ONDARA ELEVA A PLE UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER A DESTINAR 205.000 EUROS AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL PARC FLUVIAL MOLÍ COVÍ

Se sufragarà a càrrec al romanent líquid ajustat de Tresoreria, que, després de la Liquidació del Pressupost de 2020, ascendeix a 1.042.107 euros

Ondara, 25.03.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 de març de 2021 el ple ordinari del mes, i entre els punts de l’ordre del dia, figura un expedient de crèdit extraordinari a càrrec del romanent líquid de tresoreria. El punt que s’eleva a ple és aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria (resultant de la liquidació de l’exercici 2020). Cal indicar que en el ple, prèviament, també es donarà compte de la liquidació del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament d’Ondara, que compta amb un romanent de tresoreria ajustat d’1.042.107 euros. El romanent de tresoreria per a despeses generals, resultant de la liquidació de 2020, ascendeix a 2.018.894 d’euros.

Segons ha avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, la modificació de crèdits per a incorporar part del superàvit pressupostari de 2020 a l’actual exercici, permetrà impulsar en el municipi projectes que no comptaven amb dotació enguany 2021, com el projecte d’adequació del Parc Fluvial Molí Coví, la fase inicial del qual està pressupostada en 205.000, per a crear una zona verda i d’esplai per al gaudi de la ciutadania d’Ondara en aquest entorn. Per a això, es preveu disposar de l’autorització prèvia de la CHJ.

A més, a través de la modificació de crèdits es contempla incrementar en 10.000 euros l’aportació a la Residència (que passa a ser de 40.000 a 50.000 euros). A destacar també és la dotació amb 122.000 euros més per a la partida d’adquisició de terrenys immobles, que ascendia a 50.000 euros i amb la modificació de crèdits ascendeix finalment a 172.000 euros. Altres partides que veuen incrementat el seu pressupost amb aquesta operació són l’Adquisició equipament semipeatonalització casc històric, Adquisició equipament Parcs, Habilitació espai empresa i ocupació, Adquisició Vehicles Policia Local, i Adquisició vehicles serveis.

D’altra banda, s’eleva per a la seua aprovació en la sessió plenària el conveni per a la constitució de la Comunitat d’Usuaris d’abocament Dénia-Ondara-Pedreguer. En el conveni s’arreplega que en 1997 es va executar una depuradora, ampliada posteriorment en 2005, la qual, ubicada en el Terme Municipal del Dénia, arreplega les aigües residuals dels termes de Dénia, Ondara i Pedreguer, que es canalitzen fins a la mateixa en diferents percentatges, per al seu tractament, abocant-se els cabals resultants al domini públic marítim terrestre per mitjà de l’emissari submarí construït l’any 86 i el punt de eixida dels quals es troba en l’escullera nord. L’autorització que emparava l’abocament a domini marítim terrestre així com la seua ocupació, atorgada a nom de l’Ajuntament de Dénia, ha vençut i en conseqüència requereix de la seua renovació. De manera que, ja que a través de l’EDAR es depuren els abocaments dels tres termes municipals, procedix que l’autorització d’abocaments es tràmit a nom dels tres municipis constituïts en una comunitat d’usuaris, la qual, junt amb l’Entitat de Sanejament conformarà posteriorment la junta d’usuaris. El conveni té per objecte la constitució d’una comunitat d’usuaris, denominada comunitat d’usuaris d’abocament Dénia-Ondara-Pedreguer, que tindrà caràcter de corporació de dret públic, personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins. La comunitat d’usuaris s’integra pels Ajuntament de Dénia, Ondara i Pedreguer. Així mateix, s’acorda fixar un sistema de vot ponderat determinat pel percentatge d’aportació a l’EDAR per part de cada municipi, el qual queda fixat de la manera següent: Dénia 74,15%; Ondara 18,43%; i Pedreguer 7,42%.

El ple també debatrà la iniciativa per a la redacció de l’ordenança reguladora de l’absentisme escolar. Amb la finalitat d’aplicar les competències municipals en aquest aspecte, es fa necessari que prèviament existisca una regulació per a aplicar els programes i mesures conduents a pal·liar l’absentisme escolar.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.