ONDARA APROVA EN PLE L’ORDENANÇA REGULADORA DE FESTES, DESPRÉS DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER A ARREPLEGAR LES PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

Al ple també es va aprovar per unanimitat la moció del 8M, Dia de la Dona, i el Conveni de col·laboració en el projecte “Espais Sense Fum”

Ondara, 29.02.24. El ple ordinari de l’Ajuntament d’Ondara es va celebrar ahir dimecres 28 de febrer en lloc de l’últim dijous de mes (com sol ser habitual) pel fet que hui dijous es lliuren els premis comarcals CEDMA; i entre les empreses guardonades, destaquen dos d’Ondara: Servicolor i TwelveBeauty. Motiu pel qual, la corporació, segons va informar l’Alcalde, José Ramiro, va acordar celebrar la sessió plenària en dimecres, per a poder recolzar a les empreses locals en aquesta cita destacada de hui.

Quant a l’ordre del dia, el ple va aprovar ahir provisionalment per unanimitat de totes les forces polítiques (Equip de Govern PSPV-Compromís i PP) la modificació de l’Ordenança reguladora de festes del poble d’Ondara. Aquesta modificació se sotmetrà a informació pública durant trenta dies hàbils, dins dels quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. El Regidor de Festes i Tradicions, Jordi Ruiz, va indicar que per tal de recollir les propostes de la ciutadania, durant les últimes setmanes s’ha realitzat un procés participatiu, amb un qüestionari online on presentar propostes, i reunions presencials, amb la participació, entre altres, de representants de les penyes i membres de la Comissió de Festes, en les quals s’han arreplegat les propostes i suggeriments per incorporar-les a l’ordenança que es va elevar a ple. L’objectiu de l’Ajuntament d’Ondara en promoure aquest Reglament és “refermar les nostres tradicions i aconseguir alhora una major participació popular en la programació i desenvolupament de la festa, així com fer possible que els festeigs es desenvolupen d’una manera compatible amb la convivència respectuosa i el civisme” segons va destacar Jordi Ruiz. Des del PP, el seu portaveu, Àlex Hernández, va argumentar el seu vot a favor perquè «està bé que hi haja una normativa i estiguen regulades les situacions que es puguen donar en les festes».

L’ordenança de festes que tenia fins ara l’Ajuntament d’Ondara fou aprovada al 2016, i amb aquesta modificació, pretenen recollir-se les diferents realitats que han anat succeint-se en els últims anys al voltant de les festes i principalment de les Festes Populars de Sant Jaume. El Regidor de Festes i Tradicions, Jordi Ruiz, va detallar, quant a les principals modificacions de l’ordenança de festes, que incideix en la necessitat de realitzar la programació «amb molta cura per tal de tenir un equilibri entre la festa i el descans del veïnat de les zones afectades així com vetllar també pel benestar animal quedant, totalment prohibit el llançament de coets i petards en via pública que no estiguen prèviament autoritzats per l’Ajuntament d’Ondara». Pel que fa a les festes de Sant Jaume, s’ha modificat allò referen a la edat dels quintos i les quintes, reflectint que seran els i les joves que compleixen 19 anys l’any en curs de les festes.

Una altra novetat és que anualment s’haurà de demanar l’autorització d’instal·lació de garitos abans del 31 de maig. Aquesta sol·licitud d’autorització es farà online i hi constaran dos responsables per garito que hauran de ser majors d’edat i ciutadans o ciutadanes empadronades a Ondara mínim 6 mesos abans de la sol·licitud. Aquesta sol·licitud es farà anualment, per poder actualitzar les dades de les penyes, dur un control per a l’organització del muntatge de garitos, i control dels espais disponibles. Aquesta autorització haurà d’estar en el garito i exhibir-se en el cas que alguna autoritat la demane (en el cas que un garito no estiga autoritzat serà clausurat immediatament).

