ONDARA CELEBRA AQUEST DIJOUS EL PLE PER A APROVAR LES DELEGACIONS I RÈGIM RETRIBUTIU DE LA CORPORACIÓ

Les resolucions aprovades al principi de la legislatura es revisen amb motiu de l’elecció d’Alcalde el passat 3 de juny

Ondara, 08.06.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà hui dijous 8 de juny una sessió extraordinària del ple de la corporació Municipal. En l’ordre del dia es troben diverses qüestions d’índole organitzatiu de la corporació, com a delegacions, tinences d’alcaldia o règim retributiu, entre altres. Cal indicar que per resolucions de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, es va resoldre el nomenament dels tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern, delegacions a regidors, i delegacions a JGL, en virtut del pacte subscrit per PSPV-PSOE i la Coalició Compromís. Ara, aquestes resolucions es revisen amb motiu de l’elecció d’Alcalde en la sessió plenària del passat 3 de juny de 2017.

En l’ordre del dia del ple, figura donar compte dels decrets d’Alcaldia sobre Tinents d’Alcalde, Membres Junta de Govern, Delegacions a Junta de Govern, i Delegacions a Regidors. Els tinents d’Alcalde seran: 1r Zeus Serrano; 2n Francesc Giner, i 3a Mar Chesa. La Junta de Govern estarà integrada per l’Alcalde, José Ramiro; els tres tinents d’alcalde, Zeus Serrano, Francesc Giner i Mar Chesa; i la Regidora d’Hisenda, Raquel López. Quant a les delegacions als regidors, indicar que el portaveu del govern passarà a ser Zeus Serrano.

L’Alcalde, José Ramiro, serà el coordinador de les àrees de Governació i Règim Interior; de Finances i Hisenda; de Dinamització Econòmica i Gestió Estratègica; de Sostenibilitat i Medi Ambient. Es farà càrrec de les delegacions d’Empresa i Innovació; Ocupació; Turisme; Comerç i Indústria; Consum; Modernització de l’Administració; Comunicació; Seguretat Ciutadana, Policia Local i Protecció Civil; Democràcia Participativa i Transparència; Infància i Joventut.

El primer tinent d’Alcalde i portaveu del Govern, Zeus Serrano, serà el coordinador de les Àrees de Serveis a les Persones, i de Serveis Sociosanitaris. Assumeix les delegacions de Majors (que inclou Centre de Dia i Residència) i Sanitat. El segon tinent d’Alcalde, Francesc Giner, serà el responsable de les delegacions de Compres i Contractació; Règim Jurídic i Interior; Territori, Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística. La tercera tinent d’Alcalde, Mar Chesa, continuarà com a responsable de les delegacions d’Educació i Formació, i Esports. Raquel López seguirà al capdavant de les delegacions de Personal; Hisenda i Patrimoni Municipal. Raquel Mengual es manté com a responsable de les delegacions de Cultura i Llengua, Residents Estrangers, Igualtat, i Dona. Mª Carmen Velázquez serà la regidora delegada de Festes i Tradicions; i Atenció Social. I Pere Picornell seguirà al capdavant de les delegacions d’Agricultura, Medi Ambient i Espais Naturals; Obres i Serveis Públics, i Manteniment d’Infraestructures.

Respecte al règim retributiu de la corporació municipal d’Ondara, la proposta que passarà pel ple d’avui arreplega, d’una banda, una dedicació parcial-exclusiva per a l’Alcalde, José Ramiro; primer del 48% de dedicació parcial, amb un sou anual brut de 20.160,00 euros, amb efectes del 3 de juny de 2017 fins a 31 agost de 2017; i posteriorment, la dedicació exclusiva amb un sou anual brut de 42.420,00 euros, amb efectes des de l’1 de setembre de 2017. D’altra banda, en la proposta s’inclouen tres dedicacions parcials del ⅓ per als Regidors Pere Picornell, Raquel Mengual i Mª Carmen Velázquez, amb un sou anual brut cadascun de 14.140,00 euros, amb efectes del dia 3 de juny de 2017. A més d’una dedicació parcial d’1/4 per a Francesc Giner, amb un sou anual brut de 10.605,00 euros, amb efectes del dia 3 de juny de 2017 fins al 30 de juny de 2017, i 1/2 dedicació des de l’1 de juliol amb un sou anual brut de 21.210,00 euros.

Pel que fa al règim d’indemnitzacions per la concurrència efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats dels que formen part, es percebrà 40 euros per assistència a plens, juntes de govern, comissions informatives, comissió especial de comptes, junta de portaveus, consell d’administració societats municipals, consell escolar municipal, mesa general de negociació, mesa de contractació i comissió avaluació ambiental i territorial. Només els membres de la corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni parcial percebran les dites indemnitzacions per assistència.

Quant a les assignacions als grups polítics municipals per al seu funcionament, seran de 25 euros al mes per grup municipal, i 25 euros al mes per cada regidor integrant del grup.

Publicado en Actualitat, Política.