ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI PER A L’ELECCIÓ D’ALCALDE EL DISSABTE 3 DE JUNY A LES 12 HORES

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA EN FUNCIONS

Trobant-se vacant l’Alcaldia per renúncia del seu titular, desprès de l’acord de presa de coneixement adoptat pel Ple en sessió de data 25 de maig de 2017 i dins dels deu dies de termini conferits a l’efecte, amb el fi de realitzar l’elecció de nou Alcalde en compliment de l’establert a l’art. 40.5 RD 2568/1986, aquesta Alcaldia en funcions, en ús de les facultats que em confereix les vigents disposicions legals i reglamentàries en matèria de Règim Local, i de conformitat amb el que estableix l’art. 82 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC:

Primer.- Convocar sessió extraordinària que ha de celebrar el Ple d’aquesta Corporació el dissabte dia 3 de Juny de 2017, a les 12,00 hores, en primera convocatòria i en la Sala de Sessions d’aquest Ajuntament, amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1. Elecció de l’Alcalde.

SEGON.- Que pel Secretari es cite en temps i forma als membres que componen el Ple de la Corporació, mitjançant notificació per sms i email, incloent l’ordre del dia dels assumptes a tractar.

TERCER.- Que es faça pública aquesta convocatòria mitjançant edictes en el Tauler d’Anuncis, i en seu electrònica/portal de transparència.

Ho mana i signa l’Alcalde en funcions José Ramiro Pastor, a Ondara, en la data i amb el nombre de Decret que figuren al marge dret d’aquesta pàgina; de la qual cosa, com a Secretari-Interventor, done fe.

L’Alcalde en funcions

José Ramiro Pastor

Davant meu

El Secretari

Juan Noguera Server

Publicado en Actualitat, Política.