PUBLICADES LES BASES PER A LA NOVA FASE D’AJUDES DESTINADES A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC PROVOCAT PEL COVID-19 A PIMES, MICROPIMES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS D’ONDARA ANUALITAT 2022

Amb la seua publicació hui 11 d’agost en el BOP, la tramitació es realitzarà durant 15 dies hàbils, fins al 2 de setembre 2022

Se subvencionarà el 100% del total dels conceptes subvencionables justificats fins al límit màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària

Ondara, 11.08.22. L’Ajuntament d’Ondara informa que des de demà 12 d’agost i fins al 2 de setembre 2022 estarà obert el termini per a sol·licitar les ajudes directes dirigides als sectors més colpejats per la pandèmia, segons les bases de la convocatòria realitzada per l’Ajuntament d’Ondara en l’anualitat 2022. Aquesta quarta fase d’ajudes directes va dirigida a les empreses, microempreses, professionals i autònoms d’Ondara. L’objecte de la present convocatòria és compensar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant per a pimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, que complisquen el requisit que la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals es vaja a sol·licitar l’ajuda (que han d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), haja sigut igual o inferior a la mitjana mensual facturat en 2019.

Les bases van ser aprovades en la Junta de Govern Local del 9 d’agost 2022. Aquestes ajudes estan finançades per la Diputació Provincial d’Alacant a l’empara de la concessió d’una subvenció nominativa concedida a l’Ajuntament d’Ondara per a compensar l’impacte econòmic del COVID-19 sobre pimes, micropimes, autònoms i professionals, i altres col·lectius subjectes a mutualitats, i la quantia de la qual ascendeix a 53.791 euros. La quantia subvencionada serà la que resulte de dividir el total de la mateixa entre el nombre de subvencions concedides, sense que en cap cas puga sobrepassar el límit màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària. Se subvencionarà el 100% del total dels conceptes subvencionables justificats i degudament pagats, exclosos els imposts indirectes.

L’Ajuntament d’Ondara agilitzarà, a través del departament ADL, la ràpida tramitació de les ajudes i facilitarà el seu accés als professionals, autònoms i microempreses. Les persones interessades a rebre més informació sobre la presentació de la sol·licitud poden contactar amb l’ADL d’Ondara (tel: 965766250, correu: adl@ondara.org ).

Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent Pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), haja sigut igual o inferior a la mitjana mensual facturat en 2019. Seran destinatàries de les ajudes les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes i pimes que no superen els deu empleats a data d’obertura del termini de presentació de sol·licituds, que exercisquen la seua activitat ininterrompudament des de l’1 de gener de 2019. Entre els requisits estan trobar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda en data publicació en el BOP de la convocatòria d’aquestes ajudes; que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no tinga deute pendent amb l’Ajuntament d’Ondara; que el domicili fiscal es trobe en el terme municipal d’Ondara; i haver tingut despeses corrents en què hagen incorregut els sol·licitants, que s’hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022.

Seran subvencionables els conceptes de despesa corrent abonada en el període comprés entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. Les ajudes van adscrites a cobrir despesa corrent: la quota d’autònoms, el lloguer mensual del local de negoci, les despeses l de consultoria i assessoria; despeses de contractes de subministrament d’energia elèctrica i gas, del local de negoci; despeses de servei de telefonia i internet referits necessàriament a l’activitat, entre altres despeses. Respecte a la quantia de les ajudes, se subvencionarà el 100% del total dels conceptes subvencionables justificats i degudament pagats, exclosos els imposts indirectes, fins al límit màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària. En tractar-se d’una subvenció ex-post la justificació es presenta com un requisit previ per a la concessió i pagament de la subvenció.

Les sol·licituds es presentaran en el registre de l’Ajuntament d’Ondara en imprès normalitzat de sol·licitud que està ja disponible en la web municipal https://ondara.sedelectronica.es . En la pàgina web municipal està disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica perquè siga el mitjà preferent per a presentar la sol·licitud. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant (que ha sigut el dia 11 d’agost 2022).

Publicado en Actualitat, AFIC, Ajuntament.