ATENCIÓ – L’AJUNTAMENT D’ONDARA INFORMA DE LA GRATIFICACIÓ DE 1.000 EUROS QUE ATORGA EL MINISTERI DE DEFENSA A LES PERSONES QUE VAN COMPLIR EL SERVEI MILITAR AL SÀHARA DE 1957 A 1959

El 12 maig es va publicar al BOE una gratificació de 1.000 euros per a aquelles persones que en els anys 1957-1959 van participar en la campanya del Sàhara. Aquesta gratificació poden sol·licitar-la els familiars en cas de defunció. Si el teu iaio o pare va participar en aquesta campanya, tens 4 mesos per a reclamar-ho. En l’actualitat, aquestes persones tindrien entre 82 i 84 anys.

Enllaç al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7841.pdf

El Reial Decret 325/2021, d’11 de maig, regula la concessió directa d’ajudes a participants en la campanya militar de 1957-1959 en el territori d’Ifni-Sahara i s’aprova la convocatòria de les dites ajudes.

Les gratificació va dirigida a les persones que complint el servei militar obligatori, van estar integrats en unitats expedicionàries de les Forces Armades destacades en el territori d’Ifni-Sahara i van participar en la campanya dels anys 1957 a 1959.

L’ajuda a percebre per cada un de les persones beneficiàries serà de 1.000 euros.

Hauran de presentar-se els documents que acrediten la integració de la persona sol·licitant en unitats expedicionàries de les Forces Armades destacades en el territori d’Ifni-Sahara i la seua participació en la campanya dels anys 1957 a 1959.

Com a documents acreditatius a aportar per la persona interessada es tindran en compte el full de serveis, la cartilla militar o document oficial del mateix caràcter probatori.

Les sol·licituds, el model de les quals figura en l’annex I, hauran de presentar-se en el termini de quatre mesos a comptar de l’endemà de la Entrada en vigor d’aquest reial decret (12 maig 2021). (s’adjunta enllaç)

Les sol·licituds podran presentar-se en la Seu Electrònica del Ministeri de Defensa, conforme estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en el Registre General del Ministeri de Defensa, Paseo de la Castellana, 109, 28071 Madrid, o en qualsevol dels registres indicats en l’article 16.4 de l’esmentada llei.

El model de sol·licitud podrà descarregar-se del Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Central del Ministeri de Defensa (https://sede.defensa.gob.es/acceda ).

Enllaç al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7841.pdf

Publicado en Actualitat, Ajuntament.