L’ÀREA TÈCNICA DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA MILLORA ELS PROCESSOS DE CONTROL I SEGUIMENT DE LLICÈNCIES

Tota obra que s’estiga realitzant al terme municipal haurà de tindre ben visible, des de la via pública, el cartell acreditatiu de la llicència

Ondara, 14.02.24. L’Ajuntament d’Ondara, a través de l’Àrea Tècnica Municipal, ha posat en marxa diversos mecanismes per a millorar els processos tant de concessió com de control de llicències d’obra nova i de reformes, així com de seguiment de les obres que s’executen en el terme municipal. Per a això, s’ha incrementat la inspecció i reforçat el control de totes les obres que s’executen per particulars, amb l’objectiu de garantir que es complisca la normativa, i, en cas negatiu, sancionar les infraccions, a fi de tenir un marc més just i igualitari per a tots. Així s’ha posat de manifest en la reunió de coordinació realitzada entre l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; el Regidor de Terme Municipal, Miguel Gomis; i els integrants de l’àrea tècnica municipal (arquitecte, tècnics i responsables de la inspecció).

Dins de la millora dels processos, des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha implantat l’obligatorietat que tota obra que s’estiga realitzant (obra nova, reformes, etc) tinga ben visible, des de la via pública, el cartell acreditatiu de la llicència amb la declaració responsable d’obres. Aquest document, que s’ha de col·locar des d’ara en qualsevol obra que s’execute amb llicència en el terme municipal d’Ondara (tant en sòl urbà com en zona rústica o no urbanitzable), detalla el concepte de l’obra, qui és el promotor, el número d’expedient, i la data d’inici i de fi de l’obra, entre altres conceptes. De manera que passar la inspecció d’una obra a simple vista serà senzill; també, en el cas que qualsevol ciutadà s’interesse sobre alguna obra que s’està executant (construir una vivenda, fer una reforma, etc), és fàcilment comprovable la seua legalitat.

Des de l’Ajuntament d’Ondara s’anima a la ciutadania a contactar directament amb l’administració local davant de qualsevol consideració sobre la legalitat d’una llicència. Per a això, poden contactar per qualsevol dels canals establits: instància per registre d’entrada, i telèfon de l’Ajuntament.

Cal recordar, respecte a les sancions en sòl no urbanitzable, comú o protegit, que Ondara és un municipi adherit a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, organisme autònom de la Generalitat, encarregat de vetlar per la utilització racional o legal del sòl i exercir les potestats administratives de disciplina urbanística respecte de les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, en el territori dels municipis que s’adherisquen mitjançant l’acord d’adhesió. L’adhesió implica la delegació en l’Agència de les competències de sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguen al municipi d’Ondara, en els supòsits d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit. L’Ajuntament d’Ondara haurà de comunicar a l’Agència tots els actes d’ús o edificació que tinga coneixement i que es duguen a terme en sòl no urbanitzable dins del seu terme municipal, sempre que es puga derivar la comissió d’algun tipus d’infracció urbanística que puga qualificar-se com greu o molt greu. Ondara, com a municipi adherit, continua mantenint la seua competència urbanística en matèria d’inspecció i tramitació d’expedients de disciplina urbanística (tant sancionadors com de restabliment de la legalitat) respecte d’infraccions lleus, greus i molt greus en sòl urbà i urbanitzable així com respecte d’infraccions lleus en sòl no urbanitzable.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.