LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS D’ONDARA INFORMA: LA CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONVOCA LES BEQUES DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ DE SERVEIS SOCIALS PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN LA SECRETARIA AUTONÒMICA DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA

 

Ondara, 14.08.19. La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Ondara informa a les persones que puguen estar interessades a presentar-se, que han sigut publicades en el DOGV, amb data 13 d’agost 2019, les bases que regulen les beques del programa de planificació de Serveis Socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, per part de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El document íntegre publicat en el DOGV:

2019_8094

Enllaç :

https://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2019/8094

Text íntegre de les bases publicades:

ORDRE 6/2019, de 6 d’agost, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases que regulen les beques del programa de planificació de Serveis Socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema. [2019/8094] (DOGV núm. 8612 de 13.08.2019) Ref. Base de dades 2019/8094

PREÀMBUL

El Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries i les atribucions d’aquestes, assigna en l’article 3, a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, les competències en matèria de polítiques de prestació social, serveis socials, dependència, persones amb diversitat funcional, famílies, infància i adolescència, adopcions, joventut, dona, persones migrants i voluntariat social. L’article 39 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, estableix que la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema exerceix les funcions que se li atribueixen en l’article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d’impuls de polítiques de planificació estratègica, formació i qualificació professional, avaluació de polítiques públiques i de qualitat en matèria de serveis socials, així com la coordinació del mapa de serveis socials, d’infraestructures i gestió del sistema, per a implementar el model social valencià.

En el marc de la política de la Generalitat dirigida a la millora i l’especialització professional de totes les persones amb titulació universitària que hagen acabat els estudis en dates recents, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives considera necessari donar suport a la formació complementària d’aquest col·lectiu i ofereix, per mitjà de les pràctiques professionals, l’oportunitat de posar en relació els coneixements adquirits durant la seua formació universitària amb la gestió de les polítiques de la Generalitat en aquelles matèries les competències de les quals estan assignades a la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.

L’objectiu que es persegueix amb la concessió de les beques és proporcionar, a les persones que estiguen en possessió de les titulacions requerides i complisquen els requisits exigits, la possibilitat de formar-se amb la perspectiva d’exercir, en el futur, activitats professionals relacionades amb els estudis cursats, de millorar la ocupabilitat i fomentar la capacitat emprenedora d’aquestes persones, proporcionant-los una visió de l’Administració i del funcionament d’aquesta, que, d’una altra manera, no es podria atendre, de manera que es creen sinergies que beneficien tant les persones de la formació de les quals es tracta, com les persones empleades en els diversos serveis en els quals es duran a terme les pràctiques professionals, fet que redundarà en una eficàcia i una eficiència més grans de l’Administració a mitjà termini, i és proporcional el mitjà utilitzat a través de la convocatòria, amb les destreses a adquirir i el resultat perseguit.

Amb la publicació d’aquesta ordre es pretén establir un marc normatiu estable, amb vocació de vigència en el temps, que proporcione, a les persones que aspiren a ampliar la seua formació per mitjà del gaudi de les beques que es convocaran a l’empara d’aquesta, la informació bàsica relativa als requisits exigibles, així com una relació clara i específica dels mèrits a valorar i les puntuacions atribuïdes a cada un d’aquests, en aplicació dels principis de transparència i seguretat jurídica.

El que s’ha exposat acompleix els principis de proporcionalitat, necessitat, eficàcia, eficiència, transparència i seguretat jurídica, i aquesta ordre s’adequa als principis de bona regulació esmentats en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

L’elaboració d’aquesta ordre s’ajusta al que s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’aquesta llei; en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions; així com en el Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, desenvolupat per l’Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

Les subvencions convocades mitjançant aquesta ordre no estan subjectes a la política de la competència de la Unió Europea en matèria d’ajudes públiques i, per tant, no necessiten notificació a la Comissió Europea, perquè no tenen els requisits de l’article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, ja que, pel que fa a la qualitat de les persones beneficiàries, graduades o llicenciades universitàries, i a l’objecte de les beques i pràctiques professionals d’aquestes, aquestes accions subvencionables no afecten la competència ni els intercanvis comercials entre els estats membres, i tampoc afavoreixen determinades empreses o produccions.

