ONDARA CONVOCA SUBVENCIONS DESTINADES A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC PROVOCAT PER LA INVASIÓ A UCRAÏNA A LES PIMES, MICROPIMES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS LOCALS

  • Les ajudes estan finançades per la Diputació Provincial d’Alacant amb 118.709 euros, sent l’ajuda màxima a percebre de 8.000 euros
  • Les sol·licituds es poden presentar fins al 7 de desembre per seu electrònica

Ondara, 22.11.23. L’Ajuntament d’Ondara ha convocat les bases per a regular la concessió d’ajudes dirigides a pimes, micropimes, autònoms, que tinguen el seu domicili fiscal a Ondara; a fi de minimitzar l’impacte que està suposant per a elles la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, com a mesura d’injecció econòmica per a contrarestar els efectes que les Pimes estan patint per la pujada indiscriminada dels preus, els costs d’explotació i els tipus d’interès. La quantia de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 118.709,00 euros que es finançaran procedents d’una subvenció de l’Excma. Diputació d’Alacant. L’ajuda màxima podrà arribar els 8.000,00 euros per sol·licitant. Les sol·licituds es podran presentar per seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara fins al 7 de desembre 2023.

Podran ser beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent persona autònoma, professional, col·lectius subjectes a mutualitats, microempresa o Pime, tinguen domicili fiscal en el terme municipal d’Ondara. Hauran de trobar-se en situació d’alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social de treballadors Autònoms o mútua professional corresponent, com en Hisenda en data la presentació de la sol·licitud d’ajuda, i trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal, Ajuntament d’Ondara i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Tenen la consideració de concepte subvencionable les despeses corrents següents que hagen sigut abonades en el període comprés entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023: la quota d’autònom; el lloguer mensual del local de negoci, junt amb el contracte de lloguer; i el 50% de les despeses d’energia elèctrica, gas i carburants necessaris per al funcionament i afectes directament el negoci. Els conceptes subvencionables es justificaran mitjançant factures o documents de valor probatori equivalent,i amb la documentació acreditativa del pagament. No s’admetran com a justificants de gastos els albarans, les notes d’entrega, tiquets de caixa, justificants de TPV, ni factures proforma. L’IVA i la resta d’imposts i taxes no són conceptes subvencionables. No podran presentar-se com a justificació aquelles factures o documents que s’hagen presentat per a la justificació de subvencions anteriorment concedides. Per a poder beneficiar-se d’aquestes ajudes, les empreses han de complir el requisit que la mitjana de rendiments nets dels mesos pels quals es vaja a sol·licitar l’ajuda (compresos entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023), siga igual o inferior a la mitjana de rendiments obtinguts en els mateixos mesos durant l’anualitat 2021.

Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara en imprès normalitzat de sol·licitud, disponible en la web municipal web municipal https://ondara.sedelectronica.es/ El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant. Ha sigut publicada hui dimecres 22 de novembre, per tant, el termini per a presentar les sol·licituds serà fins al pròxim 7 de desembre de 2023. El text complet de la convocatòria pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/727115

Publicado en Actualitat, Ajuntament.