ONDARA APROVA EN EL PRIMER PLE DE LA NOVA LEGISLATURA 2023-2027 L’ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓ, LES DEDICACIONS I RÈGIM RETRIBUTIU

Ondara, 28.06.23. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir la primera sessió plenària de la nova legislatura; un ple extraordinari motivat per l’aprovació de l’Organigrama de la Corporació Municipal 2023-2027 (segons Article 38 ROF.), i pel sorteig dels membres per a les taules electorals de les Eleccions Generals del 23 de juliol.

En el ple s’han constituït els Grups Polítics Municipals (PSPV, PP, i Compromís) i la Junta de Portaveus, en la que estan representats els 3 grups més l’Alcalde. La portaveu del PSPV serà Rosa Ana Marí; del PP serà Álex Hernández; i de Compromís, Nerea Mallol.

També s’ha donat compte dels Decrets de l’Alcaldia- Presidència sobre Tinents d’Alcalde, Membres Junta de Govern, Delegacions a Junta de Govern i Delegacions a Regidors. El 1er tinent d’alcaldia serà Jordi Dominguis, la 2a tinent d’alcaldia Raquel Mengual, el 3r tinent d’alcalde Lluís Fornés i la 4a, Rosa Ana Marí. El portaveu de l’Equip de Govern serà Jordi Dominguis.

En la sessió ha sigut aprovat el Règim Retributiu de la Corporació 2023-2027, incloent-hi les dedicacions, indemnitzacions per assistències, i les dotacions a grups polítics. L’Alcalde, José Ramiro, disposarà d’una dedicació del 100% amb un sou brut anual de 48.000 euros. Cal esmentar, no obstant això, que José Ramiro, en ser Diputat Provincial d’Alacant aquesta legislatura, en el moment que prenga possessió com a Diputat, previsiblement renunciarà a aquesta dedicació per l’Ajuntament, i percebrà el corresponent salari com a Diputat. Per l’Ajuntament d’Ondara percebran una dedicació parcial del 50% Raquel Mengual, Miguel Gomis, Jordi Ruíz-Orejon, i Nerea Mallol, amb un sou anual brut de 24.000 euros. La dedicació per al regidor Jordi Dominguis passa a l’empresa municipal SINMA, en ser el Conseller Delegat, amb un sou anual brut de 24.000 euros i una dedicació del 50%.

Respecte al règim d’indemnitzacions per la concurrència efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats dels que formen part, serà de 100 euros per assistència a plens, juntes de Govern, i consell d’administració de societats municipals; per a la resta dels òrgans serà 50 euros (comissions informatives, comissió especial de comptes, junta de portaveus, consell escolar municipal, consell agrari local, mesa de negociació empleats municipals, mesa de contractació, comissió d’avaluació ambiental i territorial). Els membres de la corporació amb alguna dedicació no percebran les dites indemnitzacions. D’altra banda, quant a l’assignació econòmica als grups polítics municipals, serà de 35 euros al mes per grup, i de 35 euros al mes per regidor integrant del grup.