Per tant, amb la percepció de les beques esmentades no hi ha cap avantatge econòmic ni desenvolupament d’activitat econòmica en el mercat relacionada amb l’oferta de béns i serveis que permeten la possibilitat de falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre estats membres, als efectes assenyalats en el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques.

En virtut de les competències conferides a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives pel Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries i les atribucions d’aquestes, i les competències conferides a la Secretària Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema pel Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat; en aplicació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, i una altra normativa aplicable, com que s’han recaptat i emés els informes preceptius exigits, de conformitat amb el que es disposa en l’article 28 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, i de conformitat amb el Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana,

ORDENE

Article 1. Objecte

Aquesta ordre té per objecte aprovar les bases que regiran la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en el programa de planificació, incloent-hi l’ordenació i l’avaluació de serveis socials, vinculat al disseny de les polítiques d’igualtat, de drets socials universals i de societat inclusiva, en les dependències de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.

Article 2. Convocatòries, contingut i règim de concessió de les beques

1. La convocatòria es farà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb les bases que s’aproven en aquesta ordre, i s’iniciarà d’ofici per resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de serveis socials, mitjançant una publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. La convocatòria determinarà el nombre de beques, la titulació universitària específica exigida per a cada una d’aquestes, en les àrees de coneixement de dret, economia, estadística, geografia, sociologia i treball social, la dependència orgànica, el lloc de destinació i l’activitat pràctica a desenvolupar.

3. La convocatòria recollirà, d’acord amb el que es disposa en l’article 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, els aspectes següents, d’acord amb el que disposen aquestes bases reguladores:

a) Referència a aquesta ordre de bases reguladores amb indicació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el qual està publicada.

b) Línia a la qual s’imputa la subvenció, així com l’import global màxim destinat a aquesta. En els supòsits de tramitació anticipada, s’ha de fer constar la línia que figure en el Projecte de la llei de pressupostos de la Generalitat, així com l’import màxim estimat d’aquesta.

c) Objecte i condicions de la concessió de la subvenció.

d) Forma i termini en què s’han de presentar les sol·licituds i l’òrgan al qual s’han d’adreçar.

e) Termini màxim per a resoldre i notificar el procediment.

f) Documents i informacions que s’han d’acompanyar amb la petició.

g) Indicació que la resolució que acorde o denegue la concessió de la beca posa fi a la via administrativa, en què s’assenyale l’òrgan i el termini per a interposar el recurs que calga.

h) Criteris de valoració de les sol·licituds que hauran de garantir la publicitat, la transparència, l’objectivitat, la igualtat i la no-discriminació en la concessió de les beques.

i) Mitjà de notificació o publicació dels diversos tràmits a formalitzar en el procediment.

4. Amb la finalitat de garantir la transparència en els procediments de concessió de subvencions, que està recollida en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les dades relatives a aquestes beques s’inclouran en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). La conselleria competent en matèria de serveis socials, a través de la Sottsecretaria, remetrà a la BDNS les convocatòries i les resolucions de concessió.

Article 3. Persones beneficiàries i requisits

1. En tot cas, seran exigibles els requisits següents:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea. Els i les aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar estar en possessió del nivell C1 d’espanyol, mitjançant diploma expedit per l’Instituto Cervantes o per les escoles oficials d’idiomes espanyoles.

b) No tindre més de 35 anys.

c) Estar en possessió de la titulació de grau universitari de les àrees de coneixement de dret, economia, estadística, geografia, sociologia i treball social, que haja sigut expedida o homologada per les institucions competents en titulacions acadèmiques universitàries, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de l’acabament dels estudis de grau.

d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals atorgades en la Generalitat per un període igual a 36 mesos o superior.

e) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s’ha d’acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat.

f) Capacitat: tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les pràctiques professionals.

g) Estar en possessió del nivell C1 o Mitjà de valencià, expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

h) Tindre uns coneixements mínims de llengua anglesa, corresponents al nivell B1, d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, acreditat mitjançant títol o certificació expedida per escoles oficials d’idiomes, universitats, ministeris o qualsevol altre organisme oficial acreditat.

i) Disposar de cobertura sanitària.

