ONDARA PROPOSA UN PRESSUPOST MUNICIPAL DE 8.500.000 EUROS EN L’EXERCICI 2024

Ondara, 20.12.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 21 de desembre 2023 el ple ordinari del mes, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació provisional del Pressupost Municipal de 2024, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2024 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 8.500.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 675.000 euros (+8,63%) respecte al pressupost de la present anualitat 2023 (que ascendia a 7.825.000 euros). Però, comparativament amb el pressupost final de l’anualitat 2023, una vegada incorporats els romanents de tresoreria, el de 2024 és de 85.000 euros menys; el que suposa que «l’Equip de Govern vol mantindre la contenció pressupostària però sense comptar amb romanents de tresoreria que afecten directament a la liquiditat de l’entitat, dins de les circumstàncies econòmiques externes als comptes públics, com poden ser la inflació i augment de preus tant de subministres, com de serveis i obres» segons ha justificat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro.

En el Pressupost General de l’Ajuntament, segons argumenta l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, es manté la filosofia de l’equip de govern en la contenció pressupostària; a més, vista l’evolució pressupostària i la necessitat de garantir a mig-llarg termini l’estabilitat econòmica-financera de l’Ajuntament, tenint en compte la contínua inflació en els preus que afecta a totes les partides pressupostàries, la possible incapacitat d’utilització dels romanents de tresoreria, i la restauració de les regles fiscals, «ja en els plens de setembre i octubre es van realitzar modificacions de diferents ordenances fiscals per a assegurar els ingressos necessaris equiparables al pressupost del pressupost vigent, el del 2023, sense comptar amb romanents de tresoreria» tal com recorda l’Alcalde.

En el que respecta al pressupost de l’empresa municipal SINMA és de 2.223.000 euros per a 2024 (el que suposa un augment de +153.000 euros respecte 2023, que era de 2.070.000 euros). En el camí d’enfortiment de l’empresa municipal, l’aportació d’aquest exercici de l’Ajuntament cap a l’empresa municipal s’incrementa en 100.000 euros, quedant una partida d’1.850.000 euros.

Ingressos. Segons ha detallat l’Alcalde, en l’apartat d’ingressos, l’increment del pressupost municipal de 2024 es concentra en diferents partides. Pel que fa al Capítol I (Impostos directes) s’ha incrementat en 411.000 euros, vora el 60% de l’augment d’ingressos (4,8 % del total del pressupost) la partida d’Impost sobre Béns Immobles Urbana. Dit increment, ve degut en 50.000 euros per la previsió de major recaptació per l’impost d’increment de valors de terrenys (plusvàlua) i la resta afectada per la modificació realitzada de l’ordenança fiscal de l’IBI respecte al tipus de gravamen d’urbana, passant del 0,64 al 0,74, i a l’ordenança de l’IVTM. Pel que fa a les activitats empresarials, s’ha volgut tindre prudència per l’estancament d’altes d’activitats del darrer any, reduint la partida en -25.000 euros. Respecte al Capítol III (Taxes i altres impostos), l’augment d’ingressos és aproximadament el 40 % (3,2 % del total del pressupost), 269.000 euros. Les partides més significatives que s’han modificat són la recollida d’escombraires, en +100.000 euros; +28.000 euros en recaptació d’activitats educatives de les escoles d’estiu; +23.000 euros i +20.000 euros de la taxa d’expedició de documents i d’aprofitament del vol, cables i postes, respectivament. A més, la delegació de la gestió d’expedients sancionadors a SUMA preveu dos increments dels dits expedients i recàrrecs quantificats en +79.000 euros. I finalment, l’actualització de la taxa de les escoles esportives preveu una recaptació de +72.500 euros respecte a l’any 2023.

En el cas de les inversions, en 2024 la partida és de 360.000 euros. En aquest capítol, l’aportació municipal dels projectes d’inversió Planifica 2024-2028 (Diputació d’Alacant), per a fer front a les aportacions municipals que corresponen al pla d’inversions de la Diputació d’Alacant dels propers anys, s’han consignat 237.500 euros, incrementant en 95.000 dit capítol respecte l’exercici anterior. La distribució de les inversions queda així: la més destacada per 2024 són els 119.000 euros que es destinaran a la millora de carrers de la zona Tossals; 56.000 euros per habilitació d’espais al parc Tossals, i 62.500 euros per a millora de la mobilitat urbana. Fora dels Plans Planifica, es preveuen 39.500 euros per a pla de pluvials i 40.000 euros per inversions en edificis municipals, entre altres. La resta de partides del capítol correspondran a diferents inversions que es coordinaran amb la resta de subvencions de les diferents administracions supramunicipals, no determinant-les de manera nominativa en el pressupost.

Quant a l’apartat de despeses, en l’ajust de la despesa corrent i de regidories, l’increment de tot el Capítol és de 183.000 euros (un 4,5 %). Cal remarcar que en el servei de recaptació de SUMA s’incrementen les previsions en 60.000 euros; la partida d’escoles esportives s’unifica en totes les seues despeses arribant a una quantitat de 270.000 euros, (separant-la de la despesa corrent de la regidoria d’esports que es queda amb 35.000 euros). A més, les despeses de l’escola d’estiu s’incrementen en 23.000 euros.

Continuant amb les despeses, dins de la planificació de recursos humans de l’Ajuntament, en 2024 continuen en el pactat a la Mesa General de Negociació a l’hora de transformar llocs de treball per a fer un equip de treballadors i treballadores més robust i estructurat. A banda de l’increment que marcaran els PGE per a tot el funcionariat, previsiblement el 2,5 % de la massa salarial i l’adaptació degut a l’increment SMI de les escoles-taller d’ocupació que s’ha de contemplar, s’ha reforçat diferents figures tècniques, a més de la transformació d’altres, com pot ser l’ampliació de jornada de l’arquitecta i creació del lloc de treball d’enginyer industrial en plantilla, a més d’un auxiliar administratiu per a tasques de suport en diferents àrees. Dites transformacions suposen un increment en el Capítol de Personal, quantificat en +233.000 euros, un 8,2% respecte al 2023.

Quant al suport a les entitats socials i comarcals d’àmbit assistencial, tot i la manca de recursos econòmics s’ha conservat l’aportació de les subvencions a associacions locals, i comarcals d’àmbit assistencial, arribant a una quantia econòmica de 183.900 euros (aproximadament 9.000 euros més que en 2023). Dins d’eixes partides, s’ha redistribuït les aportacions, ajustant-les a cadascuna de les seues necessitats, a més de proveir una partida de 30.000 euros d’ajudes socials per a aquelles famílies amb baixos recursos econòmics que no puguen fer front a la puja d’impostos i taxes realitzada en el present exercici, complint així el compromís de l’equip de govern d’ajudar als qui més ho necessiten. Dita partida serà ampliada en cas que siga necessari durant l’any 2024.

Publicado en Actualitat, Política.