ONDARA PORTA A PLE L’APROVACIÓ D’UN PRESSUPOST MUNICIPAL PER 6.050.000 EUROS PER A 2017

  • En 2017 l’esforç inversor de l’Ajuntament es duplica respecte a 2016, sent la inversió més destacada la destinada al futur Centre de Dia

  • PIMON tindrà un pressupost de 915.850 euros i SINMA, de 693.700 euros

Ondara, 01.12.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà hui la sessió plenària ordinària en què s’aprovarà el Pressupost General per a 2017 i la plantilla de personal. El pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per a 2017 ascendeix a 6.050.000 euros, sent el pressupost de les empreses municipals de 915.850 en el cas de PIMON, i 693.700 en el cas de SINMA.

Entre els capítols més rellevants del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per a 2017 destaquen els 288.330 euros que es destinaran en total a inversions (es duplica l’esforç inversor respecte a 2016, en que el capítol d’inversions va ser de 154.500 euros). La principal inversió pressupostada per a executar-se en 2017 és el nou Centre de Dia, valorat aproximadament en 400.000 euros, dels que l’Ajuntament d’Ondara aportarà 150.000 euros (per a la resta, es preveu comptar amb la subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant). A més, l’Ajuntament d’Ondara destinarà una partida de 138.330 euros a inversions reals en 2017, en la que s’inclou la millora del minitrinquet per 8.000 euros, entre altres inversions.

El capítol de personal del pressupost municipal ascendeix a 2.306.000 euros, el que suposa un 38,12% del total. Les transferències corrents ascendeixen a 1.476.800 euros (el 24,41% del total). Les despeses corrents (de manteniment de l’Ajuntament i instal·lacions municipals) ascendeixen al 23,03% del pressupost, amb una partida de 1.393.4100 euros. Mentre que el 9,13% del pressupost es destinarà al pagament del deute (amortització de capital més interessos), amb un total de 552.190 euros per a 2017. Amb aquesta partida es farà front al deute de l’Ajuntament d’Ondara, que ascendeix a 2.524.453 euros a data 31 de desembre de 2016, i que correspon al préstec subscrit per l’Ajuntament en 2012 per a fer front al pagament a proveïdors, així com a altres préstecs subscrits amb diferents entitats bancàries per a sufragar projectes de les anteriors legislatures. Pel que fa als ingressos, no s’ha contemplat la pujada de taxes ni imposts en 2017.

En el ple també es portarà a debat l’aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa d’Arreplegada, Tractament i eliminació de residus Sòlids Urbans, amb l’objectiu de preveure la modificació que experimentarà l’ordenança quan el Consorci de Residus s’encarregue de cobrar directament als usuaris de tota la comarca pel tractament i eliminació de residus (el Consorci està elaborant la seua pròpia ordenança reguladora de la taxa de tractament i eliminació de residus). A partir de l’aplicació de la taxa del consorci, la taxa municipal que s’abona a l’Ajuntament d’Ondara únicament recaptarà en concepte d’arreplega de residus i del seu transport fins a la planta de transferències de Dénia; mentre que la taxa pel tractament i eliminació de residus en la planta d’El Campello serà recaptada directament pel Consorci Zonal de Residus.

PRESSUPOST DE LES EMPRESES MUNICIPALS

El pressupost de les empreses municipals PIMON i SINMA s’ha vist incrementat per a 2017 amb l’objectiu de prestar un millor servei, ascendint a 915.850 en el cas de PIMON i 693.700 en el cas de SINMA. S’han pressupostat totes les despeses reals de les empreses (incloent les de manteniments i reparacions de les dotacions municipals que siguen necessàries), per a prestar correctament els serveis públics que s’ofereixen per ambdós empreses.

En el cas de PIMON, s’ha previst una millora dels edificis i/o instal·lacions on es presten els serveis, incrementant les partides de manteniment i inversió; així com també millores en les dotacions i l’equipament. Respecte als recursos humans s’ha previst un augment de la plantilla amb incorporacions en la ràdio, brigada, escoleta i equip de neteja.

En el cas de SINMA, en el pressupost de 2017 s’ha previst una millora de les instal·lacions de recepció dels residus: contenidors i àrees soterrades, incrementant les partides de manteniment i inversió. S’ha previst també millores en les dotacions i l’equipament amb la incorporació d’un vehicle i una maquina de neteja amb aigua a pressió. Durant l’any 2017 es durà a terme una campanya d’informació i conscienciació per a millorar el comportament dels residents a Ondara, i aconseguir un pacte pel civisme. Aquesta campanya es durà a terme també a Beniarbeig (municipi l’arreplega de residus del qual s’encarrega SINMA). Per a ambdós empreses (PIMON i SINMA) s’ha previst també una millora general de la massa salarial que permetrà millorar les condicions econòmiques de les persones que treballen en les empreses municipals, i una previsió de substitucions per malalties i altres situacions.

Publicado en Actualitat, Política.