LA CONSTRUCCIÓ DE LA CASA DE LA MUSICA I ARTS ESCÈNIQUES D’ONDARA SUPOSARÀ UN AUGMENT DE 330.496 EUROS PER L’INCREMENT DELS PREUS

L’Ajuntament d’Ondara eleva al ple de febrer el compromís d’assumir la part que el correspon de l’excés del cost de les obres, que estan subvencionades per la Diputació

Ondara, 21.02.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 23 de febrer el ple ordinari del mes, i entre els punts de l’ordre del dia destaca informar a la Diputació Provincial d’Alacant del compromís formal de l’Ajuntament d’Ondara d’assumir la part d’excés del cost de les obres de Construcció de la Casa de la Musica i Arts Escèniques. El cost era, segons la memòria valorada realitzada en 2020, de 691.426,89 (preu total del projecte més l’obra), i ha passat a ser d’1.021.923,14 euros, el que suposa una variació de 330.496,25 euros més. Un increment que serà assumit, d’una banda, per l’Ajuntament d’Ondara, amb una aportació de 256.800,65 euros més, i d’altra banda, per la Diputació, que aportarà 73.695 euros. Degut a l’increment dels preus que s’ha produït des de la redacció de la Memòria Valorada (de 2020) per a la qual fou concedida la subvenció, ha sigut necessari augmentar l’import de les obres, amb el fi de complir amb l’objecte de les obres subvencionades. Cal esmentar que la “Construcció de la casa de la musica i arts escèniques» està subvencionada per la Diputació d’Alacant, i previst per ser creada en una parcel·la municipal de 1.160 m², en la zona urbana de Tossals, al carrer Enric Valor nº13; una parcel·la reservada per a l’ús dotacional docent.

Cal recordar que el ple de l’Ajuntament d’Ondara, del 30 de juliol de 2020, va acordar sol·licitar l’obra denominada “Construcció de la casa de la musica i arts escèniques» , dins de la convocatòria de subvenció per el Pla Planifica d’Alacant 2020-2023, amb un pressupost estimat de 697.728,00 euros (IVA inclòs). La Diputació Provincial, en 2020, per a aquesta infraestructura va aprovar un pressupost de 675.037,66 euros per a la contractació i execució de l’obra, així com per la redacció del projecte, havent-se adjudicat fins la data el honoraris per redacció del projecte per un import de 16.389,23 euros. Però, mitjançant informe del redactor del projecte, l’Ajuntament comunica a la Diputació que, degut a l’increment dels preus que s’ha produït des de la redacció de la Memòria Valorada per la qual fou concedida la subvenció, ha segut necessari augmentar l’import de les obres amb el fi de complir amb l’objecte de les obres subvencionades. Amb l’informe favorable dels Serveis Tècnics Provincials es va a procedir a augmentar el pressupost per a l’execució de l’obra a 997.7000 euros, incrementat la corresponent adjudicació de honoraris per la redacció del projecte a 24.223,14 euros. Degut a que es tracta d’una incidència durant la redacció del projecte inicial i a que suposa un increment en el cost de les obres (tal i com s’indica en la modificació de bases i del Pla Planifica, aprovat pel Ple de la Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 6 de juliol de 2022) es proposa la modificació del finançament de dita actuació i s’incrementa la subvenció provincial d’acord allò indicat en dita modificació de les bases.

D’altra banda, s’elevarà a ple l’aprovació de l’Ordenança Reguladora de l’Absentisme Escolar. La finalitat d’aquesta norma és dotar d’un instrument jurídic que permeta, a nivell municipal, una intervenció efectiva amb l’objectiu de vetlar per la plena escolarització de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria, garantint-ne el dret a l’educació i reduint l’absentisme escolar; i establir un protocol eficaç per a la detecció, prevenció i la intervenció a nivell municipal que sistematitze l’actuació coordinada i la comunicació dels diferents agents implicats, realitzant seguiment i valoració de les actuacions i mesures preses.

En la sessió d’aquest mes de febrer també passa a aprovació sol·licitar a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública la subvenció per a l’elaboració d’un Pla d’adequació del Pla d’Actuació enfront risc Sísmic d’Ondara, per tal de sol·licitar la seua homologació a la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. També s’elevarà a ple la Declaració Institucional del Dia Internacional de la Dona, 8 de març.

Publicado en Actualitat, Política.