LA MASSMA CONVOCA LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS D’IGUALTAT

La Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (MASSMA),en la qual està integrada Ondara, ha convocat les Bases per a la constitució i funcionament de la Borsa de Treball d’Agents d’Igualtat.

Tota informació està disponible en la seu electrònica de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta. https://massma.sedelectronica.es

Text convocatòria:

ANUNCI

En compliment de l’acordat pel Decret de Presidència 3/2019 de data 8 de gener de 2019, per mitjà del present anunci es fa pública la següent convocatòria, BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA BORSA DE

TREBALL D’AGENTS D’IGUALTAT.

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L’objecte de la present convocatòria és la constitució d’una borsa de treball d’Agent d’igualtat, per a cobrir les necessitats de cobertura temporal que sorgeixen en la Mancomunitat de Serveis socials de la Marina Alta,

segons la subvenció de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, pera realitzar les funcions d’assessorament especialitzat a dones i promoció d’igualtat en les polítiques públiques. El contracte es troba vinculat expressament a la subvenció concedida per la Conselleria corresponent de la Generalitat Valenciana.

CONDICIONS DE TREBALL

Categoria: Agent d’igualtat.

Grup de classificació: A2.

Règim de treball: FUNCIONARI/A INTERÍ/NA.

Jornada de treball: 37,30 hores setmanals.

Escala: Administració especial.

FUNCIONS

Les funcions a desenvolupar seran les previstes en les Instruccions de la Direcció General del Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de 18 de novembre de 2016, sent el seu detall:

1. Informació i assessorament personalitzat a dones sobre recursos i serveis, formació, orientació sòcio‐

laboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre homes i dones.

2. Prevenció i detecció de la violència de gènere, i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat.

3. Detecció de les necessitats de la Mancomunitat en matèria d’atenció a la violència de gènere.

4. Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local.

5. Informar i assessorament a les dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial i /o autonòmica.

6. Elaboració, implementació i avaluació dels plans d’igualtat, intern de la pròpia Entitat, i dels diferents municipis.

7. Dissenyar i impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.

8. Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i prevenció de la violència de gènere.

9. Dissenyar accions per a fomentar l’associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les mateixes.

10. Informar i assessorar a empreses o entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat i avaluar aquells plans que es presenten per a ser visats per la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

11. Qualsevol altra tasca que s’encomane per part de la Presidència, dins de l’àmbit de les seues competències.

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS.

Per a prendre part en les proves selectives d’aquesta convocatòria serà necessari:

Estar en possessió del títol de Diplomatura/ Llicenciatura (Pla antic) o grau (Pla Bolonya), i el títol de Doctorat o màster en gènere i/o polítiques d’igualtat emès per una Universitat, o una formació mínima de 250 hores en perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats realitzades en un mateix curs i certificada per un organisme públic. En condicions d’obtenir‐ho abans de la data en què acaba el termini de presentació d’instàncies, en tot cas, les equivalències hauran de ser aportats per l’aspirant, mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l’Administració competent en cada cas.

Posseir la nacionalitat espanyola, o de països de la Unió Europea i en el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, tenir permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establerts en l’art. 57 del EBEP i L.O. 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

Així també, i de conformitat amb l’art. 22 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en relació amb l’art. 56 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, es farà constar expressament pels aspirants en la sol∙licitud d’admissió a lesproves, la seua conformitat a sotmetre’s, si és el cas, al reconeixement mèdic per a acreditar la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques encomanades en cada cas.

Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques pròpies de les places referides en les bases.

Tenir compliments setze anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar‐se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar‐se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

REQUISITS ESPECÍFICS

Estar en possessió del permís de conducció tipus B i disposar de mitjà de locomoció. *Correspon a l’autoritat acadèmica competent declarar l’equivalència dels títols. Els títols estrangers hauran d’estar degudament convalidats a la data de la finalització de prestació d’instàncies. Tots i cadascun dels requisits hauran de reunir‐se per les persones interessades en la data que expira el termini de presentació d’instàncies i s’hauran de mantenir al llarg de tot el procés selectiu.*

TERCERA. PUBLICITAT DE LES BASES I CONVOCATÒRIA.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el tauler d’anuncis de la seu de la MASSMA, en la pàgina web de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (www.massma.org ) Els successius anuncis es publicaran en la pàgina web de l’entitat i també en el tauler d’anuncis.

QUARTA. PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS.

La instància per prendre part en la present convocatòria, s’adreçaran a la Presidència de la Mancomunitat, i es presentaran, en model oficial (l’Annex I), en el Registre General de la seu de la MASSMA (situat al carrer Bonaire núm. 12, Orba), en horari de 9 a 14 h, durant el termini de10 dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en la web de l’Entitat.

Les instàncies podran presentar‐se igualment en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els sol∙licitants manifestaran en les seues instàncies:

1. Que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen en la base segona, referides a la data en què acaba el termini de presentació d’instàncies.

2. La relació concreta i numerada de mèrits a valorar, i de la còpia dels documents que els acrediten. La no presentació d’aquests documents durant el termini de presentació d’instàncies, provocarà la no valoració

d’aquests.

3. Un telèfon en el qual puguen ser localitzats en horari de matí, i un e‐mail.

La instància haurà d’anar acompanyada dels següents documents:

Fotocòpia compulsada del DNI, o documentació acreditativa equivalent.

Currículum Vitae.

Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de taxes per a la seua expedició.

Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al∙legats.

NOTA: Les persones aspirants hauran d’aportar en el moment de la presentació d’instàncies i durant el termini atorgat, tots els documents que acrediten els mèrits que seran objecte de valoració en el present procés selectiu, no admetent‐se altres mèrits aportats després de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

Document complent anunci:

20190108_ANUNCI BASES BORSA AGENT D’IGUALTAT

Publicado en Associacions.