2. No podran optar a les beques que regulen aquestes bases els qui, en el moment de publicar-se la convocatòria, estiguen gaudint d’una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, excepte que es concórrega a la mateixa beca que s’estiga gaudint o que queden menys de dos mesos per a l’acabament d’aquesta.

Article 4. Criteris valoratius i baremació per a la concessió de les beques

1. Els criteris que serviran de base per a l’atorgament de les beques que es convoquen són els següents, amb la ponderació que s’estableix en cada apartat, i es fixa que el màxim de puntuació que es pot obtindre és de 29 punts.

a) Expedient acadèmic. Fins a un màxim de 13 punts.

1r. La puntuació assignada a l’expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, que donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.

Quan la ponderació s’haja fet amb un sistema de puntuació de 0 a 4, s’aplicarà el que es disposa en els apartats 13.4 i 5 de l’article primer del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals comunes dels plans d’estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o la normativa que ho substituïsca.

2n. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades, fins a un màxim de 3 punts, atesa l’escala següent:

· Una altra llicenciatura, un altre grau o una altra diplomatura, o diversos: 1 punt.

· Postgrau de 300 hores o més en matèries relacionades amb l’objecte de la beca: 0,5 punts.

· Màster en matèries relacionades amb l’objecte de la beca: 0,5 punts.

· Doctorat en matèries relacionades amb l’objecte de la beca: 2 punts.

b) Coneixements de nivell superior de valencià, fins a un màxim d’1 punt.

Només es valorarà el certificat de nivell Superior de Valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o bé el certificat de nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, expedit per escoles oficials d’idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat.

c) Coneixement d’idiomes de la Unió Europea. Fins a un màxim de 2 punts.

c.1) Coneixements d’anglés, fins a un màxim d’1,20 punts.

Es valorarà cada nivell superat, a partir del B2 (aquest inclòs), d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, amb 0,40 punts.

Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d’idiomes, les universitats, els ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En cas que el coneixement d’un idioma s’acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l’apartat A.2, no es podrà computar també en aquest apartat.

c.2) Altres idiomes cooficials de la Unió Europea, màxim: 0,80 punts.

Es valorarà cada nivell superat, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,10 punts.

d) Coneixements addicionals, fins a un màxim de 6 punts.

d.1) Experiència professional relacionada directament amb l’objecte de la beca, fins a 2 punts, i es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.

d.2) Cursos de formació relacionats amb l’objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts, atesos els criteris que s’exposen a continuació.

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament vinculats a les matèries objecte de la beca a la qual s’opta, de durada igual a 15 hores o superior, i que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, d’acord amb l’escala següent:

a) De 200 hores o més: 3,00 punts.

b) De 100 hores o més: 2,00 punts.

c) De 75 hores o més: 1,50 punts.

d) De 50 hores o més: 1,00 punt.

e) De 25 hores o més: 0,50 punts.

f) De 15 hores o més: 0,20 punts.

Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, hauran de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran una única vegada, amb independència que el mateix curs haja sigut cursat o impartit en edicions successives.

En cap cas es puntuaran en aquest subapartat, ni en l’apartat C anterior, els cursos de valencià i d’idiomes.

e) Altres mèrits. Fins a un màxim d’1 punt.

Es concedirà fins a un màxim d’1 punt per als cursos de formació als quals haja assistit, o que els haja impartit la persona interessada, o publicacions d’articles científics que estiguen vinculats amb les matèries de coneixements de/d’: aplicacions informàtiques, anàlisi estadística, presentacions, anàlisi documental o de gestió de bases de dades, sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d’apartats d’aquest barem, i es troben acreditats degudament.

Els cursos de formació als quals haja assistit, o que els haja impartit la persona interessada, que estiguen vinculats amb les matèries de coneixements de/d’: aplicacions informàtiques, anàlisi estadística, presentacions, anàlisi documental o de gestió de bases de dades, podran ser valorats amb un màxim d’un punt, i es computaran de la manera següent:

– Cursos de 50 hores o més: 0,50 punts.

– Cursos de 25 hores o més: 0,25 punts.

– Cursos de 15 hores o més: 0,10 punts.

Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta els haja impartit, hauran de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran una única vegada, amb independència que el mateix curs haja sigut cursat o impartit en edicions successives.

f) Entrevista

Les persones candidates que siguen convocades en aquesta fase hauran de passar una entrevista presencial en el lloc i l’hora que determine la comissió avaluadora. La citació dels i les aspirants a les beques es farà en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet.

L’entrevista versarà sobre la formació, la trajectòria acadèmica i professional, i els coneixements d’aquestes persones entorn de les matèries relacionades amb l’objecte de les beques convocades.

L’entrevista podrà ser valorada amb un màxim de 6 punts i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per cada aspirant en els apartats anteriors d’aquest barem, a fi d’obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.

2. En cas d’empat, es resoldrà a favor de les persones que, en el moment d’acabament del termini de presentació de les sol· licituds, hagen acreditat, en aquest ordre: el reconeixement, per l’òrgan competent, de tindre certificat de discapacitat igual al 33 % o superior, ser víctima de violència de gènere o ser víctima d’accions terroristes.

Dins d’aquesta prelació, es considerarà la persona candidata que tinga la puntuació més alta obtinguda, atenent els criteris següents i amb l’ordre següent:

a) En primer lloc, la candidata o el candidat que haja obtingut més puntuació en l’apartat relatiu a l’entrevista.

b) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l’apartat relatiu a l’expedient acadèmic.

c) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l’apartat relatiu als coneixements de valencià.

d) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l’apartat relatiu als coneixements d’idioma de la Unió Europea.

e) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l’apartat relatiu als coneixements addicionals.

f) Si persisteix la igualtat, qui haja obtingut més puntuació en l’apartat relatiu a altres mèrits.

g) I si encara persistira la igualtat, es dirimiria per ordre alfabètic de cognoms i nom, començant per la lletra que es designe en sorteig, que fixa l’ordre dels i les aspirants a totes les proves selectives que se celebren en el conjunt de les administracions públiques valencianes, tal com estableix el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, que serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per l’òrgan competent, mitjançant resolució a aquest efecte.

Article 5. Import de les beques

1. La dotació econòmica de cada beca serà l’establida en la convocatòria, tenint en compte la resolució a què es refereix l’article 17.1 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques que estiga vigent en aquest període.

Sobre aquest import s’haurà de practicar la retenció corresponent, a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la cotització corresponent a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desplegament del que es preveu en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. A més, es procedirà al finançament de la quota d’empresa de la Seguretat Social de les persones adjudicatàries d’aquesta ordre, amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent que s’establisca en la convocatòria corresponent, pels imports que s’establisquen en la normativa vigent en la matèria.

2. L’import màxim destinat a finançar les beques es determinarà en la convocatòria corresponent, amb càrrec a l’aplicació pressupostària dels pressupostos de la Generalitat que es determine en aquesta.

Article 6. Durada de les beques

La durada màxima de les beques és de 12 mesos, comptats des de la data que s’indique en la resolució de concessió, i podrà ser prorrogada, mitjançant resolució expressa i sense necessitat de nova convocatòria, quan el desenvolupament de l’activitat que s’estiga efectuant ho requerisca o ho aconselle, fins a un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per als exercicis als quals afecten, tant la concessió inicial com la pròrroga.

Article 7. Forma, termini de presentació de sol· licituds i acreditació dels requisits

1. Els i les aspirants a obtindre una beca hauran de presentar, per via electrònica, la sol· licitud i el currículum de manera completa, segons models normalitzats, en el termini que assenyale la convocatòria corresponent.

Els dos documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat.

2. Per a poder fer la presentació electrònica, la o el sol· licitant podrà utilitzar els certificats electrònics incorporats al document nacional d’identitat, els certificats electrònics reconeguts i els sistemes de signatura electrònica avançada que s’admeten per l’Administració segons la normativa vigent.

3. La presentació de la sol· licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. Es podrà recuperar aquest justificant de registre accedint a l’àrea personal.

