EL PLE D’ONDARA APROVA EL PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM DE PAMIS

  • El pressupost general per a 2017 va eixir avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i en contra del PP

  • La sessió d’ahir va aprovar per unanimitat la proposta d’un pacte d’Estat en matèria de violència de gènere; la prestació conjunta del servei de taxi en els municipis d’Ondara, El Verger, Els Poblets i Beniarbeig; i la proposta sobre el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana

Ondara, 02.12.16. El ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir per unanimitat la ratificació de l’acord de la Junta de Govern pel qual es va aprovar el projecte de renovació del Clavegueram en el nucli urbà de Pamis (redactat per José Carlos Sandoval Soriani, Enginyer de Camins, Canals i Ports) i es va donar compte de la subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant per a la dita obra, amb un pressupost total de 99.160,43 euros.

L’objectiu de les obres és dotar al nucli urbà de Pamis d’unes instal·lacions de clavegueram en condicions de funcionament i explotació adequades. Actualment, la zona de Pamis disposa d’una xarxa de sanejament unitària molt antiga i amb evidents problemes de disseny, que provoca problemes als operaris encarregats de la seua explotació i molèsties als veïns de Pamis. L’objecte de les obres comporta l’execució de nous col·lectors i els seus pous de registre associats; connexions domiciliaries de sanejament i embornals de pluvials. S’inclou en el projecte la necessària repavimentació tant de calçades com de trams de vorera afectats per l’execució de les connexions. El projecte s’emmarca en el Pla per a inversions en obres i reparacions de cooperació municipal financerament sostenibles per a 2016 de la Diputació Provincial d’Alacant, i serà sufragat íntegrament per la Diputació. El projecte va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern PSPV-Compromís i Partit Popular). Les obres està previst que comencen a principis de 2017, segons va avançar el Regidor de Serveis, Pere Picornell.

PRESSUPOST GENERAL 2017

El punt del ple sobre el Pressupost General per a 2017 i la plantilla de personal va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (PSPV-Compromís) i en contra del Partit Popular. El pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per a 2017 ascendeix a 6.050.000 euros, sent el pressupost de les empreses municipals de 915.850 euros en el cas de PIMON, i 693.700 euros en el cas de SINMA. El pressupost va ser defès per la Regidora d’Hisenda, Pepa Gasquet, qui va destacar que el pressupost compleix amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària, i que “està realitzat per a posar l’Ajuntament al servei de les persones, amb cura en les despeses, per a treballar sobre els valors d’una institució que vetla per la cohesió social, el desenvolupament sostenible i l’economia compartida; per a recuperar el dret de ciutadans i ciutadanes i garantir la dignitat de les persones i la qualitat dels serveis públics”. Segons va recalcar Gasquet, “és un pressupost d’austeritat, pel que fa a la protecció de les despeses corrents”, i els seus objectius són “garantir la qualitat dels serveis municipals bàsics i obligatoris, i no abandonar la política del suport de la cultura, l’ensenyança, l’esport, la seguretat dels ciutadans, i dels segments de la població amb més dificultats”, així com “continuar amb la racionalització de l’administració municipal, i buscar l’eficiència econòmica dels serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament, continuant amb la reducció de les despeses financerament, i especialment de l’endeutament”.

pepa-gasquet

El grup municipal del PP va votar en contra del pressupost. Segons va argumentar el regidor popular Isidro Catalán, en estar en contra “per l’estudi que s’ha fet i la variació d’algunes partides”, i perquè és molt diferent de la seua forma de fer-ho, va indicar.

pleno-isidro-catalan

Entre els capítols més rellevants del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per a 2017 destaquen els 288.330 euros que es destinaran a inversions. La principal inversió pressupostada per a executar-se en 2017 és el nou Centre de Dia, valorat aproximadament en 400.000 euros, dels que l’Ajuntament d’Ondara aportarà 150.000 euros (per a la resta, es preveu comptar amb la subvenció de la Diputació Provincial). A més, l’Ajuntament d’Ondara destinarà una partida de 138.330 euros a inversions reals en 2017. El capítol de personal del pressupost municipal ascendeix a 2.306.000 euros, el que suposa un 38,12% del total. Les despeses corrents ascendeixen al 23,03% del pressupost, amb una partida de 1.393.4100 euros. Mentre que el 9,13% del pressupost es destinarà al pagament del deute (amortització de capital més interessos), amb un total de 552.190 euros per a 2017. Pel que fa als ingressos, són semblants a l’exercici anterior, i no s’ha contemplat la pujada de taxes ni imposts en 2017.

pleno-favor-equip-govern pleno-contra-pp

En el ple també es va aprovar, en aquest cas per unanimitat, l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa d’Arreplegada, Tractament i eliminació de residus Sòlids Urbans, amb l’objectiu de preveure la modificació que experimentarà l’ordenança quan el Consorci de Residus s’encarregue de cobrar directament als usuaris de tota la comarca pel tractament i eliminació de residus.

PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

D’altra banda, en el ple d’anit, es va aprovar unànimement la proposta presentada conjuntament pels grups municipals de Compromís, PSPV-PSOE i Partit Popular per a proposar un pacte d’Estat en matèria de violència de gènere. La proposta va ser llegida per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, i en ella, el ple de l’Ajuntament d’Ondara insta el Govern d’Espanya a promoure la subscripció d’un Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, pel Govern de la Nació, les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que continue impulsant polítiques per a l’eradicació de la violència sobre la dona com una verdadera política d’Estat; així com instar al Congrés dels Diputats a crear una Subcomissió en el si de la Comissió d’Igualtat per a articular aquest Pacte. Per a això, es demana dotar suficientment les partides pressupostàries, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l’assistència social de les víctimes de violència de gènere i dels seus fills i filles, i reforçar el funcionament de les Unitats de Coordinació i de Violència sobre la Dona, entre altres mesures.

FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

També per unanimitat va ser aprovada la proposta presentada conjuntament pels grups municipals de Compromís, PSPV-PSOE i Partit Popular, i exposada pel Regidor de Promoció Econòmica, José Ramiro, relativa al Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana per a instar a la Diputació d’Alacant perquè participe en el Fons Autonòmic de Cooperació Municipal. Això suposaria un increment dels recursos econòmics i, en definitiva, la posada en marxa de polítiques que milloren la qualitat de vida dels ciutadans. Es calcula que a l’Ajuntament d’Ondara, del dit fons de cooperació, li correspondrien entre 150.000 i 200.000 euros.

SERVEI DE TAXI PER A ONDARA, EL VERGER, ELS POBLETS I BENIARBEIG

En la sessió plenària es va aprovar per unanimitat la proposta de prestació conjunta del servei de taxi en els municipis d’Ondara, El Verger, Els Poblets i Beniarbeig, presentada pel Regidor de Serveis, Pere Picornell. El Servei Territorial de Transports d’Alacant va sol·licitar un informe municipal sobre la proposta de creació d’una Àrea de Prestació Conjunta per al Servei de Taxi que integre els municipis d’Ondara, El Verger, Els Poblets i Beniarbeig. Des de la Regidoria de Serveis d’Ondara es van formular consultes tant amb la resta de municipis afectats com amb el col·lectiu de taxistes d’Ondara, constant la disposició favorable a la creació d’aquesta àrea. Atès que el municipi d’Ondara compta amb 3 llicències de taxi en vigor, es va informar favorablement la proposta de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de creació de l’Àrea de Prestació Conjunta per als serveis de taxi que integre els quatre municipis, i conseqüentment aportar a la dita Àrea les actuals 3 llicències de taxi vigents a Ondara.

Publicado en Actualitat, Política.