EL COL·LEGI PÚBLIC SANCHIS GUARNER INFORMA SOBRE EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ PER A ALUMNES DE 3 ANYS

 

 

 

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara informa que des del CEIP Sanchis Guarner d’Ondara s’ha enviat una carta a les famílies de tots els xiquets i xiquetes empadronats a Ondara i nascuts en 2013 per a informar sobre el procés de matriculació:

 

 

 

A les famílies de xiquets/es nascuts/des en 2013:

A las familias de niños/as nacidos/as en 2013:

 

Els informem que, des del proper curs escolar 2016/2017, el seu fill/a pot incorporar-se a l’etapad’Educació Infantil al CEIP Sanchis Guarner (aulari de Les Marjals). És molt aconsellablel’escolarització dels xiquets/es des dels 3 anys. El termini de presentació de documentació pertal formalitzar la matrícula és del 9 al 19 de maig i l’horari de recollida és de les 9.00 a les 10.00h. a les dependències del CEIP Sanchis Guarner. Aquesta és la documentació que han de portar:

 

Les informamos que, desde el próximo curso escolar 2016/2017, su hijo/a puede incorporarse a la etapa de Educación Infantil en el CEIP Sanchis Guarner (aulario de Les Marjals). La escolarización de los niños/as des de los 3 años es muy aconsejable. El plazo de presentación de documentación para formalizar la matrícula es del 9 al 19 de mayo y el horario de recogida de 9.00 a 10.00 h. en las dependencias del CEIP Sanchis Guarner. Ésta es la documentación que deben presentar.

 

 • Imprès de sol·licitud correctament complimentat. Poden passar pel col·legi a recollir-lo abans de la data de presentació de la documentació.
 • Impreso de solicitud correctamente cumplimentado. Pueden pasar por el colegio a recogerlo antes del plazo de presentación de documentación.

 

 • Un document acreditatiu del alumne/a: fotocòpia del llibre de família (full d’inscripció del xiquet/a), o DNI, o NIE, o passaport o permís de residència.
 • Documento acreditativo del alumno/a: fotocopia del libro de familia, DNI, NIE, pasaporte o permiso de residencia.

 

 • Documents acreditatius del pare i de la mare: fotocòpia del DNI, o NIE, o passaport o permís de residència.
 • Documentos acreditativos del padre y de la madre: fotocopia del DNI, NIE, pasaporte o permiso de residencia.

 

 • Informe de salut escolar (que es facilitarà al Centre de Salut).
 • Informe de salud escolar (que se facilitará en el Centro de Salud).

 

 • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (SIP).
 • Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social (SIP).

 

 • 4 Fotografies de carnet.
 • 4 Fotografías tamaño carné.

 

 • Enquesta sobre hàbits i costums (Es lliura al col·legi juntament amb el imprès de sol·licitud).
 • Encuesta sobre hábitos y costumbres (Se les entrega en el colegio junto al impreso de sol·licitud).
Publicado en Actualitat, Associacions.