ONDARA APROVA UN PRESSUPOST DE 7.300.000 EUROS PER AL 2022

El pressupost ix endavant amb el vot a favor de PSPV-PSOE i Compromís i amb el vot en contra de PP i Ciutadans.

Es tracta d’un pressupost de contenció amb una reducció de 112.000 euros respecte del pressupost del 2021 degut, en bona mesura, a la caiguda d’ingressos a través de l’IBI.

En el ple s’aprova la concessió d’honors i distincions a dos membres de la Policia Local d’Ondara i a la metgessa ondarenca Reme Mesas i el seu marit José Vicente Grimalt per haver salvat la vida a un veí del poble.

Ondara, 27-12-2021. El Ple Ordinari del mes de Desembre a l’Ajuntament d’Ondara va suposar l’aprovació del pressupost del poble per al 2022, un pressupost que ascendeix a 7.300.000 euros, 112.000 euros menys que el de 2021 degut, en bona part, a la caiguda d’ingressos a través de l’IBI i per la caiguda de les plusvàlues. Així ho va manifestar José Ramiro, Alcalde d’Ondara, que també va explicar, en línies generals, cap on anirà la despesa del pressupost del pròxim any. En aquest sentit va dir que l’equip de govern treballa sobre diversos pilars fonamentals que serien els següents:

-Aplicació del Reglament de Participació Ciutadana i afirmació en polítiques de Joventut, Gent Gran i Igualtat. Es recupera la partida pressupostària de Pressuposts Participatius, amb una quantia de 50.000 euros, perquè els veïns i veïnes d’Ondara puguen triar aquelles inversions que consideren més necessàries per a la població. A més, en despesa corrent s’incrementa la partida per a posar en marxa els Consells de Participació i el Butlletí Informatiu Municipal. Es consolida l’increment que es va realitzar en la partida de Gent Gran els últims pressuposts, i les partides de Joventut i Igualtat s’han consignat amb el 300 % i el 240 %, respectivament, respecte als comptes del 2021.

-El segon pilar de la despesa són les Inversions per al manteniment de les infraestructures municipals i via pública i parcs i jardins. A inversions reals es destina una partida de 368.000 euros, sense necessitar cap operació d’endeutament. Les partides d’Habilitació del Bar de la Plaça de Bous, Inversions en Edificis Municipals i Altres Obres Municipals, amb 230.000 euros, serviran per a continuar realitzant els manteniments necessaris de les diferents infraestructures municipals. Es destinen altres 34.500 euros per a millores del Pavelló i la Piscina, i quant a les obres en via pública i parcs i jardins, es mantenen els nivells de despesa dels anys anteriors amb una quantia de 90.000 euros.

-El tercer pilar de la despesa correspon a l’Empresa Municipal: Reorganització d’Encomandes de Gestió, Inversió i Control Intern. En el pressupost 2022 s’ha dotat de 1.645.000 euros perquè es duguen a terme totes les encomandes de gestió assignades a SINMA. L’empresa s’encarregarà d’una gestió de RRHH més acord amb les necessitats de diferents serveis prestats, i d’altra banda, es torna a l’Ajuntament la gestió de l’Escoleta d’Estiu “Educativa”, centralitzant així la gestió en la Regidoria d’Educació. També es contempla continuar la millora del parc mòbil de la recollida selectiva i de brosa iniciada en el 2020, i millores en totes les instal·lacions. A més, per al Control Intern de l’Ajuntament i per a l’auditoria de comptes de l’empresa es destinen 12.000 euros.

-La Reorganització de RRHH municipals és el quart pilar de la despesa del Pressupost Municipal per a 2022. Dins de les polítiques de reorganització dels Recursos Humans, es continua dotant de més places tècniques, d’alta qualificació, segons es va negociar amb la part social en l’estratègia 2021 – 2025. Això suposa un increment de 77.500 euros que es concretarà amb dues places a cobrir en l’àrea tècnica, com són la d’Arquitectura i la d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, a més del canvi de grup d’una plaça d’oficial. També s’ha contemplat l’increment del 2% d’augment de sous dels treballadors municipals marcada pels Pressupostos Generals de l’Estat. L’impacte d’aquesta partida pressupostària (sous de personal) respecte del total del pressupost suposa un 36,65 %, seguint la línia marcada de gestió eficient dels RRHH municipals.