4. A l’efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d’entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. La recepció en dia inhàbil s’entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren inhàbils els dies que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

5. Cada aspirant només podrà presentar una única sol· licitud en què opte exclusivament a una de les beques convocades, amb independència que es tinga més d’una de les titulacions exigides en les convocatòries corresponents. En cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presentara més d’una sol· licitud, s’entendrà que l’última presentada reemplaça les sol· licituds anteriors.

6. Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, juntament amb la sol· licitud i el currículum no s’ha d’acompanyar cap documentació.

7. Les i els sol· licitants que hagen sigut seleccionats per a la fase d’entrevista, hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en què acudisquen a aquesta.

Si la documentació presentada no té els requisits exigits en la convocatòria, o no s’hi aporten alguns dels documents preceptius, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, esmene o acompanye els documents preceptius, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l’article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l’article 15.5 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, i amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua sol· licitud, amb la resolució prèvia dictada a aquest efecte.

8. Els mèrits no acreditats suficientment no es tindran en compte a l’efecte de la valoració d’aquests. El compliment temporal dels mèrits s’ha d’entendre referit a la data d’acabament del termini de presentació de sol· licituds.

9. En cas que, revisada la documentació aportada, es comprova que la puntuació atorgada per a l’accés a l’entrevista és inferior a l’obtinguda, d’acord amb els mèrits al· legats en la sol· licitud, i ocasiona que altres sol· licitants puguen obtindre una puntuació superior dins de l’especialitat corresponent, aquests seran citats al més prompte possible per a fer l’entrevista i presentar la documentació corresponent.

Article 8. Ordenació i instrucció del procediment

1. L’ordenació i la instrucció del procediment correspondrà a la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la qual, d’ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut dels quals s’ha de dictar la resolució.

2. En qualsevol moment al llarg del procediment, l’òrgan instructor podrà sol· licitar als òrgans, les administracions i les entitats competents, la transmissió telemàtica de les dades que siguen necessàries per a la instrucció correcta del procediment, per a permetre la comprovació dels fets sobre els quals s’haja de pronunciar la resolució. Les transmissions de dades tindran la naturalesa jurídica de certificats quan siguen signats electrònicament per qui tinga la titularitat de l’òrgan responsable de les dades transmeses i conste expressament aquesta naturalesa.

3. En tots els casos es garantirà la inalterabilitat de les sol· licituds d’inici i del currículum, així com de la documentació que s’hi acompanye, una vegada presentades i admeses en el registre electrònic.

Qualsevol alteració que es puga produir amb posterioritat a l’admissió de la sol· licitud i que no siga merament tècnica a l’efecte de lectura, emmagatzematge, arxiu o transmissió, es considerarà no efectuada.

4. Les notificacions i les comunicacions al llarg de tot el procediment seran electròniques.

Article 9. Comissió avaluadora, procés de selecció i borsa de reserva

1. Les sol· licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora, la qual elevarà una proposta motivada de resolució a la persona titular de la Sotssecretaria. La comissió avaluadora estarà integrada pels membres següents:

a) Presidència: la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, o la persona en qui delegue, amb rang de director general.

b) Vocals:

• La persona titular d’una subdirecció general en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.

• Una persona tècnica del grup A1 o A2 adscrita a la Direcció General d’Atenció Primària i Autonomia Personal.

• Dues persones tècniques del grup A1 o A2 adscrites a una direcció general dependent de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, una de les quals exercirà la secretaria de la Comissió.

2. La comissió avaluadora podrà requerir assessoria externa o de personal funcionari de la Generalitat quan ho considere convenient.

3. La comissió avaluadora, estudiades les sol· licituds i la documentació presentada, elevarà a l’òrgan competent una llista provisional per a la publicació d’aquesta durant 10 dies hàbils, ordenada segons la puntuació obtinguda per tots els i les aspirants, a fi que aquests facen les al· legacions oportunes en aquest termini.

Estudiades les al· legacions, s’elevarà a l’òrgan competent la llista definitiva, que contindrà la relació de persones admeses i excloses.

En el mateix acte es convocaran les i els candidats que hagen obtingut, en cada beca, les 10 millors puntuacions, per a fer una entrevista, en la qual es valorarà l’adequació del perfil personal i professional de les i els aspirants a l’activitat a desenvolupar. La falta d’assistència pel candidat o la candidata a aquesta entrevista serà causa d’exclusió del procés selectiu.

