Carta informativa sobre el procés d’escolarització, dirigida les famílies de xiquets i xiquetes nascuts/nascudes en 2016

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara informa:

A les famílies dels xiquets i xiquetes nascuts/nascudes en 2016:
A las familias de niños y niñas nacidos/nacidas en 2016:

Els informem que, des del proper curs escolar 2019/2020, el seu fill/la seues filla pot incorporar-se a l’etapa d’Educació Infantil al CEIP Sanchis Guarner (aulari de Les Marjals). És molt aconsellable l’escolarització dels xiquets/de les xiquetes des dels 3 anys. El termini de presentació de documentació per tal formalitzar la matrícula és del 9 al 17 de maig i l’horari de recollida és de les 9.05 a les 10.00 h. a les dependències del CEIP Sanchis Guarner. Aquesta és la documentació que han de portar:

Les informamos que, desde el próximo curso escolar 2019/2020, su hijo/hija puede incorporarse a la etapa de Educación Infantil en el CEIP Sanchis Guarner (aulario de Les Marjals). La escolarización de los niños/las niñas des de los 3 años es muy aconsejable. El plazo de presentación de documentación para formalizar la matrícula es del 9 al 17 de mayo y el horario de recogida de 9.05 a 10.00 h. en las dependencias del CEIP Sanchis Guarner. Ésta es la documentación que deben presentar.

 • Imprès de sol·licitud correctament complimentat. Poden passar pel col·legi a recollir-lo abans de la data de presentació de la documentació.

 • Impreso de solicitud correctamente cumplimentado. Pueden pasar por el colegio a recogerlo antes del plazo de presentación de documentación.
 • Un document acreditatiu del alumne/de l’alumna: fotocòpia del llibre de família (full d’inscripció del xiquet/de la xiqueta), o DNI, o NIE, o passaport o permís de residència.

 • Documento acreditativo del alumno/de l’alumna: fotocopia del libro de familia, DNI, NIE, pasaporte o permiso de residencia.
 • Documents acreditatius del pare i de la mare: fotocòpia del DNI, o NIE, o passaport o permís de residència.

 • Documentos acreditativos del padre y de la madre: fotocopia del DNI, NIE, pasaporte o permiso de residencia.
 • Informe de salut escolar (que es facilitarà al Centre de Salut).

 • Informe de salud escolar (que se facilitará en el Centro de Salud).
 • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (SIP).

 • Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social (SIP).
 • 4 Fotografies de carnet.

 • 4 Fotografías tamaño carné.
 • Enquesta sobre hàbits i costums (Es lliura al col·legi juntament amb el imprès de sol·licitud).

 • Encuesta sobre hábitos y costumbres (Se les entrega en el colegio junto al impreso de sol·licitud).
Publicado en Actualitat, Ajuntament.