’esmentat informe en l’Ajuntament, oposant-se a les al·legacions formulades.

En l’informe municipal, ratificat per la Junta de Govern, s’indica que vist el Pla General d’Ondara, Pla Parcial Tossals i la seua modificació puntual núm. 1, procedix desestimar íntegrament la reclamació formulada per l’Associació. Segons les consideracions en què es basa per a desestimar l’al·legació, en primer lloc, es destaca la confusió sobre l’acte o l’activitat municipal impugnada. La pretensió indica que es recorre «l’acte d’inici de les obres així com la llicència que l’empara, i indirectament el pla parcial dels Tossals d’Ondara i la modificació puntual del pla parcial dels Tossals d’Ondara, i acordant-se la paralització immediata de les obres del Centre de Dia, demolir allò que s’ha executat, i tornant la qualificació de l’ús de sòl dotacional anterior a la modificació». Però, en el present cas, les obres del Centre de Dia han sigut contractades per la Diputació Provincial d’Alacant, i per tant, no hi ha activitat municipal pròpiament dita. I quant al projecte, la Junta de Govern Local, en data 21/12/2017, es va limitar a prestar la seua conformitat al projecte amb vista a viabilizar l’aprovació del projecte i la posterior contractació de les obres per la Diputació; però sense que existisca acte d’atorgament de llicència urbanística pròpiament dita.

En segon lloc, ja que es qüestiona i es pretén impugnar indirectament la normativa urbanística aplicable (Pla Parcial Tossals i la seua modificació), i entrat a examinar aquest punt, s’ha de concloure que “procedix desestimar íntegrament els motius adduïts en l’escrit de l’associació per a justificar la seua pretensió de paralitzar les obres del Centre de Dia”. Els motius de desestimació són els següents: 1. D’entrada no es poden utilitzar arguments jurídics en què es pretenga aplicar la LOTUP (any 2014) a un Pla Parcial de 1992, aprovat davall la vigència del Text Refós de la Llei del Sòl de 1976 i el seu Reglament de Planejament de 1978. En pretendre aplicar una llei posterior a una norma anterior, se suscita un confusionisme normatiu erroni. 2. Per a viabilitzar urbanísticament el canvi d’emplaçament d’usos dins de l’àmbit del Pla Parcial Tossals, és obvi que la normativa que calia modificar era el propi Pla Parcial (que és on està l’ordenació a alterar), i no el PGOU d’Ondara, del qual porta causa dita pla parcial. 3. L’ús dotacional de «Equipament Comercial i Social» ja existia des del principi en el citat Pla Parcial Tossals. L’art. 6 de les seues Ordenances ho consideren com «equipament comunitari» del sector, terreny que és considerat d’ús públic i cessió obligatòria. I l’art. 19 permet expressament l’ús assistencial (com és un Centre de Dia) dins del seu àmbit. I és que el Pla Parcial no sols no «crea novament» el dit equipament -com erròniament entèn l’al·legació-, sinó que ha de tenir-se en compte que tal previsió d’un terreny dotacional per a ús comercial i social venia impost com obligatori en l’art. 48 del Reglament de Planejament de 1978 i en l’art. 10 del seu Annex. 4. Tampoc és atendible sostenir que va haver-hi vulneració de l’art. 9.16 del PGOU, ja que per «ús social» cal entendre inclosos tots aquells que tinga la dit destinació social, com ara el cultural, sanitari, assistencial, etc. El Centre de Dia és un ús indubtablement social, donat el seu caràcter assistencial. 5. Finalment, també cal rebutjar una pretesa vulneració de l’art. 9.19 del PGOU. La raó és que en la dita norma es parla de la «substitució» d’usos dotacionals, i la seua finalitat és la d’evitar que via modificacions puntuals es minve el nivell de dotacions del planejament aprovat. Però en la Modificació núm. 1 del Pla Parcial no es fa res d’això: es tracta d’un simple «canvi d’emplaçament» dels mateixos usos dotacionals que ja existien abans. Després de la modificació núm. 1 del Pla Parcial, existeix en el seu àmbit els mateixos equipaments públics, amb els mateixos usos dotacionals que abans del dit canvi. Inclús les dues parcel·les dotacionals que han intercanviat els usos estan a uns escassos metres lineals de distància. Per consegüent, amb la modificació qüestionada no hi ha hagut minva alguna de superfície de sòl dotacional ni d’usos d’eixe sòl dotacional dins de l’àmbit del pla parcial.

Com a conclusió, en l’informe s’indica que, tal com indica l’informe de l’Arquitecte D. Francisco Forqués, la modificació puntual núm. 1 del Pla Parcial Tossals «manté els mateixos usos que els prevists en la proposta inicial del pla, per la qual cosa no es minva el percentatge de dotacions existents, no augmenta l’aprofitament lucratiu del sector i no es modifiquen els usos del sector». Arran d’allò que s’ha exposat, es va elevar i va aprovar en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Ondara la proposta de Resolució, en la que es desestima la reclamació formulada per Antonia Expósito, en representació de l’Associació de Veïns del Pla Parcial Tossals d’Ondara, pels motius expressats anteriorment, i es notifica aquest acord a la interessada.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.