Aquest punt ha sigut votat en contra pel PP. El portaveu del PP, Álex Hernández, ha indicat que «no estem d’acord amb la pujada. Com ja ho havíem manifestat en moltes ocasions durant la passada legislatura ja no ens semblava bé que l’alcalde guanyara 40.000 euros bruts a l’any i ara, amb la pujada de 8.000 euros més, és obvi que no estem d’acord». Hernández ha afegit que «s’ha passat d’una despesa de vora 120.000 euros a 168.000 euros sense tindre en compte les assistències als plenaris, a les juntes de govern o als consells d’administració». En aquest sentit el portaveu del PP va voler manifestar la disconformitat del seu partit sobre la pujada «excessiva» de les juntes de govern perquè, segons ells, «és un simple tràmit que no suposa cap tipus de feina. Per tots els motius que hem explicat el nostre vot serà en contra». José Ramiro, Alcalde d’Ondara, va contestar i va dir que no sabia d’on treia els números Álex Hernández perquè «jo encara no tinc els números de l’exercici del 2024. Encara no sé si tindré un sou a la Diputació d’Alacant. S’està aprovant el Règim Retributiu, que no significa que siguen despeses en el pressupost del 2024. Si jo tinc dedicació exclusiva a la Diputació d’Alacant els 48.000 euros bruts deixaran de ser una despesa perquè serà zero. Vorem a final d’any quina serà eixa despesa que crec que no serà un augment desmesurat ni exagerat». Sobre el que es cobrarà per assistència a juntes de govern, José Ramiro va dir que «s’han augmentat a 100 euros aquelles que tinguen poder de decisió i que suposen una gran responsabilitat». Álex Hernández va replicar i va afirmar que «segons vas manifestar sota jurament quan vas declarar en relació a la denúncia sobre la regidora Raquel Mengual, que les juntes de govern eren un tràmit ja que prèviament Intervenció havia aprovat el pagament de factures i que no es lligen tots els expedients administratius que arriben a les Juntes de Govern. Per tant, si dius aquestes coses en una declaració sota jurament estàs contestant-me quan dic que cobrar 100 euros per assistència a les Juntes de Govern són massa diners pel que feu». Ramiro va concloure el punt amb la següent afirmació: «el que es valora és la responsabilitat d’aprovar les coses. Confie plenament en els treballadors municipals sobre tots els expedients que ens arriben».

El ple també ha aprovat, en aquest cas per unanimitat, la periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació, que serà l’últim dijous del mes (al desembre serà el tercer dijous).

Quant a les delegacions d’àrees i serveis municipals de què s’ha donat compte, són les següents:

ÀREA DE GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERIOR

SEGURETAT CIUTADANA, POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL

Reservat a l’Alcaldia: José Ramiro Pastor.

PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS

Regidora delegada: Rosa Ana Marí Blasco.

COMPRES I CONTRACTACIÓ

Regidora delegada: Nerea Mallol Lorenzo.

RÈGIM JURÍDIC I INTERIOR

Regidora delegada: Nerea Mallol Lorenzo.

PERSONAL

Regidora delegada: Nerea Mallol Lorenzo.

MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ

Reservat a l’Alcaldia: José Ramiro Pastor.

MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES

Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho.

ÀREA DE FINANCES I HISENDA

HISENDA

Regidor delegat: Jordi Ruiz-Orejón Zamora.

La delegació d’Hisenda comprèn expressament: Pressupost municipal, Ordenances fiscals i Tresoreria.

PATRIMONI MUNICIPAL

Regidor delegat: Lluis Fornés Gasquet.

ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I GESTIÓ ESTRATÈGICA

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert.

Comprèn expressament: Empresa, Comerç, Turisme i Indústria.

FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert.

COMUNICACIÓ

Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert.

FONS EUROPEUS

Regidor delegat: Jordi Dominguis Vidal.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

EDUCACIÓ

Regidora delegada: Rosa Ana Marí Blasco.

ESPORTS

Regidor delegat: Lluis Fornés Gasquet.

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I ASSOCIACIONISME

Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho.

TRANSPARÈNCIA

Reservat a l’Alcaldia: José Ramiro Pastor.

INFÀNCIA I JOVENTUT

Regidor delegat: Jordi Ruiz-Orejón Zamora.

CULTURA

Regidora delegada: Nerea Mallol Lorenzo.

La delegació de Cultura comprèn expressament: Foment de la Cultura, Història Local i Agermanaments.

LLENGUA

Regidor delegat: Jordi Dominguis Vidal.

FESTES I TRADICIONS

Regidor delegat: Jordi Ruiz-Orejón Zamora.

MAJORS

Regidor Delegat: Jordi Ruiz-Orejón Zamora.

La delegació de Majors comprèn expressament: Majors, Residència i Centre de Dia.

RESIDENTS ESTRANGERS

Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert.

