SE SUSPENEN LES PROVES PER A L’OBTENCIÓ DELS CERTIFICATS OFICIALS ADMINISTRATIUS DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ PER A L’ANY 2020

 2020_3443_01

Ondara, 15.05.20. Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara s’ha informat que la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha comunicat la suspensió de la Convocatòria de les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixement del valencià per a l’any 2020, per Resolució de 13 de maig de 2020, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Aquesta suspensió està motivada per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, amb l’objectiu de preservar la salut dels aspirants que han d’obtindre aquests certificats, així com de la resta del personal examinador i col·laborador en el desenvolupament d’aquestes proves.

Enllaç DOGV:

2020_3443

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’acorda la suspensió de les proves ordinàries per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià previstes en la Resolució de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. [2020/3443]:

Mitjançant la Resolució de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (DOGV 8759, de 11.03.2020), es van convocar les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es van nomenar la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores. En aquesta resolució estaven previstos els períodes de matrícula i el calendari de les proves que s’havien de dur a terme durant l’any 2020.

La publicació, amb data 14 de març de 2020, en el BOE núm. 67 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, durant quinze dies naturals, i les successives pròrrogues d’aquest, aconsellen suspendre la convocatòria per a l’obtenció dels certificats de coneixements de valencià previstos, amb l’objectiu de preservar la salut dels aspirants que han d’obtindre aquests certificats, així com de la resta del personal examinador i col·laborador en el desenvolupament d’aquestes proves, i això és així per tractar-se d’una activitat col·lectiva que s’ha de dur a terme en espais tancats sense possibilitat que puga desenvolupar-se amb les garanties sanitàries escaients.

Per tot això, i en ús de les atribucions que concedeix a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme l’article 2 de l’Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats, resolc:

Primer

Suspendre les proves ordinàries per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià previstes en la Resolució de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 13 de maig de 2020.– El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme: Rubén Trenzano Juan.

Publicado en Actualitat, Cultura.