ONDARA CELEBRA PLE EL DIJOUS 20 DE JULIOL

Ondara, 18.07.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 20 de juliol de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 1394/2017. Aprovació acta de la Sessió anterior (29 de juny de 2017).

2.- EXP. 1544/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.-EXP 1556/2017.1564/2017,1570/2017.ORDENANCES FISCALS. Taxa replega, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. Preu Públic per la prestació de publicitat en els mitjans o espais de comunicació municipal. Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb Mercaderies, Materials de Construcció, Runes, Tanques, Puntals, Estíntols, Bastides, Caixers i altres Instal·lacions Anàlogues.

4.- EXP 1559/2017 CORPORACIÓ: Moció per un finançament just.

5.- EXP 1038/2017 URBANISME. PLANEJAMENT. Modificació núm. 1 del Pla Parcial Tossals (substitució d’usos entre parcel·les dotacionals). Aprovació provisional.

6.-.- EXP 1516/2017. FESTES. Aprovació Festes Locals 2018

7.- EXP 1544/2017. Informes de l’Alcaldia Presidència.

8-EXP. 1544/2017. Torn obert de paraules.

Publicado en Actualitat, Política.