L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONVOCA UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE JOVENTUT

Les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPA hui 18 d’abril 2019

Ondara, 18.04.19. L’Ajuntament d’Ondara ha convocat una borsa de treball per a seleccionar un funcionari interí per a cobrir el lloc de tècnic /a de joventut. La convocatòria i les seues bases han sigut publicades hui 18 d’abril al BOP de la província d’Alacant https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/04/18_76/2019_003989.pdf i a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara https://ondara.sedelectronica.es :

20190410_Certificat_461.2019 BASES PROCES SELECCIÓ BORSA TE CNIC JOVENTUT

Segons consta en la convocatòria, les bases i convocatòria tenen per objecte la selecció de funcionari interí, per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir el lloc de tècnic/a de joventut. Aquesta plaça està inclosa en l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Mitjana, dotada amb els emoluments corresponents al Subgrup de classificació «A2». Entre els requisits que han de reunir els aspirants a tècnic/a de Joventut de l’Ajuntament d’Ondara figura la possessió de la titulació exigida: títol d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri.

Quant a la forma i el termini de presentació d’instàncies, les sol·licituds requerint prendre part en les corresponents proves d’accés, en les que els aspirants hauran de constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals per a la plaça que s’opte, es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament i hauran de presentar-se, per mitjans telemàtics, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOPA), on ha sigut publicada el dia 18 d’abril de 2019. Les sol·licituds es presentaran d’acord amb el model que apareix a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara, www.ondarasedelectronica.es. La dita sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la resta de documentació compulsada.

El procediment de selecció dels aspirants constarà de 2 fases: Oposició i Concurs. La fase d’oposició serà prèvia a la del concurs. Consistirà en la realització de 2 proves d’aptitud obligatòries i eliminatòries per als aspirants. Finalitzada la fase d’oposició, el Tribunal procedirà a valorar els mèrits i els serveis dels aspirants que hagen sigut considerats com aptes en l’esmentada fase d’oposició. La fase de concurs consistirà en la valoració únicament dels mèrits relacionats en la sol·licitud de participació, i que siguen degudament acreditats documentalment pels/les aspirants.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.