ONDARA PUBLICA LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE LES III AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA PINTURA DE FAÇANES DE CASES I EDIFICIS EXERCICI 2020

Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 d’abril i les ajudes podran ascendir a 5,5€/m² de façana pintada fins una superfície de 100 m²; sent el màxim a subvencionar per actuació de 1.000 euros

Ondara, 13.04.21. L’Ajuntament d’Ondara ha publicat la segona convocatòria de les bases de les III ajudes econòmiques per a la pintura de cases i edificis d’Ondara. Les bases regulen la convocatòria i concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes econòmiques que l’Ajuntament d’Ondara podrà atorgar a fi de col·laborar en el finançament de la pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà dins dels terminis establits. Aquestes ajudes econòmiques, que es convoquen per tercera edició per part de l’Ajuntament d’Ondara, tenen la forma de subvencions a fons perdut. Les bases estan ja publicades en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara (https://ondara.sedelectronica.es ).

Aquesta és la segona convocatòria de la tercera edició de les ajudes (fins a esgotar el crèdit disposat a les ajudes, que van ser convocades el 15 de juny de 2020), segons ha concretat el Regidor d’Urbanisme i Patrimoni Urbà d’Ondara, Francesc Giner, el qual ha destacat que aquestes ajudes permetem incrementar el volum de negoci i fomentar l’activitat empresarial en el sector de la construcció, pintura i rehabilitació d’edificis.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 d’abril 2021, inclusivament, i hi hauran de ser presentades al Registre General de l’Ajuntament d’Ondara. La quantia global de la present convocatòria ascendix a 4.408 euros. Les ajudes podran ascendir a 5,5€/m² de façana pintada fins una superfície de 100 m² ( l’excés sobre aquest límit se subvencionarà a 4 m €/sent²); el màxim a subvencionar per actuació de 1.000 euros.

Les ajudes aniran adscrites a finançar les despeses de pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà d’Ondara. Les subvencions s’atorgaran, fins a esgotar la consignació disponible (4.408 euros), per ordre cronològic de presentació i segons les preferències següents:

-Àrea de Rehabilitació Integrada (ARI): Tindran preferència les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes) dins de la dita àrea, i dins d’ella, aquelles que tinguen algun grau de protecció arquitectònica o urbanística. En segon lloc, es prendran en compte els edificis plurifamiliars d’eixa mateixa àrea.

-Fora de l’Àrea de Rehabilitació Integrada: Una vegada concedides totes les subvencions atendibles en l’ARI, s’atendran les sol·licituds de la resta del nucli urbà d’Ondara. Dins d’aquest cas, tindran preferència primer les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes), i en segon lloc els edificis plurifamiliars que tinguen com a màxim 4 vivendes. No s’admetran edificis que tinguen més de 4 vivendes en cap de les dues zonificacions indicades.

Podran ser objecte d’aquesta subvenció tots aquells edificis l’antiguitat dels quals supere els 20 anys i les seues destinacions siguen residencials o tinguen una utilitat pública o social sense ànim de lucre. Podran ser beneficiaris de les ajudes el/ els propietari/s de l’edifici, usuaris o no del mateix; els inquilins o arrendataris de l’edifici o vivenda comptant amb l’autorització per escrit del propietari; i la comunitat de propietaris de l’edifici, siguen o no usuaris de les vivendes. Es considera pressupost subvencionable el cost real de la pintura de façanes a via pública, (el preu total de les obres, justificat mitjançant factures emeses per l’empresa que les execute; l’IVA no s’inclou com a concepte subvencionable).

A més, les actuacions que resulten subvencionades també gaudiran d’una bonificació del 100 % en la taxa de llicència d’obres i de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, així com de la taxa d’ocupació de via pública per materials, bastides, etc. Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes hauran de ser presentades al Registre General de l’Ajuntament d’Ondara (Plaça del Convent núm. 2) i es presentaran en l’imprès normalitzat.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.