ONDARA CONVOCA LA SEGONA EDICIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA PINTURA DE FAÇANES DE CASES I EDIFICIS D’ONDARA, EXERCICI 2019

  • Són ajudes econòmiques que l’Ajuntament d’Ondara podrà atorgar a fi de col·laborar en el finançament de la pintura de façanes de cases i edificis

  • Les sol·licituds es podran presentar fins al 18 d’abril i les ajudes podran ascendir a 5,5€/m² de façana pintada fins a una superfície de 100 m²; sent el màxim a subvencionar per actuació de 1.000 euros

Ondara, 15.03.19. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir dijous 14 de març en Junta de Govern les bases de les ajudes econòmiques per a la pintura de cases i edificis d’Ondara. Les bases regulen la convocatòria i concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes econòmiques que l’Ajuntament d’Ondara podrà atorgar a fi de col·laborar en el finançament de la pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà dins dels terminis establits. Aquestes ajudes econòmiques tenen la forma de subvencions a fons perdut. Les bases, en breu, estaran publicades a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al B.O.P. (Butlletí Oficial de la Província) i és en aquest moment quan també es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara (https://ondara.sedelectronica.es ). Des d’eixe dia de publicació, les sol·licituds es poden presentar fins el dijous 18 d’abril de 2019, inclusivament. Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes hauran de ser presentades en el Registre General de l’Ajuntament d’Ondara.

Les ajudes aniran destinades a finançar les depeses de pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà d’Ondara. Les subvencions s’atorgaran, fins a esgotar la consignació disponible, per orde cronològic de presentació i segons les preferències següents:

– Àrea de Rehabilitació Integrada (ARI): Tindran preferència les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes) dins de la dita àrea, i de dins d’ella, aquelles que tinguen algun grau de protecció arquitectònica o urbanística. En segon lloc, es prendran en compte els edificis plurifamiliars d’eixa mateixa àrea.

Fora de l’Àrea de Rehabilitació Integrada: Una vegada concedides totes les subvencions atendibles en l’ARI, s’atendran les sol·licituds de la resta del nucli urbà d’Ondara. Dins d’aquest cas, tindran preferència primer les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes), i en segon lloc els edificis plurifamiliars que tinguen com a màxim 4 habitatges.

No s’admetran edificis que tinguen més de 4 habitatges en cap de les dos zonificacions indicades.

Podran ser objecte d’aquesta subvenció tots aquells edificis l’antiguitat dels quals supere els 20 anys i les seues destinacions siguen residencials o tinguen una utilitat pública o social sense ànim de lucre. Podran ser beneficiaris de les ajudes el propietari/s de l’edifici, usuaris o no del mateix; els inquilins o arrendataris de l’edifici o vivenda comptant amb l’autorització per escrit del propietari; i la comunitats de propietaris de l’edifici, siguen o no usuaris de les vivendes. Es considera pressupost subvencionable el cost real de la pintura de façanes a via pública, (el preu total de les obres, justificat mitjançant factures emeses per l’empresa que les execute; l’IVA no s’inclou com a concepte subvencionable).

A més, les actuacions que resulten subvencionades també gaudiran d’una bonificació del 100 % en la taxa de llicència d’obres i de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, així com de la taxa d’ocupació de via pública per materials, bastides, etc. La quantia global de la convocatòria ascendeix a 10.000 euros, finançant-se amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament d’Ondara. La concessió de les ajudes s’efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible, de conformitat amb el pressupost municipal per a l’exercici.

Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes hauran de ser presentades en el Registre General de l’Ajuntament d’Ondara (Plaça del Convent núm. 2) i es presentaran en l’imprès normalitzat. El termini de presentació de la documentació serà el comprés entre el dia de la publicació de la convocatòria en la pàgina web municipal, fins el dia 18 d’abril 2019, inclusivament. Les persones interessades podran consultar les bases íntegrament en la seu electrònica de la pàgina web municipal (https://ondara.sedelectronica.es ).

Publicado en Actualitat, Ajuntament.