L’AJUNTAMENT D’ONDARA ELEVA A PLE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ

Passa també pel ple la modificació de la taxa de les Escoles Esportives i la modificació del règim retributiu de la corporació, en tindre l’Alcalde dedicació com a Diputat Provincial

Ondara, 27.09.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 28 de setembre la sessió ordinària del ple de la corporació municipal amb un extens ordre del dia en el que destaca l’aprovació provisional del Reglament Municipal Regulador de l’Ús i la Normalització del Valencià, i sotmetre la modificació del Reglament proposada a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Ondara, en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant durant trenta dies hàbils, dins dels quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. Les finalitats del reglament són fer del valencià la llengua usual de l’Administració municipal; garantir el dret de la ciutadania d’adreçar-se a l’Ajuntament d’Ondara en valencià, tant oralment com per escrit i a ser atesa en valencià, i promoure l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana. Entre altres qüestions, el reglament comprèn la creació de l’Oficina o Agència de Promoció de l’Ús del Valencià, com a departament tècnic de l’Ajuntament d’Ondara, així com el requisit lingüístic dels llocs de treball (per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l’Administració local (o òrgans dependents) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà), adequat a les funcions que ha d’exercir).

D’altra banda, en la sessió plenària es debatrà la modificació de l’Ordenança fiscal Reguladora de la taxa per activitats de les Escoles Esportives Municipals a partir de 2024, el que suposarà l’increment de la taxa. La quota serà la fixada en la tarifa següent: Futbol 220,00 €/curs, Bàsquet 220,00 €/curs, Gimnàstica rítmica 220,00 €/curs, Tennis (2 dies/setmana) 220,00 €/curs, Pilota 200,00 €/curs, Tennis Taula (1 dies/setmana) 200,00 €/curs, i Multiesport 100,00 €/curs. S’establiran les bonificacions següents: del 10% a famílies amb dos germans inscrits en alguna activitat (aquest apartat serà d’aplicació únicament al germà menor); bonificació del 10% a les persones amb qualsevol grau de discapacitat, i es bonificarà amb un 10% als subjectes passius titulars del Carnet Jove i els subjectes passius amb la condició de família nombrosa i/o monoparental. Des de l’Ajuntament s’argumenta que des de fa 8 anys (novembre de 2015) que no s’incrementen aquestes taxes, i que s’ha fet un estudi dels costos de les escoles esportives, comprovant que es quadruplica el cost per usuari respecte al que abonen els usuaris per la taxa, provocant un important desfase econòmic respecte els ingressos i les despeses de les escoles esportives. Després de realitzar un estudi detallat sobre les despeses de les escoles esportives i la despesa per xiquet/ta en cada esport, i comparar-ho amb la resta de la comarca, s’ha arribat a la conclusió que és necessari aplicar un augment en les quotes que les famílies aporten, perquè el cost total de les escoles és molt elevat; la part que es recapta de les quotes dels esportistes és molt baixa, i la resta ho aporta tot l’Ajuntament, o siga, tot el poble; de forma que per al 2024 es produirà aquest increment en la taxa.

En el ple també es donarà compte de la modificació del règim retributiu de la corporació, en tindre l’Alcalde dedicació com a Diputat Provincial. D’aquesta manera s’incorpora que en tant que l’Alcalde, José Ramiro, ostente càrrec amb dedicació parcial en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, la dedicació de l’Alcalde en l’ Ajuntament d’Ondara serà reduïda en el mateix percentatge, de tal manera que la suma dels dos percentatges serà de 100% de dedicació. Al respecte, cal esmentar que José Ramiro té aprovada actualment una dedicació del 75% de Diputació; per tant, la seua retribució en l’Ajuntament serà d’un 25%, o siga 12.000 euros bruts a l’any (cal recordar que la seua dedicació exclusiva del 100% era de 48.000 euros bruts a l’any; i en passar a tindre dedicació del 75% de Diputació, s’alliberaran 36.000 euros bruts anuals del sou de l’Alcalde, reduint així la despesa en sous dels regidors/es).

Un altre assumpte que s’eleva a ple serà la Modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic d’Ondara. L’objectiu de la modificació serà l’encomanament del procediment sancionador d’aquesta ordenança a SUMA, per una major agilització dels tràmits. Així, es proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic d’Ondara, d’acord amb el model d’ordenança elaborat per SUMA de la Diputació Provincial d’Alacant.

A l’ordre del dia del ple de setembre també es troben modificacions de crèdit, reconeixement extrajudicial de crèdits, moció sobre l’inici del curs escolar i sobre la pujada del rebut de l’aigua a la Comunitat Valenciana, entre altres punts.

Publicado en Actualitat, Política.