-El cinquè pilar es concreta en la Consolidació de la despesa en les partides de caire social (educació, serveis socials, festes, ocupació, etc.) i suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial. Malgrat la planificació de caiguda d’ingressos a les partides de cultura i esports, i del pressupost en general, les partides de caire social (cultura, educació, festes, ocupació, etc.) mantenen el nivell de despesa en conjunt respecte als pressuposts anteriors. A més, les subvencions a associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial ascendeixen a 145.780 euros, el que suposa un increment d’uns 8.000 euros. Finalment, per a 2022 es continuarà amb l’eficiència i control de la despesa autònoma: en el pròxim exercici es continua amb la dinàmica de control de despesa en aquelles partides de consum autònom de l’Ajuntament: enllumenats, materials d’oficina, etc.

Aquest pressupost va eixir endavant amb el vot a favor de PSPV-PSOE i Compromís i amb el vot en contra del PP i Ciutadans. Álex Hernández, portaveu del PP, va justificar el vot en contra del seu partit argumentant que en el pressupost no apareix ninguna de les propostes que el PP havia presentat prèviament, com ara la baixada de l’IBI, una baixada de la massa salarial de l’Ajuntament, la creació d’una partida especial de 200.000 euros per a bons bescanviables del 50% per a fomentar el comerç local, la reversió de la gestió de les escoles esportives, la contractació d’un infermer/a per al CEIP Sanchis Guarner i la creació d’una taula de diàleg per a moure el PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana). En paraules d’Álex Hernández «com que no apareix ninguna d’aquestes propostes, i com que veiem que no pintem res en aquest pressupost, nosaltres votarem en contra».

Per la seua banda Joan Costa, Portaveu de Ciutadans, va explicar que, malgrat que estaven d’acord amb alguns aspectes del pressupost, el seu vot seria en contra. Sobre temes econòmics Costa va dir que «ja que no es paguen préstecs bancaris, eixos diners podrien destinar-se a inversions». Va recordar que l’Ajuntament d’Ondara té deutes amb propietaris degut a convenis urbanístics que encara no s’han resolt, «uns convenis que encara no sabem quants diners ens costaran». També va criticar que l’Espai Jove encara no estiga obert malgrat la gran inversió que s’ha fet alli i també les obres de l’Avinguda d’Alacant: «es va quedar malament en el seu moment i ara es tornarà a quedar malament. Han sigut un diners que s’han mal gastat i conec empreses que ja han dit a l’Ajuntament d’Ondara que se’n van perquè no els agrada com ha quedat el polígon». Joan Costa va dir que, al seu parer, era moment de tornar a fer alguna cosa amb el PGOU però «aquest pressupost no ho reflectix» i també va recomanar l’equip de govern que seria bo que l’equip de govern tinga una visió a futur sobre Ondara i que en algun moment «assumíreu alguna culpa i que no sempre la tinguen els altres».

