ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 28 DE SETEMBRE

Ondara, 26.09.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 28 de setembre de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 1544/2017. Aprovació acta de la Sessió anterior (20 de juliol de 2017).

2.- EXP. 1892/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.- EXP 1517/ 2017. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP segon Trimestre Pressupost General 2017. Donar compte.

4.- EXP 1518/2017. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Execució segon Trimestre Pressupost General 2017. Donar compte.

5.- EXP 1759/2017. 4002 SERVEIS ECONOMICS. Línies Pressupost General 2018. Donar compte.

6.- EXP 1897/2017. MOCIÓ. Proposta de resolució per a la protecció de la infància víctima de violència.

7.- EXP 1898/2017. MOCIÓ. Proposta de resolució instant el govern d’Espanya a acordar un nou model de finançament autonòmic en 2017 i a garantir les inversions necessàries per a la comunitat valenciana per part del govern d’Espanya.

8.- EXP 180/2017. Proposta adhesió projecte GEISER/ORVE (oficina registre virtual).

9.- EXP. 1467/2017. 4402 PLANEJAMENT. Modificació Puntual del Pla Parcial Marjals 5, 6 i 7 Aprovació provisional.

10- EXP 1275/2017. MATÈRIA 3003.Subvencions Diputació. Ajudes per inversions financerament sostenibles, anualitat 2017. Obra denominada «Obres Renovació del camins sud de Tossals (camí Tossals i Camí carretera). Ratificació acord JGL 14.09.2017.

11.- EXP. 1923/2017. MOCIÓ. Proposta. Comissió d’Igualtat, adhesió Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.

12.- EXP. 160/2017. Proposta de reconeixement en el nomenament d’espais municipals a fills del Poble.

13.- EXP. 1925/2017. MOCIÓ grup municipal Partit Popular de rebuig implantació taxa turística en la Comunitat Valenciana.

14.- EXP. 1926 /2017. MOCIÓ grup municipal Partit Popular sobre Estat de Dret en Catalunya.

15.- EXP 1892/2017. Informes de l’Alcaldia Presidència.

16. -EXP. 1892/2017. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.