LA TERCERA EDICIÓ D’AJUDES PER A LA PINTURA DE FAÇANES (EXERCICI 2020) DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONCEDEIX 10.000 EUROS EN AJUDES QUE ES DISTRIBUIRAN ENTRE 14 SOL·LICITUDS

Ondara, 24.09.20. Després de la seua aprovació per la Junta de Govern Local celebrada aquesta setmana, l’Ajuntament d’Ondara està procedint a notificar als propietaris i comunitats de propietaris als quals els ha sigut concedida l’ajuda econòmica per a col·laborar en el finançament de la pintura de façanes de cases i edificis. En total, i segons les bases que regulaven la convocatòria i concessió (publicades en passat 15 de juny), les ajudes es concediran a 14 de les sol·licituds presentades. Les ajudes aniran adscrites a finançar les despeses de pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà d’Ondara, i ascendeixen a 5,5€/m² de façana pintada fins una superfície de 100 m²; sent el màxim a subvencionar per actuació de 1.000 euros.

La quantia global de la convocatòria ascendeix a 10.000 euros, finançant-se amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament d’Ondara. La concessió de les ajudes s’ha efectuat fins a esgotar el crèdit disponible, de conformitat amb el pressupost municipal per a l’exercici 2020. En principi, seran 14 les sol·licituds que es concedeixen en aquesta tercera convocatòria de l’ajuda.

El Regidor d’Urbanisme i Patrimoni Urbà d’Ondara, Francesc Giner, han destacat que es tracta de la tercera convocatòria de les ajudes per a la pintura de façanes que concedeix l’Ajuntament d’Ondara, donada la bona acceptació que ha tingut aquesta ajuda entre la ciutadania. Aquest tipus d’ajudes, a més, permetran incrementar el volum de negoci i fomentar l’activitat empresarial en el sector de la construcció, pintura i rehabilitació d’edificis. En la primera edició (2018) es va concedir l’ajuda a 18 sol·licituds; en la segona edició (2019) es va concedir a 12; i ara enguany 2020, la subvenció s’atorga per a 14 sol·licituds. En 3 edicions s’ha pogut ajudar a 44 immobles.

En concret, en aquesta tercera edició, de les 14 sol·licituds a què s’atorga l’ajuda, 6 d’elles s’emmarquen en la zona prioritària, que era el casc històric (Àrea de Rehabilitació Integrada ARI), tenint preferència les vivendes unifamiliars (es concedeix a 5) i a continuació les plurifamiliars (amb 1 sol·licitud acceptada). Les altres 8 sol·licituds a què es concedeix l’ajuda estan fora de l’Àrea de Rehabilitació Integrada, distribuint-se per la resta del nucli urbà d’Ondara. Han tingut preferència primer les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes) amb un total de 5 sol·licituds concedides, i en segon lloc els edificis plurifamiliars, amb 3 sol·licituds concedides. Totes les presentades tindran ajuda.

El Regidor d’Urbanisme i Patrimoni Urbà, Francesc Giner, ha recalcat que des de l’Ajuntament s’està procedint notificar als propietaris la sol·licitud dels quals ha sigut acceptada, perquè puguen presentar la documentació pertinent en els casos necessaris; disposant de 10 dies des de la notificació per a aportar la documentació que falta. Cal indicar que per a optar a les ajudes, podien ser objecte de subvenció tots aquells edificis l’antiguitat dels quals superara els 20 anys i les seus destinacions foren residencials o tingueren una utilitat pública o social sense ànim de lucre, i que calia presentar un pressupost subvencionable amb el cost real de la pintura de façanes a via pública. L’Ajuntament atorgarà una subvenció de 5,5 euros per metre quadrat de façana pintada. A més, les actuacions que resulten subvencionades també gaudiran d’una bonificació del 100 % en la taxa de llicència d’obres i de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, així com de la taxa d’ocupació de via pública per materials, bastides, etc.

D’altra banda, Francesc Giner ha destacat que l’Ajuntament d’Ondara també ha realitzat recentment la pintura de tota la façana, reixes, fusta i reparació i neteja de la pedra de la Casa de Cultura Municipal, amb càrrec al pressupost municipal amb un cost d’11.409 euros, dins del pla de manteniment d’edificis municipals, i aprofitant el Pla de Reactivació Econòmica Local per a contractar professionals locals per a la realització de diverses tasques de millora en els espais públics. En aquest cas, la Casa de Cultura d’Ondara va ser objecte, aquest estiu, del canvi de color de la seua façana, passant del seu característic verd fosc a un nou to ocre.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.