LES JUNTES GENERALS DE PIMON I SINMA APROVEN LA FUSIÓ DE LES EMPRESES MUNICIPALS D’ONDARA

L’operació s’entèn per l’Ajuntament d’Ondara com una mesura d’eficiència dels recursos públics i una aposta per l’estabilitat pressupostària

El procés de fusió, que es va aprovar per unanimitat, es realitzarà mitjançant l’absorció; la societat absorbent serà SINMA, i la societat absorbida, PIMON

Ondara, 18.10.19. Ahir va ser aprovada per les Juntes Generals de les empreses municipals d’Ondara SINMA i PIMON, la fusió d’ambdós empreses en data 1 de gener de 2020. La fusió es farà efectiva al llarg dels pròxims mesos, i els treballadors/es d’ambdós empreses municipals ja van ser degudament informats de la fusió per la direcció de les empreses.

El procés de fusió es realitzarà mitjançant l’absorció; la societat absorbent serà SINMA, i la societat absorbida, PIMON. SINMA S.L, com a societat absorbent, es farà càrrec de tots els mitjans humans i materials de la societat absorbida.

La fusió de PIMON i SINMA permetrà acabar amb les duplicitats administratives que suposa tenir dues entitats municipals en compte d’una, i reduirà d’aquesta manera costs i processos. En canvi, la fusió no afectarà els treballadors d’ambdós empreses municipals, que mantindran totes les seues condicions laborals, incloent-hi el seu salari i la seua antiguitat en les empreses, i incrementaran la seua seguretat laboral després de la fusió.

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor delegat de les empreses, Francesc Giner, han argumentat que en pertànyer ambdós societats mercantils en la seua integritat a l’Ajuntament d’Ondara, cal considerar aquesta operació com una “mesura d’eficiència dels recursos públics i”, com una “aposta per l’estabilitat pressupostària”. En la Junta General de les empreses celebrada ahir, tots els grups municipals (PSPV, PP, Compromís i Ciutadans) van votar per unanimitat a favor de la fusió.

unanimitat

Unanimitat en el ple extraordinari del 17 d’octubre 2019

L’Alcalde, José Ramiro, ha matisat que el procés de fusió és “una decisió pensada per a l’estabilitat i seguretat dels treballadors i treballadores de les empreses, que passaran a formar part d’una empresa més gran i estable, amb més capacitat per a afrontar d’una millor manera els serveis municipals que dia a dia se li encomanen”; afegint que suposarà “un estalvi en el cost polític i administratiu.”

Entre els motius econòmics que motiven aquesta fusió destaca la simplificació dels processos administratius i de gestió, comercials i societaris; l’aprofitament de sinergies en l’activitat exercida per les dues societats; la reducció dels costs operatius i de l’estructura organitzativa, així com evitar la duplicitat d’òrgans d’administració; i l’eliminació (si és el cas) de crèdits o operacions financeres internes, optimitzant els recursos financers del grup. A més, amb la fusió s’aconsegueix simplificar la gestió comptable i fiscal de les empreses municipals, al mateix temps que una simplificació en el compliment de la normativa sobre Contractes del Sector Públic, i de la normativa sobre Transparència. També implica aconseguir un augment de la capacitat per a, si és el cas, escometre noves inversions.

En relació amb la plantilla de treballadors d’ambdós empreses municipals, s’incorporaran a la nova empresa resultant (SINMA S.L) després de la fusió en les mateixes condicions en què venien desenvolupant la seua labor, amb ple i escrupolós respecte a la totalitat dels seus drets i obligacions, per resultar, a més, obligatòria en virtut del que disposa l’Article 44 de l’Estatut dels Treballadors per als supòsits de successió d’empresa. S’entèn que, per a ambdós plantilles (tant la de PIMON com la de SINMA), l’operació suposa un augment de la seua seguretat en el treball, en la mesura que els objectius econòmics que es persegueixen redunden en la viabilitat a llarg termini de la societat resultant.

Publicado en Actualitat, Política.