IGUALTAT I DONA

Regidora delegada: Nerea Mallol Lorenzo.

ÀREA DE SERVEIS SOCIOSANITARIS

ATENCIÓ SOCIAL

Regidor delegat: Nerea Mallol Lorenzo.

La delegació d’Atenció Social comprèn expressament: Coordinació amb la MASSMA, relació i col·laboració amb associacions assistencials, Protecció i Atenció Social, Solidaritat i Dependència.

SANITAT

Regidor Delegat: Jordi Ruiz-Orejón Zamora.

ÀREA DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

AGENDA 2030

Regidor delegat: Jordi Dominguis Vidal.

URBANISME, MOBILITAT URBANA I PATRIMONI URBÀ

Reservat a l’Alcaldia: José Ramiro Pastor.

La delegació d’Urbanisme comprèn expressament: Territori, Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística, Trànsit i via pública urbana i Protecció, recuperació i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, TERME MUNICIPAL I RECURSOS HÍDRICS

Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho.

La delegació d’Agricultura i Medi Ambient comprèn expressament: Agricultura, Medi Ambient, Gestió Integral de Residus, Entorn Rural, Camins, Recuperació de Terme Municipal, Neteja i/o explotació de parcel·les agrícoles, Banc de Terres, Consell Agrari i Comunitat de Regants.

PARCS, JARDINS, ESPAIS NATURALS I BENESTAR ANIMAL

Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho.

La delegació de Parcs, Jardins, Espais Naturals i Benestar Animal comprèn expressament: Parcs urbans, Jardins Municipals, Foment d’espais verds i arbratge, paisatges, Àrea Recreativa Molí Coví, Barrancs, Riu Girona, Serra de Segària, Relació amb entitats protectores d’animals i tot el Benestar Animal.

MANTENIMENT PÚBLIC I SERVEIS

Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho.

La delegació de Manteniment Públic i Serveis comprèn expressament: Pluvials, enllumenat, aigua potable, gas, clavegueram, etc.

HABITATGE

Regidor delegat: Jordi Dominguis Vidal.

EMPRESA MUNICIPAL. SINMA

Conseller Delegat: Jordi Dominguis Vidal

Secretaria: Jordi Ruiz-Orejón Zamora (Regidor d’Hisenda).
D’altra banda, en el ple s’ha aprovat el nomenament dels representantsde la Corporació en els següents Òrgans Col·legiats i Organismes. L’aprovació ha eixit avant per unanimitat.

MANCOMUNITAT COMARCAL DE LA MARINA ALTA:

Alcalde: José Ramiro Pastor

Vocal: Jordi Dominguis Vidal

Vocal: Raquel Mengual Bisquert

MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS DE LA MARINA ALTA DE LA MARINA ALTA:

Alcalde: José Ramiro Pastor

Vocal: Nerea Mallol Lorenzo

CONSORCI PER A L’ABASTIMENT I SANEJAMENT D’AIGÜES DELS MUNICIPIS DE LA MARINA ALTA:

Titular: José Ramiro Pastor

Suplent: Miguel Gomis Sancho

Suplent: Jordi Dominguis Vidal

CONSORCI PROVINCIAL PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT D’ALACANT.

Titular: José Ramiro Pastor

Suplent: Miguel Gomis Sancho

Suplent: Jordi Dominguis Vidal

CONSORCI PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLAN ZONAL DE RESIDUS 6, ÀREA DE GESTIÓ A1.