També es regula el màxim de garitos que l’Ajuntament d’Ondara pot autoritzar; el màxim serà determinat per les condicions tècniques i de seguretat que s’establiran des de l’àrea tècnica i la de seguretat ciutadana de l’Ajuntament d’Ondara, i en el cas d’arribar a aquest màxim, existirà una llista d’espera (es regula el seu funcionament al text de l’ordenança). A més, una vegada instal·lats els garitos, abans de les festes, hauran de presentar per registre d’entrada una declaració responsable (el model de la qual serà enviada als responsables autoritzats del garito per correu electrònic). Aquesta declaració responsable recollirà que el garito compleix amb les característiques de seguretat necessàries per al correcte funcionament de les festes. A més, en aquest registre, també es presentarà el justificant de pagament de la taxa de muntatge. Una altra modificació és la que respecta a les taxes que es paguen per l’ocupació de via pública amb garitos. Des d’ara, anualment se publicarà el preu públic del cost de cada garito, que estarà basat en les despeses de l’any anterior, dividit pel total de garitos previstos en l’anualitat de l’any en curs. El preu públic anual vindrà marcat per les despeses generades l’any anterior en concepte de: connexió elèctrica, habilitació de zones de garitos, aigua potable, servei de neteja, manteniment i seguretat ciutadana. En aquest sentit, es remarca la necessitat de conscienciar a totes i tots en fer un ús responsable dels recursos energètics i d’aigua, així com col·laborar amb la neteja i el civisme en la via pública.

Finalment, es regula la ocupació de garitos autoritzats per l’Ajuntament en via pública amb persones menors d’edat. La modificació de l’ordenança indica que sempre que els garitos estiguen ocupats, hauran d’haver persones majors d’edat que se’n puguen responsabilitzar dels possibles successos, així com de la vigilància i del benestar dels xiquets, xiquetes i adolescents menors d’edat. En el cas que ocórrega algun succés, revisió o inspecció i hi hagen tant sols persones menors d’edat, sense supervisió de cap adult responsable, la responsabilitat última recaurà sobre les persones responsables que consten a l’autorització del garito, i es podrà procedir al tancament del garito. Aquest succés es considerarà una infracció molt greu. Pel que fa a les infraccions, les sancions seran de 750€ per a infraccions lleus; de 1.500€ per a infraccions greus; i de 3.000€ per a infraccions molt greus. A més, es sancionarà la reincidència per reiterades sancions en un mateix o diferents períodes de festes, amb la prohibició de muntatge de garito de dos anys. Aquestes modificacions de l’ordenança es van aprovar per unanimitat.

D’altra banda, en el ple, es va aprovar per unanimitat el Conveni de col·laboració en el projecte “Espais Sense Fum” entre la Seu Provincial d’Alacant de l’Associació Espanyola contra el Càncer i l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ondara. Segons va informar la Regidora de Promoció Econòmica, Raquel Mengual, l’Ajuntament d’Ondara col·laborarà en la difusió de la campanya de prevenció de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, l’objecte del qual és visibilitzar la condició d’Espais Sense Fum dels establiments o instal·lacions públiques i/o privades. El conveni tindrà una duració de 2 anys.

Per urgència va passar pel ple la moció del 8M, Dia Internacional de la Dona, que es commemora el 8 de març. Una moció que va ser llegida per la Regidoria d’Igualtat, Nerea Mallol, i que va ser votada per unanimitat de totes les forces polítiques. La moció proposa assenyalar l’origen del masclisme en la societat, també demana desenvolupar programes de conciliació, d’educació sexual i menstrual en les aules, i protocols per a abordar la violència masclista en espais públics. En la moció s’insta a continuar avançant en igualtat des de les polítiques públiques, incorporant la perspectiva de gènere, en especial en els pressuposts i en les inversions institucionals; i promoure vivenda pública assequible amb especial atenció a les dones maltractades i a les seues filles i fills.

Respecte al punt de sol·licitar a l’IVACE la inclusió de la Fase IV dels projectes de Millora de les condicions de l’àrea Marjals-Avinguda d’Alacant i Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7 en la convocatòria per a Projectes d’Inversió per a la Millora, Modernització i Dotació d’Infraestructures i Serveis en Polígons, Àrees industrials i enclavaments tecnològics, anualitat 2024; i l’aprovació de les memòries tècniques dels dos projectes, aquest punt va ser aprovat per l’Equip de Govern amb l’abstenció del PP.

Publicado en Actualitat, Política.