ONDARA TREU A LICITACIÓ EL SERVEI DE BAR DEL CAMP DE FUTBOL – POLIESPORTIU VICENT ZARAGOZA

Des d’avui 21 de juny de 2021 i fins al pròxim dia 19 de juliol es poden presentar les ofertes a la licitació en la plataforma de contractació de l’Estat

Ondara, 21.06.21. L’Ajuntament d’Ondara ha aprovat la contractació del servei d’explotació del bar en el camp de futbol municipal d’Ondara, mitjançant procediment obert, a proposta de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa.

Considerant que és ja el moment procedent per a traure a licitació aquest servei, atès que pareix tornar a la normalitat la situació d’excepcionalitat en el funcionament de les instal·lacions esportives i bars, causada per la crisi sanitària deguda a la pandèmia del COVID-19 (des de març de 2020), la Junta de Govern local ha aprovat aquest dilluns 14 de juny 2021 l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, de la gestió del servei de bar complementari de les instal·lacions del Camp de Futbol del Poliesportiu Municipal Vicent Zaragoza, convocant la seua licitació i publicant en la plataforma de contractació de l’Estat tota la documentació de l’expedient de contractació, en particular la memòria justificativa, el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.

Des d’avui 21 de juny de 2021 i fins al pròxim dia 19 de juliol es poden presentar les ofertes a la licitació del servei d’explotació del bar en el camp de futbol municipal d’Ondara. A partir d’avui es pot realitzar la tramitació, consultant el plec de condicions en la plataforma de contractació de l’Estat:

https://contrataciondelestado.és/wps/portal/

Així, des d’avui, les empreses o persones interessades poden presentar-se a la licitació del servei de bar complementari de les instal·lacions del Camp de Futbol del Poliesportiu Municipal Vicent Zaragoza. El termini del contracte serà de 2 anys. Aquest termini podrà ser objecte de pròrroga expressa per temps de dos anys. No s’admetran més de dues pròrrogues. Per tant, la duració total del contracte, incloses les seues pròrrogues, no podrà ser superior a quatre anys. El valor estimat del contracte és de 24.975 euros, sent el pressupost base de licitació de 1.500 euros anuals (exempt d’IVA). Quant als criteris de valoració, són la valoració automàtica (fins a 75 punts); millor cànon oferit (fins a 60 punts), experiència acreditada en el sector hostaler i de serveis de bar (fins a 10 punts), Condicions específiques del titular (minusvalidesa no impeditiva i coneixements orals del valencià, 5 punts) i criteris que depenen d’un juí de valor (fins a 25 punts): Millor proposta de gestió global.

Publicado en Actualitat, Associacions.