❗️➡️ATENCIÓ: Publicat en el BOE d’avui dimecres 20 de maig: Des de demà dijous 21 de maig seran obligatòries les màscares

Enllaç al BOE:  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5142

Article 1. Objecte.
Aquesta ordre té com a objecte regular l’ús obligatori de màscara per part de la població.

Als efectes del que disposa la present orde, s’entendrà complida l’obligació a què es referix l’apartat anterior mitjançant l’ús de qualsevol tipus de màscara, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobrisca nas i boca. S’observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

Article 2. Subjectes obligats.
1. Queden obligats a l’ús de màscares en els espais assenyalats en l’article 3 les persones de sis anys d’ara endavant.

2. L’obligació continguda en el paràgraf anterior no serà exigible en els supòsits següents:

a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de màscara.

b) Persones en què l’ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

c) Exercici d’activitats en què, per la mateixa naturalesa d’aquestes, resulte incompatible l’ús de la màscara.

d) Causa de força major o situació de necessitat.

Article 3. Espais en què resulta obligatori l’ús de màscara.
L’ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert el públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal de com a mínim dos metres.

 

Publicado en Actualitat.