ONDARA TRAU A LICITACIÓ EL SERVEI DE BAR DEL CAMP DE FUTBOL

Es valorarà especialment el bon servei als usuaris i la realització d’obres de millora de l’edifici

Ondara, 29.03.17. L’Ajuntament d’Ondara ha aprovat la contractació del servei de bar en el camp de futbol municipal d’Ondara, per mitjà de contracte administratiu especial, a proposta de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa. La Junta de Govern local ha aprovat el plec de condicions administratives i tècniques per a contractació de la gestió del servei de bar complementari de les instal·lacions del Camp de Futbol del Poliesportiu Municipal Vicent Zaragoza. La necessitat de la contractació ve justificada per l’interès d’oferir als usuaris del poliesportiu municipal Vicent Zaragoza, i en especial als usuaris del Camp de Futbol, un servei complementari de menjars, begudes, etc.; al mateix temps que el dit servei reportarà ingressos a la hisenda municipal. Es valorarà especialment la proposta de realització d’obres adequades en l’edifici i el bon servei prestat als usuaris, però posant especial èmfasi en les relacions de col·laboració amb l’Escola de Futbol i el Club de Futbol Ondarense.

El termini del contracte serà de 2 anys, a comptar des de la data d’inici de la prestació que es fixa per a l’1 d’agost de 2017. Aquest termini podrà ser objecte de pròrroga expressa per temps d’un any. No s’admetran més de dues pròrrogues. Per tant, la duració total del contracte, incloses les seues pròrrogues, no podrà ser superior a quatre anys.

Els interessats poden consultar el plec de condicions en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara, en l’apartat del perfil del contractant: https://ondara.sedelectronica.és/info.6. Les proposicions es lliuraran en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. Les proposicions es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament d’Ondara, situat en Plaça del Convent núm. 2, d’Ondara, en hores d’oficina, fins a les 14,00 hores o en les oficines de correus en els termes de l’art. 80.4 RGLCAP.

El cànon de licitació mínim es fixa en 640 euros mensuals, el que suposa 7.680 euros anuals. El contractista haurà d’abonar les despeses de consum elèctric del Bar. L’oferta econòmica té un valor secundari, primant per davant el bon servei als usuaris i la realització d’obres de millora de l’edifici. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa caldrà ajustar-se als següents criteris d’adjudicació: millor oferta econòmica; experiència professional en el sector de l’hostaleria; memòria tècnica de l’oferta: proposta d’obres de millora del Bar; altres possibles millores addicionals en les instal·lacions del Poliesportiu (exemple: proposta de neteja de la resta d’instal·lacions del poliesportiu, instal·lació d’un parc infantil, etc.); coneixement oral del valencià o estar empadronat a Ondara (un any mínim).

Segons consta en el plec de condicions, la prestació del servei en el Bar-Cafeteria es dispensarà com a mínim en el següent horari: de dilluns a divendres, de 17:00 hores a 22:00 hores; i els dissabtes, diumenges i festius de 9:30 hores a 13:00 hores i de 15:30 hores a 19:00 hores. L’adjudicatari podrà disposar d’un dia lliure a la setmana, sempre que no coincidisca amb esdeveniments concrets. Podrà disposar del corresponent mes de vacances que haurà de ser durant juny o juliol i sempre amb l’autorització prèvia municipal.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.