Després de les explicacions de l’oposició, José Ramiro va voler contestar-les. A Álex Hernández, portaveu del PP, li va recordar que no es poden baixar impostos i després fer inversions. Sobre el tema de l’infermer/a José Ramiro va dir que, segons la informació que tenen, no és competència de l’Ajuntament d’Ondara i que el lloc on s’ha de tractar aquest tema és a la mesa de negociació amb els sindicats. I sobre la reversió de la gestió de les escoles esportives l’Alcalde d’Ondara va insistir que no estan privatitzades: «els pares continuen pagant a l’Ajuntament i és l’Ajuntament qui paga el servei de l’empresa, paga els autobusos, material, monitors, etc…l’aigua d’Ondara sí està privatitzada ja que li paguem a Aguas de Valencia i la va privatitzar el teu partit, el PP». Álex Hernández va contestar de nou i va dir que es poden baixar impostos i prioritzar despeses (va posar l’exemple de l’Espai Català que, segons el PP, ara no deuria ser una prioritat), que a Pedreguer sí que s’ha pogut contractar a una infermera per a les escoles. Sobre el tema de la privatització de la gestió de les escoles esportives d’Ondara Álex Hernández va dir que si l’Ajuntament és la que paga i fa tot, per què cobra l’empresa?» José Ramiro va dir que es paga a l’empresa perquè és un recurs més i que l’Ajuntament no té recursos humans per a les escoles esportives. A més a més s’estan reordenant els serveis. Mar Chesa, Regidora d’Esports, va voler intervindre per a aclarir que no s’han privatitzat les escoles esportives i que dir això «és fer demagògia». Álex Hernández, del PP, va dir que ell «no havia parlat mai de privatització de les escoles esportives sinó de la gestió de les mateixes».

D’altra banda, José Ramiro també va voler aclarir altres aspectes de les intervencions de l’oposició. Per una banda, sobre el PGOU, va afirmar que els tècnics de l’Ajuntament recomanen que primer s’haurien d’executar tots aquells metres del PGOU actual que encara no ho estan abans de modificar-lo. A Joan Costa li va recordar que l’equip de govern està disposat a resoldre els convenis urbanístics que estan pendents, però les pretensions econòmiques dels propietaris res tenen a vore amb el que «ens diuen els tècnics». També va dir que, en relació als diners que ja no es paguen per a fer front a préstecs bancaris s’estan destinant a contractar més professionals, a fomentar els tallers d’ocupació i a dotar de pressupost a certes regidories que no en tenien. Sobre les obres de l’Avinguda d’Alacant, José Ramiro va afirmar que «podrà agradar més o menys però alli està la inversió de 800.000 euros en dos intervencions a tot el polígon». Sobre la no obertura de l’Espai Jove Ramiro va recordar a Joan Costa que el seu partit està governant amb el PP la Diputació Provincial i que una obra que depén d’ella, el Centre de Dia, és del 2016, aprovada el 2017, i encara no està acabada. «És a dir, estem parlant de problemes tècnics, no de voluntat política. Dius que no està acabat per problemes logístics, i jo et dic que l’Espai Jove tampoc no s’ha obert per problemes tècnics no perquè no vulgam que s’òbriga. Estàs utilitzant l’Espai Jove en termes polítics i no tècnics com ocorre amb el Centre de Dia». Ja per últim José Ramiro va dir a Ciutadans que ells sí tenen una visió de poble a futur i va posar l’exemple de la futura unificació dels centres escolars o la millora dels polígons perquè es puguen instal.lar més empreses.

En el Ple Ordinari de Desembre també es van tractar altres punts. Un d’ells va ser l’aprovació de la revisió d’ofici d’una factura de la mercantil Maximled SL arran d’una petició de la Fiscalia Provincial Anticorrupció. Després d’iniciar-se la revisió d’ofici d’aquesta facturai després d’haver demanat al lletrat assessor la normativa aplicable i el procediment a seguir, cal sol.licitar el dictamen al Consell Jurídic Consultiu perquè es pronuncie sobre la possible causa de nul.litat de la factura. Es va aprovar la petició de revisió amb els vots a favor de PSPV-PSOE i Compromís i amb l’abstenció de PP i Ciutadans. Álex Hernández, del PP, va dir que «ens abstenim, ens apartem de moment, però és una cosa seriosa».

En el Ple també es va aprovar, amb el vot en contra del PP i l’abstenció de Ciutadans, l’aprovació de la despesa de diverses factures de l’Ajuntament d’Ondara i es va aprovar per unanimitat la concessió d’honors i distincions els policies Ramón Sendra Aguilar i Noelia Ramos Muñoz, la metgessa Reme Mesas Lorenzo i el seu marit José Vicente Grimalt Aranda ja que, gràcies a la seua intervenció, van poder salvar la vida d’un veí d’Ondara.

Publicado en Actualitat, Política.