Titular: José Ramiro Pastor

Suplent: Miguel Gomis Sancho

Suplent: Jordi Dominguis Vidal

SOCIETAT DE RECICLATGE DE RESIDUS MARINA ALTA, S.A.:

Titular: José Ramiro Pastor

Suplent: Miguel Gomis Sancho

Suplent: Jordi Dominguis Vidal

PATRONAT DE LA UNED:

Titular: José Ramiro Pastor

Suplent: Rosa Ana Marí Blasco

Suplent: Jordi Dominguis Vidal

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:

President: José Ramiro Pastor

La Regidora d’Educació: Rosa Ana Marí Blasco

COMPROMÍS: Lluis Fornés Gasquet

PSPV-PSOE: Raquel Mengual Bisquert

PARTIT POPULAR: Agustí Vaquer

CONSELL LOCAL AGRARI:

President: José Ramiro Pastor

COMPROMÍS: Jordi Dominguis Vidal

PSPV-PSOE: Miguel Gomis Sancho

PARTIT POPULAR: Aurora Orts

JUNTA LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL:

President: José Ramiro Pastor

Regidor: Jordi Dominguis Vidal

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT:

President: José Ramiro Pastor

Regidor: Jordi Dominguis Vidal

MESA DE CONTRACTACIÓ MEMBRES DE LA CORPORACIÓ:

President: José Ramiro Pastor

Regidor d’Hisenda: Jordi Ruiz-Orejón Zamora

Regidora de Contractació: Nerea Mallol Lorenzo

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ EMPLEATS MUNICIPALS:

Titulars:

President: José Ramiro Pastor

Regidora de Personal: Nerea Mallol Lorenzo

Regidor: Jordi Ruiz-Orejón Robles

Suplents:

Regidor: Raquel Mengual Bisquert

Regidor: Jordi Dominguis Vidal

I s’han creat i determinat la Composició de les Comissions Municipals amb el vot favorable de totes les formacions polítiques.

Àrea Econòmica: COMISSIÓ INFORMATIVA CENTRAL (i ESPECIAL DE COMPTES): Hisenda, Patrimoni, Recursos Humans, Comerç, Industria, Contractació, Resta que no corresponga a altra Comissió.

  • Titulars:

President: José Ramiro Pastor.

Grup Municipal Socialista PSPV-PSOE: Jordi Ruiz-Orejón Zamora, Rosa Ana Marí Blasco

Grup Municipal Partit Popular: Alejandro Hernández Giner, Jaume Femenía

Grup Municipal Compromís per Ondara: Nerea Mallol Lorenzo

  • Suplents:

President: Miguel Gomis Sancho, Raquel Mengual Bisquert

Grup Municipal Socialista PSPV-PSOE: Raquel Mengual Bisquert

Grup Municipal Partit Popular: Amanda García

Grup Municipal Compromís per Ondara: Lluis Fornés Gasquet

Àrea Territori: COMISSIÓ INFORMATIVA URBANISME: Ordenació del Territori, Urbanisme, Medi Ambient, Obres públiques, Serveis Municipals, matèries que afecten al territori.

  • Titulars:

President: José Ramiro Pastor.

Grup Municipal Socialista PSPV-PSOE: Rosa Ana Marí Blasco, Miguel Gomis Sancho

Grup Municipal Partit Popular: Alejandro Hernández Giner, Jaume Femenía

Grup Municipal Compromís per Ondara: Jordi Dominguis Vidal

  • Suplents:

President Raquel Mengual Bisquert

Grup Municipal Socialista PSPV-PSOE: Jordi Ruiz-Orejón Zamora

Grup Municipal Partit Popular: Amanda García

Grup Municipal Compromís per Ondara: Lluis Fornés Gasquet

Àrea Social: COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIO-CULTURAL: Servicis Socials, Educació, Cultura, Esports; altres matèries socials.

  • Titulars:

President: José Ramiro Pastor.

Grup Municipal Socialista PSPV-PSOE: Rosa Ana Marí Blasco, Jordi Ruiz-Orejón Zamora

Grup Municipal Partit Popular: Alejandro Hernández Giner, Aurora Orts

Grup Municipal Compromís per Ondara: Lluis Fornés Gasquet

  • Suplents:

President Raquel Mengual Bisquert

Grup Municipal Socialista PSPV-PSOE: Miguel Gomis Sancho

Grup Municipal Partit Popular: Amanda García

Grup Municipal Compromís per Ondara: Jordi Dominguis Vidal

Publicado en Actualitat.