BASES VIII CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A DOLÇAINA I PIANO VILA D’ONDARA 2024

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2024/05/BASES-CONCURS-DOLCAINA-I-PIANO-2024.pdf

PRIMERA L’Ajuntament d’Ondara convoca la vuitena edició del Premi de Composició per a
Dolçaina i Piano, “Vila d’Ondara” l’Objectiu d’aquest concurs és fomentar la cultura en el
municipi, ampliar el patrimoni musical, difondre la nostra música més representativa i
augmentar el repertori per a aquest tipus de formació.
SEGONA La composició serà per a una dolçaina (en Sol) i piano.
TERCERA Les obres seran d’estil lliure i tindran en compte les característiques de la dolçaina
descrites en la fitxa tècnica i una duració d’entre cinc a deu minuts.
QUARTA cada participant podrà presentar quantes obres desitgi, sempre que acompleixen els
següents requisits:
. Ser originals de l’autor que les presenta.
. Ser inèdites
. No haver estat interpretades, premiades, ni gravades amb anterioritat.
CINQUENA Es valorarà que les obres tinguin elements de música popular valenciana.
SISENA Les obres s’han de presentar;
. 1 còpia de la partitura completa sota un lema.
. 1 còpia de la part de dolçaina i un altra de la part de Piano.
. Maqueta de l’obra en format àudio i arxius en PDF de tot el material en CD o memòria USB, i
breu explicació de la peça presentada.

Tanmateix s’adjuntarà un sobre tancat sota el mateix lema amb:
. Document on apareixerà la identificació del concursant, adreça, telèfon, e-mail. Breu
currículum de l’autor.
. Declaració jurada del compositor manifestant l’originalitat de la seua composició i títol definitiu
de l’obra.
SETENA El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 1 de Juliol de 2024 i estos s’enviaran
a l’Ajuntament d’Ondara, departament de cultura, plaça del convent, 03760 Ondara (Alacant).
Caldrà indicar en el sobre VIII Premi de composició per a Dolçaina i Piano ”Vila d’Ondara”.
HUITENA Finalitzat el termini d’admissió un jurat tècnic seleccionarà, entre totes les obres
presentades, un màxim de tres obres, les quals tindran la consideració de finalistes. En cas de
no haver-se presentat un mínim de tres obres, el concurs quedarà anul·lat.
NOVENA Les obres finalistes seran interpretades per Josep Alemany Ortolà i David Gonzalez en
la casa de cultura d’Ondara, el dia 4 d’Octubre al descans d’aquest concert els assistents votaran
per atorgar un premi especial del públic amb dotació econòmica.
DESENA La dotació dels premis serà el següent: . Un primer premi dotat amb 1.250 euros. Patrocinat per l’Ajuntament d’Ondara.
. Un premi del públic dotat amb 500 euros. Patrocinat per la FVDT.
ONZENA El jurat serà nomenat per resolució d’Alcaldia i estarà format per persones de
reconegut prestigi i competència en el món de la dolçaina, el piano i la composició, i les seues
decisions seran inapel·lables.
DOTZENA El jurat podrà dividir o declarar deserts el premis, així com concedir les mencions
honorífiques que consideren oportunes, sense dotació econòmica.
TRETZENA Els autors podran passar a retira els treballs presentats i no premiats a l’Ajuntament
d’Ondara, passats dos mesos des de la publicació de la resolució del Jurat, el material serà
destruït.
CATORZENA L’Ajuntament d’Ondara es reserva el dret de publicar i gravar les obres premiades
així com les que puguin obtindré menció d’honor i adquireix el dret de la seua edició.
QUINCENA La participació al concurs suposa l’acceptació de totes les seues Bases.
SETZENA Si en algun moment hi ha algun canvi, s’anunciarà en temps per les xarxes socials de
l’Ajuntament d’Ondara.

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

Publicado en Actualitat, Cultura.