L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONCEDEIX AJUDES DIRECTES PER A AUTÒNOMS AFECTATS PEL COVID-19, DINS DEL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL

Les ajudes, emmarcades en la campanya “Activa el mode Ondara”, ascendeixen a un mínim de 600 euros per beneficiari i s’han de sol·licitar a través de la web www.ondara.org de l’1 al 20 de setembre (queden exclosos els receptors de l’ajuda de la Generalitat per Covid-19)

Ondara, 01.09.20. L’Ajuntament d’Ondara ha aprovat les bases reguladores de la concessió directa d’ajudes a les persones autònomes i xicotetes empreses per a fer front als efectes originats pel Covid-19. El BOPA de la província d’Alacant ja ha publicat les ajudes, que es poden sol·licitar per part de les persones interessades de l’1 al 20 de setembre, de forma telemàtica, a través de la seu electrònica en www.ondara.org . La dotació de la subvenció serà d’una quantia màxima de 35.570,00 euros.

Aquestes ajudes, com recorda l’Alcalde d’Ondara i responsable de l’àrea de Promoció Econòmica, José Ramiro, estan emmarcades en el Pla de Reactivació Econòmica aprovat per l’Ajuntament d’Ondara, i s’engloben en la campanya d’Ondara Activa: “Activa el mode Ondara”, amb la que des de l’Ajuntament d’Ondara es pretén ajudar als autònoms i Pimes locals a pal·liar els efectes de la pandèmia. La finalitat és protegir l’interès general, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades per a afrontar aquesta situació extraordinària provocada per la COVID-19 amb l’objectiu d’evitar que s’originen conseqüències econòmiques i socials irreversibles per als habitants d’Ondara, i vetlar perquè, una vegada finalitzada la crisi sanitària, es produïsca com més prompte millor una reactivació de l’economia local, evitant que l’impacte econòmic i social es prolongue en el temps. José Ramiro ha animat als autònoms i autònomes locals a sol·licitar aquesta ajuda, que és un complement per a aquells/aquelles que no van accedir a l’ajuda autonòmica per a autònoms convocada per la Generalitat el passat mes d’abril (la subvenció local no és compatible amb haver rebut la subvenció autonòmica).

La quantia de l’ajuda serà d’un mínim de 600 euros a cada beneficiari. En el cas que l’import de les sol·licituds presentades no supere la dotació pressupostària per a aquesta finalitat, es repartirà proporcionalment al gasto realitzat i justificat, sent el màxim que es podrà concedir com a ajuda 2.000 euros per sol·licitant. El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 1 fins al 20 de setembre de 2020, ambdós inclosos. L’extracte de la convocatòria es pot consultar en la Base de Dades Nacionals de Subvencions:

https://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias

Les sol·licituds es presentaran en el registre electrònic de l’Ajuntament d’Ondara, en imprès normalitzat de sol·licitud que està disponible en la web municipal. En la pàgina web municipal www.ondara.org està disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Les persones interessades a sol·licitar aquestes ajudes poden informar-se través de l’oficina ADL d’Ondara (adl@ondara.org, telèfon 965766250).

Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, les pimes, micropimes, autònoms o altres col·lectius subjectes a mutualitats i que complisquen els requisits següents: a) Haver suspès l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantenir l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes d’abril de 2020 almenys un 50 per cent respecte de la mitjana facturat en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma. b) Que l’activitat afectada pel tancament de l’establiment decretat per l’estat d’alarma no s’haja vist compensada per increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant. c) Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries o amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no tinga deute pendent amb l’Ajuntament d’Ondara.

Queden excloses les persones físiques, pimes, micropimes,… en règim de persones treballadores autònomes de la Seguretat Social, que hagen sigut beneficiàries de les Subvencions concedides per la Generalitat Valenciana pel Covid-19.

Documents:

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/09/20200824_1470.2020-AYUDAS-A-LAS-PERSONAS-TRABAJADORAS-AUTO-NOMAS-Y-PEQUEN-AS-EMPRESAS-PARA-HACER-FRENTE-A-LOS-EFECTOS-ORIGINADOS-POR-EL-CORONAVIRUS-.pdf

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/09/20200820_1470.2020-Sol.licitud-Ondara-Activa-Activa-el-mode-On-Dara.pdf

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/09/20200820_1470.2020-Anexo-cuenta-justificativa-Ondara-Activa-Activa-el-mode-On-Dara.pdf

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/09/1470-2020-Bases-Ondara-activa-el-mode-On-dara.pdf

Publicado en Actualitat, Ajuntament.