L’1 DE NOVEMBRE COMENÇA EL PERÍODE PERQUÈ LA CIUTADANIA D’ONDARA PRESENTE ELS PROJECTES PER A SER EXECUTATS AMB CÀRREC ALS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS

Els Pressuposts Municipals d’Ondara 2023 contemplen 50.000 euros per a executar els projectes triats per la població, i les propostes es poden presentar per Registre d’entrada a l’Ajuntament, via telemàtica a ondara.sedelectronica.es, o de forma presencial en l’Espai Jove o Casa de Cultura, fins al 15 de novembre

Ondara, 27.10.23. El Regidor de Participació Ciutadana d’Ondara, Miguel Gomis, va donar compte ahir en ple del projecte i terminis de pressuposts participatius d’Ondara 2023. Enguany 2023, dins dels Pressuposts Municipals d’Ondara, es contempla una partida de 50.000 euros adscrita als projectes triats per part de la població d’Ondara. Les propostes es podran presentar per la ciutadania de l’1 al 15 de novembre de 2023, per registre d’entrada a l’Ajuntament o via telemàtica a https://ondara.sedelectronica.es/info.0 i també de manera presencial en la Casa de Cultura i en l’Espai Jove d’Ondara (de dilluns a divendres de 12 a 14 hores i de 17 a 19 hores). La Consulta pretén que siguen les persones empadronades a Ondara (majors de 16 anys) les que proposen inversions a partir de realitats i necessitats que observen, identifiquen i amb les que conviuen com a ciutadans i ciutadanes d’Ondara. Des de l’Ajuntament d’Ondara es vol animar a tota la ciutadania a participar en tot el procés (presentació de propostes i votacions dels projectes que seran executats a càrrec als pressuposts participatius) que tindrà lloc en aquest darrer trimestre de 2023.

Segons ha informat el Regidor de Participació Ciutadana, Miguel Gomis, el procés s’articula per fases, en les que els veïns i les veïnes poden participar de formes diferents i amb diferents graus d’implicació. Les fases seran les següents:

Primera fase: Presentació de propostes. De l’1 al 15 de novembre 2023. Podran presentar propostes d’inversió les persones majors de 16 anys empadronades a Ondara i les associacions o entitats locals. Per registre d’entrada a l’Ajuntament o via telemàtica a https://ondara.sedelectronica.es/info.0 i també de manera presencial en la Casa de Cultura i en l’Espai Jove d’Ondara.

Segona fase: Valoració de les propostes. Del16 al 24 de novembre 2023. L’Ajuntament d’Ondara valorarà la viabilitat de les propostes presentades i es faran públiques les propostes que podran ser votades.

Tercera fase: Votació de les propostes. Del 27 de novembre al 14 de desembre 2023. Les persones majors de 16 anys empadronades a Ondara podran votar una o diferents propostes d’inversió de les que han passat a aquesta fase.

Quarta fase: Execució de les propostes. En 2024. El recompte de vots es farà en sessió pública i serà el plenari qui aprovarà definitivament les inversions votades perquè comencen a executar-se.

Les propostes d’inversió que presente la ciutadania hauran de nàixer d’una necessitat pròpia o de l’entorn, i han de definir i explicar el que es pretén millorar, pensant en el bé comú, la millora de l’espai públic, la solidaritat i la convivència. Si bé no cal presentar les propostes amb una descripció tècnica massa complexa, sí que serà necessari que s’expliquen de manera clara i concreta per a facilitar la seua valoració per part de l’Ajuntament i també facilitar la votació per part de la ciutadania. A més, haurà de ser una proposta d’inversió viable tècnicament i econòmicament, competència de l’Ajuntament, i que s’ajuste a la legalitat vigent. El projecte d’inversió a presentar haurà de tindre com a localització l’àmbit territorial del municipi d’Ondara.

Segons ha detallat Miguel Gomis, les propostes hauran d’estar derivades de la creació, millora i/o ampliació d’infraestructures, l’adquisició de béns de naturalesa inventariable o les despeses amb caràcter amortitzable (una inversió és tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir). Per tant, les inversions que es presenten per a ser votades, han de reunir les següents característiques: que no siguen béns fungibles (és a dir, que no es consumisquen per l’ús que es puga fer dels mateixos); que tinguen una duració superior a l’exercici pressupostari (12 mesos) i que siguen susceptibles d’incloure’s en l’inventari que arreplega el patrimoni municipal. No poden ser inversions per a la consulta ciutadana les activitats (programes culturals, cursos, festes, etc), ni els serveis. Podran presentar propostes d’inversió totes les persones empadronades a Ondara, sempre que siguen majors de 16 anys. La proposta de Projecte d’Inversió es presentarà de forma individual o també per part d’associacions o col·lectius que tinguen com a àmbit d’actuació la població d’Ondara. Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha animat a la ciutadania a participar en aquest procés.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.