L’ADL-AFIC D’ONDARA INFORMA DE LES SUBVENCIONS CONVOCADES PER LABORA PER A FOMENTAR EL TREBALL AUTÒNOM EN LA COMUNITAT VALENCIANA (EAUTOE 2024)

Aquesta convocatòria té per objecte fomentar l’emprenedoria en la Comunitat Valenciana mitjançant la concessió de subvencions a les persones desocupades inscrites en LABORA Servici Valencià d’Ocupació i Formació, que s’establisquen com a treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors, des de l’1 de gener de 2024 i fins al 31 de juliol de 2024, sempre que reunisquen els requisits següents:

1- Han de comptar amb un Pla d’empresa de l’activitat a realitzar, que contemple la seua organització, recursos necessaris, pla financer i d’inversions i pla de viabilitat per a poder dur a terme aquesta activitat.

2- L’activitat autònoma ha de tindre caràcter innovador. A aquest efecte, es considerarà que té caràcter innovador si compleix alguna de les següents condicions:

– els projectes que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o servicis existents.

– les activitats en les quals es detecte una falta d’oferta en el territori on la persona treballadora autònoma vaja a prestar servicis.

– les idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

3- La persona sol·licitant ha d’acreditar tant la formació a què fa referència l’apartat c.1) com la formació a la qual fa referència l’apartat c.2.):

c.1.) formació professional oficial (del sistema educatiu o formació professional per a l’ocupació) o educació universitària (grau, màster o curs d’expert universitari) sobre matèries que tinguen relació directa amb el projecte de negoci.

c.2.) formació no inferior a 70 hores de duració en matèria gerencial, de gestió comercial o financera o de màrqueting digital bé per haver rebut formació sobre aquestes matèries o bé perquè la formació que es posseïsca en relació a l’apartat c.1.) ja la incloga, segons el següent:

– En cas d’acreditar formació professional oficial, la titulació acreditada haurà d’incloure almenys 70 hores de duració en aquestes matèries.

– En cas d’acreditar educació universitària, la titulació acreditada haurà d’incloure almenys 3 crèdits ECTS en aquestes matèries (en titulacions universitàries anteriors al Pla de Bolonya haurà d’incloure almenys una assignatura en aquestes matèries).

És imprescindible que el Pla d’empresa de l’activitat a realitzar reunisca condicions de viabilitat quant a la seua organització, recursos necessaris, pla financer i d’inversions per a poder dur a terme aquesta activitat, i que l’activitat a desenvolupar tinga caràcter innovador, per a això es requerirà informe de qualsevol de les entitats incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana. Destacar que Creama és una entitat inclosa en el Mapa.

L’import de la subvenció ascendeix a 5.000 euros si la persona beneficiària és un home; 6.000 euros si és una dona; i 6.600 euros si és una dona víctima de violència de gènere.

Recalcar que la persona beneficiària estarà obligada a mantenir l’activitat per compte propi i l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent durant almenys tres anys des de la data d’efectes de l’alta en aquest règim.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtenir tota la informació a l’ADL-AFIC, a l’Espai Catalá, al telèfon 965766250 o al correu electrònic: adl@ondara.org

Publicado en Actualitat, AFIC.