ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 24 DE FEBRER 2022

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 22.02.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 24 de febrer de 2022 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2022/1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (27 DE GENER DE 2022).

2. EXP. PLENS/2022/2. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3.EXP 2289/2021. MATÈRIA 4008. REVISIÓ D’OFICI ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 1 D’OCTUBRE DE 2022.APROVACIÓ INFORME PROPOSTA SECRETARIA.

4.EXP 367/2022. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

5. EXP. 2636/2021. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. INFORME QUART TRIMESTRE D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2021. DONAR COMPTE.

6.EXP.2637/2021.MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. INFORME MOROSITAT I PMP QUART TRIMESTRE 2021. DONAR COMPTE.

7.EXP 311/2022. MATÈRIA 2200. RRHH. RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT FUNCIONARI.

8.EXP. 312/2022. MATÈRIA 2200. RRHH. RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT FUNCIONARI.

9.EXP 257/2022. MATÈRIA 2200. RRHH. CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ONDARA I LA MANCOMUNITAT COMARCAL DE LA MARINA ALTA- MACMA PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE SUPORT DE COL·LABORACIÓ EN LA SECRETARIA DE LA MACMA.

10. EXP 290/2022.MATÈRIA4020. ORDENANCES FISCALS. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

11.EXP 340/2022. MATÈRIA 3002.SUBVENCIONS GVA. IVACE. AJUDES D’ESTALVI ENERGÈTIC EN ELS SISTEMES D’ENLLUMENAT PÚBLIC. OBRA SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT VSAP PER LED AL CASC URBÀ D’ONDARA.

12.EXP 8/2022. MATÈRIA 2401. CONTRACTACIÓ. IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DINÀMIC D’ADQUISICIÓ (SDA) PER A SUBMINISTRAMENTS A L’AJUNTAMENT D’ONDARA.

13.EXP. 372/2022. MATÈRIA 3002.SUBVENCIÓ GVA. APROVACIÓ MEMÒRIES TÈCNIQUES. PROJECTE MILLORA DE LES CONDICIONS DE L’ÀREA MARJALS I AV. ALACANT (FASE III) i PROJECTE MILLORES AL POLÍGONS INDUSTRIALS MARJALS 5-6-7 (FASE III). RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE FEBRER DE 2022.

14.EXP. 360/2022. MATÈRIA 1001. PROPOSTA PER A SOL·LICITAR A LES ENTITATS BANCÀRIES I ALTRES ORGANISMES, LA MILLORA DELS SERVEIS PER A LA CIUTADANIA EN GENERAL I PER A LA GENT MAJOR I AMB DIVERSITAT FUNCIONAL EN PARTICULAR.

15.EXP. 420/2022. MATÈRIA 1001. PROPOSTA ABOLICIÓ DE LA PROSTITUCIÓ.

16.EXP. 472/2022. MATÈRIA 1001. MOCIÓ DIA DE LA DONA 08/03/2022.

17. EXP. PLENS/2022/2. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

18. EXP. PLENS/2022/2. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.