LA REGIDORIA DE SANITAT INFORMA SOBRE EL REPARTIMENT DE MÀSCARES EN LES FARMÀCIES D’ONDARA SEGONS LA RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Ondara, 21.04.20. La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Ondara ha informat del repartiment de màscares a les farmàcies d’Ondara, tenint en compte la RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’efectua la donació de màscares higièniques per a la població vulnerable en l’àmbit de l’estat d’alarma Covid-19, en la Comunitat Valenciana.

DOGV Resolucion 15 04 2020 CSUSP donación mascarillas higiéenicas.pdf

El decret publicat és el següent: La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública considera que les màscares higièniques són un element que pot incrementar la protecció contra la Covid-19 i que s’ha d’utilitzar d’una manera eficient. En aquest sentit, s’ha de comptar amb la labor d’assessorament que es realitza per les oficines de farmàcia, per a informar sobre el seu ús adequat. Per resolució de l’Agència Tributària de 8 d’abril de 2020, s’ha concedit a la Generalitat Valenciana l’autorització administrativa per a la importació de béns amb l’exempció prevista en l’article 46 de la Llei 37/92, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, en ocasió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, la qual cosa permet la importació i distribució gratuïta d’una quantitat important de màscares.

En aquesta línia, la Generalitat Valenciana ha arribat a un acord amb els col·legis farmacèutics de la Comunitat Valenciana, mitjançant el qual la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública distribuirà màscares higièniques gratuïtament a través de les oficines de farmàcia a les persones majors de 65 anys i col·lectius vulnerables de major risc. Les destinatàries de la mesura que contempla aquesta resolució són les persones amb major risc de presentar complicacions en cas de contraure la Covid-19. Cal remarcar que no es tracta de població en risc de contraure la malaltia, sinó de població no exposada que en cas d’infectar-se tindria pitjor pronòstic i, per tant, major probabilitat d’hospitalització, ingrés en UCI o requeriment de ventilació mecànica.

El criteri d’identificació d’aquesta població s’ha centrat en l’edat i en les condicions cròniques que pateixen, d’acord amb la classificació dels Clinical Risk Groups (CRG). D’aquesta manera, s’ha considerat necessari proveir de màscares higièniques a la totalitat de persones d’edat superior a 65 anys i a aquelles ciutadanes i ciutadans menors de 65 anys però amb alguna de les següents condicions: malaltia significativa crònica en múltiples sistemes orgànics (Estat de salut 6), malaltia dominant crònica en tres o més sistemes orgànics (Estat de salut 7), neoplàsies dominants, metastàsiques i complicades (Estat de salut 8) o necessitats sanitàries elevades (Estat de salut 9). Aquests estats de salut inclouen la pràctica totalitat de persones amb major vulnerabilitat.

Aquesta resolució s’emmarca en les actuacions que està duent a terme la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, després de la publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i a l’empara de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública. Per tant, i a l’empara del que es disposa en l’article 94 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, resolc:

Primer- Donar 3.600.000 màscares higièniques a les persones i col·lectius vulnerables definits en el punt segon d’aquesta resolució, sense perjudici de la possibilitat de posteriors distribucions. Aquesta donació s’efectuarà a través dels principals magatzems distribuïdors i les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana.

Segon- El col·lectiu beneficiari d’aquesta resolució, d’acord amb els criteris de prioritat i la capacitat del sistema d’informació de què disposa la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública (GAIA), serà el següent:

a) Persones amb edat igual o superior a 65 anys.

b) Persones amb estats de salut de major vulnerabilitat, d’acord amb el Sistema de Classificació de Pacients (SCP): estats de salut 6,7, 8, i 9.

Tercer- En les oficines de farmàcia es dispensaran les màscares directament als ciutadans i ciutadanes beneficiaris, gratuïtament. Es dispensaran 3 màscares per cada persona beneficiària.

Quart- La prescripció de les màscares s’habilitarà informàticament en la recepta electrònica de cada persona beneficiària, que permetrà la seua identificació a través de la SIP i els registres de dispensació. S’incorporarà una única recepta, no renovable, com a producte no finançable, que no s’ha de prescriure i sense cost per al pacient o la pacient.

Imagen Farmaondara

Al respecte de la distribució de les màscares, des de les Farmàcies d’Ondara – FarmaOndara (Centre Comercial i Docttor Fleming), s’ha recordat que es repartiran de forma gratuïta 3 màscares per persona a aquelles persones majors de 65 anys o persones de risc (segons criteri dictat per l’Administració). Per a això caldrà acudir de forma escalonada a la farmàcia amb el SIP del pacient. Hi han màscares per a totes les persones mencionades, per la qual cosa no es realitzaran reserves de màscares. Es recomana acudir a la farmàcia quan s’hagen de comprar medicines o quan s’isca a fer la compra setmanal, per a no col·lapsar la farmàcia. Pot acudir un familiar o veí amb el SIP del pacient, i també es pot fer ús del telèfon del Major d’Ondara. Una vegada arreplegades les màscares, la recomanació continua sent quedar-se a casa.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.