Feta l’entrevista i conclosa la selecció, es publicarà, durant un termini de 10 dies hàbils, la llista amb les persones que resulten beneficiàries de les beques, i aquestes podran formular les al· legacions que consideren oportunes.

Transcorregut el termini d’al· legacions indicat en el punt anterior, es tancarà el procés selectiu, i la comissió avaluadora, en el termini de 10 dies hàbils, elevarà la proposta de resolució a l’òrgan competent, que contindrà la relació de persones beneficiàries de les beques i una borsa de reserva.

4. La borsa de reserva es constituirà en ordre decreixent de puntuació obtinguda pels i per les aspirants que, després d’haver concorregut a l’entrevista inclosa en el procés selectiu, hagen sigut avaluades per aquest concepte i no hagen resultat adjudicatàries de les beques.

En cas que es produïsquen vacants durant el període de gaudi de les beques, a causa de renúncies, abandons, incompliments d’obligacions o qualsevol altra incidència, es podrà concedir una beca nova, per la resta del període màxim de gaudi d’aquesta, entre els i les integrants de la borsa regulada en aquestes bases. En aquest cas, la concessió es farà segons l’ordre prioritzat de la borsa, atenent cada una de les especialitats que constituïsquen aquesta borsa de reserva.

Si la vacant es produïra una vegada transcorreguda la meitat del període de durada de la beca, aquesta es podrà declarar deserta.

La condició d’integrant de la borsa de reserva no generarà, en cap moment, una relació laboral amb la Generalitat, ni el compromís d’accedir a la condició de becari.

5. En cas de quedar deserta alguna de les categories o les especialitats professionals de les beques proposades per absència de sol· licituds, es procedirà d’acord amb els criteris següents per a la provisió de la beca:

1. Afinitat:

a) Quan no hi haja aspirants en la borsa de reserva de Treball Social, s’acudirà a la borsa de reserva de Sociologia, i en cas que no hi haja, tampoc, aspirants en aquesta, s’acudirà a la borsa de reserva d’Economia.

b) Quan no hi haja aspirants en la borsa de reserva de Sociologia, s’acudirà a la borsa de reserva de Treball Social, i en cas que no hi haja, tampoc, aspirants en aquesta, s’acudirà a la borsa de reserva d’Economia.

c) Quan no hi haja aspirants en la borsa de reserva d’Economia, s’acudirà a la borsa de reserva d’Estadística, i en cas que no hi haja, tampoc, aspirants en aquesta, s’acudirà a la borsa de reserva de Geografia.

d) Quan no hi haja aspirants en la borsa de reserva d’Estadística, s’acudirà a la borsa de reserva d’Economia, i en cas que no hi haja, tampoc, aspirants en aquesta, s’acudirà a la borsa de reserva de Sociologia.

e) Quan no hi haja aspirants en la borsa de reserva de Geografia, s’acudirà a la borsa de reserva de Sociologia, i en cas que no hi haja, tampoc, aspirants en aquesta, s’acudirà a la borsa de reserva d’Economia.

f) Quan no hi haja aspirants en la borsa de reserva de Dret, s’acudirà a la borsa de reserva de Treball Social, i en cas que no hi haja aspirants en aquesta, s’acudirà a la borsa de reserva de Sociologia.

2. Dins de cada borsa de reserva especialitzada es nomenarà l’aspirant amb més puntuació.

6. Les publicacions de llistes es faran en la seu electrònica o en el portal institucional de la Generalitat en Internet.

7. Les comissions que es constituïsquen a l’empara d’aquesta ordre s’ajustaran als principis de composició i presència equilibrada entre dones i homes, establits per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Article 10. Concessió, notificació, publicitat, termini de resolució i recursos

1. Dins de l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases, i en l’àmbit de cada convocatòria, es delega en la persona titular de la Sotssecretaria la facultat de dictar la resolució de concessió de beques de pràctiques professionals.

2. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l’expressió de les bases, la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputen les beques atorgades, la llista de les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d’aquestes.

La publicació de la resolució esmentada tindrà els efectes de notificació a les persones interessades, d’acord amb el que es disposa en la legislació bàsica de procediment administratiu comú, i s’inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet.

