ONDARA PROPOSA UN PRESSUPOST MUNICIPAL DE 7.825.000 EUROS EN L’EXERCICI 2023

L’Equip de Govern opta per un pressupost expansiu a causa de la inflació i l’augment de preus (en el cas de les despeses), i per l’increment de les aportacions supramunicipals i dels ingressos gràcies a l’evolució creixent de llicències urbanístiques i a la instal·lació de noves empreses i comerços al Parc Comercial (en el cas dels ingressos)

Ondara, 21.12.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 22 de desembre 2022 el ple ordinari del mes, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació provisional del Pressupost Municipal de 2023, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2023 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 7.825.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 525.000 euros (+7,2%) respecte al pressupost de la present anualitat 2022 (que ascendia a 7.300.000 euros). El pressupost de l’empresa municipal SINMA és de 2.070.000 euros per a 2023 (el que suposa un augment de 105.000 euros respecte 2022).

Segons argumenta l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, es manté la filosofia de l’equip de govern en la contenció pressupostària, tot i les dificultats dels darrers mesos pel que fa a la inflació i augment de preus tant de subministres, com de serveis i obres. Precisament, l’Equip de Govern ha optat per un pressupost expansiu a causa de la inflació i l’augment de preus (en el cas de les despeses), i per l’increment de les aportacions supramunicipals i dels ingressos gràcies a l’evolució creixent de llicències urbanístiques i a la instal·lació de noves empreses i comerços al Parc Comercial (en el cas dels ingressos).

En el cas de les inversions, la més destacada per 2023 són els 110.000 euros que es destinaran al nou Bar de la Plaça de Bous (sent la principal obra que s’executarà a Ondara el pròxim any); els 50.000 per als pressupostos participatius de 2023; 40.000 euros per al pla de pluvials, o 10.000 pel Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Ondara. Destaquen també per al proper exercici els 20.000 euros més que es destinaran a la aportació a la Parròquia (fent una aportació total de 22.600 euros), amb motiu de la celebració del Centenari de la Mare de Déu en 2023, per tal de contribuir l’Ajuntament d’Ondara en aquesta efemèride destacada per al poble i poder tindre uns actes dignes i a l’altura que es mereix el cent aniversari de la Soledat com a patrona d’Ondara.

Segons ha detallat l’Alcalde, en l’apartat d’ingressos, l’increment del pressupost municipal de 2023 es concentra en diferents partides. El 62,5 % de l’augment d’ingressos, 328.000 € dels 525.000 € d’increment del Capítol IV (Transferències Corrents), ve donat per l’augment de les aportacions de l’Administració General de l’Estat, Generalitat Valenciana – Escola Infantil, i Generalitat Valenciana – Xarxa Jove (280.000, 35.000 i 28.000 € respectivament). El 19,3 % de l’augment d’ingressos, 101.200 € incrementa al Capítol III (Taxes i altres impostos); de les partides més significatives s’han incorporat 22.000 € de la recaptació d’activitats educatives que altres anys no estaven comptabilitzats (escoles d’estiu), 25.000 € i 15.000 € per l’alta d’objectes tributaris i llicències d’obertura d’establiments; 18.000 € de la taxa d’aprofitament del vol, cables i postes. A més, l’aplicació l’Ordenança Municipal de Circulació, l’Ordenança Municipal de Civisme, l’Ordenança Municipal d’Animals d’Acompanyament i la Llei 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana ha suposat un increment en l’apartat de sancions i grua de 13.200 €, entre altres. Pel que fa al Capítol I (Impostos directes) s’ha incrementat en 100.000 €, el 19 % de l’augment d’ingressos, la partida d’Impost sobre Béns Immobles Urbana. Dit increment, tot i que per al 2023 s’ha aprovat una baixada del tipus impositius a l’IBI urbana i conseqüentment a tots els rebuts de la població, ve degut a la incorporació al padró de nous objectes tributaris que s’ha produït o està previst que es produïsquen en 2023, sobre tot en la part terciària i industrial de la població, gràcies a l’evolució creixent de llicències urbanístiques i la modificació de compatibilitat urbanística del Parc Comercial Marjals, que permet noves construccions en dit parc i la instal·lació de noves empreses i comerços amb les seues llicències urbanístiques i d’obertura d’establiments.

Quant a les despeses, el Pressupost Municipal d’Ondara 2023 ve marcat, d’una banda, pel Control Pressupostari en partides afectades per la inflació, i l’augment de preus en subministres, serveis i personal. Per tal de garantir l’estabilitat pressupostària, s’ha realitzat un augment en partides pressupostàries vinculades a la despesa autònoma, a serveis necessaris per al bon funcionament de l’ajuntament i al personal municipal. En 15 partides suposa un increment de 666.610 € que han de ser compensat en altres partides econòmiques (destacant especialment l’increment en 154.950 euros la despesa en subministres d’energia, que passa 199.650 euros en 2022, a 354.600 en 2023). En despesa corrent i despesa de regidories, hi ha un increment del 5% i un decrement de l’1% respectivament respecte a l’exercici anterior, el que marca clarament l’increment de preus i la contenció en les despeses de les regidories.

D’altra banda, en les despeses, s’ha tingut en compte la reorganització de serveis municipals amb l’Empresa Municipal SINMA, amb més dotació de recursos. Per a l’exercici 2023 continua aquesta reorganització amb la comanda de gestió a SINMA de la neteja de diversos edificis municipals, a més d’assumir la consergeria i manteniment diari del pavelló municipal. També cal tindre en compte l’augment en les partides d’energia elèctrica que s’ha reabsorbit en major mesura per la mateixa empresa, però l’Ajuntament ha d’aportar part d’eixa pujada. L’aportació a SINMA és de 105.000 € més que en 2022.

Continuant amb les despeses, dins de la planificació de recursos humans de l’Ajuntament, en 2023 s’avança en allò pactat a la Mesa General de Negociació a l’hora de transformar llocs de treball «per a fer un equip de treballadors i treballadores més robust i estructurat». A part de l’increment que marcaran els PGE per a tot el funcionariat, previsiblement el 2,5 % de la massa salarial, dites transformacions suposen un increment en el Capítol de Personal, quantificat en 161.500 €, un 6% més respecte al 2022. Quant al recolzament a les entitats socials i comarcals d’àmbit assistencial,s’ha mantés l’aportació de les subvencions a associacions locals, i comarcals d’àmbit assistencial, arribant a una quantia econòmica de 174.900 €, (20.000 € més que en 2022). Pel que fa a la capacitat inversora dels pressupostos 2023, s’ha pressupostat 265.000€. S’han dotat les partides de Pressupostos Participatius, Projecte del Bar de la Plaça de Bous, i una partida per al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Ondara, entre altres inversions.

Publicado en Actualitat, Política.