L’AJUNTAMENT D’ONDARA COMENÇA A SER FINANCERAMENT SOSTENIBLE

El romanent de tresoreria de 2016 (1.841.570 euros) és superior al préstec del Pla de Pagament a Proveïdors (del que falta per pagar 1.289.542 euros), motiu pel qual, 399.094 euros ja es poden utilitzar per a amortitzar préstecs

Ondara, 31.03.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà hui divendres el ple ordinari corresponent al mes de març, en el que destaca el marcat caràcter econòmic de la sessió. Entre els punts de l’ordre del dia figura la liquidació de pressupost general de l’exercici 2016, de la que donarà compte el Secretari-Interventor Municipal, Juan Noguera.

L’Ajuntament d’Ondara tanca l’exercici econòmic de 2016 amb un romanent de tresoreria positiu per a despeses generals de 1.841.570 euros. És la primera vegada que el romanent podrà destinar-se efectivament al pagament del deute, en ser superior a les quantitats que encara ha d’amortitzar Ajuntament d’Ondara pel préstec del Pla de Pagament a Proveïdors al qual es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012 (del que encara falta per amortitzar 1.289.542 euros).

Des que en 2012 l’Ajuntament d’Ondara s’acollira al Pla de Pagament a proveïdors, 2016 és el primer any en què el tancament de l’exercici econòmic dóna un romanent de tresoreria positiu als efectes del pla de proveïdors (399.094 euros). Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Ondara comença a ser “financerament sostenible”; que és la condició necessària per a poder destinar el superàvit a amortitzar el deute (cal indicar que l’Ajuntament d’Ondara encara deu enguany 2.524,435,77 euros corresponent al préstec subscrit per l’Ajuntament en 2012 per a fer front al pagament a proveïdors, així com a altres préstecs subscrits amb diferents entitats bancàries per a sufragar projectes de les anteriors legislatures.)

En tot cas, la liquidació del pressupost general de 2016 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en temes de capacitat de finançament (sent l’estabilitat pressupostària de 889.164,47 euros). L’Ajuntament d’Ondara compleix així mateix la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària.

A més d’aquest punt, en matèria econòmica també es donarà compte en el ple del Pla Pressupostari 2018-2020 i de l’informe d’intervenció sobre el grau de compliment dels criteris prevists per a les inversions financerament sostenibles. Es debatrà l’aprovació d’un suplement de crèdit del pressupost 2017.

Al marge de l’apartat econòmic, en els punts de l’ordre del dia figura la creació de fitxers de les sessions de plens; el document de política de seguretat de la informació; i el Pla de Comunicació Institucional de l’Ajuntament d’Ondara 2017, elaborat pel departament de comunicació per a assentar les bases, objectius i criteris de la comunicació de l’Ajuntament d’ara endavant.

Publicado en Actualitat, Política.