3. El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de tres mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria, sense perjudici que es puga ampliar en els termes previstos en la legislació bàsica del procediment administratiu comú.

Conclòs aquest termini sense que s’haja dictat i publicat cap resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol· licituds per silenci administratiu.

4. Les resolucions de l’òrgan concedent esgoten la via administrativa.

Article 11. Incompatibilitats

L’obtenció d’una beca en el marc d’aquestes bases és incompatible amb l’acompliment de les activitats pròpies de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l’objecte i la dedicació de la beca obtinguda, o que impedisca el compliment de les obligacions derivades del desenvolupament normal d’aquesta.

La persona beneficiària ha de comunicar a l’òrgan concedent, tan prompte com es conega, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen l’activitat subvencionada.

Article 12. Obligacions de l’òrgan concedent i pla de control

1. En relació amb les persones beneficiàries de les beques, la conselleria competent en matèria de serveis socials s’obliga a:

a) Proporcionar el suport necessari, així com facilitar la utilització dels mitjans, els instruments i els equips que resulten necessaris per al desenvolupament normal de la seua activitat.

b) Designar una tutora o un tutor per a la coordinació, l’orientació i la direcció tècnica de l’activitat que hagen d’exercir. La direcció tècnica de les becàries i els becaris recaurà sobre el personal tècnic de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema o, si no n’hi ha, de l’òrgan que tinga atribuïdes les competències en disseny de les polítiques d’igualtat, de drets socials universals i de societat inclusiva. La persona que exercisca la tutoria assignarà les funcions que han de dur a terme les persones beneficiàries de les beques durant les pràctiques professionals, farà el seguiment i prestarà el suport necessari, resoldrà els dubtes que puguen sorgir i avaluarà l’aprofitament obtingut per les persones beneficiàries.

c) Vetlar pel desenvolupament adequat del programa de formació.

d) Tramitar l’alta en el règim general de la Seguretat Social i efectuar les cotitzacions corresponents, en aplicació del que es disposa en el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre.

e) Expedir el certificat corresponent d’aptitud i aprofitament a favor de la becària o el becari, després de l’acabament del termini de la beca i de l’informe favorable de la persona que en faça la tutoria.

f) Es farà una comprovació material de la realització efectiva de l’activitat, l’existència de la condició o el compliment de la finalitat, en els termes establits en el pla de control que s’aprove d’acord amb el que s’estableix en l’article 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Article 13. Pagament i justificació

1. L’import de cada beca s’abonarà a les persones beneficiàries per mensualitats vençudes, amb l’expedició prèvia, per part de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, d’una certificació que acredite un nivell satisfactori de dedicació i aprofitament.

2. En cas que, concedida la beca, algun període de desenvolupament de les pràctiques no es faça durant un mes complet i implique una meritació econòmica, a favor del beneficiari/ària, inferior al que correspon a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional a aquest període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret d’audiència a l’interessat o la interessada.

Article 14. Obligacions, drets de les persones beneficiàries i renúncia

1. Les persones beneficiàries de les beques tenen les obligacions següents:

a) Incorporar-se a les dependències de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema o, si no n’hi ha, de l’òrgan que tinga atribuïdes les competències en disseny de les polítiques d’igualtat, de drets socials universals i de societat inclusiva, en el termini que s’indique en la resolució de concessió.

La no incorporació injustificada de la persona adjudicatària de la beca corresponent en la data indicada, s’interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En aquest cas, es podrà concedir una nova beca al candidat o la candidata que corresponga segons la regulació de la borsa de reserva per a substitucions.

b) Dur a terme l’activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d’aquesta, d’acord amb les directrius que ordene qui exercisca la direcció tècnica de cada una de les persones beneficiàries de les beques.

c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i complir les altres obligacions que s’estableixen en aquest article 14, així com les que es deriven del conjunt de les bases d’aquesta ordre.

d) Guardar el degut secret i la confidencialitat dels assumptes en què intervinga.

e) Aportar, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la resolució de concessió, omplit i subscrit degudament per la persona beneficiària, l’imprés de domiciliació bancària, en el qual han de constar el número de compte en el qual es rebran les transferències mensuals, que es troba disponible en el portal institucional de la Generalitat en Internet.

2. La condició de persona beneficiària no genera cap relació laboral ni administrativa amb la Generalitat, i les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució, sinó d’ajuda econòmica per a les despeses que la beca comporta.

3. Durant el període de gaudi de les beques, les persones beneficiàries hauran d’exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la manera en què les organitze la persona que s’assigne com a tutora.

4. A l’acabament del període de durada de les beques, i en el termini màxim de 30 dies, les persones beneficiàries de les beques hauran d’entregar, a la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, una memòria sobre les activitats dutes a terme i els coneixements adquirits.

El lliurament de la memòria i l’informe favorable posterior per part de la direcció tècnica seran condicions indispensables per al pagament de l’import de l’últim mes del període de durada de les beques.

5. La persona que exercisca la tutoria podrà proposar que es deixen sense efecte beques concedides, amb l’audiència prèvia de les interessades i dels interessats, en cas d’incompliment de les obligacions que tenen les i els beneficiaris de les beques i, en particular, quan no duguen a terme l’activitat que va motivar la concessió de les beques o deixen de tindre els requisits necessaris per a ser beneficiaris, o quan s’incomplisquen, sense causa que ho justifique, les condicions restants establides per aquesta ordre.

6. La renúncia a les beques suposarà la pèrdua de tots els drets inherents a aquestes, i, per tant, l’import d’aquestes es deixarà de percebre a partir d’aquest moment.

7. En els supòsits en què, per raó de part, adopció o acolliment, s’interrompa el període de durada establit, la interessada o l’interessat continuarà reportant i percebent l’import de la beca atorgada i recuperarà, amb posterioritat, el període interromput. Igualment, en casos d’ingrés hospitalari prolongat, es recuperarà amb posterioritat el temps de pràctiques interromput.

8. Durant el període de vigència de les beques, i amb la finalitat que la quantia de les ajudes concedides no minve de manera indirecta, es podran abonar ajudes complementàries per a compensar les despeses derivades de l’assistència a cursos, seminaris, esdeveniments o altres activitats que, a consideració de la tutora o el tutor responsable de la formació, s’entenguen necessàries o convenients en funció dels propòsits de les beques. En aquests casos, aquestes despeses els les rescabalaran en els termes que, per al personal de la Generalitat i l’adscrit funcionalment al servei d’aquesta, estableix el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell.

Article 15. Reintegrament

En els supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, serà procedent el reintegrament de la quantitat percebuda i l’exigència de l’interés de demora corresponent des del moment del pagament de la beca fins a la data en què s’acorde la procedència del reintegrament, quan s’incórrega en algun dels casos d’incompatibilitat amb la beca previstos expressament en aquestes bases. En la tramitació del procediment de reintegrament es garantirà, en tot cas, el dret d’audiència a la persona interessada.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Sense incidència pressupostària

A l’efecte del que es disposa en l’article 26.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’indica que l’aplicació i l’execució d’aquestes bases reguladores no comporten un increment de despesa pública, més enllà dels crèdits consignats a aquest efecte en els pressupostos anuals de la Generalitat, dins del programa i les línies pressupostàries corresponents per a finançar les diverses convocatòries.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Beques professionals ja concedides

Les beques professionals que s’hagen concedit d’acord amb l’Ordre 1/2017, de 25 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases i es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, continuaran regint-se per aquesta norma mentre la durada d’aquestes no haja acabat, incloent-ne les pròrrogues.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Queda derogada l’Ordre 1/2017, de 25 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases i es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, sense perjudici del que s’estableix en la disposició transitòria única; de manera que queden derogades, així mateix, totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen al que es disposa en aquesta ordre

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Autorització

S’autoritza la Sotssecretaria perquè, en l’àmbit de les competències que té, adopte les mesures necessàries per al desenvolupament i l’aplicació d’aquesta ordre.

Segona. Vigència

Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació d’aquesta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 6 d’agost de 2019

La vicepresidenta del Consell

i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives,

MÓNICA OLTRA JARQUE

 

Publicado en Actualitat, Ajuntament.